UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

22-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2019 18:45:00


PUNKTER

1. Trafikbestilling 2020
2. Strategi på fertilitetsområdet
3. Ansøgning fra AIDS-Fondet vedr. udvidelse af målgruppe i Checkpoint
4. Dansk-svensk forskningssamarbejde om type 1 diabetes gennem projektet "DiaUnion"
5. CITY LOOPS deklaration om cirkulær omstilling
6. Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. behandling)
7. Udpegning af medlem og suppleant til Interreg delprogram for Øresund (ØKS)
8. Indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet af afløser for Region Hovedstadens medlem i National Videnskabsetisk Komite
9. Lukket punkt
10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Lukket punkt
13. Lukket punkt1. Trafikbestilling 2020

Trafikbestilling 2020
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, under forudsætning af at budgettet for 2020 tillader det:

 1. at godkende, at Region Hovedstaden gennemfører en samlet trafikbestilling til Movia for 2020, herunder:
  1. at bestille lokalbanedrift i 2020 svarende til de antal afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der udgør driften i 2019, dog med undtagelse af den tidlige afgang på Hornbækbanen, som nedlægges jf. regionsrådets beslutning den 20. august 2019,
  2. at bestille busdrift svarende til de ruter, afgange, frekvenser, tidsrum for betjening mm., der ved trafikbestilling 2019 blev bestilt til at træde i kraft, når Metrocityringen åbner, og
  3. at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 507,7 mio. kr. i 2020, svarende til Movias 1. behandling af budget 2020 korrigeret for konsekvenserne af ny ferielovgivning samt regionsrådets beslutning den 20. august 2019.
 2. at bemyndige trafikudvalget til at godkende den endelige trafikbestilling, såfremt der under budgetforhandlingerne for budget 2020 besluttes ændringer i forhold til ovenstående indstillingspunkter.
POLITISK BEHANDLING

Trafikudvalgets beslutning den 1. oktober 2019:

Efter udsendelse af trafikudvalgets dagsorden er administrationen af Movia blevet gjort bekendt med, at den forventede merudgift på 0,8 mio. kr. bortfalder.

Det oprindelige indstillingspunkt 1c i udvalget var:

"at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 508,5 mio. kr. i 2020, svarende til Movias 1. behandling af budget 2020 korrigeret for konsekvenserne af ny ferielovgivning samt regionsrådets beslutning den 20. august 2019"

Indstillingspunkt 1c blev i udvalget ændret til følgende:

"at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 507,7 mio. kr. i 2020, svarende til Movias 1. behandling af budget 2020 korrigeret for konsekvenserne af ny ferielovgivning samt regionsrådets beslutning den 20. august 2019".

Rettelsesblad er vedlagt som bilag 2.

Sagen blev anbefalet.

Martin Baden (A) og Susanne Due Kristensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Anbefalet, idet forretningsudvalget udtrykker sin store forundring over sagens forløb. Lokaltog, sekundært Movia, burde, før sagen kom til politisk behandling, have søgt at finde intern finansiering, som det jo viste sig alligevel var muligt, efter at regionsrådet sagde nej til serviceforringelsen. Forretningsudvalget forventer, at Lokaltog og Movia fremover vil afdække alle muligheder for intern finansiering, før lignende sager om serviceforringelse fremlægges til politisk behandling.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt, idet regionsrådet udtrykker sin store forundring over sagens forløb. Lokaltog, sekundært Movia, burde, før sagen kom til politisk behandling, have søgt at finde intern finansiering, som det jo viste sig alligevel var muligt, efter at regionsrådet sagde nej til serviceforringelsen. Regionsrådet forventer, at Lokaltog og Movia fremover vil afdække alle muligheder for intern finansiering, før lignende sager om serviceforringelse fremlægges til politisk behandling.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Hvert år i oktober afgiver Region Hovedstaden en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia. Det sker normalt ved første regionsrådsmøde efter budgetvedtagelsen. Bestillingen for 2020 skal afgives senest den 30. oktober 2019. Da budgetprocessen grundet ny regering i år er udskudt, må bestillingen afgives forud for budgetvedtagelsen. Derfor foreslår administrationen, at trafikbestillingen godkendes med forbehold for, at budgetforhandlingerne giver anledning til ændringer.

SAGSFREMSTILLING

Den årlige trafikbestilling

Region Hovedstadens trafikbestilling til Movia angiver, om der i det kommende år skal laves ændringer i regionens bus- og lokaltogstrafik i forhold til den nuværende drift. Det er dermed her, det besluttes, om der skal ske ændringer i antal afgange og/eller afgangsfrekvensen, tidsrummet for betjening, betjening af stoppestederne, linjeføring mm. Der er altså ikke tale om en godkendelse af konkrete køreplaner, men af det driftsomfang, der ligger til grund for køreplanerne. Movias budget angiver det forventede tilskudsbehov til et uændret driftsomfang (eller for allerede besluttede ændringer).

 

Trafikbestillingstidspunktet er ens for alle kommuner og regioner i Movias område. Dermed er det muligt for Movia at sikre sammenhængende og koordinerede køreplaner mellem de forskellige transportmidler. Samtidig undgås for mange løbende ændringer i den kollektive trafik og dermed i køreplanerne, og det bliver derved lettere for passagererne at planlægge deres rejser. De fleste køreplansændringer vil træde i kraft den efterfølgende sommer, så de bl.a. passes sammen med hensyn til skolebuskørsel og mødetider på uddannelsesstederne. Det vil sige, at ændringer besluttet i forbindelse med Trafikbestilling 2020, vil træde i kraft medio 2020.

 

Trafikbestilling 2020

Grundet den nye regering, er budgetvedtagelsen i år udsat til primo november, og det er derfor nødvendigt at afgive trafikbestillingen forud for denne. Det er med det nuværende kendskab til udgifterne i 2020 forventningen, at udgifterne til kollektiv trafik i 2020 kan holdes inden for det politisk besluttede måltal, og at der derfor ikke vil være behov for at bestille reduktioner i bus- og togdriften.

Movias 1. behandling af budgettet for 2020 angiver regionens forventede udgifter til Movia i 2020 til 507,7 mio. kr., når effekten af ny ferielovgivning er fratrukket.

Som trafikudvalget blev meddelt på mødet den 23. april 2019, er det en konsekvens af den nye ferielov, at ekstra indbetalte feriepenge i overgangsperioden skal indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Regionen vil gennem sin andel af Movias administrationsomkostninger skulle betale 7,6 mio. kr. som en ét-årig ekstrabetaling. Denne ekstrabetaling er indregnet i Movias budget for 2020, men vil blive afholdt på regionens budget for 2019. Regionens andel af administrationsomkostningerne i 2020 er derfor nedskrevet med 7,6 mio. kr. i forhold til Movias 1. behandling. 

De 507,7 mio. kr. dækker over udgifterne til busdrift inkl. øget drift i Ring 3, lokaltog og regionens andel af Movias administrationsomkostninger. Hertil kommer en forventet merudgift til lokaltog på 0,8 mio. kr. som følge af regionsrådets beslutning vedr. ændringer i køreplanen for lokaltog i 2020 den 20. august 2019. Dermed forventes regionens samlede udgifter til Movia i 2020 at udgøre 508,5 mio. kr. Såfremt regionens budgetforhandlinger for 2020 ikke giver anledning til at bestille ændringer i serviceniveauet for den kollektive trafik, vil følgende trafikbestilling blive givet til Movia:

Trafikbestilling 2021

Regionen står fortsat overfor økonomiske udfordringer til den regionalt finansierede kollektive trafik fra 2021 og frem. Processen omkring trafikbestilling 2021 er påbegyndt med dialogmøder med kommunerne på administrativt niveau. Denne proces skal efterfølges af en politisk dialog, som dog afventer budgetforhandlingerne for 2020. Det betyder, at der i slutningen af året og i starten af det nye år planlægges en politisk dialog mellem repræsentanter fra kommunerne og regionen, som vil have fokus på principielle emner og typer af løsningsforslag samt de overordnede prioriteringer til fordel for den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen. Trafikudvalget vil drøfte processen for trafikbestilling 2021 på mødet den 29. oktober, ligesom der planlægges afholdt en ekstraordinær temadrøftelse for regionsrådet i november 2019. Temadrøftelsen skal medvirke til at forberede arbejdet med trafikbestilling 2021 frem mod en mulig 1. behandling af hensyn til kommunernes mulighed for at tilpasse det kollektive trafiknet.

