UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

18-08-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-08-2015 20:00:00


PUNKTER

1. Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2014
2. Godkendelse af budgetproces for vedtagelse af budget 2016
3. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014
4. Etableringsudgifter til realisering af besluttede ændringer i Hospitalsplan 2020
5. Udmøntning af midler fra regionens renoveringspulje til investeringer i 2015
6. Udmøntning af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger
7. Tilbud til fødende i Region Hovedstaden – et serviceeftersyn
8. Opfølgning på KORAs og COWIs evalueringer af enstrenget og visiteret akutsystem
9. Forespørgsel fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om 1813
10. Erfaringsopsamling på pilot på løbende patienttilfredshedsmåling, valg af fælles regionale spørgsmål
11. Status og erfaringer med de nye Socialtilsyn
12. Regionsrådsmedlem Marlene Harpsøes (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster
13. Regionsrådsmedlem Kenneth Kristensen Berths (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster
14. Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaards (A) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster
15. Regionsrådsmedlem Bergur Løkke Rasmussens (V) midlertidige fravær - fordeling af poster
16. Lukket punkt
17. Lukket punkt
18. Medlemskab af forretningsudvalget, Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Følgegruppen vedr. det nye Rigshospital og bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol
19. Medlemskab af Sundhedskoordinationsudvalget
20. Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre
21. Medlemskab af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde1. Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har på mødet den 14. april 2015 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for 2014. I henhold til lov om regioner mv. § 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen den 15. juni 2015 forelægges beretningen og regnskabet samt de særskilte investeringsregnskaber for forretningsudvalget og regionsrådet til endelig godkendelse.
 

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at regnskab 2014 godkendes endeligt, og
 2. at 27 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision ved partner, direktør Steen Andersen og partner, registreret revisor Nicolai Porslund, samt centerdirektør Torben Hedegaard Jensen deltog under sagens behandling.
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision, har den 15. juni 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 8 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2014. Beretningen omhandler også revision af sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion for 2014.
 
I overensstemmelse med styrelseslovens formelle regler blev de af revisionen fremsendte
revisionsberetninger (beretning nr. 7 og 8) sendt til regionsrådets medlemmer den 19. juni 2015. Konklusionen på den udførte revision af årsregnskabet for 2014 er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold og at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision, konkluderer, at det er revisionens opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler samt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 
Revisionen gør dog i revisionspåtegningen opmærksom på, at de i regnskabet anvendte budgettal for 2014 ikke har været underlagt revision. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag 1.
 
Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2015.
 
Administrationen har i bilag 2 kort redegjort for sammenhængen mellem budget 2014, økonomirapporterne og årsregnskabet for 2014. Som det fremgår af bilaget har Region Hovedstaden i regnskab 2014 overholdt de økonomiske rammer indgået i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen, ligesom regionen samlet set har overholdt de af regionsrådet meddelte bevillinger.
 
Investeringsregnskaber
I forbindelse med afgivelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 14. april 2015 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i august 2015 med henblik på endelig godkendelse.
 
Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over denne grænse forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
 
Med denne sag forelægges 27 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Konklusionen er, at alle investeringsregnskaberne er opgjort regnskabsmæssigt korrekt og er forsynet med revisionserklæringer uden forbehold eller bemærkninger.
 
Alle revisionserklæringer samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag 3. Regionens eksterne revisor vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af dagsordenspunktet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer
14009086

1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Region Hovedstaden afsluttende beretning 2014 beretning nr 8
FU Årsregnskab 2014
Investeringsregnskaber 27


2. Godkendelse af budgetproces for vedtagelse af budget 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni 2015, at "regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan have afsluttet budgetlægningen senest 15. oktober 2015". Derudover har Social- og indenrigsministeriet udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger tidsfrister for 1. og 2. behandlingen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Sagen blev behandlet efter sag nr. 12.
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Karin Friis Bach (B), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Det er administrationens forventning, at der først foreligger en økonomiaftale mellem regionerne og regeringen omkring udgangen af august måned. Dette lægger op til en meget kort peiode for administrationen til at udarbejde et budgetforslag, der tager højde for virkningerne af økonomiaftalen samt et komprimeret politisk forhandlingsforløb efterfølgende.
 
På baggrund heraf foreslår administrationen, at budgetprocessen tilrettelægges som følger:
Tidsplanen er fastsat efter frister udmeldt af Social- og indenrigsministeriet, som forudsætter et regionsrådsbehandlet budgetforslag senest den 15. september, som kommunerne kan bruge til fastsættelse af deres andele af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, som skal være på plads inden den 17. september. Regionsloven forudsætter derudover, at der skal være 3 uger i mellem 1. og 2. behandling af budgettet. Administrationen har i et høringsvar til ministeriet problematiseret disse tidsfrister. Ministeriet har dog ikke været villig til at ændre på fristerne. Procesplanen er derfor ændret i forhold til den plan regionsrådet blev stillet i udsigt i juli måned.
 
Hvis procesplanen vedtages, vil der være mulighed for at stille budgetspørgsmål via email til adressen cok-budget2016@regionh.dk, i perioden fra den 4. september til den 18. september, kl. 12.00. Med henblik på, at de kan besvares forud for de politiske forhandlinger.
 
Budgetforslaget til 1. behandlingen forventes udsendt den 4. september sammen med det øvrige materiale til forretningsudvalgsmødet den 10. september.
 
De ordinære møder i forretningsudvalget den 15. september og regionsrådet den 22. september aflyses i det, der indkaldes til ekstraordinære møder i stedet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Tiltrædelse af sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særlig kommunikationsindstats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Jesper Olsen

Journalnummer
150110453. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal senest 1. september afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i regionen, derfor forelægges sagen til godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Der var eftersendt Revisionsberetning nr. 7.
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Karin Friis Bach (B), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Efter cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktvititeten til sundheds- og ældreministeren og kommunalbestyrelserne i regionen.
 
Af redegørelsen fremgår:
Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag.
 
Revisionen har afgivet Beretning nr. 7 "Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014". Heri konkluderes i afsnit seks, "...at regionens redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gældende cirkulære". Afsluttende anføres: "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger."
 
Med hensyn til spørgsmålet om kompensation af kommunerne for de tekniske utilsigtede virkninger af regionens indførelse af det enstrengede visiterede akutsystem kan det oplyses, at der i Aktstykke nr. 147, Folketinget 2014-15 (2. samling) afgjort den 10. juni 2015, er skabt hjemmel til, at sundheds- og ældreministeren udbetaler kompensation på samlet 51,6 mio. kr. til Region Hovedstaden, der samtidig bemyndiges til at fordele og udbetale dette beløb til kommunerne i hovedstadsregionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen

Journalnummer
15007798

4.pdf
5.pdf

Bilag

Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2014
Beretning nr 7 Meraktivitet 2014 Region Hovedstaden 15 06 2015


4. Etableringsudgifter til realisering af besluttede ændringer i Hospitalsplan 2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionrådet godkendte på mødet 22. juni 2015 en revision af Hospital- og Psykiatriplan 2020.
 
Med denne sag beviliges der midler til at iværksætte de nødvendige ombygninger indenfor urologien og ortopædkirurgien på matriklerne i Gentofte og på Bispebjerg som følge af revisionen af planen.
 
Med ombygningerne er det muligt for ortopædkirurgien at samle fritvalgspatienter samt hovedparten af de håndkirurgiske specialfunktioner i Gentofte, mens etableringsudgifter på Bispebjerg skal anvendes til bl.a. at tilvejebringe ekstra operationskapacitet indenfor ortopædkirurgien. De urologiske ombygninger omhandler bl.a. etablering af lokaler til nyrestenknuser på Gentofte-matriklen.
 
