UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

TILLÆGSDAGSORDEN REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

17-12-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-12-2019 22:00:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Enhedslisten om nedsættelse af et passagerråd1. Medlemsforslag fra Enhedslisten om nedsættelse af et passagerråd

Medlemsforslag fra Enhedslisten om nedsættelse af et passagerråd
FORSLAG
  1. at der nedsættes et passagerråd med henblik på at skabe et forum, der kan være rådgivende over for Regionsrådet og Trafikudvalget vedrørende den kollektive trafik, 
  2. at der godkendes et kommissorium og en sammensætning af passagerrådet,
  3. at sagen henvises til Trafikudvalget til nærmere drøftelse.

Administrationen bemærker, at regionsrådet - hvis de ønsker at fremme forslaget - skal træffe beslutning om, hvorvidt regionsrådet forud for endelig stillingtagen ønsker at oversende det til forberedende udvalgsbehandling i Trafikudvalget, som forslaget også i sig selv lægger op til, idet udvalget efter styrelsesvedtægen er det kompetente politikudviklende og politikopfølgende udvalg vedrørende kollektiv trafik.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 17. december 2019:

 

Formanden satte Enhedslistens forslag under afstemning: 
For stemte: I (1), V (4) og Ø (4), i alt 9. 
Imod stemte: A (13), B (3), C (6), F (3), O (3) og Å (2), i alt 30.
Undlod at stemme: 0. 
I alt 39. 
Forslaget var hermed ikke fremmet til videre behandling i trafikudvalget.

 

Charlotte Holtermann (A), Carsten Scheibye (V) pg Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, som også gælder for regionsrådet og dets medlemmer, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

 

Regionsrådsmedlem Marianne Frederik (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om at få behandlet et forslag om, at der nedsættes et passagerråd, der kan være rådgivende over for regionsrådet og trafikudvalget vedrørende den kollektive trafik.

MOTIVATION

Enhedslisten anfører følgende motivation for forslaget:

 

"I Regionsrådet er vi løbende blevet enige om at inddrage borgerne meget mere i forskellige forhold i regionen, og i beslutningsprocesserne.

 

En artikel bragt i Altinget og omtalt i Danske Regioners nyheder foreslår et regionalt passagerråd: ”Et regionalt passagerråd vil kunne sætte fokus på de problemstillinger, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser - og inddrage passagererne i beslutningerne. Sådan skriver næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, i et fælles debatindlæg med formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip”.

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2019/oktober/brug-for-mere-sammenhaeng-i-den-kollektive-trafik

 

I Enhedslisten mener vi, at borgerne ofte glemmes, når der planlægges kollektiv trafik.

 

Passagerrådet skal inddrages ved større beslutninger om trafikbestilling, køreplaner, bedre koordinering og informationer, nye planer, workshop osv. Passagerrådet skal også kunne tage selvstændige initiativer; dog inden for en snæver økonomisk ramme.

 

Passagerrådet skal være bredt sammensat og ikke alt for stort. Det kan f.eks. være repræsentanter fra pendlerforeninger, handicaporganisationer (evt. handicaprådet), fra unge (f.eks. elev- og studenterorganisationer), fra ældre (evt. ældrerådet), fra forældre med mindre børn (forældreforeninger) m.fl. Evt. også repræsentanter fra cyklistforbundet i Region Hovedstaden.

 

Vi forestiller os, at Trafikudvalget sammen med administrationen kvalificerer forslaget."

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 17. december 2019.

JOURNALNUMMER

19087301