 

Bilag 1 viser en foreløbig procesplan med de væsentligste nedslagspunkter frem mod oktober 2020.

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingerne i denne sag godkendes, og der i budgetaftalen afsættes 508,5 mio. kr. til tilskud til Movia, vil administrationen afgive trafikbestilling til Movia for 2020 som beskrevet i sagen.

RISIKOVURDERING

Tiltrædes indstillingen ikke, eller udskydes budgetprocessen, kan regionen ikke afgive sin trafikbestilling til Movia inden for fristen. Det vil dermed ikke være sikkert, at eventuelle ændringer kan gennemføres til det planlagte køreplanskifte i 2020, men vil risikere først at træde i kraft i 2021.

ØKONOMI

Regionens tilskud til Movia i 2020 ligger med regionens og Movias budgetter for 2020 fast og indgår i bevillingsrammen for kollektiv trafik. De endelige udgifter kan dog afvige og vil blive opgjort primo 2021. Eventuelle afvigelser vil blive opkrævet/udbetalt ved budgetåret 2023.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget d. 1. oktober 2019, forretningsudvalget den 8. oktober 2019 og regionsrådet den 22. oktober. 2019

 

Trafikudvalget og regionsrådet vil senere blive orienteret om den endelige bestilling til Movia den 29. oktober 2019.

 

Hvis budgetforhandlingerne giver anledning til ændringer i forhold til den i sagen beskrevne bestilling, vil trafikudvalget godkende trafikbestilling 2020 på mødet den 29. oktober 2019. Regionsrådet vil efterfølgende blive orienteret herom.

 

Trafikudvalget vil drøfte processen for trafikbestilling 2021 på mødet den 29. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

180156911.pdf
2.pdf

Bilag

Proces for Trafikbestilling 2021
Rettelsesblad


2. Strategi på fertilitetsområdet

Strategi på fertilitetsområdet
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende strategi for fertilitetsområdet, som indebærer etablering af et murstensløst samarbejde mellem fertilitetsklinikkerne med Region Hovedstadens Center for Reproduktion.
 2. at godkende, at forebyggelse af ufrivillig barnløshed indgår som et fokusområde i regionens forebyggelsesarbejde.
 3. at godkende, at sundhedsudvalget rejser de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med ufrivillig barnløshed og fertilitet over for folketinget.
 4. at godkende, at sundhedsudvalget rejser ønsket overfor Danske Regioner om at øge antallet af behandlinger med reagensglas fra tre og op til seks behandlinger afhængig af den lægefaglige vurdering.
 5. at tage til efterretning, at en eventuel økonomisk kompensation til fertilitetsklinikkerne som følge af de ændrede regler om henholdsvis ikke-anonym donorsæd, og kvinder der donerer æg vil skulle prioriteres politisk.
POLITISK BEHANDLING

Sundhedsudvalgets beslutning den 2. oktober 2019:

Anbefalet.

Sundhedsudvalget besluttede at tilrette strategien forud for forretningsudvalgets behandling den 8. oktober, så den følger de politiske drøftelser, hvilket kan ses af de synlige rettelser i vedlagte strategi (bilag 1). Endvidere er der vedlagt et rettelsesbilag til sagsfremstillingen, jfr. rettelserne i strategien (bilag 2).

Bodil Kornbek (A), Line Ervolder Christensen (C), Niels Høiby (I) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i punktets behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Anbefalet.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Med budgetaftalen for 2018 er der indgået aftale om, at der på fertilitetsområdet i samarbejde med de faglige miljøer påbegyndes et arbejde med den strategiske udvikling og organisering af fertilitetsområdet, med henblik på at øge kapacitet og specialets styrkeposition samt rekruttering. Udviklingen af området indgår i ny hospitalsplan i regionen.

 

Strategien er blevet udarbejdet og fremlagt i sundhedsudvalget den 31. oktober 2018 og regionsrådet den 18. december 2018. Det blev aftalt, at strategien skulle tages op igen i sundhedsudvalget, som ville arbejde videre med, hvordan en række udfordringer på området kan løftes politisk.

 

Der har efterfølgende været afholdt et dialogmøde om udfrivillig barnløshed og fertilitet i augst 2019 om udfordringerne, og input herfra indgår i strategiens afsnit 10, som handler om, hvad der kan løftes politisk for at fremme fertilitetsområdet (bilag 1).

SAGSFREMSTILLING

Fertilitetsområdet i regionen

Fertilitetsbehandling i regionen foregår i alle fire planlægningsområder på de fire fertilitetsklinikker på Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Patienter på Bornholm hører under Rigshospitalet. I planlægningsområde Nord er der samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet, fordi patienterne får udtaget æg, oplagt befrugtede æg og frosset overskydende æg på Rigshospitalet. Behandlingstyperne inden for barnløshedsbehandling omfatter:

Hertil kommer en række højt specialiserede behandlinger, som varetages på Rigshospitalet, der også inkluderer behandling af patienter fra andre regioner. Det totale antal behandlinger i 2017 udgjorde 4.558. Ventetiden til fertilitetsbehandling på hospitalernes fertilitetsklinikker er mellem 4 og 8 måneder.

 

Fertilitetsbehandling sker også i gynækologisk speciallægepraksis. I Region Hovedstaden udfører ca. 23 praktiserende gynækologer inseminationsbehandling, og der blev i 2017 udført 5.494 behandlinger. Der udføres ikke reagensglasbehandling (ASP og FER) i speciallægepraksis. Ventetiden til en ikke-akut første konsultation i gynækologisk speciallægepraksis er cirka syv uger.

 

Endelig er det også muligt at blive behandlet på private fertilitetsklinikker, som ikke kræver henvisning fra egen læge, og hvor der er fuld egenbetaling.

 

Udfordringer på fertilitetsområdet

Antallet af kvinder i den fødedygtige alder stiger, som det også er beskrevet i fødeanalyse II fra marts 2018, og samlet set forventes der en stigning i perioden fra 2015 til 2025 på knap 15%. Der er således lange ventelister til fertilitetsbehandling i regionen, og det øger presset på behandling for barnløshed.

 

Forligspartierne besluttede i 2017 og 2018 at afsætte midler til fertilitesområdet således, at der fra 2019 afsættes 16,6 mio. kr. årligt. Midlerne er udmøntet til afvikling af venteliste og til opbygning og udvidelse af varig kapacitet. Fertilitetsklinikkerne har ansat mere personale, og ventetiden er reduceret samlet med op til syv måneder fra 2016 til i dag, hvor der er mellem fire og otte måneders ventetid.

 

Det er en væsentlig samfundsmæssig udfordring, at de unge ønsker børn sent i livet, det gør succesfuld fertilitetsbehandling vanskelig. Infertilitet defineres af WHO som en sygdom, og med stigende alder følger sygdomme, der påvirker fertiliteten. Hver femte mand bliver aldrig far, hver tiende kvinde får ikke de børn, hun gerne vil have, og hvert 12. barn bliver til på en fertilitetsklinik. Kvindens frugtbarhed er størst i 20 års alderen og er halveret i 30 års alderen. I dag kommer kvinderne typisk i fertilitetsbehandling, når de er omkring 33 år, og den har været stigende de senere år. Dermed bruges ressourcerne på hjælp til at få børn snarere end på reproduktive sygdomme som at bevare fertiliteten hos unge med cancer eller kvinder med lukkede æggeleder.