Ombygningerne og finansieringen indgik i sagsmaterialet til regionsrådet den 22. juni 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende investeringsbevilling i 2015 på 4 mio. kr. til ombygninger indenfor ortopædkirurgien på Herlev og Gentofte Hospital,
 2. at godkende investeringsbevilling i 2016 på 9 mio. kr. til ombygninger indenfor ortopædkirurgien på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital,
 3. at godkende investeringsbevilling i 2015 og 2016 på samlet 4 mio. kr. til ombygninger indenfor urologien på Herlev og Gentofte Hospital,
 4. at udgifterne i 2015 for samlet 4,5 mio. kr. finansieres af disponible midler på regionens renoveringspulje i 2015, og
 5. at udgifterne i 2016 på samlet 12,5 mio. kr. indarbejdes i investeringsbudgettet i Budget 2016

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Karin Friis Bach (B), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Det er nødvendigt at foretage en række ombygninger på flere af de eksisterende hospitaler for at realisere den revision af Hospitalsplan 2020, der blev godkendt af regionsrådet på mødet i juni 2015.
 
I forhold til den del af implementeringsplanen, som det er mulig at implementere ved udgangen af 2016 blev det anført i sagsfremstillingen, at etableringsudgifterne ville blive søgt indarbejdet i budget 2016. Der har nu vist sig mulighed for at fremskynde processen og delvist iværksætte forberedelserne allerede i 2015.
 
Der lægges i denne sag op til at gennemføre etableringsprojekter for i alt 17 mio. kr. indenfor ortopædkirurgien på Bispebjerg og i Gentofte samt ombygninger indenfor urologien på Gentofte, heraf 4,5 mio. kr. i 2015 og 12,5 mio. kr. i 2016.
 
Vedrørende ortopædkirurgien drejer det sig om, at den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Frederiksberg) lukkes, og at funktionen flyttes til Bispebjerg og Gentofte.
 
Vedrørende urologien lukkes funktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Frederiksberg). Opgaverne varetages fremover af Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler).
 
For ortopædkirurgien vil der være følgende etableringsprojekter:
For urologien er der følgende etableringsprojekt i Gentofte:
Det kan tilføjes, at implementeringsplanen også omfatter realisering i 2016 af de besluttede ændringer inden for reumatologien, der indebærer samling af sengekapacitet i Glostrup. Administrationen har iværksat yderligere analyser for at afdække mulighederne for at tilvejebringe de nødvendige faciliteter. Der reserves derfor et ikke-disponeret beløb på 5 mio. kr. i renoveringspuljen i 2015 med henblik på udmøntning i løbet af efteråret 2015.
 
I forhold til den fortsatte realisering af de besluttede ændringer i Hospitalsplan 2020 vil der derudover være etableringsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af regionens brystkirurgiske afdelinger inkl. de mammaradiologiske funktioner. Etableringsudgifterne forbundet med denne sammenlægning forventes på nuværende tidspunkt imidlertid først i 2019.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Med denne sag træffes beslutning om anvendelse af 17 mio. kr. som følger:
 
Hospitalsplan 2020 - Ombygninger
2015
(mio. kr.)
2016
(mio. kr.)
I alt
(mio. kr.)
Ortopædkirurgi - Gentofte4 4
Ortopædkirurgi - Bispebjerg 99
Urologi - Gentofte0,53,54
Samlet4,512,517
 
Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af ledige renoveringsmidler på investeringsbudgettet i 2015, mens etableringsudgifterne i 2016 på 12,5 mio. kr. vil blive indarbejdet i investeringsbudgettet i budgettet for 2016.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forlægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer
150108725. Udmøntning af midler fra regionens renoveringspulje til investeringer i 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der lægges med sagen op til iværksættelse af et antal renoveringsprojekter, hvor der er behov for en mere gennemgribende udskiftning og fornyelse af bygningsdele for at sikre fortsat funktion, eller hvor der er sikkerhedsmæssige udfordringer, der giver risiko for svigt eller uplanlagte driftsstop. På den baggrund søges der om syv rammebevillinger på i alt 67,8 mio. kr.
 
Endvidere lægges der op til yderligere tre rammebevillinger for i alt 44,2 mio. kr. til sikkerhedsmæssig opdatering af eltavler ved installation af HPFI-relæer på flere af regionens hospitaler.
 
De samlede udgifter på 112 mio. kr. i 2015 finansieres af ikke-disponerede midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet for 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende syv rammebevillinger på i alt 67,8 mio. kr. til renoveringsprojekter på hospitalerne,
 2. at godkende tre rammebevillinger på i alt 44,2 mio. kr. til etablering af HPFI-relæer på udvalgte hospitaler, og
 3. at godkende at bevillingerne, der samlet udgør 112,0 mio. kr., finansieres af disponible midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet for 2015.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Karin Friis Bach (B), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Regionen har et omfattende vedligeholdelsesefterslæb og administrationen har derfor bedt regionens virksomheder om at indmelde prioriterede forslag til påtrængende renoveringsprojekter. Samlet set er der været indmeldt forslag for et milliardbeløb. Administration har på baggrund af de indmeldte projekter og i dialog med virksomhederne, herefter foretaget en prioritering på tværs af samtlige virksomheder. Prioriteringen er sket under hensyntagen til, om det enkelte projekt vurderes at kunne gennemføres indenfor en kortere tidshorisont samt hvor presserende renoveringsbehovet vurderes at være.
 
Der er på den baggrund fremkommet en række projekter, hvor administrationen vurderer at igangsætning bør gennemføres nu.
 
Der søges med denne sag derfor om i alt syv rammebevillinger til hospitalerne for samlet 67,8 mio. kr. til renoveringsprojekter, jf. nedenstående oversigt.
 
Hospital/Virksomhed
Rammebevilling
(mio. kr.)
Amager og Hvidovre
5,5
Bispebjerg og Frederiksberg
13,5
Bornholm
5,3
Herlev og Gentofte
16,0
Nordsjælland
4,0
Rigshospitalet
17,5
Region Hovedstadens Psykiatri
6,0
Samlet67,8
 
Projekterne inden for hver rammebevilling er oplistet nedenfor. Med de udvalgte projekter, er der sigtet til de mest presserende renoveringsbehov, som kan gennemføres i 2015.
 
Amager og Hvidovre Hospital - 5,5 mio. kr.
Udskiftning af tag på værkstedsbygning (Amager)
Renovering af kloakker (Amager)
Udskiftning af trykluftanlæg (Hvidovre)
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - 13,5 mio. kr.
Tunnelforstærkning og fugtsikring (Bispebjerg Bakke)
Renovering af gavle på bygning 60 (Frederiksberg)
 
Bornholms Hospital - 5,3 mio. kr.
Renovering af køle-/fryserum
Renovering af utætte tage
 
Herlev og Gentofte Hospital - 16,0 mio. kr.
Asbestsanering (Gentofte)
Trykluftsinstallationer (Herlev)
Udskiftning af CTS - anlæg til styring af varme og ventilation (Herlev)
Udskiftning af brandalarmeringssystem (Herlev)
 
Nordsjællands Hospital - 4,0 mio. kr.
Opgradering af eksisterende ventilationsanlæg i sengecentral og på operationsstuer - myndighedskrav (Hillerød)
 
Rigshospitalet - 17,5 mio. kr.
Påbegyndelse af renovering af brystningsplader i centralkomplekset (Blegdamsvej)
Bygningsmæssig opretning PET laboratorium i Klinisk Fysiologi (Blegdamsvej)
Konsolidering af elforsyningen på det eksisterende hospital (Glostrup)
 
Region Hovedstadens Psykiatri - 6,0 mio. kr.
Tagudskifting (PC Hvidovre)
Opgradering/etablering af overfaldsalarmer på flere matrikler
 
Der lægges med denne sag op til, at hospitalerne kan træffe beslutning om at foretage disponeringen af de bevilgede midler mellem de nævnte projekter inden for hver rammebevilling, ligesom der kan opstå behov for at overføre beløb mellem årene som led i ændret afvikling.
 
Sikkerhedsmæssig opdatering af eltavler (HPFI-relæer)
Det er et krav fra myndighederne at regionens bygninger/hospitaler er forsynet med såkaldte HPFI-relæer, der i modsætning til de almenkendte HFI-relæer kendertegner sig ved bedre at kunne håndtere pulserende fejlstrømme, eksempelvis i forbindelse med lynnedslag.
 
Mange af regionens bygninger er på nuværende tidspunkt forsynet med HPFI-relæer, men der foreligger ønsker fra tre hospitaler, hvor udskiftning udestår.
 
