UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

02-03-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-03-2018 17:30:00


PUNKTER

1. Hovedstadens Letbane I/S - vedtægtsændring i forbindelse med statens udtræden af interessentskabet1. Hovedstadens Letbane I/S - vedtægtsændring i forbindelse med statens udtræden af interessentskabet

Hovedstadens Letbane I/S - vedtægtsændring i forbindelse med statens udtræden af interessentskabet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Staten v/transport-, bygnings- og boligministeren har med brev af den 26. februar 2018 meddelt kommunerne i letbane-samarbejdet og Region Hovedstaden, at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S. Baggrunden er, at staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor staten alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne, men hvor staten ikke påtager sig en ejerrolle i resten af anlægsfasen.
 
Hvis statens ønske skal i mødekommes, skal vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, som blev godkendt på regionsrådsmødet i 4. februar 2014 og 17. maj 2016, ændres. Statens ønske om udtræden af interessentskabet har transport-, bygnings- og boligministeren aftalt med den grønne forligskreds, som består, af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
  1. at godkende, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, som muliggør statens udtræden af selskabet,
  2. at regionsrådsformanden bemyndiges til på vegne af regionen som interessent at godkende vedtægtsændringer på interessentskabsmødet d. 12. marts 2018, og
  3. at regionsrådet ved statens udtræden tager stilling til udpegning af yderligere et bestyrelsesmedlem i interessentskabet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 2. marts 2018:
 
Der var eftersendt supplerende notater (bilag 5 og 6).
 
Chefkonsulent Birgitte Leolnar fra Center for Regional Udvikling deltog under sagens behandling.
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), F (1), O (1), V (1), Ø (1) og Å (1), i alt 10.
Imod stemte: C (2), i alt 2.
Undlod at stemme: 0.
I alt 12.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Det Konservative Folkeparti ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:
Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden bakker fortsat op om letbanen. Vi ønsker dog ikke, at øge Region Hovedstadens potentielle økonomiske risiko.
 
Kim Rockhill (A), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 2. marts 2018:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (12), B (3), F (3), O (3), V (6), Ø (4) og Å (2), i alt 33.
Imod stemte: C (5), I (2), i alt 7.
Undlod at stemme: 0.
I alt 40.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Det Konservative Folkeparti ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:
Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden bakker fortsat op om letbanen. Vi ønsker dog ikke, at øge Region Hovedstaden potentielle økonomiske risiko.
 
Charlotte Holtermann (A), Kim Rockhill (A), Özkan Kocak (A), Peter Westermann (F), Niels Høiby (I), Christine Dal (V), Martin Geertsen (V), Randi Mondorf (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Erik Jensen (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Mehmet Kücükakin (F), Morten Buchwald (I), Karina Rohrberg Jessen (V), Søren P. Rasmussen (V), Erik Sejersten (V), Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S som interessent og vil derved overlade det fulde ejerskab til Region Hovedstaden samt de involverede kommuner jf. brev fra transport-, bygnings- og boligministeren (bilag 1). Det forudsætter en ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S og lov om letbanen. Statens står ved sit tilsagn om at yde et anlægstilskud på ca. 1,8 milliarder kroner (2013-priser) til projektet inklusiv reserver. Statens tilsagn fremgår af loven om letbane i Ring 3.
 
Transport-, bygnings- og boligministeriet har søgt juridisk rådgivning hos Kammeradvokaten, der ikke ser nogen hindring i at ændre på ejerforhold og vedtægterne i forhold til gennemførelse af projektet.
 
Baggrunden for ændringen er, at staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som den der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor staten alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne, men hvor staten ikke påtager sig nogen ejerrolle.
 
På den baggrund skal der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane I/S indsættes et nyt pkt. 4.2. Forslag til ændring er vedhæftet – se bilag 2 for ændringsforslag og bilag 3 for de nugældende vedtægter.
 
Ifølge de gældende vedtægter udtræder staten, når letbanen er anlagt og klar til at gå i drift. Ejerskabet og det økonomiske ansvar overgår herefter til kommunerne og regionen med en ejerandel på hhv. 57 pct. og 43 pct. Forskellen er således, at staten udtræder som ejer, inden letbanen er anlagt.
 