 

Rammerne for fertilitetsbehandlingen er i stor udstrækning fastlagt via en aftalt praksis og egentlig lovgivning. Det gælder fx det antal reagensglasbehandlinger, der må tilbydes, og det antal børn der kan gives hjælp til. Der er detaljerede vejledninger om reglerne om assisteret reproduktion, forebyggelse m.v. Regionen har i henhold til loven ikke hjemmel til at prioritere mellem de forskellige behandlingsformer eller forskellige behandlingsgrupper (fx insemination over reagensglas eller barnløse par over enlige). Den eneste undtagelse er lægefaglige hensyn, og alle borgere bliver således i princippet behandlet i den rækkefølge, de bliver henvist fra egen læge eller speciallæge.

 

Fremtidig strategi for fertilitetsområdet

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige miljøer, som har givet en række anbefalinger til forbedring indenfor fertilitetsområdet, og som har udarbejdet forslag til en strategi for fertilitetsområdet. Administrationen har med Hospitalsplan 2025 anbefalet, at der etableres et murstensløst samarbejde mellem de fire fertilitetsklinikker ved:

 

”Region Hovedstadens Center for Reproduktion

Fertilitetsklinikkerne: Herlev, Nordsjælland, Hvidovre og Rigshospitalet”

 

Fertilitetsklinikkerne har et ønske om, at der sker et udvidet samarbejde om behandling, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling på fertilitetsområdet, som kan bidrage til synergi på området. En styrkelse af disse elementer er nødvendige, hvis visionen om patientudredning og -behandling i verdensklasse skal indfries.

 

Center for Reproduktion skal over tid udvikle samarbejdet om kapacitet fx ved en mere struktureret visitation og øget kapacitet til ægudtagning. Der skal arbejdes med kvalitet for bedre monitorering og større patientsikkerhed, herunder fælles vejledninger, og der skal udvikles en fælles hjemmeside og fælles patientrettede teknologiske løsninger via MinSP (vedlagt rettelsesbilag, bilag 2, pkt. 1a). Rekruttering af personale skal styrkes, og fælles uddannelse og udveksling af personale skal øges. Via centret styrkes samarbejdet om forskning til gavn for patienterne. Det er en forskning og patientbehandling, der er i verdensklasse. Region Hovedstaden er internationalt anerkendt og ligger forskningsmæssigt blandt top 10 i Europa. Derfor er det også afgørende, at forskningssamarbejdet fortsætter via det EU støttede projekt "ReproUnion" som er forlænget med regionale midler med budget 2019. Endelig skal centret samarbejde omkring den sundhedsmæssige forebyggelse, der er i relation til sygdom og ufrivilligt barnløse.

 

Region Hovedstaden opnår med Center for Reproduktion et styrket fertilitetsområde, hvor kvaliteten af behandlingen til kvinderne og parret øges. Der vil blive ensartethed i behandlingen, og der vil være en større patientsikkerhed. Kommunikationen til kvinderne/parret vil blive styrket, og den vil være tydelig og ensartet for hele regionen. Kvinden og parrets fertilitetsbehandling vil blive understøttet bedre end i dag fx via MinSP (vedlagt rettelsesbilag, bilag 2, pkt. 2a). Endelig styrkes samarbejdet om forskning, fordi ekspertisen samles.

 

Arbejdsgruppen har drøftet, om der vil være strukturelle og økonomiske gevinster ved at fusionere de fire fertilitetsklinikker i regionen, men har ikke fundet det anbefalelsesværdigt. Fertilitetsområdet er en integreret del af det gynækologiske/obstetriske speciale, bortset fra på Rigshospitalet, som har en selvstændig fertilitetsklinik. Da tre ud af fire klinikker er integreret i specialet, vil der organisatorisk ikke være et ledelsesmæssigt besparelsespotentiale. Fagligt er udredning og behandling af infertilitet også en integreret del af det gynækologiske speciale såvel behandlingsmæssigt som undervisnings- og forskningsmæssigt, og der er behov for tæt samspil. Endelig giver det ikke mening at samle de fire klinikker i en tid, hvor der er stigende tilgang af kvinder og dermed et stigende antal kvinder på de enkelte klinikker.

 

Politiske handlinger på fertilitetsområdet

I strategien indgår den videre politiske opfølgning på en række af de udfordringer, der er afdækket i strategien. Som led heri har sundhedsudvalget afholdt et dialogmøde den 15. august 2019 med politikere, sundhedsprofessionelle og borgere om udfordringer og dilemmaer på fertilitetsområdet.

 

Dialogmødet tog udgangspunkt i de mange dilemmaer i behandlingen af ufrivillig barnløshed – både etiske og prioriteringsmæssige. Fx kan kvinder og par kun få hjælp til ét barn på de offentlige hospitaler. Hos praktiserende speciallæger og i det private er der ingen grænse. Jo ældre kvinden er, jo dårligere er resultatet af kunstig befrugtning, og spørgsmålet er om aldersgrænsen skal være lavere end i dag, hvor den er 41 år. Samtidig er det en væsentlig samfundsmæssig udfordring, at de unge ønsker børn sent i livet. Det betyder, at mange mennesker har svært ved at blive forældre.

 

I regionen er der et ønske om at løfte følgende politisk:

KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen medfører, at strategien for fertilitetsområdet kan implementeres.

 

Konsekvensen ved at godkende de politiske handlinger er samtidig, at fertilitetsområdet sættes på den sundhedspolitiske dagsorden både i Danske Regioner og i folketinget. Den videre politiske opfølgning vil blive understøttet af administrationen.

RISIKOVURDERING

Strategien for fertilitetsbehandling forventes kun i begrænset omfang at få positiv indflydelse på ventetiden for patienterne. Fertilitetsklinikkerne arbejder dog med implementering af de bevilligede midler til fertilitetsområdet.

 

I forbindelse med de politiske handlinger for at løfte område gøres der desuden opmærksom på, at det ikke vides på forhånd, om de andre regioner og folketinget ønsker samme prioritering på fertilitetsområdet som Region Hovedstaden.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da det politisk er vedtaget at tilføre midler til generel vækst, ændret aldersgrænse, ReproUnion-forskningsprojekt og fertilitetsrådgivning med 3. økonomirapport 2018.

 

En udvidelse af fertilitetstilbuddet, som beskrevet i sagen, vil kræve nye midler, som skal prioriteres fx i forbindelse med budgetforhandlinger.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges sundhedsudvalget den 24. september 2019. Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges sagen henholdsvis den 8. oktober og den 22. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver / Hanne Rasmussen

JOURNALNUMMER

180057463.pdf
4.pdf

Bilag

Strategi for fertilitetsområdet med synlige rettelser oktober 2019
Rettelsesbilag til sag om strategi på fertilitetsområdet


3. Ansøgning fra AIDS-Fondet vedr. udvidelse af målgruppe i Checkpoint

Ansøgning fra AIDS-Fondet vedr. udvidelse af målgruppe i Checkpoint
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende, at Region Hovedstaden forlænger den regionale deltagelse i projekt vedr. test for klamydia og gonorre for særlige målgrupper i AIDS-Fondets klinik "Checkpoint Test og Rådgivning" til og med 2022, og
 2. at godkende ansøgningen fra AIDS-Fondet om udvidelse af projektets målgruppe.
POLITISK BEHANDLING

Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 2. oktober 2019: 

Administrationens indstilling til udvalget for forebyggelse og sammenhæng lød således:

"Administrationen indstiller til Udvalget for forebyggelse og sammenhæng at anbefale over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at godkende, at Region Hovedstaden forlænger den regionale deltagelse i projekt vedr. test for klamydia og gonorre for særlige målgrupper i AIDS-Fondets klinik "Checkpoint Test og Rådgivning" til og med 2022.
 2. at godkende, at Region Hovedstaden giver afslag på ansøgningen fra AIDS-Fondet om udvidelse af projektets målgruppe."

