UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE - Tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-06-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-06-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Forhøjelse af investeringsbevilling til opførelse af Center for Fordybelse og Tro i Herlev1. Forhøjelse af investeringsbevilling til opførelse af Center for Fordybelse og Tro i Herlev

Forhøjelse af investeringsbevilling til opførelse af Center for Fordybelse og Tro i Herlev

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede på mødet den 31. januar en sag om opførelse af Center for Fordybelse og Tro ved Herlev Hospital. Oprindelig havde A. P. Møller fonden bevilget 8 mio. kr. til centeret, men gav yderligere 2 mio. kr. til projektet, da laveste konditionsmæssige bud efter licitationen i juni 2015, betød udgifter for 10 mio. kr.
 
Efter den supplerende donation blev projektet udbudt på ny, men der var i mødesagen fra januar taget forbehold for, at det nye licitationsresultat på grund af markedsforholdene kunne være højere end fondsbevillingen på i alt 10 mio. kr. Det fremgik derfor af sagen, at hvis der i forbindelse med den nye licitation opstår udfordringer med projektøkonomien, der overskrider det donerede beløb, ”vil der kunne være behov for at indgå i dialog med fonden om eventuel reduktion af projektet og/eller vil Herlev/Gentofte Hospital skulle dække eventuelle overskridelser for op til 2 mio. kr.”
 
Hospitalet har nu fået det nye licitationsresultat, som grundet markedsforholdene i byggeriet, bevirker at der vil koste 12 mio. kr. at gennemføre projektet. Det er derfor med den nuværende bevilling på 10 mio. kr. ikke muligt at indgå aftaler med de bydende.
 
Med denne sag søges om at investeringsbevillingen forhøjes med 2 mio. kr. finansieret af midler fra Herlev og Gentofte Hospital med henblik på efterfølgende indgåelse af kontrakt med vinderne af det netop gennemførte udbud inden vedståelsesfristens udløb.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
  1. at godkende en forhøjelse på 2,0 mio. kr. af eksisterende fondsfinansierede investeringsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro, og
  2. at godkende, at forhøjelsen finansieres af Herlev og Gentofte Hospitals lokale investeringsramme i 2017.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 13. juni 2017:
Forretningsudvalget anbefalede at sagen optages på dagsorden.
Partierne oplyste, at de vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling.
Dansk Folkeparti stemte imod.
 
Charlotte Fischer (B), Karin Friis Bach (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 13. juni 2017:
 
Socialdemokratiet fremsatte forslag om at sende sagen til fornyet behandling i forretningsudvalget.

Formanden satte forslaget under afstemning:

For stemte: A (11), C (5), V (7) og Torben Kjær (Ø), i alt 24.
Imod stemte: B (2), F (1), O (4), i alt 7.
Undlod at stemme: Ø (2).
I alt 33.
 
Indstillingen var herefter sendt til forretningsudvalget med henblik på fornyet behandling.
 
Dansk Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:
”DF kan ikke støtte indstillingen med udvidelse af investeringsrammen på 2 mio. kr. Da vi er imod det samlede projekt som helhed. I særdeleshed finder vi det ikke i orden at penge til udvidelse af beløbet tages af investeringsrammen fra Herlev/Gentofte Hospital.”
 
Erik R. Gregersen (A), Özkan Kocak (A), Karin Friis Bach (B), Abbas Razvi (B), Erik Lund (C), Hans Toft (C), Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Niels Høiby (I), Katrine Vendelbo Dencker (O), Martin Geertsen (V), Susanne Langer (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Carsten Holt (A), Godwin Lartey Lawson (B), Helene Frausing (C), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Rita Rahbek Russell (O).

SAGSFREMSTILLING
Herlev og Gentofte Hospital har modtaget tilsagn om donation af samlet 10 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro på matriklen i Herlev.
 
Centret er planlagt som en mindre selvstændig bygning på ca. 260 m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Herlev. Bygningen tilkobles forbindelsesgang vest, så der bliver let forbindelse både til eksisterende hospital, nybyggeriet samt til den centrale grønne gård, hvor der også etableres et uderum til fordybelse.
 
