UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

28-11-2013 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Valgklage indgivet af Kronborglisten
2. Valgklage indgivet af Michael Strand
3. Valgklage indgivet af Liberal Alliance
4. Valgklage indgivet af Allan Anarchos
5. Valgklage indgivet af Lavere Skatter og Afgifter ved Martin Tidsvilde1. Valgklage indgivet af Kronborglisten

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Regionsvalgbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2013 besluttet, at Kronborglisten ikke kunne godkendes som opstillingsberettiget til regionsrådsvalget, idet listen var indleveret efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister. Fristen udløb den 22. oktober 2013, kl. 12.00.

 

Kronborglisten har som begrundelse for sin klage anført, at kandidatlisten er indleveret rettidigt via fax, kl. 11.59.

 

Regionsvalgbestyrelsen modtog per fax den 22. oktober 2013 kl.12.00 en ufuldstændig kandidatlisteformular, hvoraf der ikke fremgik nogen stillere. Regionsvalgbestyrelse modtog senere kl. 12.05 den 22. oktober 2013 per fax samt kl. 12.29 per email en komplet kandidatlisteformular.


SAGSFREMSTILLING

Lovgrundlag

Enhver vælger i regionen kan i henhold til § 93 i lov om kommunale og regionale valg klage over valget. Eventuelle klager skal være indgivet senest ugedagen efter valget, det vil sige senest tirsdag den 26. november 2013. Klager over valget skal indgives skriftligt til regionsrådet, der tager stilling til klagen på et møde snarest efter klagefristens udløb.

 

Kronborglisten har i mail af 28. oktober 2013 til Region Hovedstaden anmodet om at ”få berigtiget, at Kronborglistens kandidatliste skulle være indleveret pr. fax efter tidsfristens udløb, da dette IKKE er korrekt.”

 

Regionsvalgbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2013 besluttet, at Kronborglisten ikke kunne godkendes som opstillingsberettiget til regionsrådsvalget, fordi listen var indleveret efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister. Fristen udløb den 22. oktober 2013 kl. 12.00.

 

Klagerens begrundelse

Kronborglisten anfører som begrundelse for sit ønske om en berigtigelse, at ”Kronborglisten har indleveret kandidatlisten rettidigt via fax med sluttiden efter endt fremsendelse af materialet og med kvittering hos Kronborglisten kl. 11.59 den 22.10.2013 til Region Hovedstadens fax.”

Kronborglisten har endvidere henvist til, at der efter valgloven kan foretages afhjælpning af mangler ved en kandidatliste, eventuelt ved indlevering af en ny kandidatliste, indtil den 28. oktober 2013 kl. 12.

 

Regionsvalgbestyrelsens begrundelse for at afvise kandidatlisten

Regionsvalgbestyrelsens begrundelse for at Kronborglisten ikke kunne anses for opstillingsberettiget til valget til regionsrådet er, at det for at der kan foretages afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indleveres en ny liste imidlertid forudsættes, at der er indleveret en kandidatliste, hvis mangler kan afhjælpes, inden fristens udløb den 22. oktober 2013 kl. 12.

 

Regionen har kl. 12.00 pr. fax den 22. oktober 2013 modtaget de tre første sider af en kandidatlisteformular. Formularen indeholdt navne på kandidater, men ikke på stillere. Da det efter loven er vælgere i regionen, der som stillere indleverer en kandidatliste, kan de modtagne dele af kandidatlisteformularen ikke betragtes som en kandidatliste. Regionen modtog samme dag kl. 12.05 pr. fax en kandidatlisteformular med navne på stillere, men denne kandidatliste er indgivet for sent og skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning afvises.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har overfor regionen tilkendegivet, at klager over regionsvalgbestyrelsens afvisning af kandidatlister skal behandles som valgklager efter den kommunale og regionale valglov. Administrationen har på den baggrund i brev af 15. november 2013 meddelt Kronborglisten, at listens klage fremsendt 28. oktober 2013, modtaget i regionen kl. 11.25, betragtes som en valgklage, der vil blive forelagt regionsrådet.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at regionsvalgbestyrelsens beslutning om at afvise kandidatlisten er truffet i overensstemmelse med lovgivningen, der indeholder en absolut tidsfrist, der er overskredet, og at klagen som følge heraf må afvises.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at Kronborglisten den 26. november 2013 har fremsendt en klage over fremgangsmåden ved indsamlingen af stillerunderskrifter. Administrationen vurderer, at denne er uden sammenhæng til nærværende valgklage.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