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng besluttede følgende: 

Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 2 blev ikke anbefalet, idet udvalget anbefaler, at Region Hovedstaden godkender ansøgningen fra AIDS-Fondet om udvidelse af projektets målgruppe.

Ansøgningen fra AIDS-Fondet er vedlagt som bilag 1.

Bodil Kornbek (A) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Anbefalet, idet forretningsudvalget beder om, at når der foreligger en evaluering af projektet, forelægges den for politisk niveau.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Administrationen gav i 2018 tilsagn om at indgå i en forsøgsordning i 2019 vedr. test for klamydia og gonorre for særlige målgrupper i AIDS-Fondets klinik "Checkpoint Test og Rådgivning". Forsøgsordningen drives i samarbejde med Københavns Kommune og AIDS-Fondet. Regionens rolle i projektet er at afhente og analysere prøver foretaget ved Checkpoint. Regionens omkostninger udgør ca. 175.000 kr. årligt.

 

Projektet fortsætter til og med 2022, og Københavns Kommune har givet tilsagn om at deltage i projektet i den fulde projektperiode. Administrationen anbefaler på baggrund af resultaterne af forsøgsordningen at fortsætte samarbejdet i den fulde projektperiode.

 

AIDS-Fondet har den 12. juni 2019 fremsendt en ansøgning til udvalget for forebyggelse og sammenhæng (jf. bilag 1), hvori AIDS-Fondet søger om en udvidelse af den eksisterende samarbejdsaftale, idet AIDS-Fondet ønsker at udvide målgruppen for testning i Checkpoint Test og Rådgivning til at omfatte alle mænd og kvinder mellem 15 og 29 år.

SAGSFREMSTILLING

Den nuværende indsats i Checkpoint

AIDS-Fondets test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbud "Checkpoint" har i mere end 10 år været et tilbud til målgruppen for transpersoner og mænd, der har sex med mænd og andre grupper i høj risiko for seksuelt overførte infektioner. Der tilbydes test for HIV, syfilis og hepatitis C, og som følge af samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden og Københavns Kommune, tilbydes også test for klamydia og gonorré. Checkpoint er et lavtærskeltilbud centralt beliggende i København, hvor brugeren kan komme ind fra gaden mellem kl. 16 og 19 og få tilbudt rådgivning og test for relevante kønssygdomme.

 

Region Hovedstaden har givet tilsagn om at indgå i projektet til og med 2019, hvormed Regionen finansierer afhentning og analyse for klaymidia og gonorré af de test, der udføres ved Checkpoint. Det forventes, at der årligt udføres ca. 1.200 tests svarende til, at projektets omkostninger for regionen er ca. 175.000 kr. årligt. Dette indbefatter udgifter til diagnostiske undersøgelser for klamydia og gonorré, herunder LGV (alle positive rektale klamydiaprøver sendes til undersøgelse via mikrobiologisk afd. for lymfogranuloma venereum) på Statens Seruminstitut, utensilier og en ugentlig afhentning af prøver i Checkpoint. 

 

Ifølge data fra Københavns Kommune er der i perioden uge 2-33 i alt blevet testet 847 mænd i Checkpoint. Blandt disse mænd er 16 % smittet med enten klamydia, gonorré eller begge dele. Det er ensbetydende med, at der er fundet 78 klamydiainfektioner og 94 gonorré infektioner svarende til en prævalens på henholdsvis 9 % og 11 %, hvilket svarer til 92 infektioner pr. 1000 mænd, der har sex med mænd. Når der sammenlignes med de offentliggjorte klamydiatal fra Sundhedsstyrelsen kan det konkluderes, at testindsatsen i Checkpoint har stor succes med at finde de mænd, der er smittet.

 

Københavns Kommune har givet tilsagn om at fortsætte projektet til og med 2022 med begrundelse i, at der er positive resultater ift. Checkpoints indsats ift. denne målgruppe.

 

Med henvisning til Checkpoints positive resultater vedr. denne målgruppe vurderer administrationen, at det vil være relevant at forlænge regionens bidrag til projektet til og med projektets afslutning. En forlængelse af den regionale deltagelse i projektet vil medføre et finansieringsbehov på i alt 525.000 kr. i perioden 2020-2022.

 

Ansøgning vedr. udvidelse af målgruppen i Checkpoint

AIDS-Fondet er af partierne bag satspulje-aftalen for 2019-2022 blevet tildelt midler til at udvide Checkpoints målgruppe til at inkludere alle mænd og kvinder i alderen 15-29 år gældende fra august 2019. AIDS-Fondet anslår, at det vil betyde ca. 1.000 ekstra tests om året, og fondet ansøger derfor Region Hovedstaden om at udvide den nuværende aftale vedr. klamydia og gonorre, således at fragt og analyse af de ekstra 1.000 tests finansieres af regionen. Øvrige omkostninger til udvidelse af målgruppen finansieres af satspuljemidlerne. Københavns Kommune indgår ikke i den del af projektet, der omfatter udvidelse af målgruppen. 

 

En udvidelse af målgruppen vil medføre en forventet regional årlig merudgift på ca. 137.000 kr. og en samlet merudgift på samlet ca. 470.000 kr. i perioden august 2019 - december 2022 til diagnostiske undersøgelser. Regionen har ikke været inddraget i udarbejdelsen af satspuljeansøgningen. Midler til dækning af diagnostiske undersøgelser kunne have indgået i ansøgningen. 

 

Der findes allerede en række tilbud vedr. test for klamydia og gonorré til målgruppen af alle mænd og kvinder i alderen 15-29 år (jf. nedenstående overblik), og der er færre smittede i denne målgruppe end i projektets oprindelige målgruppe. Målgruppen kan dermed allerede få et relevant tilbud i almen praksis, på hospital og i nogle tilfælde via indsatser fra Sex og Samfund. Det skal dog bemærkes, at langt færre mænd end kvinder undersøges for klamydia, og der kan derfor være behov på et øget fokus på denne målgruppe i almen praksis og på de regionale klinikker.

 

Administrationen anbefaler derfor at give afslag på ansøgningen fra AIDS-Fondet og afvente erfaringerne med indsatsen i Checkpoint, inden der tages stilling til en evt. udvidelse af målgruppen.

 

Overblik over eksisterende tilbud til test for klamydia og gonorré:

 

Der findes en række tilbud om test for klamydia og gonorré både i det offentlige sundhedssystem samt iblandt private interesseorganisationer. Nedenstående giver et overblik over de tilbud, administrationen har kendskab til: 

Derudover har Region Hovedstaden en overenskomstsupplerende aftale, der giver mulighed for, at almen praksis kan tilbyde hepatitis B vaccine til mænd, der har sex med mænd.

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingerne tiltrædes, vil det betyde:

 1. At regionen forpligter sig til at indgå i det oprindelige projekt sammen med Københavns Kommune til og med 2022 med en samlet udgift på 525.000 kr. (175.000 kr./årligt)
 2. At regionen giver afslag på ansøgningen om at udvide målgruppen til kvinder og mænd mellem 15 og 29 år.
RISIKOVURDERING

Et afslag til at udvide målgruppen kan betyde, at færre i målgruppen af kvinder og mænd mellem 15 og 29 år testes.

ØKONOMI

Hvis regionen forlænger sin deltagelse i det igangværende projekt til og med 2022, vil det dermed medføre en meromkostning på 175.000 kr. årligt svarende til 525.000 kr. i projektperioden.

 

En udvidelse af målgruppen til at omfatte alle kvinder og mænd mellem 15-29 år vil medføre ca. 1.000 ekstra test om året, hvilket svarer til en forventet årlig merudgift på ca. 130.000 kr. - svarende til i alt ca. 455.000 kr. i perioden august 2019 - december 2022. Der indgår ikke nye transportudgifter i denne udregning, da transport af prøverne forventes at kunne varetages indenfor den oprindelige aftale.

