UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

TILLÆGSDAGORDEN TIL ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

18-04-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden1. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden

Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede på sit møde den 7. marts 2017 at lade forslaget om tilføjelse af nye taletidsregler for møder i regionsrådet som et bilag til Forretningsorden for Regionsrådet overgå til 2.behandling i regionsrådet den 18. april 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
  1. at godkende forslag til ændring af Forretningsorden for Regionsrådet, således at forretningsordenen tilføjes et bilag med taletidsregler,
  2. at taletidsreglerne i givet fald evalueres inden årets udgang, og
  3. at sagen i givet fald forelægges regionsrådet til andenbehandling på regionsrådets førstkommende efterfølgende møde.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
Sagen blev udsat.
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 28. februar 2017:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 7. marts 2017:
Godkendt.
Abbas Razvi (B), Erik Lund (C), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Godwin Lartey Lawson (B), Christoffer Reinhardt (C), Ole Søhøj Nielsen (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Torben Conrad (Ø).
 
Regionsrådets beslutning den 18. april 2017:
 
Godkendt.
 
Bodil Kornbek (A), Lene Kaspersen (C), Karin Friis Bach (B), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Bergur Løkke Rasmussen (V), Ole Stark (V), Carsten Scheibye (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Reinhardt (C), Thomas Bak (V), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Torben Conrad (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Efter sammen med regionsrådets formandskab at have drøftet mulighederne for at skabe mere livlige og fokuserede debatter på regionsrådets møder har administrationen udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i regionsrådet.
 
Taletidsreglerne foreslås tilføjet Forretningsorden for Regionsrådet som bilag 1, og teksten i forretningsordenen § 4 foreslås ændret i overensstemmelse hermed.
 
Forretningsordenens § 4, stk. 3, foreslås således tilføjet en henvisning til et bilag om taletidsregler for regionsrådet (tilføjelsen fremhævet med fed skrift i teksten fra forretningsordenen nedenfor):
 
Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det, jf. dog bilag 1 om taletidsregler for regionsrådet. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Når medlemmet har fået ordet, rejser medlemmet sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end formanden.
 
Det foreslås, at taletidsreglerne i givet fald evalueres inden årets udgang.
 
Det følger af regionsrådets forretningsorden, at vedtagelse af ændringer i forretningsordenen kræver to behandlinger i regionsrådet. Efter en eventuel godkendelse af ovennævnte indstilling overgår sagen derfor til behandling på regionsrådets førstkommende efterfølgende møde.

KONSEKVENSER
Ved regionsrådets godkendelse overgår sagen til andenbehandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 24. januar 2017. Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 28. februar 2017 og regionsrådet til førstebehandling den 7. marts 2017, hvor sagen blev godkendt. Andenbehandling af sagen sker på regionsrådets møde den 18. april 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17001378


1.pdf

Bilag

Forretningsorden for Regionsrådet - bilag taletidsregler