Projektet er færdigprojekteret af samme rådgiverteam som det nærliggende kvalitetsfondsbyggeri og blev i første gang udbudt i en særskilt hovedentreprise i forbindelse med licitationen af kvalitetsfondsprojektet i sommeren 2015. Ved licitation i juni 2015 var det laveste tilbud imidlertid ukonditionsmæssigt, mens det laveste konditionsmæssige bud var ca. 2 mio. kr. over budget. Det blev derfor efter anbefaling fra Kammeradvokaten besluttet at annullere udbuddet.
 
Projektet blev efter forhøjelse af bevillingen på mødet i januar 2017, udbudt i to storentrepriser med licitation mandag d. 29. maj 2017. Resultatet ligger imidlertid over den nuværende investeringsbevilling på 10 mio. kr. Hospitalet har efterfølgende drøftet spørgsmålet med fonden, som imidlertid ikke er indstillet på at acceptere en reduktion af kvaliteten i projektet eller i at forhøje donationen yderligere.
 
Herlev og Gentofte Hospital har derfor i forlængelse af januarsagen, foreslået at tilvejebringe 2 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme, således at det vil være muligt at indgå kontrakter med de to vindende entreprenører. Hospitalet har endvidere på baggrund af erfaring med for lang leveringstid på betonelementer, indgået en forhåndsaftale om produktion af betonelementer, som skal udformes særskilt til projektet. Hvis denne aftale, samt de indkomne tilbud fra udbuddet skal benyttes indenfor tilbudsgivernes vedståelsesfrist, er det nødvendigt med en afklaring af, om hvorvidt investeringsbevillingen kan forhøjes, inden fredag d. 16. juni 2017.
 
Det har grundet tidspres ikke været muligt at orientere den politiske følgegruppe om sagen inden den politiske forelæggelse.

KONSEKVENSER
Med forhøjelsen kan der indgås entreprisekontrakter og projektet kan gennemføres som oprindelig planlagt. Inden kontraktindgåelse vil hospitalet indlede en dialog med vinderne af udbuddet med henblik på at finde besparelser og optimeringer af projektet.
 
Det er forventningen at centret, hvis der kan indgås kontrakter nu, vil stå færdigt i juni 2018.
 
De afledte driftsudgifter ved den færdige bygning vil fortsat blive afholdt indenfor hospitalets driftsramme.

RISIKOVURDERING
Anmodning om forhøjelse af bevillingen er sket på baggrund af det netop gennemførte entrepriseudbud. Forhøjelse er en forudsætning for at der kan indgås kontrakter med vinderne af licitationen. Hospitalet vurderer at der med forhøjelsen og i lyset af projektets begrænsede omfang og kompleksitet, vil være tilstrækkeligt med reserver til stede til gennemførelse af projektet.
 
Hvis regionsrådet vælger ikke at tiltræde sagens indstillingspunkter, vil det være nødvendig at indgå i en dialog med fonden om opgivelse af projektet, i det fonden ikke er villig til en reduktion af det nuværende projekt. Alternativt kan projektet udbydes på ny med de risici der vil være forbundet med et sådant genudbud. Administrationen vurderer på baggrund at de modtagne tilbud, at et nyt genudbud ikke vil resultere i lavere priser. Der er på nuværende tidspunkt afholdt 1,3 mio. kr. til projektering af centret. Det må anses som sandsynligt at regionen vil skulle dække allerede afholdte udgifter, såfremt projektet opgives.
 
Etableringen af Center for Fordybelse og Tro vurderes at kunne ske uden at have indvirkning på såvel kvalitetsfondsbyggeriet som Steno Diabetes Center Copenhagen byggeriet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Hvis sagens punkter tiltrædes, indarbejdes der i investeringsbudgettet en forhøjelse af projektets investeringsbevilling på 2,0 mio. kr. og at forhøjelse finansieres af hospitalets lokale investeringsramme, der efter 2. økonomirapport 2017 udgør 33,9 mio. kr. Investeringsbevillingen vil efter forhøjelsen være på i alt 12 mio. kr.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget på det ekstraordinære møde den 13. juni 2017 og for regionsrådet senere samme dag.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16042274.