 

De samlede udgifter til forlængelse af regionens deltagelse i projektet i perioden 2020-2022 kan finansieres af regionale midler afsat til ”det tværsektorielle samarbejde”, som ikke er disponeret i 2019.

KOMMUNIKATION

Der planlægges ikke særskilt informationsindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges for udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 2. oktober, for forretningsudvalget den 8. oktober 2019 og for regionsrådet den 22. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Skriver/Jean Hald Jensen

JOURNALNUMMER

180412865.pdf

Bilag

Checkpoint Ansøgning til Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng


4. Dansk-svensk forskningssamarbejde om type 1 diabetes gennem projektet "DiaUnion"

Dansk-svensk forskningssamarbejde om type 1 diabetes gennem projektet "DiaUnion"
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at type 1 diabetes-forskningsprojektet Medical Valley Center for Diabetes, Autoimmunity and Prevention for perioden 2019-2022 ("DiaUnion") prioriteres, og
 2. at udmønte 1,5 mio. kr. fra Center for Regional Udviklings budget på sundhedsområdet til projektet Medical Valley Center for Diabetes, Autoimmunity and Prevention for perioden 2019-2022 ("DiaUnion").
POLITISK BEHANDLING

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 1. oktober 2019:

Anbefalet.

Martin Baden (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Anbefalet.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Med denne sag anbefaler administrationen, at regionsrådet godkender, at Region Hovedstaden bidrager med 1,5 mio. kr. over en 3-årig periode til type 1 diabetesforskningsprojektet DiaUnion.

 

Region Skåne og Region Hovedstaden har gennem en årrække haft et tæt samarbejde i Greater Copenhagen om infrastruktur, vækst og grænsehindringer og et mindre samarbejde på sundhedsområdet.

 

På møde d. 30. april 2019 aftalte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen en hensigtserklæring (Bilag 1) om et tættere samarbejde på sundhedsområdet med regionsrådsformand for Region Skåne Carl Johan Sonesson. I hensigtserklæringen indgår bl.a., at de to regioner vil støtte etableringen af et forskningssamarbejde på type 1 diabetesområdet (DiaUnion).

 

Forretningsudvalget blev ved formandsmedelelse på møde d. 7. maj 2019 orienteret om den indgåede hensigtserklæring om styrket samarbejde mellem de to regioner. 

SAGSFREMSTILLING

Dansk-svensk samarbejde om forskning i Type 1 diabetes (DiaUnion)

I hensigtserklæringen indgår, at de to regioner vil arbejde for at tiltrække såvel nationale som europæiske investeringer til fælles projekter.

 

Som et første konkret tiltag indgår i hensigtserklæringen, at de to regioner vil støtte forskningsprojektet type 1 diabetes "DiaUnion" (projektbeskrivelse vedlagt som Bilag 2). Projektet har inden for de næste tre år til formål at etablere et international kraftcenter for forskning i Auoimmun diabetes (type 1 diabetes), som inkluderer både forebyggelsesaktiviteter og behandling. I projektet indgår Steno Diabetes Center Copenhagen og Lunds Universitet Diabetes Center.

 

På fertilitetsområdet har den dansk-svenske klyngeorganisation Medicon Valley Alliance (MVA) bidraget til at udvikle og koordinere Reprounion - et EU-støttet grænseregionalt samarbejde mellem sundhedsvæsen, universiteter og industri  - med henblik på at etablere et internationalt ledende reproduktionsmedicinsk forskningscenter. På baggrund af de erfaringer og den ekspertise, der er skabt gennem Reprounionsamarbejdet, er det ambitionen at fundere forskningssamarbejdet om type 1 diabetes på en lignende model, og hvor Medicon Valley Alliance får en central rolle i forhold til at facilitere samarbejder og bygge bro mellem danske og svenske aktører i projektet.

 

Projektet DiaUnion vil i den første periode have fokus på at realisere en en række mål og resultater. Herunder at skabe forudsætninger for et tættere samarbejde om behandling og forebyggelse, samt udveksling af patienter over den dansk-svenske grænse og at udvikle samarbejder med andre forskningsgrupper inden for screening, genetik og immunologi. 

 

Det samlede budget for projektet i perioden 2019-2022 er 1 mio. euro. EU-interreg er blevet anmodet om at bidrage med 500.000 euro. Region Skåne og Region Hovedstaden anmodes om at støtte projektet med hver 200.000 euro og Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at støtte med 100.000 euro.

 

Administrationen har i overensstemmelse med aftalerammen i hensigtserklæringen overfor projektparterne meddelt en umiddelbar støtte til projektet dog med forbehold for at et endeligt tilsagn om støtte til projektet forudsætter regionsrådets godkendelse.

 

Hensigtserklæring om styrket samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Skåne

Arbejdet med at identificere mulige samarbejdefelter er i gang, og i takt med at konkrete samarbejdsfelter bliver identificeret, vil regionsrådet forelægges disse.  

 

Formålet med hensigtserklæringen mellem Region Hovedstaden og Region Skåne er at udvide samarbejdet på sundhedsområdet. Fokus i hensigtserklæringen er bl.a. på:

En række aktiviteter er allerede i gang med fokus på at realisere hensigtserklæringens tanker. 

KONSEKVENSER

Et styrket samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Hovedstaden og Region Skåne efterlever FN´s verdensmål 3 med fokus på "Sundhed og Trivsel". Et styrket samarbejde på de felter der er anført i sagsfremstillingen vil bl.a. kunne sikre bedre brug af de to regioners sundhedsfaglige ekspertise på tværs af Øresund, hertil vil fælles forskningsprojekter som DiaUnion og projekter i regi af ESS/Max IV anlæggene kunne bidrage til at regionerne i fremtiden vil kunne tilbyde bedre diagnostik og behandling regionalt og nationalt.

RISIKOVURDERING

Gennemførelse af projektet er afhængig af, at der er opbakning hertil i begge regioner, og af at EU-interreg imødekommer ansøgningen. Såfremt en af disse situationer opstår, hvor der ikke er opbakning, bortfalder projektet, og midlerne kan bruges til andre projekter.

 

Region Skåne forventes at give sin opbakning til at støtte ansøgningen (administrationen afventer endelig besked). Ved at tiltræde indstillingerne vil regionsrådet sætte handling bag hensigtserklæringens vision om et styrket dansk-svensk samarbejde på sundhedsområdet.

ØKONOMI

Det samlede budget for projektet DiaUnion er i perioden 2019-2022  1 mio. euro. svarende til ca 7,5 mio. kr. EU-interreg er blevet anmodet om at bidrage med halvdelen 500.000 euro svarende til ca 3,75 mio. kr. Region Skåne og Region Hovedstaden anmodes om at støtte projektet med hver 200.000 euro svarende til 1,5 mio. kr. og Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at støtte med 100.000 euro (svarende til ca 750.000 kr.).

 

Region Hovedstadens bidrag til projektet dækkes via Center for Regional Udviklings budget på sundhedsområdet.