 

Leila Lindén (A), Maja Holt Højgaard (A), Marianne Stendell (A), Peter Kay Mortensen (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Nina Berrig (C), Per Tærsbøl (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Ellen Thrane (F), Jannie Hjerpe (F), Julie Herdal Molbech (F), Lise Müller (F), Danni Olsen (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Bent Larsen (V), Knud Andersen (V), Michael Lange (V), Susanne Langer (Ø) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


Journalnummer

12010939
2. Valgklage indgivet af Michael Strand

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Borger og tilforordnet vælger Michael Strand har klaget over valghandlingen ved 4. Kreds Øst, Skolen ved sundet i Københavns Kommune. Borgeren anfører, at vælgere er blevet frataget muligheden for at stemme, idet valglokalet af valgstyreformanden blev aflåst kl. 20.06, og at der på dette tidspunkt befandt sig over 50 vælgere på afstemningsstedet, der endnu ikke havde afgivet deres stemme.

 

Københavns Kommune har til sagen udtalt, at


SAGSFREMSTILLING

Lovgrundlag

Enhver vælger i regionen kan i henhold til § 93 i lov om kommunale og regionale valg klage over valget. Eventuelle klager skal være indgivet senest ugedagen efter valget, det vil sige senest tirsdag den 26. november 2013. Klager over valget skal indgives skriftligt til regionsrådet, der tager stilling til klagen på et møde snarest efter klagefristens udløb.

 

Begrundelse for klagen

Tilforordnet vælger ved 4. Kreds Øst, Skolen ved Sundet, Michael Strand, har i mail modtaget i Region Hovedstaden den 25. november 2013, kl. 07.52 klaget over valghandlingen i forbindelse med gennemførelse af kommunal- og regionsrådsvalget 2013 i den pågældende valgkreds.

 

Michael Strand anfører i sin klage, at dørene til valgstedet på foranledning af valgstyreformanden blev aflåst cirka kl. 20.06. Det anføres, at dette skete inden valghandlingen var afsluttet, idet der på dette tidspunkt stadig befandt sig over 50 vælgere, der endnu ikke havde afgivet deres stemme grundet kø ved stemmeboksene.

 

Det fremgår af "Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013" afsnit 7. Afstemning på valgdagen, at afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter møder vælgere op for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, selvom de opfordres til dette. Dette fremgår også af lov om kommunale og regionale valg, § 52 samt af "Vejledning til tilforordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013".

 

Den sidste stemmeseddel blev ifølge klager lagt i stemmeurne cirka kl. 20.20, hvorefter valgstyreformanden jf. gældende procedure spurgte ud i lokalet, om alle havde afgivet deres stemme. Valget blev herefter afsluttet.

 

Klageren Michael Strand anfører, at valgstyreformanden ved at aflåse valglokalet inden valghandlingen var afsluttet har frataget potentielle vælgere deres mulighed for at indfinde sig på valgstedet og dermed afgive deres stemme. Klagen er vedlagt sagen som bilag.

 

Udtalelse fra Københavns Kommune.

Region Hovedstadens valgsekretariat har bedt Københavns Kommune om en udtalelse i forbindelse med Michael Strands klage. Københavns Kommune oplyser, at døren til skolegården ifølge valgstyreformanden blev aflåst lidt over 20.00, da der ikke var flere vælgere i skolegården. Dog var handicapindgangen fortsat åben, og eventuelle vælgere, der mødte frem efter kl. 20.00 har haft adgang til valglokalet via denne indgang. Københavns Kommune er af den opfattelse, at der ikke konkret har været nogen vælgere, der har været afskåret fra at stemme på grund af lukningen af døren.

