UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

09-01-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-01-2018 17:30:00


PUNKTER

1. Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden1. Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden

Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Partierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet har indgået en konstitueringsaftale, der indebærer ændringer i regionens udvalgsstruktur. Regionsrådsformanden forelægger på denne baggrund et forslag til ny styrelsesvedtægt. Sager om ændring af styrelsesvedtægt kan forelægges direkte for regionsrådet uden forudgående forelæggelse for forretningsudvalget.
 
Forslaget skal efter loven behandles 2 gange i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum.

INDSTILLING
Regionsrådsformanden anbefaler,
  • at regionsrådet lader forslag til ny styrelsesvedtægt (bilag 1) overgå til anden behandling på regionsrådets møde den 30. januar 2018.

POLITISK BEHANDLING
Der var omdelt et ændringsforslag fra Enhedslisten til §11 stk. 5 i forslaget til styrelsesvedtægten:
 
”Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed eller til offentlig høring, gives der mulighed for korte mindretalsudtalelser”.
 
Den oprindelige tekst:
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt."
 
Ændringsforslaget fra Enhedslisten blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag til styrelsesvedtægt er herefter godkendt, og overgår nu til 2. behandling.
 
Karsten Skawbo-Jensen (C), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O), Randi Mondorf (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Erik Lund (C), Kristian Tørning (O), Isabella Sara Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Af konstitueringsaftalen, der er vedlagt som bilag 2, fremgår en række politisk prioriterede arbejdsområder i den valgperiode, der begynder nu. Der foreslås – udover forretningsudvalget - nedsat 6 stående udvalg med de opgave- og ansvarsområder, der fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt:
Som i sidste valgperiode er styrelsesvedtægten baseret på Skanderborgmodellen. Det indebærer, at den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra forretningsudvalgets lovbestemte opgaver, ligger i regionsrådet, mens de stående udvalg har politikformulerende og – opfølgende opgaver. Der lægges dog op til, at regionsrådet delegerer kompetence på visse områder til fx udmøntning af puljebeløb til udvalgene. Sag med indstilling herom forelægges på et kommende regionsrådsmøde, da sagen skal forelægges via forretningsudvalget, som har indseende med de almindelige administrative og økonomiske forhold på alle regionens ansvarsområder. Af sagen vil tillige fremgå en oversigt over de områder, hvor regionsrådet i sidste valgperiode har delegeret kompetence til udvalgene.
 
Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 3. Forslaget til ny styrelsesvedtægt er sprogligt moderniseret og der er indføjet et generelt afsnit om de stående udvalgs arbejde. Herudover er beskrivelsen af de 6 stående udvalg og deres ansvarsområder ny.
 
Nedsættelsen af flere stående udvalg end hidtil indebærer en ændring af vederlagsregulativet, som ligeledes forelægges efterfølgende.
 
Øvrige udvalg
Regionsrådet kan udover de stående udvalg nedsætte udvalg, som varetager bestemte, afgrænsede opgaver eller som har forberedende eller rådgivende opgaver på bestemte områder – de såkaldte § 17 stk. 4 udvalg, da de er omtalt i den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4. I sidste valgperiode har udvalget for det sammenhængende sundhedsvæsen været nedsat som § 17 stk. 4 udvalg. På det konstituerende møde blev der som særlige udvalg nedsat
Regionsrådet nedsatte på sit møde den 19. december 2017 et Dialogforum om Sundhedsplatformen under forretningsudvalget.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer,at forslaget til ny styrelsesvedtægt overgår til 2. behandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Udgifter til vederlag afholdes inden for budgettets rammer.

KOMMUNIKATION
Orientering om forslaget offentliggøres på hjemmesiden.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for regionsrådet den 9. januar og den 30. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Henrik Møller

JOURNALNUMMER
18000156


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt af 5.1.2018 incl underbilag
Konstitueringsaftale 21.november 2017
Nuværende styrelsesvedtægt - med rettelser vedtaget af RR den 14 juni 2016
Ændringsforslag fra Enhedslisten til styrelsesvedtægt