KOMMUNIKATION

Forudsat at regionsrådet tiltræder at Region Hovedstaden bidrager til finansieringen af Type 1 diabetesprojektet (DiaUnion), planlægges at der kommunikeres herom i de relevante medier i hovedstadsområdet, herunder internt i regionerne. Indsatsen koordineres med Region Skåne.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 1. oktober 2019, forretningsudvalget den 8. oktober 2019 og regionsrådet d. 22. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Mads Monrad Hansen

JOURNALNUMMER

190627696.pdf
7.pdf

Bilag

Bilag 1 Hensigtserklæring Region Skåne og Region Hovedstaden
Bilag 2 Projektbeskrivelse DiaUnion


5. CITY LOOPS deklaration om cirkulær omstilling

CITY LOOPS deklaration om cirkulær omstilling
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende tilslutning til City Loops deklarationen (bilag 1) med henblik på at sikre fælles tilslutning til cirkulær omstilling og synliggøre Regionens og City Loops byernes arbejde som frontløbere indenfor cirkulær omstilling.
POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 1. oktober 2019:

Anbefalet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Anbefalet.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Region Hovedstaden tog i 2018 initiativ til Horizon2020 projektet "City Loops", der skal gennemføre demonstrationsprojekter med cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeaffald og organisk affald. Projektet kombinerer regionens arbejde med råstofområdet og cirkulær økonomi. Byer fra seks forskellige lande er partnere i projektet, der er blevet tildelt 75 mio kr af EU-kommissionen. Miljø- og klimaudvalget blev orienteret om projektets økonomi, indhold og potentialer for udbredelse af resultaterne den 23. april 2019. Det internationale kick-off møde afholdes i Danmark den 28.-30. oktober. I anledning af kick-off er Kim Rockhill, formand for miljø- og klimaudvalget samt borgmestrene fra partner-byerne (Porto, Sevilla, Appeldoorn, Mikkeli, Bodø, Høje-Taastrup og Roskilde) inviteret til en session, hvor de skal underskrive en fælles deklaration omkring deres indsats for cirkulær omstilling. Ønsket er at andre byer udenfor partnerskabet efterfølgende kan tilslutte sig deklarationen.

SAGSFREMSTILLING

Til oktober igangsættes City Loops projektet, der strækker sig over fire år. Projektet skal demonstrere processer, metoder og værktøjer der kan skabe cirkulære ressourcekredsløb for materialestrømmene byggeaffald, herunder jord, samt organisk affald. Region Hovedstaden er international tovholder for den del af projektet der omhandler demonstrationsprojekter indenfor byggeaffald og jord. Hovedstadsregionen har en særlig interesse i at fremme omstillingen til cirkulær økonomi inden for byggeri og jord, da øget brug af sekundære råstoffer (oparbejdet byggeaffald og jord) vil kunne reducere behovet for råstoffer, og regionen er udfordret et stigende råstofforbrug som betydeligt overstiger råstofproduktionen i regionen.

 

City Loops Deklarationen skal synliggøre indsatsen for den cirkulære omstilling og forpligter underskriverne på fremadrettet at arbejde for en cirkulær omstilling. Dette ligger helt i tråd med regionens igangværende og fremadrettede indsatser indenfor regional udvikling og cirkulær økonomi samt de politiske ambitioner i Regions Hovedstadens Handlingsplan for FNs verdensmål for en mere bæredygtig koncerndrift (vedtaget den 14. maj 2019). Administrationen vurderer derfor, at det vil være en fordel at underskrive deklarationen og dermed synliggøre regionens indsats og skabe følgeskab for andre offentlige myndigheder.

 

Klimaforandringer, voksende ressourceforbrug og befolkningstilvækst er virkeligheden for danske såvel som europæiske byer. Det er blevet tydeligt at den lineære tankegang, hvor man producerer, forbruger og smider væk ikke er holdbar. Der er brug for at vi bevæger os imod en cirkulær økonomi, hvor vi bevarer værdien af produkter og materialer så længe som muligt, hvor de urbane ressourcestrømme mindskes, ressourcerne genanvendes og de miljømæssige konsekvenser reduceres. 

 

For at håndtere denne udfordring må byerne tænke innovativt og finde nye, smarte metoder, processer og tekniske løsninger. Isolerede cirkulære løsninger indenfor dele af værdikæderne kan dog ikke overleve og opskaleres, hvis ikke resten af værdikæden omstilles, og der ikke samtidig er fokus på at opbygge et marked for de cirkulære løsninger. Derfor er der brug for en offentlig indsats for at styrke en samlet grøn og cirkulær omstilling indenfor værdikæderne og opbygningen af et cirkulært marked, samt udvikle og håndtere den borgernære del af den cirkulære omstilling. Dette er en indsats der med fordel kan gennemføres i et samarbejde mellem regioner og kommuner, samt de øvrige aktører og vidensinstitutioner indenfor værdikæderne.

 

Et eksempel på et fælles projekt omkring cirkulær omstilling er City Loops, som konkret skal udvikle, teste og evaluere en manual for planlægnings- og beslutningsprocesser, der understøtter cirkulært byggeri og jordhåndtering. Manualen understøttes med en række konkrete værktøjer til kortlægning, sporing og matchmaking for bygge- og anlægsaffald og jord, fx livscyklusanalyse for nedrivning og renovering, selektiv nedrivning, rammer for en cirkulær jordstrategi, værktøjer til at vurdere kommende jordmængder, genanvendelsespotentialet samt analyser af den merværdi der kan skabes ved anvendelse af jorden på udvalgte lokaliteter. Endelig udvikles forretningsmodeller for nye produkter og services, samt redskaber til cirkulær indkøbspraksis. 

 

Derudover har Region Hovedstaden allerede igangsat to cirkulære projekter: "Partnerskab for Cirkulære Kommuner" og "Affald og ressourcer på tværs".

 

Med deklarationen forpligter regionen sig til at arbejde for omstillingen til cirkulær økonomi, til at igangsætte innovative demonstrationsprojekter som bidrager til at identificere, udbrede og opskalere cirkulære løsninger, og leverer modeller som andre kan anvende, samt at dele viden og erfaringer med lokale og regionale myndigheder og andre interessenter i Europa.

 

Et væsentligt led i City Loops er udbredelsen af de metoder og værktøjer, som udvikles. Projektet har allerede kontakt til en række regioner og byer, og der kommer hele tiden flere til. Det er ønsket at disse byer vil underskrive deklarationen i løbet af projektet. 

KONSEKVENSER

Ved tilslutning til deklarationen anerkender regionen behovet for omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor ressourcetrømmene mindskes og materialernes værdi så vidt muligt bevares, og regionen erkender at lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle i denne omstilling.

 

Regionen forpligter sig til at arbejde for en cirkulær omstilling og igangsætte demonstrationsprojekter der hjælper med at identificere de bedste cirkulære løsninger, genererer viden om hvordan vi bedst kan påvirke etableringen af cirkulære ressourcestrømme og leverer modeller som andre kan anvende. Derudover forpligter regionen sig til at dele viden og erfaringer med myndigheder og andre relevante interessenter i Europa.

 

Dette ligger helt i tråd med både City Loops og de øvrige cirkulære projekter som regionen har igangsat. Deklarationen er i fuld overensstemmelse med regionsrådets ambitioner i forhold til verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion, hvor der i Handlingsplanen bl.a. er sat fokus på bæredygtig indkøb samt byggeri. 

ØKONOMI

Underskrivelsen af deklarationen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

City Loops projektet har fået tildelt 75 mio. kr. fra Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 mio. kr. går til de danske partnere, heraf 3,4 mio. kr. til region Hovedstaden. Projektet er 100% finansieret af EU og kræver således ikke anvendelse af regionale midler.

KOMMUNIKATION

I forbindelse med kick-off udsendes en fælles pressemeddelelse fra de danske parter i City Loops, og Høje Taastrup Kommune inviterer pressen til arrangementet hvor deklarationen underskrives, hvilket foregår i byrådssalen i Høje Taastrup.  

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen behandles i miljø- og klimaudvalget den 1. oktober 2019 og efterfølgende i forretningsudvalget den 8. oktober og regionsrådet den 22. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Centerdirektør Diana Arsovic Nielsen/ Enhedschef Gitte Larsen

JOURNALNUMMER

190376038.pdf

Bilag

Circular Cities Declaration


6. Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. behandling)

Ændring af styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. behandling)
INDSTILLING

Regionsrådsformanden anbefaler:

 • at regionsrådet vedtager regionsrådsformandens forslag til styrelsesvedtægt (bilag 1).

Det følger af regionslovens § 3, at forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum. Forslag til styrelsesvedtægt fremsættes af regionsrådsformanden.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 17. september 2019:

Sagen blev udsat til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 24. september 2019.

Kim Rockhill (A), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 24. september 2019:

Anbefalet.

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 24. september 2019:

Indstillingen, som den forelå forud for regionsrådets møde, var følgende:

 

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

Godkendt.