På den baggrund søges der om rammebevillinger til tre hospitaler på i alt 44,2 mio. kr. til etablering af HPFI-anlæg, jf. nedenstående oversigt.
 
HospitalRammebevilling - HPFI
Amager og Hvidovre
14,6
Bispebjerg og Frederiksberg
10,5
Herlev og Gentofte
19,1
Samlet44,2
mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der træffes med denne sag beslutning om afholdelse af investeringsudgifter i 2015 for i alt 112,0 mio. kr., der finansieres af endnu ikke-disponerede midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudget 2015.
 
Der var i budgettet for 2015 oprindeligt afsat en pulje på 146,2 mio. kr. i investeringsbudgettet til renoveringsprojekter. Der er hidtil i året udmøntet ca. 24 mio. kr. fra renoveringspuljen til hovedsageligt div. projekter på Sct. Hans. Renoveringspuljen udgjorde ved godkendelsen af 2. økonomirapport 2015 i juni i alt 121,5 mio. kr.
 
Regionsrådet foreligges på mødet i august, sag om udmøntning i 2015 af 4,5 mio. kr., der finansieres af renoveringspuljen til afholdelse af etableringsudgifter (Hospitalsplan 2020), jævnfør anden sag på dagsordenen. Renoveringspuljen vil således i fald begge sager godkendes uden ændringer udgøre 5 mio. kr., der kan udmøntes på et senere tidspunkt.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forlægges forretningsudvalget på mødet 11. august 2015 og regionsrådet på mødet 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

Journalnummer
150089206. Udmøntning af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Finansloven for 2015 er der afsat midler i 2015 og frem til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger. Det sker for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter.
 
De medicinske afdelinger er i perioder udfordret af overbelægning. Dette giver store udfordringer for både patienter, deres pårørende og det berørte personale.
 
Sundhedsudvalget godkendte den 28. april 2015 at der ved udarbejdelse af forslag til udmøntning af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger skulle tages udgangspunkt i de fem beskrevne elementer i ”Handleplan for initiativer mod overbelægning, 2015”. Hermed forelægges Forretningsudvalget forslag til udmøntning af midlerne indenfor disse fem elementer.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Der var eftersendt supplerende notat vedr. Amager og Hvidovre Hospital.
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
For at leve op til regionens målsætning om at undgå overbelægning, er der nedsat en særlig referencegruppe med repræsentanter fra alle relevante faggrupper. Referencegruppen har i foråret 2015 udarbejdet en handleplan med elementer indenfor hvilke, der kan igangsættes initiativer mod overbelægning og handleplanen indeholder også konkrete forslag til initiativer. Regionsrådet har desuden i juni 2015 besluttet at give en ekstra bevilling på 27 mio. kr. i 2015 stigende til 37 mio. kr. i årene fremover. Pengene kommer fra regionens meraktivitetspulje. Ekstrabevillingen går til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, samt Nordsjællands Hospital. På de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og ekstrabevillingen skal gå til ansættelse af mere personale for at skaffe mere kapacitet, i form af fx flere senge eller på andre måder styrke behandlingen. ​
 
Udover denne merbevilling forventes også midlerne fra finansloven at bidrage yderligere til at undgå overbelægning.
 
Det fremgår af finansloven, at formålet med indsatsen er at bidrage til effektiv udnyttelse af såvel den ambulante som stationære kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger, herunder også med henblik på at forebygge lokale problemer med overbelægning på sengeafsnit. Midlerne skal blandt andet anvendes til at styrke kapaciteten og forbedre udnyttelsen heraf, herunder ved at sikre tilstrækkeligt med sundhedsfagligt personale til at yde den fornødne pleje til målgruppen samt ved at skabe effektive arbejdsgange. Der kan ske en nærmere fastlæggelse af rammerne for udmøntningen i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen primo august måned.
 
Udmøntning skal endvidere ske indenfor de elementer, der fremgår af ”Handleplan for initiativer mod overbelægning, 2015”, og som Sundhedsudvalget den 28. april 2015 godkendte, at tiltagene skulle tage udgangspunkt i. Elementerne er:
 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger
 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion
 3. Fremme regional tværgående koordinering
 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning
 5. Fremme koordination mellem praksissektor, kommune og hospitaler
Samlet set forventes Region Hovedstaden at få ca. 15,7 mio. kr. i 2015, 31,5 mio. kr. i 2016 og 47,3 mio. kr. fra 2017 og frem.
 
Det foreslås, at midlerne bliver fordelt til hospitalerne i forhold til antallet af borgere i hospitalernes medicinske optageområder.
 
Under forudsætning af at midlerne bliver udmøntet som tidligere oplyst af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i april 2015 er hvert hospital blevet anmodet om at beskrive, hvordan midlerne forventes at blive anvendt. Hospitalerne er allerede i juni blevet bedt om en redegørelse, da en del af midlerne skal anvendes i indeværende år.
 
Det vil være forskelligt, hvilke initiativer, der er nødvendige på de enkelte hospitaler, da det bl.a. afhænger af organisering, igangværende tiltag og generel belægningssituation.
 
I tabellen nedenfor fremgår hospitalernes forslag til anvendelse af midlerne.
 
 
Nordsjællands Hospital
Beløb: 2015: 2,8 mio. kr 2016: 5,69 mio. kr. Fra 2017: 8,5 mio. kr.
 
 
Styrkelse af plejenormeringen på stamafdelingerne
 • Kardiologisk, nefrologisk og endokrinologisk afdeling
 • Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling
 
Den akutte medicinske patient hurtigt i det rette spor
 • Øge det medicinske behandlings- og plejetilbud i akutmodtagelsen
 
Specialespecifikke klinikker i Akutafdelingen,
 • I første omgang indføres hhv. en brystsmerteklinik og en KOL-klinik i akutmodtagelsen
 
”Grønt spor”/fast track og flowmasterfunktion
 • Udvidelse af åbningstid i ”fast-track” i akutmodtagelsen
 • Udvidelse af tiden hvor der er en akutlæge som flowmaster i weekenden.
 
Samarbejde med den primære sektor
 • Udvidelse af samarbejde med kommunerne fx mulighed for subakut ambulant tid som alternativ til indlæggelse eller IV-behandling i eget hjem for patienter med lungebetændelse.
 
Herlev og Gentofte Hospital
Beløb: 2015: 4 mio. kr. 2016: 8 mio. kr. Fra 2017: 12 mio. kr.
 
Koordinering af udskrivelsesforløb og tværsektorielt samarbejde
 • 1 sygeplejerske, akutmodtagelsen HEH
 • 1 sygeplejerske, akutklinikken GEH
 
Opnomering af medicinsk kapacitet HEH
 • Plejepersonale til 4 nye senge, Hjertemedicinsk afdeling
 • 1 Overlæge
 • 1 sygeplejerske i nattevagt, medicinsk afd. O.
 • 1 sygeplejerske i aftenvagt, Medicinsk afd. O.
 
Andre kapacitetsforbedrende initiativer
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Beløb: 2015: 4 mio. kr. 2016: 8 mio. kr. Fra 2017: 12 mio. kr.
 
Styrket fremmøde alle ugens 7 dage
 • Med henblik på at styrke flowet og kvaliteten i patientforløbene, herunder at nedbringe den gennemsnitlige liggetid, særligt for det lungemedicinske speciale.
 
Øget mobilisering af patienten
 • Med henblik på kortere indlæggelsesforløb, øget patientflow og forebyggelse af genindlæggelser, særligt for det lungemedicinske speciale
 
Øget fokus på medicinering
 • Ekstra ressourcer til at understøtte sikker medicineringsproces bl.a. ved ansættelse af farmakonomer. Dette forventes bl.a. at medvirke til forebyggelse af genindlæggelser.
 
Støttefunktioner
 • Ressourcer til støttefunktioner i vagttid og weekender bl.a. sekretær med henblik på at forbedre flow og optimere kommunikation med primærsektor
 
Opnomering med 2 medicinske senge
 
Øget fokus på omlægning fra stationær til ambulant behandling
 • Opnomering af den geriatriske speciallægebemanding i Tværsektoriel Udrednings Enhed (TUE).
 
