UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

30-09-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-09-2019 19:00:00


PUNKTER

1. Forslag til budget 2020-231. Forslag til budget 2020-23

Forslag til budget 2020-23
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

  • at forretningsudvalget fremlægger budgetforslaget for 2020-23 for regionsrådet til førstebehandling.
POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 24. september 2019:

Der var eftersendt et ændringsforslag fra Enhedslisten (bilag 5) og der var omdelt slides om Økonomiaftalen for 2020 (bilag 6).

Koncerndirektør Jens Gordon Clausen orienterede om Økonomiaftalen 2020.

Formanden satte ændringsforslaget under afstemning:
For stemte: Ø (1).
Imod stemte: A (5), B (1), C (2), F (1), V (2) og Å (1), i alt 12.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

Administrationens indstilling blev anbefalet.

Henrik Thorup (O), og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 30. september 2019:

 

Godkendt.

 

Maria Gudme (A), Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Line Ervolder (C), Hans Toft (C), Karsten Skawbo-Jensen (C), Finn Rudaizky (O), Anne Ehrenreich (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A), Rie Holst (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Erik Lund (C), Dorthe la Cour (C), Firat Sari (C), Paw Karslund (O), Thomas Bak (V) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Budgetforslaget beskriver aktiviteter og målsætninger for regionens tre områder; sundhed, socialområdet og regional udvikling.

 

Med budgetforslaget vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2020.

SAGSFREMSTILLING

De samlede nettoudgifter i Region Hovedstaden er 40,5 mia. kr.

 

På sundhedsområdet udgør nettodriftsudgifterne 37,3 mia. kr., der primært finansieres ved statslige og kommunale bidrag.

 

Det samlede udgiftsniveau (brutto) på socialområdet er 0,9 mia. kr., der finansieres ved takstbetaling fra kommunerne.

 

Det samlede udgiftsniveau (brutto) for regional udvikling er i budgetforslaget 0,9 mia. kr., der finansieres via bidrag fra stat og kommuner. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 112 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

 

På sundhedsområdet medfører økonomiaftalen, at regionens ramme udvides med 366 mio. kr. Dertil kommer 54 mio. kr., som vedrører midler som følge af ny lovgivning, dvs. ialt 420 mio. kr. Økonomiaftalen er vedlagt som bilag 1.

 

Den samlede stigning i nettodriftsudgifterne svarer i budgetforslaget til 420 mio. kr. i udvidelse af regionens råderum, jf. nedenstående tabel. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 2.

 

image

 

Der er nærmere redegjort for de enkelte poster i budgetforslagets kapitel 3.

 

Der er afsat en pulje til politisk prioritering på 212 mio. kr.

 

Budgetforslaget indebærer, at der ikke gennemføres en generel sparerunde på regionens hospitaler og virksomheder. De administrative besparelser på yderligere 20 mio. kr. i 2020 gennemføres, som tidligere besluttet.

 

Det vil på nogle hospitaler blive gennemført interne omprioriteringer som følge af udgiftspres og behov for at tilgodese udvalgte områder inden for den eksisterende budgetramme. Den aktuelle vurdering af omprioriteringsbehovet er i størrelsesordenen 150-180 mio. kr.

 

På det regionale udviklingsområde er der i budgetforslaget afsat en pulje til politisk prioritering i 2020 på 22 mio. kr. Som et led i Region Hovedstadens finansiering af 26 pct. af anlægget af Hovedstadens Letbane betales 15 pct. af regionens andel af anlægsomkostningerne som et engangsindskud i 2019, svarende til 194 mio. kr. Det ligger til grund for budgetforslaget, at dette indskud finansieres af de gennem årene oparbejdede uforbrugte midler på det regionale udviklingsområde.

 

Vedrørende investeringer er der i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for udgifterne i 2020, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

 

For kvalitetsfondsprojekterne udgør anlægsloftet 4,8 mia. kr. Regionen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb på 1.560 mio. kr.

 

For øvrige projekter udgør loftet 2,5 mia. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør 784 mio. kr.

 

For det sociale område er der afsat en investeringsramme på 25 mio. kr., der indregnes i den kommunale takstbetaling.

 

I de kommende forhandlinger om det endelige budget vil indgå resultaterne af de stående udvalgs budgetdrøftelser, vedlagt som bilag 3 og 4.

 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget, jf. nedenstående beskrivelse af den videre proces.

KONSEKVENSER

Ved regionsrådets godkendelse overgår budgetforslaget til andenbehandling.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Der planlægges en kommunikations- og presseindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Efter forretningsudvalgets behandling d. 24. september forelægges budgetforslaget for regionsrådet d. 30. september 2019.

 

Der afholdes teknisk gennemgang af budgetforslaget d. 30. september inden regionsrådsmødet. Herefter er der følgende proces frem til vedtagelsen af budgettet i regionsrådet d. 5. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen/Jens Buch Nielsen

JOURNALNUMMER

19002893.1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Aftale om regionernes oekonomi for 2020
Forslag til budget 2020-23
SAMLET - Forslag til budget 2020-2023 - Sundhedsområdet
SAMLET - Forslag til budget 2020-2023 - Regional Udvikling
Ændringsforslag fra Enhedslisten til budgetforslag
Slides fremlagt på FU-mødet vedr. Økonomiaftalen for 2020 og forslag til budget 2020
Slides fremlagt ved Teknisk gennemgang af Budget - Økonomiaftalen for 2020 og forslag til budget 2020 RR