Line Ervolder (C), Karoline Vind (F), Finn Rudaizky (O), Freja Södergran (O), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Erik Lund (C), Hanne Agersnap (F), Eva Bechmann (O) og Kristian Tørning (O).

 

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

Den nuværende styrelsesvedtægt indeholder ikke en bestemmelse om indkaldelse af stedfortræder ved forfald af under en måneds varighed. Da der efter regionsloven og kommunestyrelsesloven er krav om en sådan bestemmelse i styrelsesvedtægten, hvis indkaldelse skal kunne ske ved sådant kortvarigt forfald, herunder til enkeltstående møder i regionsrådet, foreslås styrelsesvedtægten ændret.

 

I samme omgang foreslås præciseret, at aftaler med andre myndigheder og private parter altid kræver regionsrådets godkendelse inden indgåelsen, når disse gør indskrænkninger i regionsrådets beføjelser.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsesvedtægten foreslås ændret på to punkter:

 1. Adgang til indkaldelse af stedfortræder ved medlemmers kortvarige forfald, udover i tilfælde, der er begrundet i helbredsmæssige årsager.
 2. Præcisering af hvilke aftaler med andre myndigheder og private parter, der skal forelægges regionsrådet, forinden de kan indgås.

Adgang til indkaldelse af stedfortræder ved medlemmers kortvarige forfald

 

Efter kommunestyrelsesloven § 15, stk. 1, jf. regionslovens § 12, kan de medlemmer, der er valgt på en kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i et møde i regionsrådet, når et medlem er forhindret på grund af sin helbredstilstand. Til det konstituerende møde og til 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af en anden grund.

 

Herudover skal regionsrådsformanden, når denne får meddelelse om eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, inkalde stedfortræderen til førstkommende møde i regionsrådet. Dette fremgår af kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt, jf. regionslovens § 12.

 

Indkaldelse af stedfortræder ved kortere forfald end 1 måned - f.eks. til enkeltstående møder i regionsrådet - af andre grunde end de i § 15, stk. 1, nævnte (helbred, konstituerende møde og vedtagelses af budget) kræver efter styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt., at der er truffet bestemmelse herom i regionens styrelsesvedtægt.

 

Regionens styrelsesvedtægt blev efter nyvalg revideret og endeligt vedtaget den 30. januar 2018, blandt andet på baggrund af konstitueringsaftalen.  Den reviderede styrelsesvedtægt indeholdt ikke bestemmelser om kortvarigt forfald, i modsætning til den hidtil gældende, som indeholdt sådanne bestemmelser i §§ 21-22. Udeladelsen af disse bestemmelser var ikke tilsigtet, hvorfor det foreslås at indføre bestemmelser i den nuværende styrelsesvedtægts § 4, stk. 1 og 2, svarende til de bestemmelser som var gældende indtil den 30. januar 2018. 

 

Med den foreslåede § 4, stk. 1, etableres adgangen til at indkalde stedfortræder ved kortvarigt forfald ved andre møder end det konstituerende eller ved vedtagelsen af budgettet, og som ikke er begrundet i helbredsmæssige årsager. Regionsloven og kommunestyrelsesloven giver alene mulighed for at give adgang til indkaldelse af stedfortræder ved kortvarigt forfald af de samme årsager, som kan føre til indkaldelse af stedfortræder ved forfald af mindst 1 måneds varighed, dvs. forfald pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

 

I forhold til det foreslåede stk. 2 (om vederlag ved deltagelse i enkelte møder), bemærkes, at bestemmelsen alene indeholder en gengivelse af de regler, som allerede følger af regionsloven, kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Der kan således ikke vælges en anden vederlagsform i disse tilfælde. Bestemmelsen foreslås medtaget i styrelsesvedtægten af informative grunde.

 

Aftaler med andre myndigheder og private parter, der skal forelægges regionsrådet, forinden de kan indgås

 

Den nuværende styrelsesvedtægt indeholder i § 2, stk. 7, krav om, at regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder.

 

Bestemmelsens ordlyd harmonerer dårligt med, at der i stigende omfang samarbejdes mellem forskellige aktører i sundhedsvæsenet, herunder på administrativt og udførende niveau, det være sig med staten, mellem regionerne og/eller med kommunerne. Det er ikke utænkeligt, at der eksisterer mindre samarbejder mellem regionen og andre myndigheder, f.eks. af praktisk/administrativ/udførende karakter, som ikke er godkendt i regionsrådet. På nuværende tidspunkt beror lovligheden af sådanne aftaler på en fortolkning af bestemmelsen, hvorefter indgåelsen af aftaler uden politisk interesse og inden for en uklar bagatelgrænse må anses for implicit delegeret til administrationen, herunder hospitaler og virksomheder.

 

Omvendt forholder bestemmelsen sig ikke til rammerne for samarbejde med private virksomheder, f.eks. om forskning inden for sundhedslovgivningens rammer om samarbejde.

 

Det foreslås derfor at modernisere bestemmelsen således, at det slås fast, at de aftaler, som regionsrådet skal godkende forinden de indgås, er sådanne, som indskrænker regionsrådets beføjelser - dvs. hvor regionen afgiver kompetence til andre juridiske personer. Dette vil typisk dreje sig om samarbejder på sundhedsområdet med hjemmel i sundhedslovens § 78, som også kræver Sundhedsministeriets godkendelse forinden indgåelsen. Som et eksempel på en aftale, der har denne karakter, kan peges på det regionale indkøbsfællesskab Amgros I/S.

 

Det bemærkes, at andre aftaler med andre myndigheder og/eller private parter, der skal behandles i regionens stående udvalg, fortsat skal forelægges regionsrådet, før de kan indgås/tiltrædes. Dette er f.eks. tilfældet med sundhedsaftalen, som hører under de udvalget for forebyggelse og sammenhængs politikudviklende og politikopfølgende opgaver.

 

Dette følger af, at regionsrådet efter styrelsesvedtægtens § 2, stk. 2, har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra de opgaver, som i henhold til loven varetages af forretningsudvalget, mens de stående udvalgs opgaver efter styrelsesvedtægtens kapitel 4 er 1) at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på sine ansvarsområder, 2) at påse, at vedtagne politikker føres ud i livet og 3) at følge op på de vedtagne planer og politikker og at stille forslag om ændringer i fornødent omfang.

 

Heller ikke administrationen vil efter ændringen af bestemmelsen frit kunne indgå aftaler med andre myndigheder eller private parter, selvom aftalerne ikke indskrænker regionsrådets beføjelser. Administrationen skal holde sig inden for de kompetencer, den har fået delegeret fra regionsrådet. Er der ikke konkret truffet beslutning om en udvidet (eller indskrænket) delegation i forhold til en bestemt disposition, så skal administrationen holde sig inden for den generelle delegation.

 

Den generelle delegation er vedtaget af regionsrådet den 12. marts 2019, hvorved regionsrådet har delegeret kompetence til administrationen, herunder til ledelsen af det enkelte hospital, den enkelte virksomhed eller enhed m.v., til i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der er fastlagt af regionsrådet og udvalg i sædvanligt omfang at træffe administrative afgørelser og beslutninger inden for budgettets rammer og retningslinjer og inden for de godkendte bevillingsniveauer. Delegationen vedrører både myndighedsudøvelse, faktisk forvaltningsvirksomhed og muligheden for i sædvanligt omfang at disponere økonomisk og via privatretlige aftaler på regionens vegne

 

Administrationen vil således også efter ændringen fortsat skulle forelægge aftaler med andre myndigheder og/eller private parter til godkendelse i regionsrådet, hvis indgåelsen af sådanne aftaler ligger ud over sædvanligt omfang, hvis de påtagne forpligtelser ikke kan indeholdes inden for budgettets rammer og retningslinjer og/eller hvis de ikke ligger inden for de godkendte bevillingsniveauer.