Fra 2017 suppleres med yderligere tiltag:
 • øget lægefaglig vagtbemanding
 • øget brug af geriatrisk team.
 
Amager og Hvidovre Hospital
Beløb: 2015: 4,5 mio. kr. 2016: 9 mio. kr. Fra 2017: 13,6 mio. kr.
 
Øget vagtdækning i Akutmodtagelse
 • Ekstra mellemvagt med 1. reservelæger i døgnvagt i Akutmodtagelsen
 • Ekstra mellemvagt med 1. reservelæger kl. 8-23 i Akutmodtagelsen
 • Ekstra overlæge i døgnvagt (akutlæge) i Akutmodtagelsen
 
Øget personalenomering til psykiatri/somatik senge på Amager martiklen
 • Til projekt omkring psykiatrisk/somatiske senge forventes behov for øget personalenormering pr. seng. Finanslovens midler forventes anvendt hertil. Målet er samlet set at yde dette klientel en bedre kvalitet i indsatsen og forhåbentligt reducere anvendelsen af tvang.
 
Bornholms Hospital
Beløb: 2015: 366.000 kr. 2016: 733.000 kr. Fra 2017: 1,1 mio. kr.
 
 
 • Ansættelse af en ekstra overlæge med speciale i geriatri med henblik på at tilgodese et større antal indlæggelser af multisyge patienter
 
Tiltagene vil som beskrevet blive implementeret løbende i de næste år. Tiltagene kan eventuelt blive justeret, når hospitalerne har set effekten af de første tiltag.
 
Hospitalerne vil løbende blive bedt om at redegøre for anvendelsen af midlerne, herunder effekten for patienterne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Midlerne forventes at blive udmøntet umiddelbart efter afslutningen af økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen.

KOMMUNIKATION
Der er planlagt en presseindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

Journalnummer
15009367

6.pdf

Bilag

Notat - Uddybning for planområde Syd


7. Tilbud til fødende i Region Hovedstaden – et serviceeftersyn

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med budgetaftalen "Vi bygger fremtiden" for 2015 blev det besluttet, at sundhedsudvalget skulle følge op på fødetilbuddene i regionen og undersøge graden af ensartethed i tilbuddene. Samtidig hermed besluttede regeringen, at der i finanslov 2015 blev afsat midler til løft af kvaliteten på fødestederne. I serviceeftersynet vurderes det, om fødeplanen fra 2010 opfyldes, og der gives forslag til, hvordan finanslovsmidlerne til fødeområdet kan anvendes. Serviceeftersynet har være forelagt sundhedsudvalget den 26. maj 2015, og eftersynet forelægges FU/RR til efterretning samt til godkendelse af den konkrete udmøntning af finanslovsmidlerne.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at status på fødeområdet jf. serviceeftersynet tages til efterretning og
 2. at godkende forslag til konkret udmøntning af finanslovmidlerne til fødeområdet, som sendes til Sundheds- og ældreministeriet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C), og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Serviceeftersyn
Tilbud til fødende i Region Hovedstaden - et serviceeftersyn tager udgangspunkt i regionens fødeplan fra 2010, samt Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger fra 2013.
 
Fødeplanen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger udgør grundlaget for regionens aktuelle tilbud til gravide, og med det udgangspunkt er graden af ensartethed i tilbuddene på regionens fem fødesteder på henholdsvis Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital samt Bornholms Hospital undersøgt.
 
Serviceefteersynet har været behandlet i sundhedsudvalget den 26. maj 2015, og med en tilføjelse om den fælles visitation for fødsler har Sundhedsudvalget anbefalet, at FU/RR tager serviceeftersynet til efterretning.
 
Serviceeftersynet, der er vedhæftet viser, at regionens fem fødesteder i langt de fleste tilfælde giver tilbud til de gravide svarende til det, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet samt regionens fødeplan foreskriver.
 
Der er få mindre områder, hvor regionens fødeplan ikke opfyldes fuldt ud. Det drejer sig om manglende eftermiddags- og aftenåben i jordemoderkonsultation, førstegangsfødende der kun får to overnatninger ved behov, at ikke alle får en fødselssamtale, mulighed for kontakt til hotline og i visse situationer vanskelighed med at opfylde tilbuddet om fast tilstedeværelse af jordemoder ved aktiv fødsel. Der er således også mindre variationer i graden af ensartethed mellem fødestederne, som fremgår af bilag om "Tilbud til fødende i Region Hovedstaden - et serviceeftersyn".
 
I serviceeftersynet er det vurderet, om der er behov for forbedringer, og der er givet nogle forslag til, hvordan de finanslovmidler for2015, der skal udmøntes til fødeområdet, kan anvendes jf. nedenfor.
 
I forbindelse med budget 2016 har hospitalerne indmeldt forslag til servicejusteringer, som indgår i budgetprocessen. Såfremt der foretages servicejusteringer, som har konsekvenser for regionens tilbud til fødende jf. serviceeftersynet vil det være naturligt, at fødeplanen opdateres med de servicejusteringer, der måtte blive foretaget således, at "Tilbud til fødende i Region Hovedstaden" er opdateret.
 
Finanslov 2015 og midler til fødeområdet
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev der afsat midler til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne og en styrket indsats herunder øget personale og initiativer således, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet kan indfries. Regionens andel udmøntes på baggrund af bloktilskudsnøglen og udgør ca. 11 mio. kr. i 2015 og ca. 23,6 mio. kr. i 2016 og frem.
 
Sundhedsministeriet har bedt regionerne indsende en ansøgning med en beskrivelse af, hvad midlerne forventes anvendt til herunder et tilpas udspecificeret budget opdelt på løn og drift senest den 1. juni 2015. For 2015 og 2016 skal der fremsendes et revisorpåtegnet regnskab, og der skal desuden gives en halvårlig status.
 
Administrationen har derfor på RR-møde den 19. maj 2015 fået regionsrådets bemyndigelse til at fremsende regionens foreløbige ansøgning (vedhæftet) på baggrund af drøftelserne i Sundhedsudvalget den 26. maj 2015.
 
Sundhedsudvalget har godkendt rammerne således, at midlerne prioriteres til at imødekomme det ekstra peronalebehov som er affødt af nye retningslinier for igangsættelse af fødslen herunder sikre fødsler og til kendt jordemoder til kvinder med sociale, medicinske og psykologiske problemstillinger (såkaldt niveua 3). Der foreslås anvendt ca. 13,6 mio. kr. i helårsniveau til ekstra personale til igangsættelse af fødsler og ca. 1 mio. kr. til konsolidering og fortsat uddannelse til sikre fødsler.
 
Desuden forslås anvendt ca. 9 mio. kr. i helårsniveau fra 2016, ud af de ca. 23 mio. kr., på kendt jordemoder til kvinder med sociale, medicinske og psykologiske problemstillinger. Fødestederne vurderer, at midlerne vil dække kendt jordemoder til ca. 1.000 kvinder. Det svarer til ca. 50 % af det samlede antal niveau 3 kvinder, men der er store udsving i målgruppen fra år til år.
 
Det er vurderingen, at de ekstra midler desuden vil udjævne de mindre forskelle, der aktuelt er i fødestedernes tilbud jf. serviceeftersynet, og at det vil sikre, at der på alle fødesteder kan ske en fuld efterlevelse af regionens fødeplan og dermed også opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede notat med forslag om konkret udmøntning af midlerne til hospitalerne. Administrationen foreslår følgende fordeling jf. nedenstående tabel.
 
Tilførsel af budget og opmormering til fødeafdelinger
 
image

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Under forudsætning af Sundheds- og ældreministeriets godkendelse finansieres ekstra ressourcer til igangsættelse af fødsler herunder sikre fødsler og kendt jordemoder af de statslige midler fra finansloven.

KOMMUNIKATION
Der er planlagt en presseindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

Journalnummer
15005280

5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Tilbud til fødende - et serviceeftersyn_juni 2015 - udkast
Til SUM-udsættelse af ansøgning om finanslovsmidler til fødeområdet 290515
Finanslovsmidler til fødeafdelingerne_300615


8. Opfølgning på KORAs og COWIs evalueringer af enstrenget og visiteret akutsystem

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På baggrund af regionsrådet beslutning den 3. februar 2015 gives en status på initiativer og analyser udarbejdet i forlængelse af evalueringerne fra COWI og KORA.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at betegnelsen "enstrenget og visiteret akutsystem" ændres til "akuthjælp", og
 2. at status for opfølgning på evalueringerne fra COWI og KORA tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).
 

