UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDS MØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 16:00:00


PUNKTER

1. Valgklage1. Valgklage

Valgklage

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
En vælger bosat i Fredensborg Kommune har indgivet klage over regionsrådsvalgets gennemførelse på afstemningsstedet Nivå skole. Klager over valget afgøres af det siddende regionsråd.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  • at det meddeles vælgeren, at regionsrådet ikke finder anledning til at ændre valgopgørelsen på baggrund af klagen.

POLITISK BEHANDLING
Regionrådets beslutning den 5. december 2017:
 
Godkendt.
 
Marianne Stendell (A), Pia Illum (A), Bodil Kornbek (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O), Bergur Løkke Rasmussen (V), Carsten Scheibye (V), Erik Sejersten (V), Martin Geertsen (V), Randi Mondorf (V), Annie Hagel (Ø), Susanne Langer (Ø) og Torben Kjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Carsten Holt (A), Søren Burcharth (B), Jess Christian Persson (O), Rita Rahbek Russell (O) og Torben D. V. Conrad (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Vælgerens klage
En vælger fra Fredensborg kommune har indgivet klage over valget til Regionsrådet. Klagen er vedlagt som bilag 1. Vælgeren oplyser, at han på valgdagen afgav stemme ved at sætte et kryds ud for den kandidats navn han ønskede at stemme på.
 
Efter valget har vælgeren (formentlig i KMDs valgsystem) været inde og se at kandidaten ingen stemmer har fået på afstemningssted Nivå (NKK-hallen). Vælgeren er sikker på, at han har afgivet en gyldig stemme og sætter spørgsmålstegn ved om de valgtilforordnede har behandlet hans stemme korrekt.
 
Lovgrundlaget
Efter valgloven afgøres klager over valget til regionsrådet af det siddende regionsråd på et møde, der holdes snarest efter klagefristens udløb. Klagefristen udløb tirsdag den 28. november. Klagen er modtaget rettidigt.
 
Kommunens udtalelse
Fredensborg Kommunes valgbestyrelse har afgivet en udtalelse, der vedlægges som bilag 2. Det fremgår af udtalelsen, at
 
"Der er ikke i forhold til det valgsted, hvor klageren har afgivet sin stemme (Nivå, NKK-Hallen), registreret særlige forhold omkring stemmeafgivning, optælling og fintælling.
 
På det foreliggende grundlag, herunder særligt de oplysninger klager har anført i sin klage, har det ikke umiddelbart været muligt for valgbestyrelsen at foranstalte yderligere undersøgelser."
 
Administrationens vurdering
Den enkelte vælgers stemme kan ikke identificeres, da afstemningen er hemmelig, og vælgerens stemmeseddel kan derfor ikke genfindes med henblik på kontrol. Hvis vælgerens forklaring lægges til grund er der under hensyn til kommunens udtalelse to muligheder - enten er stemmen bedømt som ugyldig efter lovens regler herom eller den er ved en fejl tillagt en anden kandidatliste.
 
Det bemærkes, at regionsvalgbestyrelsen foranstaltede fornyet fintælling af stemmerne på to kandidater på den socialdemokratiske liste, der lå med lille indbyrdes afstand. På afstemningssted Nivå er der afgivet stemme på begge kandidater, så resultatet af den fornyede fintælling kan ikke antages at være påvirket af de forhold, som vælgeren anfører.
 
Der er på baggrund af kommunens udtalelse efter administrationens opfattelse ikke grundlag for at antage, at optællingen på afstemningsstedet ikke er foregået korrekt. Der er således efter administrationens opfattelse ikke grundlag for at erklære valget for ugyldigt.
 
Regionsrådets afgørelse kan indbringes for Økonomi- og indenrigsministeriet inden 14 dage efter vælgeren har modtaget afgørelsen.
 

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser udover det i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Regionsrådets beslutning kommunikeres på hjemmesiden.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 5. december 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17038939


1.pdf
2.pdf

Bilag

Bilag 1 - Valgklage
Bilag 2 - Valgklage