Den foreslåede ændring af vedtægterne skal af hensyn til tilbudsgivernes vedståelsesfrist vedtages på interessentskabsmødet d. 12. marts 2018 og regionsrådet skal som interessent have taget stilling til forslaget forinden. Kommunernes Borgmesterforum tager stilling mandag den 5. marts 2018.
 
Efterfølgende skal loven om letbane på Ring 3 ændres således, at der opnås hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af interessentskabet i anlægsperioden, før letbanen tages i brug til passagerdrift. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S vil ske med virkning fra ændringslovens ikrafttræden. Dette lovforslag forventes fremsat og vedtaget i løbet af efteråret 2018.
 
Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 i vedtægterne, berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser) inklusive reserver, der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Derved forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i vedtægternes punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.
 
Vedtægtsændringen betyder, at enhver beslutning mellem de tilbageværende interessenter, efter at staten er udtrådt af selskabet, herunder beslutninger, som indebærer en fordyrelse af projektet, samt begivenheder, der påvirker gennemførelsen af projektet, er staten uvedkommende. Hvis de tilbageværende interessenter træffer beslutning om at reducere deres respektive kapitalindskud og anlægsreserver i anlægsperioden, vil statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver blive reduceret forholdsmæssigt tilsvarende.
 
Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. lov om Letbane på Ring 3.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S ikke har nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for letbaneprojektets gennemførelse, jf. regionsrådets beslutning af 30. januar 2018 om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen (bilag 4). Efter statens udtræden påhviler evt. merudgifter ud over de samlede reserver regionen og kommunerne med hhv. 43 pct. og 57 pct.
 
Set i lyset af en samlet anlægsreserve på 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til 25 pct. af det basisoverslag for anlæg af letbanen, som er opdateret på baggrund af de indkomne tilbud, er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet granskning af projektets økonomi, som følge af, at staten trækker sig ud nu. Det bemærkes herved, at EYs anbefaling til reservernes størrelse er på mellem 10 og 20 pct. i den seneste granskning, jf. oplysningerne i regionsrådets mødesag fra d. 30. januar 2018 (bilag 4).
 

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at det alene er Region Hovedstaden og kommunerne i letbanesamarbejdet, som kommer til at eje Hovedstadens Letbane I/S. Dermed udtræder staten fra bestyrelsen, når loven er ændret, forventeligt i efteråret 2018. Det fremgår af vedtægternes pkt. 8, at bestyrelsen ved statens udtræden sammensættes af tre bestyrelsesmedlemmer udpeget af regionsrådet og tre bestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunernes Borgmesterforum. Regionen udpeger næstformanden. Kommunerne og regionen skal dermed udpege hver et yderligere bestyrelsesmedlem, når staten udtræder.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at Region Hovedstadens andel af en evt. fordyrelse af projektet, som ikke kan dækkes af de samlede afsatte reserver, forøges fra 26 pct. til 43 pct. På baggrund af EYs vurdering af reservebehov, jf. ovenfor, er det administrationens vurdering, at risikoen for merudgifter ud over de afsatte reserver er begrænset. I givet fald vil merudgifter kunne lånefinansieres som interessentskabets øvrige låntagning på vilkår som statslån.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget d. 2. marts 2018 kl. 16.00 og for regionsrådet samme dag kl. 16.30.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Christian Bruhn Rieper

JOURNALNUMMER
15000197


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Bilag 1 - Brev fra transport-, bygnings- og boligministeren til interess...
Bilag 2 - Forslag til nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letban...
Bilag 3 - De nugældende vedtægter for Hovedstadens Letbane IS
Bilag 4 - RR Beslutning 30.01.2018 Økonomisk grundlag for Letbane langs Ring 3
Bilag 5 - Notat af 28.2.2018 Svar på spørgsmål fra Det Konservative Folkeparti incl. underbilag
Bilag 6 - Svar på spm fra LA om letbanen vedtægtsændring samt underbilag