SAGSFREMSTILLING
Rekruttering af læger og sygeplejersker
Regionen har i foråret 2015 været i forhandlinger med PLO-Hovedstaden for at indgå en aftale om at styrke de almenmedincinske kompetencer i akutsystemet. Det har ikke været muligt at indgå en aftale, da PLO alene var interesseret i en eksklusivaftale, hvor det var PLO, der styrede og organiserede Akuttelefonen 1813. En sådan aftale ville bryde med det enstrengede system, hvor det er patientens behov, der styrer forløbet. De indgåede aftaler med Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om ansættelse af læger i det enstrengede og visiterede akutsystem udløber med udgangen af 2015. Der påbegyndes i september forhandlinger med organisationerne om fornyelse af aftalerne.
 
Akuttelefonen 1813 og hospitalerne har iværksat en række initiativer for at informere mulige interesserede sygeplejersker om oprettelsen af delestillingerne. Stillingerne har været opslået internt i regionen. Ved udløbet af ansøgningsfristen var der ikke indkommet ansøgninger. Der er tidligere på året ansat én sygeplejerske i en delestilling mellem Akuttelefonen 1813 og Amager og Hvidovre Hospitaler. For at fremme rekrutteringen slås stillingerne nu op eksternt samtidig med, at stillingerne genopslås internt.
 
Niveauet for hjemmebesøg
Akuttelefonen 1813s henvisningskriterier ligner meget den tidligere lægevagts. Alle hjemmebesøg er konfereret med rådgivende læge. Udgangspunktet er, at lægebesøg i hjemmet kun bør tilbydes i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan transporteres til en akutmodtagelse/-klinik uden væsentlig helbredsmæssig ulempe. Lægevagten havde 79.504 hjemmebesøg i 2013 og Akuttelefonen 1813 havde 20.466 hjemmebesøg i 2014. Flere faktorer kan have betydning for antallet af kørte besøg. I starten var det nødvendigt for Akuttelefonen 1813 at trække ressourcer fra hjemmebesøgene til telefonerne, men praksis er i dag, at der justeres med kørende læger afhængig af behovet. Styringsmodellen i lægevagten var en anden, idet der blev honoreret pr. besøg og der var derfor et økonomisk incitament til at køre hjemmebesøg. Der var et fast antal biler ude at køre, som fik tildelt besøg i forhold til den kapacitet, som var til rådighed.
 
Der foreligger ikke data, som gør det muligt at vurdere, om det færre antal hjemmebesøg har en betydning for den sundhedsfaglige kvalitet, og det kan derfor ikke siges, om der aflægges for få hjemmebesøg, eller om det tidligere antal kørsler i lægevagten var passende. Administrationen har i kvalitetsopfølgningen fokus på at sikre, at der ikke overses borgere med et behandlingsbehov.
 
Erfaringsopsamling på akutmodtagelser og børneafdelinger
Der er gennemført en opsamling af erfaringer om arbejdsgange og den fysiske indretning på børneafdelinger og akutmodtagelser. Følgende konklusioner kan fremhæves:
Forenkling og forbedring af IT-systemerne
Der er gennemført en erfaringsopsamling og review af IT-systemerne med fokus på mulighederne for at øge brugervenligheden og mindske tidsforbruget pr. patient. Implementering af en række nye indsatser er påbegyndt:
Derudover vil blive igangsat implementering af en række nye initiativer:
Styrket kommunikation
For både borgere og personale kan begrebet "enstrenget og visiteret akutsystem" være svært at forstå, da det ikke er hverdagsord. For at forenkle kommunikationen foreslås i stedet at anvende "Akuthjælp" som den overordnede betegnelse, når der kommunikeres om regionens akuttilbud. Denne betegnelse anvendes allerede på regionens hjemmeside, i regionens akutpjece og i forhold til Danske Regioners applikation til smartphone.
 
1813.dk udbygges med gode råd for 31 henvendelsestyper, hvor der henvises til 112, egen læge eller egenomsorg.
 
I forhold til samarbejdet mellem Akuttelefonen 1813, akutmodtagelser/-klinikker og børneafdelinger er der fokus på at styrke den fælles forståelse af arbejdsforhold og retningslinjer på tværs af enhederne, fx ved at give medarbejdere muligheder for at komme på korte ophold hos hinanden og ved styrket kommunikation om regionens samlede akuthjælp.
 
Styrket dialog med faglige organisationer
Den 29. april 2015 blev afholdt det første møde med repræsentanter fra Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisaion, Dansk Sygeplejeråd og ambulancepersonale (3F og FOA), hvor temaet var effekten for det samlede akutsystem. Der er planlagt yderligere to møder i 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

Journalnummer
140020689. Forespørgsel fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om 1813

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan et medlem af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Lene Kaspersen har ved henvendelse den 11. august 2015 anmodet om at få en sag på regionsrådets dagsorden.

INDSTILLING
Administrationen indstiller,

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Spørgsmålet blev besvaret.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Lene Kaspersen (C) har ved henvendelse af den 11. august 2015 anmodet om at få en sag på regionsrådets dagsorden:
 
"En redegørelse for, hvordan regionen vil sørge for, at 1813 vil leve op til regionsrådets krav – hvordan det går med forhandlingerne med praktiserende lægeres organisation for at få de bedst kvalificerede læger til 1813."

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Jesper Olsen

Journalnummer
1500338110. Erfaringsopsamling på pilot på løbende patienttilfredshedsmåling, valg af fælles regionale spørgsmål

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog 10. marts 2015, at de fællesregionale spørgsmål for den løbende patienttilfredshedsmåling, der gennemføres som led i driftsmålstyringen, fastlægges i forlængelse af afrapporteringen af pilotprojektet på Amager og Hvidovre Hospital. Det blev også vedtaget at kommentarerne fra drøftelserne i Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget og Kræftudvalget skal inddrages i arbejdet.
 
Erfaringerne fra pilotprojektet forelægges nu sammen med forslag til fællesregionale spørgsmål.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at erfaringsopsamlingen om pilotprojektet med den løbende patienttilfredshedsmåling tages til efterretning.
 2. at der fremadrettet inkluderes to fælles regionale spørgsmål i den løbende patienttilfredshedsmåling, som lokalt kan suppleres med tre valgfrie spørgsmål.
 3. at spørgsmål 3 fortsat anvendes i følgende form, som blev brugt i pilottesten: ”Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?”
 4. at der ud over spørgsmål 3 om samlet tilfredshed, skal indgå som følgende fælles regionale spørgsmål: "Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?"

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 22. juni 2015:
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Anbefalet.
Ad 3. Anbefalet.
Ad 4. Sundhedsudvalget drøftede, hvilket af følgende spørgsmål, der ud over spørgsmål 3 om samlet tilfredshed, skal indgå som fælles regionale spørgsmål:
a. Var personalet venligt og imødekommende?
b. Lyttede personalet til dig (fx dine bekymringer, ønsker og behov)?
c. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelsesbehandling? (Hvis der ikke blev truffet beslutninger, som var relevant for dig at deltage i, skal du svare "Ikke relevant").
 
Udvalget besluttede at indstille, at det andet fælles regionale spørgsmål skal være b. "Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?"
Ole Stark (V), Marlene Harpsø (O) og Niels Høiby (I) deltog ikke i punktets behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Ad indstilling 1: Erfaringsopsamling på pilotprojekt
Som led i etablering af driftsmålstyring ønsker regionen løbende at indsamle data om patienternes tilfredshed. Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse har derfor udviklet et koncept, som i 1. halvår af 2015 er implementeret som pilotprojekt på Amager Hvidovre Hospital. Bilag 1 indeholder en erfaringsopsamling fra pilotprojektet. Erfaringsopsamlingen indeholder et resume, der giver et hurtigt overblik over de væsentligste erfaringer. Overordnet set kan det konkluderes, at konceptet er en velegnet metode til at få hurtig feedback fra patienterne, der kan anvendes til løbende opfølgning på driftsmål.
 