 

Københavns Kommune oplyser i øvrigt, at reglene om afviklingen af valghandlingen efterfølgende er blevet indskærpet overfor valgstyreformand og valgsekretær. Udtalelsen er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ingen vælgere i den konkrete situation har været afskåret fra at afgive deres stemme. Det er således administrationens vurdering, at aflåsningen af døren ikke har haft betydning for valghandlingen eller valgets resultat.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

 

Leila Lindén (A), Maja Holt Højgaard (A), Marianne Stendell (A), Peter Kay Mortensen (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Nina Berrig (C), Per Tærsbøl (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Ellen Thrane (F), Jannie Hjerpe (F), Julie Herdal Molbech (F), Lise Müller (F), Danni Olsen (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Bent Larsen (V), Knud Andersen (V), Michael Lange (V), Susanne Langer (Ø) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


Journalnummer

12010939


1.pdf
2.pdf

Bilag

Klage over valghandling ved 4. Kreds Øst, Skolen ved Sundet
Udtalelse fra Københavns Kommune


3. Valgklage indgivet af Liberal Alliance

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Liberal Alliance har på baggrund af regionsvalgbestyrelsens beslutning den 22. november 2013 om at godkende valget indgivet en klage over opgørelsen af valget.

 

Liberal Alliance ønsker en fornyet fintælling af Liberal Alliances og Venstres stemmer på alle andre stemmesteder end de to afstemningssteder, der gennemgik fornyet fintælling fredag den 22. november 2013.

 

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for en fornyet fintælling.


SAGSFREMSTILLING

Lovgrundlag

Enhver vælger i regionen kan i henhold til § 93 i lov om kommunale og regionale valg klage over valget. Eventuelle klager skal være indgivet senest ugedagen efter valget, det vil sige senest tirsdag den 26. november 2013. Klager over valget skal indgives skriftligt til regionsrådet, der tager stilling til klagen på et møde snarest efter klagefristens udløb.

 

Begrundelse for klagen

Liberal Alliance har den 26. november kl. 10.45 indgivet en skriftlig klage. Det er partiets opfattelse, at opgørelsen af valget ikke med tilpas sikkerhed er udtryk for den af vælgerne ønskede sammensætning af det nye regionsråd. Partiet anmoder derfor regionsrådet om at træffe beslutning om fornyet fintælling af Liberal Alliance og Venstres stemmer på alle andre stemmesteder end 1. Syd og 6. Utterslev. Liberal Alliances klage er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationens vurdering

Der er i lov om kommunale og regionale valg forudsat to optællinger af stemmesedler; en optælling på listeniveau og en efterfølgende fintælling på personniveau. Regionsvalgbestyrelsen konstaterede, at valgresultatet efter fintællingen på 2 af stemmestederne, 1. Syd og 6. Utterslev i Københavns Kommune, ændrede sig markant, idet der blev optalt væsentlig flere stemmer på Venstre end ved den første optælling. Regionsvalgbestyrelsen traf på den baggrund beslutning om efterprøvning af optællingsresultatet på disse to stemmesteder. Efterprøvningen har vist, at der er grundlag for at antage, at Københavns Kommunes opgørelse af resultatet på disse to valgsteder er korrekt og resultatet giver således heller ikke anledning til at betvivle opgørelsen af de øvrige afstemningssteder i regionen. Regionsvalgbestyrelsen godkendte på den baggrund valgopgørelsen.

 

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013, afsnit 10.6, at efter ministeriets opfattelse er regionsvalgbestyrelsen ved regionsvalg "afskåret fra uden særlig anledning at foretage en fornyet gennemgang af stemmesedlerne efter valgopgørelsen er tilendebragt, valgbestyrelsens valgbog underskrevet, og resultatet meddelt kandidaterne. Såfremt der foreligger en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl i forbindelse med stemmeoptællingen, og der er grund til at antage, at opgørelsen af resultatet af stemmeoptællingen og dermed eventuelt også opgørelsen af valgets resultat kan være urigtig, har valgbestyrelsen efter ministeriets opfattelse ret og pligt til at iværksætte en fornyet fintælling, selvom valgopgørelsen er tilendebragt."

 

Det er administrationens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at der er sket fejl i forbindelse med stemmeoptællingen, og at valgets resultat dermed kan antages at være urigtigt, og at en fornyet hel eller delvis fintælling ikke vil føre til et andet valgresultat. Det er på den baggrund administrationens vurdering, at klagen bør afvises.

 

Administrationen skal herudover bemærke, at Liberal Alliance i klagen ikke har taget højde for virkningen af den d’Hondtske metode, som ligger til grund for mandatfordelingen.

 

Hvis de forudsætninger, som Liberal Alliance i sin klage af 26. november 2013 har lagt til grund om ændring af stemmetal som følge af ændring fra gyldige til ugyldige stemmer, lægges til grund for opgørelsen af stemmetallene, ændres Liberal Alliances stemmetal fra 38.058 til 37.854 stemmer, mens Venstres stemmetal ændres fra 152.348 til 151.729. De nye stemmetal bliver i den d’Hondtske metode omregnet til kvotienter ved at dele med divisorerne 1, 2, 3, 4 etc., hvorefter pladserne i Regionsrådet tildeles kandidaterne med de højeste kvotienter.

