UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

TILLÆGSDAGSORDEN - ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

22-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-10-2019 18:45:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"1. Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"

Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"
FORSLAG

Administrationen bemærker, at regionsrådet, hvis det ønsker at fremme forslaget, skal træffe beslutning om at oversende dette til behandling i forretningsudvalget, idet forretningsudvalget er det kompetente politikudviklende udvalg vdrørende regionens indkøbspolitik, jf. styrelsesvedtægtens § 8. Herudover skal forretningsudvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder, jf. kommunestyrelsesloven § 18, jf. regionslovens §§ 36 a og b, forinden sagen kan forelægges regionsrådet til beslutning.

 

Efter normal praksis vil sagen ved oversendelse skulle behandles på førstkommende møde i forretningsudvalget. Dette udgangspunt kan dog fraviges, hvis der foreligger saglige grunde til først at behandle sagen på et senere møde. Regionsrådet kan f.eks. supplere en beslutning om oversendelse til forretningsudvalget med en anmodning til administrationen om - inden for en given frist - at bidrage nærmere til sagens oplysning forud for forelæggelsen.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

 

Sagen blev udsat til næste møde.

 

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

 

Regionsrådsmedlem Hans Toft har på vegne af Det Konservative Folkeparti den 14. oktober 2019 anmodet om at få behandlet nærværende forslag om afprøvning af udbudsformen "3-i 1" i regionsrådet.

MOTIVATION

Dialogen skal sikre, at pris og kvalitet lever op til forventningerne både hos regionen, arbejdstagere og arbejdsgivere. Formålet med afprøvning af metoden er, at skabe større klarhed og præcision, når konkurrenceudsættelsen gennemføres i udbud, så efterfølgende diskussion af enten kvalitet, pris eller begge dele kan undgås.

 

Dialogen skal munde ud i anbefalinger fra arbejdstagere og arbejdsgivere til det konkrete udbud inden udbuddet igangsættes. Anbefalingerne kan både vedrøre fasen før udbuddet, selve udbuddet og fasen efter udbuddets gennemførelse.

 

Anbefalingerne kan f.eks. vedrøre valg af udbudsform, brug af kvalitetsstandarder, opdeling af kontrakten, vægtning af tildelingskriterier og en plan for den gode implementering.

 

Efter gennemførelsen af udbuddet genoptages dialogen. I denne dialog evalueres processen og samspillet mellem anbefalingerne og den efterfølgende opgaveløsning drøftes.

 

Der vedhæftes eksempel på anbefalinger, udmøntet efter ”3-i-1” dialog i forbindelse med Gentofte Kommunes kommende rengøringsudbud (bilag 1).

 

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 22. oktober 2019.

JOURNALNUMMER

190731031.pdf
2.pdf

Bilag

Eksempel på anbefalinger udmøntet efter dialogmetoden
Administrationens bemærkninger til medlemsforslag vedr. 3-i-1-udbudsformen