Ad indstilling 2: Antal valgfrie lokale spørgsmål
Patienttilfredshedsmålingen indeholder i alt fem spørgsmål, hvoraf følgende tre har været fælles regionale spørgsmål under pilotprojektet på Amager og Hvidovre Hospitaler:
 
1. Var personalet venligt og imødekommende?
2. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling?
3. Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet? (indlagte pt.)/Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? (ambulante pt.)
 
Pilotprojektet har vist, at de valgfrie spørgsmål skaber et lokalt ejerskab på tilfredshedsmålingen. Dette lokale ejerskab er afgørende for at sikre, at personalet er motiverede til at påtage sig opgaverne med at opfordre patienter til at deltage i undersøgelsen og følge op på indsamlede data. Desuden kan de lokale spørgsmål bruges til at skabe et løbende fokus på specifikke lokale fokusområder, som er identificeret på baggrund af fx LUP-resultater. Dette øger sandsynligheden for, at den løbende patienttilfredshedsmåling vil blive brugt lokalt til at skabe kvalitetsforbedringer. Pilotundersøgelsen viser, at der generelt er mindre positive resultater på de lokale spørgsmål end i de regionale, hvilket tyder på, at personalet vælger spørgsmål inden for områder, hvor der er et forbedringspotentiale. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der fremover bliver tre lokale spørgsmål og kun to regionale. Bilag 2 indeholder en oversigt over de lokale spørgsmål, som afsnittene har kunne vælge blandt i pilotprojektet. Tanken er, at listen kan udvides, hvis nogle har ønsker om spørgsmål, der ikke er på listen.
  
 
Ad indstilling 3: Spørgsmål 3 om samlet tilfredshed
Det er på regionsrådsmødet 10. marts 2015 besluttet, at ”alt i alt” udelades, så spørgsmålet i stedet formuleres: ”Er du tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/Er du tilfreds med besøgets forløb?”
 
Spørgsmålet er i forbindelse med pilotundersøgelsen blevet valideret med særlig fokus på formuleringen ”alt i alt”. Konklusionen var, at formuleringen virkede efter hensigten. Formuleringen ”alt i alt” har til formål at rammesætte for patienten, at vurderingen skal opsummere den samlede oplevelse herunder kommunikation, sammenhæng, personalets adfærd mm. Spørgsmålet indgår i LUP og er i den sammenhæng valideret blandt en lang række patienter. Administrationen vurderer, at det vil styrke samspillet mellem den løbende patienttilfredshedsmåling og LUP, at spørgsmålet er formuleret ens i de to undersøgelser. Den formulering af spørgsmålet, som Regionrådet har vedtaget 10. marts, er ikke valideret og har ikke været anvendt i pilottesten eller i tidligere undersøgelser.
 
Ad indstilling 4: Valg af fællesregionale spørgsmål
Ud over spørgsmålet om den samlede tilfredshed, skal der vælges et fællesregionalt spørgsmål yderligere, såfremt indstilling 2 følges.
 
I det følgende gennemgås tre mulighed spørgsmål med kommentarer.
 
Spørgsmål 1: Var personalet venligt og imødekommende?
Hensigten med spørgsmål 1 er at måle på resultaterne af det strategiske indsatsområde: ”Ventet og Velkommen”. Erfaringer fra andre patienttilfredshedsmålinger viser, at ”et venligt og imødekommende personale” korrelerer positivt med patienternes samlede tilfredshed med deres ophold på hospitalet. Valideringen i forbindelse med pilotundersøgelsen har vist, at spørgsmålet opfattes som relevant af patienterne.
 
Spørgsmål 2: Lyttede personalet til dig (fx dine bekymringer, ønsker og behov)?
Spørgsmålet er anvendt i en nyligt gennemført undersøgelse om "Patienters oplevede barrierer i kommunikation med personalet”. Spørgsmålet er meget åbent og afspejler en generel forventning om, at personalet lytter til patienterne.
 
Spørgsmål 3: Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling? (Hvis der ikke blev truffet beslutninger, som var relevante for dig at deltage i, skal du svare ”Ikke relevant”)
Valideringen i forbindelse med pilotprojektet har vist, at patienter, som oplever, at der ikke blev truffet beslutninger, som det gav mening for dem at deltage i, svarer vilkårligt på spørgsmålet. Nogle af disse patienter oplever spørgsmålet som forvirrende, nogle føler sig nødsaget til at besvare spørgsmålet negativt, selvom de betragter et negativt svar som misvisende, og nogle besvarer positivt, fordi deres oplevelse var positiv, selvom de ikke fik mulighed for at deltage i beslutninger. Spørgsmålet indeholder muligheden for at svare ”Ikke relevant”, men mange patienter finder ikke denne svarmulighed passende. Således forekommer der både positive, negative og neutrale svar, som dækker over samme oplevelse.
 
Hvis spørgsmålet skal anvendes fremover, anbefaler administrationen at tilføje en hjælpetekst, der specificerer i hvilke tilfælde svarmuligheden ”Ikke relevant” bør bruges. Hjælpeteksten er tilføjet i parentes i ovennævte spørgsmål 3.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Implementering af patienttilfredshedsmålingen indebærer et ressourcetræk centralt på hospitalerne til en ansvarlig for implementeringen samt lokalt i de enkelte afdelinger til etablering og drift af målingen. Når målingen er i drift vil der skulle bruges ressourcer på at motivere patienter til at svare samt til opfølning på resultaterne af målingerne for at forbedre kvaliteten for patienterne. CIMT og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse vil anvende ressourcer til projektledelse af implementeringen samt støtte til driften. Lønudgifter både centralt og decentralt forventes afholdt indenfor eksisterende rammer.
 
Driftsudgifter til indkøb og løbende udskiftning af iPads finansieres inden for nuværende budgetrammer. Der er budgetteret med et beløb på 3 mio. kr i 2016 og 800.000 kr. årligt i årene fremover.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.
Den løbende patienttilfredshedsmåling forventes udrullet til de øvrige hospitaler fra 2. halvår 2015 og frem.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Christian Worm

Journalnummer
15007928

8.pdf
9.pdf

Bilag

Bilag 1_Erfaringsopsamling for Den Løbende Patienttilfredshedsmåling_20150625
Bilag 2_Spørgsmålskatalog


11. Status og erfaringer med de nye Socialtilsyn

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tilsynet med de sociale tilbud er pr. 1. januar 2014 flyttet fra de enkelte kommuner og regioner til fem kommunalt drevne Socialtilsyn - et i hver region. Med denne omlægning er godkendelse af og tilsyn med alle sociale døgntilbud (offentlige tilbud, private opholdssteder samt plejefamilier) samlet i de fem tilsynsenheder. I hovedstadsregionen drives Socialtilsynet af Frederiksberg Kommune. Socialtilsynet skal i 2014 og 2015 re-godkende samtlige tilbud. I sagen orienteres om tilsynsmodellen og resultaterne af de gennemførte tilsyn i tilbud i Den Sociale Virksomhed.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

POLITISK BEHANDLING
Psykiatriudvalgets beslutning 26. maj 2015:
Tiltrådt.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Lars Gaardhøj (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V)
 

SAGSFREMSTILLING
Socialtilsynet varetager tilsynet med de sociale tilbud, og formålet med etableringen af Socialtilsynet har været at bidrage til at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene, jf. Lov om Socialtilsyn § 1.
 
Socialstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til Socialtilsynenes arbejde, herunder ”Kvalitetsmodel for Socialtilsyn”, jf bilag 2. Socialstyrelsen følger Socialtilsynenes arbejde tæt. Socialtilsynenes vurderinger offentliggøres på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en elektronisk database over samtlige sociale døgntilbud i landet, og enhver kan søge efter tilbud og sammenligne disse.
 
Tilsyn i Den Sociale Virksomheds (DSV) tilbud foretages på basis af ”Kvalitetsmodel for socialtilsyn”. Modellen gælder for alle typer af tilbud i hele landet og skulle dermed gøre det muligt at sikre en ensartet og uvildig vurdering af tilbuddene. Kvalitetsmodellen er bygget op om syv temaer: Uddannelse og beskæftigelse (af borgeren), selvstændighed og relationer (for borgeren), målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, kompetencer (medarbejderne) samt økonomi og fysiske rammer.
 