KONSEKVENSER

Hvis sagen godkendes af regionsrådet, er forslaget til ændret styrelsesvedtægt (bilag 1) vedtaget. Den ændrede styrelsesvedtægt træder i givet fald i kraft med det samme.

KOMMUNIKATION

Efter regionslovens § 3, skal den ændrede styrelsesvedtægt sendes til Ankestyrelsen og offentliggøres for regionens borgere. Dette vil i givet fald ske gennem publicering på regionens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Efter regionslovens § 3, skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i reginosrådet med mindst 6 dages mellemrum. Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes, når ændringen vedrører almindelige administrative forhold, jf. kommunestyrelseslovens § 18, stk. 2, jf. regionslovens §§ 36 a og b.

 

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 17. september 2019. Sagen forelægges for forretningsudvalget (til udtalelse) og regionsrådet den 24. september (førstebehandling) og 22. oktober 2019 (anden behandling og vedtagelse).

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Anders Hess Ahrensbach

JOURNALNUMMER

190634909.pdf
10.pdf

Bilag

STYRELSESVEDTÆGT - forslag
STYRELSESVEDTÆGT - nuværende med markerede ændringsforslag


7. Udpegning af medlem og suppleant til Interreg delprogram for Øresund (ØKS)

Udpegning af medlem og suppleant til Interreg delprogram for Øresund (ØKS)
INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at udpege et medlem af styringsudvalget for Interreg delprogram for Øresund (ØKS) på baggrund af KKR Hovedstadens indstilling, og
 2. at udpege en suppleant for styringsudvalget for Interreg delprogram for Øresund (ØKS) på baggrund af KKR hovedstadens indstilling
POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt, idet Jan Bruus Sørensen, administrerende direktør for AI A/S, udpeges som medlem og Amalie Ulrich, konsulent for regionalforeningen Dansk Industri Hovedstaden, udpeges som suppleant.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Peter Westermann (F), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

I Øresund-Kattegat-Skagerakprogrammet (ØKS) er der nedsat to styringsudvalg, hvoraf det ene er for Øresund, det andet for Kattegat-Skagerak. Styringsudvalgene behandler projektansøgninger og prioriterer de enkelte projekter til godkendelse eller afslag. Programmet har fire indsatsområder og mål: innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.

 

Interreg Øresund består af 8 medlemmer, hvor blandt andet Vækstforum Hovedstaden indtil udgangen af 2018 var medlem. Den 1. januar 2019 trådte den nye lov om erhvervsfremme i Danmark i kraft, og som følge heraf blev de regionale vækstfora nedlagt. Dermed udtrådte Vækstforum Hovedstaden af styringsudvalget. Det blev herefter aftalt imellem Erhvervsstyrelsen og de danske regioner, at en repræsentant for en erhvervsorganisation skulle udpeges af regionsrådet efter indstilling fra Kommunekontaktrådet (KKR).

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har den 11. april 2019 anmodet KKR Hovedstaden, om at indstille en repræsentant og en suppleant til styringsudvalget for Interreg delprogram for Øresund (ØKS). KKR Hovedstaden rettede derefter henvendelse til Dansk Industri og har på den baggrund indstillet følgende kandidater.

 

Som medlem:

 Som suppleant:

Det følger af ligestillingslovens § 10 a, at myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, skal foreslå både en kvinde og en mand for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

 

Regionsrådet skal træffe afgørelse, om hvem af de indstillede, der skal udpeges.

KONSEKVENSER

En tiltrædelse indebærer, at et medlem og en suppleant for en erhvervsorganisation vælges til Styringsudvalget Øresund i stedet for det tidligere medlem fra Vækstforum Hovedstaden.

RISIKOVURDERING

Tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

KOMMUNIKATION

Administrationen vil informere det valgte medlem, den valgte suppleant og Interreg. Øresund om udpegelsen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges Regionsrådet den 22. oktober 2019

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Christine Boiden Søtofte

JOURNALNUMMER

19071113

8. Indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet af afløser for Region Hovedstadens medlem i National Videnskabsetisk Komite

Indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet af afløser for Region Hovedstadens medlem i National Videnskabsetisk Komite
INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 • at indstille to fagpersoner - en kvinde og en mand - til sundheds- og ældreministerens udpegning til posten som medlem af National Videnskabsetisk Komité på baggrund af administrationens liste over fagpersoner (bilag 1).
POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Godkendt, idet Lisbeth Tranebjærg og Kasper Iversen indstilles som kandidater.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

National Videnskabsetisk Komité består af 13 medlemmer, heraf ét medlem fra hver region. Det nuværende medlem fra Region Hovedstaden, overlæge Mette Skalshøj Kjær stopper i National Videnskabsetisk Komite, da hun har fået nyt arbejde, der ikke er foreneligt med medlemskabet. Sundheds- og ældreministeriet har derfor bedt regionsrådet om at indstille to fagpersoner til ministeren, der efterfølgende udpeger det nye medlem, der skal repræsentere Region Hovedstaden.

SAGSFREMSTILLING

National Videnskabsetisk Komité nedsættes i henhold til komitéloven med 13 medlemmer, der alle udpeges af sundheds- og ældreministeren: En formand, to medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, fem medlemmer udpeges af sundheds- og ældreministeren efter samråd med undervisningsministeren samt et medlem efter indstilling fra hver af de fem regioner. Der skal være en ligelig kønsfordeling i komiteen.

 

Afgivelse af indstilling af en eller flere kandidater til et hverv besluttes ved almindelig flertalsafstemning, medmindre der i regionsrådet er enighed om en anden valgmåde.

 

National Videnskabsetisk Komités opgaver er:

Det er forudsat, at de regionale medlemmer af komiteen har en væsentlig opgave som bindeled mellem de enkelte medlemmer af den eller de regionale komiteer i den region, som den pågældende repræsenterer, og den nationale komite.

 

Det er ikke en betingelse, at de regionalt udpegede medlemmer af National Videnskabsetisk Komité samtidig er medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer. Der kan ske genudpegning til komiteen to gange. Region Hovedstadens repræsentant i National Videnskabsetisk Komité har i den seneste periode været overlæge Mette Skalshøj Kjær. Da Mette Skalshøj Kjær stopper i National Videnskabsetisk Komite fra den 1. november 2019, har Sundheds- og Ældreministeriet bedt om, at regionsrådet indstiller to nyt fagmedlemmer, en kvinde og en mand med henblik på, at ministeren kan udpege Mette Skalhøj Kjærs afløser.

 

Administrationen har spurgt alle nuværende fagmedlemmer af De Videnskabsetiske Komteer for Region Hovedstaden, om de var interesserede i at blive indstillede til National Videnskabsetisk Komite. Administrationen har modtaget ansøgninger fra to mandlige komitemedlemmer, Kasper Iversen og Mikael Bitsch. For også at kunne indstille en kvinde, har administrationen derefter spurgt Lisbeth Tranebjærg, der var komitemedlem indtil 2018 og som tidligere har vist interesse for at blive medlem af National Videnskabsetisk Komité. De tre ansøgninger fremgår af bilag 1.

 

De regionale medlemmer af National Videnskabsetisk Komité ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Udgifterne afholdes af det regionsråd, der har indstillet det pågældende medlem.

KONSEKVENSER

National Videnskabsetisk Komité vil efter udpegning kunne konstituere sig med alle 13 medlemmer.

RISIKOVURDERING

Hvis ikke Region Hovedstaden indstiller både en mand og en kvinde til Sundheds- og Ældreministeriet, lever regionen ikke op til ministeriets krav og risikerer ikke at blive repræsenteret i National Videnskabsetisk Komite.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingsteksniske konsekvenser. De anførte udgifter er indeholdt i nærværende budget.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. oktober 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Mads Monrad Hansen.

JOURNALNUMMER

1801127811.pdf

Bilag

Bilag ansøgninger fra fagpersoner


9. Lukket punkt
10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Lukket punkt
13. Lukket punkt