Indenfor hvert af temaerne er der opstillet kriterier og indikatorer som tilbuddene måles på. Eksempelvis skal tilbuddet kunne redegøre for de anvendte faglige tilgange og metoders relevans for målgruppen, de skal kunne dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold og de måles på, om medarbejderne samlet set har de nødvendige kompetencer i forhold til den opgave, de skal løse.
 
I Region Hovedstaden er der i alt 18 botilbud, der er omfattet af Socialtilsynet. Samtlige tilbud har minimum haft ét besøg af Socialtilsynet i 2014. Tilsynene har enten været med henblik på re-godkendelse, driftsorienteret tilsyn hvor der sættes fokus på to til tre temaer eller uanmeldt tilsyn.
 
Ni tilbud har modtaget re-godkendelsesbesøg i 2014 og 2015, og er alle blevet godkendt. To af disse tilbud er godkendt med vilkår. Vilkåret er for begge tilbuds vedkommende af lovgivningsmæssig, juridisk karakter. Tilbuddet Kamager bliver drevet efter § 108 i Serviceloven, hvilket har vist sig ikke at være foreneligt med, at en del af boligerne er bygget efter almen boligloven. Problemet er kendt i flere tilbud i landet. Socialtilsynet har derfor henvendt sig til Socialministeriet for at få en generel afklaring og har bedt regionen afvente at endelig afklaring foreligger.
 
I tilbuddet Nødebogårds afdeling Østervang, der er et bofællesskab for voksne med sindslidelser, har beboerne dannet en beboerforening, hvor de har delt udgifterne til husleje lige imellem sig. Dette er ikke lovligt, idet huslejen skal fastlægges ud fra en individuel vurdering i den enkelte borgers handlekommune. Denne procedure vil blive fulgt fremdadrettet.
 
Forsorgshjem, krisecenter, misbrugsbehandling og socialpsykiatriske tilbud afventer alle tilsyn med henblik på godkendelse.
 
Der er udarbejdet tilsynsrapport efter alle tilsynsbesøgene, og generelt er vurderingerne af tilbuddene i DSV meget positive. Kompetencerne hos ledere og medarbejdere bliver vurderet højt, og det afspejler sig i arbejdet med brugerne. Alle tilbud vurderes til at være drevet fagligt og økonomisk ansvarligt.
 
Det er DSV’s vurdering, at virksomhedens tilbud har været godt rustede til de nye krav fra tilsynet. De har haft stor fordel af siden 2008 at have arbejdet med kvalitetsudvikling efter Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Generelt finder DSV, at etableringen af Socialtilsynet har været med til at styrke kvaliteten på det specialiserede sociale område og hermed også på tilbuddene i DSV. Kravene om at tilbuddene skal redegøre for de anvendte metoder og dokumentere deres resultater ligger i direkte forlængelse af det store fokus, DSV har på dokumentation og resultatmåling i tilbuddene.
 
DSV har et godt og konstruktivt samarbejde med Socialtilsynet i Hovedstadsregionen. Tilsynet er løsningsorienteret og lægger stor vægt på et dialogbaseret samarbejde.
 
De nye Socialtilsyn skal hvile økonomisk i sig selv, og betaling sker ud fra en lovgivningsmæssig fastlagt takst. I 2014 har udgiften været 1.115.798,- kr. Udgiften er indarbejdet i de takster som betales af kommunerne for brug af Den Sociale Virksomheds tilbud. Det er således ikke en regional udgift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Christian Worm

Journalnummer
14011447

10.pdf
11.pdf

Bilag

Oversigt over tilsynsbesøg i DSV
Socialtilsynets kvalitetsmodel


12. Regionsrådsmedlem Marlene Harpsøes (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Marlene Harpsøe (O) har oplyst, at hun som følge af, at hun er blevet indvalgt i Folketinget ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Marlene Harpsøe for hendes medlemskab af regionsrådet, Sundhedsudvalget, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland samt for hvervet som stedfortræder i Øresundskomiteen er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Sundhedsudvalget,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, og
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky (O) i Øresundskomiteen.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Regionsrådet besluttede at erklære Marlene Harpsøe (O) for inhabil og Marlene Harpsøe (O) forlod mødelokalet under behandling af indstillingens punkt 1.
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Lars Gaardhøj (A), Hans Toft (C), Marlene Harpsøe (O) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).
 

SAGSFREMSTILLING
Marlene Harpsøe (O) har oplyst, at hun som følge af, at hun er blevet indvalgt i Folketinget, ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Marlene Harpsøes udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om Marlene Harpsøe kan fritages for medlemskab af regionsrådet, Sundhedsudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland samt for hvervet som personlig stedfortræder for Finn Rudaizky (O) i Øresundskomiteen.
 
Hertil kommer, at regionsrådet igivet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af Sundhedsudvalget, et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland og en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen.
 
Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens § 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Medlemskab af Folketinget antages efter fast praksis at udgøre en sådan rimelig grund.
 
Det er efter § 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt.
 
I medfør af valglovens § 104 indtræder 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste, Katrine Dencker, i regionsrådet ved Marlene Harpsøes udtræden af samme.
 
Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for Marlene Harpsøes fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at hun også fritages for sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af Sundhedsudvalget og et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland til regionsrådets udpegning.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene:
 
- Sundhedsudvalget: Katrine Dencker (O),
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland: Katrine Dencker (O).
 
På regionsrådets konstituerende møde blev der efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeget 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til Øresundskomiteen (der blev herudover efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeget 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere).
 
Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen til regionsrådets udpegning ved Marlene Harpsøes fritagelse. Medlemmer og stedfortrædere i Øresundskomiteen skal udpeges blandt regionsrådets medlemmer.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervet:
 
- Personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen: Katrine Dencker (O).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Marlene Harpsøes vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet og Sundhedsudvalget ophøre pr. 1. september 2015.
 
De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
13012402,13013110,13013091,1301304813. Regionsrådsmedlem Kenneth Kristensen Berths (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Kenneth Kristensen Berth (O) har oplyst, at han som følge af, at han er blevet indvalgt i Folketinget ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Kenneth Kristensen Berth for hans medlemskab af regionsrådet, forretningsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt for hvervet som medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af forretningsudvalget,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre, og
 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Sagen blev behandlet efter sag nr. 15.
Forretningsudvalget erklærede Kenneth Kristensen Berth for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling.
Anbefalet.
Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Regionsrådet besluttede at erklære Kenneth Kristensen Berth (O) for inhabil og Kenneth Kristensen Berth (O) forlod mødelokalet under behandling af indstillingens punkt 1.
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Lars Gaardhøj (A), Hans Toft (C), Kenneth Kristensen Berth (O) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).
 

SAGSFREMSTILLING
Kenneth Kristensen Berth (O) har oplyst, at han som følge af, at han er blevet indvalgt i Folketinget, ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Kenneth Kristensen Berths udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om Kenneth Kristensen Berth kan fritages for medlemskab af regionsrådet, forretningsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt for hvervet som medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.
 
Hertil kommer, at regionsrådet i givet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af forretningsudvalget, et nyt medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget, et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.
 
Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens § 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Medlemskab af Folketinget antages efter fast praksis at udgøre en sådan rimelig grund.
 
Det er efter § 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt.
 
I medfør af valglovens § 104 indtræder 2. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste, Morten Dreyer, i regionsrådet ved Kenneth Kristensen Berths udtræden af samme. Der henvises i denne forbindelse til anden sag på nærværende dagsorden om Marlene Harpsøes (O) udtræden af regionsrådet mv. Ved Marlene Harpsøes udtræden er det således 1. stedfortræder på partiets stedfortræderliste, Katrine Dencker, der indtræder i regionsrådet.
 
Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for Kenneth Kristensen Berths fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at han også fritages for varetagelse af sine øvrige øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af forretningsudvalget, et nyt medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget og et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre til regionsrådets udpegning.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene:
 
- Forretningsudvalget: Finn Rudaizky (O),
- Erhvervs- og Vækstudvalget: Finn Rudaizky (O),
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre: Morten Dreyer (O). 
 
I henhold til Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S er Region Hovedstaden repræsenteret i interessentskabets bestyrelse med 2 medlemmer, hvoraf den ene er en af bestyrelsens 2 næstformænd.
 
Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille til regionsrådets udpegning af et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene:
 
- Medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S: Henrik Thorup (O).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Kenneth Kristensen Berths vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget ophøre pr. 1. september 2015.
 
De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget.
 
Det er Letbaneselskabet, som træffer afgørelse vedr. selskabets vederlæggelse af Kenneth Kristensen Berth for medlemskab af og næstformandskab for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
13012402,13013090,13013114,13013091,1301306814. Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaards (A) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Maja Holt Højgaard (A) har oplyst, at hun som følge af privat arbejdspres ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Maja Holt Højgaard for hendes medlemskab af regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde (herunder formandskab), It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup (herunder formandskab) samt for hvervet som stedfortræder i Øresundskomiteen er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af It- og Afbureaukratiseringsudvalget,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital,
 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af og en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup, og  
 6. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges en ny personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Regionsrådet besluttede at erklære Maja Holt Højgaard (A) og Vagn Majland (A) for inhabile og Maja Holt Højgaard (A) og Vagn Majland (A) forlod mødelokalet under behandling af indstillingens punkt 1.
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Maja Holt Højgaard (A), Lars Gaardhøj (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).
 

SAGSFREMSTILLING
Maja Holt Højgaard (A) har oplyst, at hun som følge af privat arbejdspres ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september 2015.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Maja Holt Højgaards udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om Maja Holt Højgaard kan fritages for medlemskab af regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde (herunder formandskab), It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup (herunder formandskab) samt for hvervet som personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen.
 
Hertil kommer, at regionsrådet i givet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde, It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup og en ny personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen. Regionsrådet skal samtidig tage stilling til udpegning af en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup. Ny formand for Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde udpeges af det stående udvalg selv.
 
Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens § 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Hensynet til ansættelsesforhold antages efter fast praksis at udgøre en sådan rimelig grund.
 
Det er efter § 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt.
 
I medfør af valglovens § 104 indtræder 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste, Vagn Majland, i regionsrådet ved Maja Holt Højgaards udtræden af samme.
 
Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for Maja Holt Højgaards fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at hun også fritages for sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde, It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup til regionsrådets udpegning. Valggruppen ABCFO indstiller endvidere en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup til regionsrådets udpegning.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene:
 
- Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde: Pia Illum (A),
- It- og Afbureaukratiseringsudvalget: Vagn Majland (A),
- Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital: Flemming Pless (A),
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup (formandskab): Vagn Majland (A).
 
På regionsrådets konstituerende møde blev der efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeget 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til Øresundskomiteen (der blev herudover efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeget 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere).
 
Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille en ny personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen til regionsrådets udpegning ved Maja Holt Højgaards fritagelse. Medlemmer og stedfortrædere i Øresundskomiteen skal udpeges blandt regionsrådets medlemmer.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervet:
 
- Personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen: Vagn Majland (A).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Maja Holt Højgaards vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde og It- og Afbureaukratiseringsudvalget ophøre pr. 1. september 2015.
 
De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
13012402,13013115,1303111,13013091,1301304815. Regionsrådsmedlem Bergur Løkke Rasmussens (V) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Bergur Løkke Rasmussen (V) har oplyst, at han pga. studieophold i udlandet ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. september 2015 til den 1. januar 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af It- og Afbureaukratiseringsudvalget under Bergur Løkke Rasmussens fravær, og
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens fravær.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 18. august 2015:
 
Regionsrådet besluttede at erklære Bergur Løkke Rasmussen (V) og Thomas Bak (V) for inhabile og Bergur Løkke Rasmussen (V) og Thomas Bak (V) forlod mødelokalet under behandling af indstillingens punkt 1.
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C), Anne Ehrenreich (V) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A) og Erik Lund (C).
 

SAGSFREMSTILLING
Bergur Løkke Rasmussen (V) har oplyst, at han pga. studieophold i udlandet ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. september 2015 til den 1. januar 2016.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær fra arbejdet i regionsrådet mv. er opfyldt.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen i regionsrådet samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af It- og Afbureaukratiseringsudvalget og et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Studieophold antages efter fast praksis at udgøre en sådan lovlig forhindring, og administrationen vurderer således, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen er opfyldt.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste, Thomas Bak, der indtræder i regionsrådet under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen i regionsrådet, at Bergur Løkke Rasmussen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen IVØ at indstille et midlertidigt medlem af It- og Afbureaukratiseringsudvalget og et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær.
 
Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene:
 
- It- og Afbureaukratiseringsudvalget: Erik Sejersten (V),
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup: Thomas Bak (V).
 
Det bemærkes, at den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, alene giver mulighed for at udpege midlertidige medlemmer af udvalg, der er nedsat af regionsrådet. Der kan således ikke udpeges midlertidige medlemmer for Bergur Løkke Rasmussen under dennes midlertidige fravær fra hhv. bestyrelsen for Amgros I/S, bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF samt bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC, University College Capital, da de nævnte udvalg ikke er nedsat af regionsrådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil regionsrådsmedlemmet modtage vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet og It- og Afbureaukratiseringsudvalget under i alt 3 måneders fravær - det vil sige til og med november måned 2015.
 
Der vil i perioden på 3 måneder i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet og It- og Afbureaukratiseringsudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
13012402,13013111,1301309116. Lukket punkt17. Lukket punkt18. Medlemskab af forretningsudvalget, Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Følgegruppen vedr. det nye Rigshospital og bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at valggruppen ABCFO har meddelt, at Mette Abildgaard (C) på grund af varetagelse af andet offentligt hverv ønsker at udtræde som medlem af forretningsudvalget, Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Følgegruppen vedr. det nye Rigshospital og bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol med virkning fra den 1. september 2015.
 
Regionsrådet godkendte, at Mette Abildgaard med virkning fra den 1. september 2015 udtræder af forretningsudvalget, Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Følgegruppen vedr. det nye Rigshospital og bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol, og at Karsten Skawbo-Jensen indtræder i forretningsudvalget, Lene Kaspersen indtræder i sundhedsudvalget, Per Tærsbøl indtræder i psykiatriudvalget, Lene Kaspersen indtræder i følgegruppen vedr. Rigshospitalet og Karsten Skawbo-Jensen indtræder i bestyrelsen Professionshøjskolen Metropol.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

Journalnummer
13013090,13013110,13013113,13013091,1301307919. Medlemskab af Sundhedskoordinationsudvalget

Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at valggruppen IVØ har meddelt, at Anne Ehrenreich (V) på grund af arbejdspres ønsker at udtræde som medlem af Sundhedskoordinationsudvalget med virkning fra den 1. september 2015.
 
Regionsrådet godkendte, at Anne Ehrenreich med virkning fra den 1. september 2015 udtræder af Sundhedskoordinationsudvalget, og at Erik Sejersten samtidig indtræder i samme, udpeget af valggruppen IVØ.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

Journalnummer
1301309320. Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre

Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at valggruppen ABCFO har meddelt, at Flemming Pless (A) som led i en intern rokade ønsker at udtræde som medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre med virkning fra den 1. september 2015.
 
Regionsrådet godkendte, at Flemming Pless med virkning fra den 1. september 2015 udtræder af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre. Valggruppen ABCFO har oplyst, at Vagn Majland (A) indtræder i følgegruppen efter Flemming Pless.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

Journalnummer
1301309121. Medlemskab af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde

Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at valggruppen ABCFO har meddelt, at Henrik Thorup (O) på grund af arbejdspres ønsker at udtræde som medlem af udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde med virkning fra den 1. september.
 
Regionsrådet godkendte, at Henrik Thorup med virkning fra den 1. september 2015 udtræder af udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, og at Morten Dreyer samtidig indtræder i samme, udpeget af valggruppen ABCFO.
 
Bodil Kornbek (A), Hans Toft (C) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Erik Lund (C) og Thomas Bak (V).

Journalnummer
13013115