 

Da valgklagen vedrører en evt. ændring mellem Venstres 8. mandat og Liberal Alliances 2. mandat er divisorerne forskellige, idet disse udgør henholdsvis 8 og 2. Dette betyder, at kvotienten for Venstres 8. mandat bliver 77,375 mindre og at kvotienten for Liberal Alliances 2. mandat bliver reduceret med 102. Da kvotienten for Liberal Alliances 2. mandat bliver reduceret med 24,625 mere end kvotienten for Venstres 8. mandat, forøges forskellen mellem de to kandidaters kvotienter fra 14,5, som opgjort efter den begrænsede fintælling den 22. november, til 39,125. Tildelingen af Venstres 8'ende mandat bliver dermed mere sikker, idet forøgelsen af forskellen mellem de to mandaters kvotienter svarer til, at der nu skal flyttes 63 stemmer for at ændre på mandatfordelingen mellem de to partier. Følsomhedsnotat er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationen skal i øvrigt bemærke, at Venstre har oplyst, at såfremt regionsrådet eller Økonomi- og Indenrigsministeriet træffer afgørelse om fornyet fintælling, ønsker Venstre alle stemmer afgivet til regionsvalget i Region Hovedstaden optalt påny.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg /Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Liberal Alliances klage af 26. november 2013 var omdelt på bordene.

 

Steen Olesen (F) stillede forslag om fornyet fintælling.

 

Formanden satte forslaget under afstemning.

 

For stemte: Steen Olesen (F), i alt 1.

Imod stemte: A (11), B (2), C (4), F (5), O (2), V (5), Ø (1) og Andreas Røpke (ufp), i alt 30.

Undlod at stemme: 0.

I alt: 31.

 

Steen Olesen (F) ønskede tilført protokollen, at det var at svigte demokratiet ikke at foretage fornyet fintælling i denne situation.

 

Leila Lindén (A), Maja Holt Højgaard (A), Marianne Stendell (A), Peter Kay Mortensen (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Per Tærsbøl (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Ellen Thrane (F), Jannie Hjerpe (F), Julie Herdal Molbech (F), Lise Müller (F), Danni Olsen (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Bent Larsen (V), Knud Andersen (V), Michael Lange (V), Susanne Langer (Ø) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


Journalnummer

12010939


3.pdf
4.pdf

Bilag

Følsomhed 27.11.13
Klage af 26. november 2013 fra Liberal Alliance


4. Valgklage indgivet af Allan Anarchos

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Allan Anarchos har fremsendt en række klager over valgsekretariatets håndtering af indleverede kandidatlister. Det indstilles at klagerne afvises.


SAGSFREMSTILLING

Lovgrundlag

Enhver vælger i regionen kan i henhold til § 93 i lov om kommunale og regionale valg klage over valget. Eventuelle klager skal være indgivet senest ugedagen efter valget, det vil sige senest tirsdag den 26. november 2013. Klager over valget skal indgives skriftligt til regionsrådet, der tager stilling til klagen på et møde snarest efter klagefristens udløb.

 

Klagen

Allan Anarchos har den 26. november 2013 indgivet en klage over valget. Klagen er vedlagt som bilag. Allan Anarchos var kandidat for kandidatlisten Kærlighedspartiet - Befri Christiania til regionsrådsvalget. Allan Anarchos var endvidere stiller for en anden kandidatliste.

 

Klagen indeholder følgende elementer:

 

Klage over manglende påtegning på kandidatlister om modtagelsestidspunkt og kvittering for modtagelse

Der klages over, at de indleverede kandidatlister med navnene

 

Kærlighedspartiet (Regnbuefolket/Befri Christiania)

SPANDMAND

ØL - Partiet (STEM på Perletand!)

"Der er noget i luften"

 

ikke ved indleveringen fik en påtegning om tidspunkt for modtagelse.

 

Det er korrekt, at kandidatlister ved indlevering skal forsynes med dato og klokkeslæt for modtagelse. Valgsekretariatet har oplyst, at Allan Anarchos den 15. oktober og flere af de følgende dage henvendte sig med henblik på vejledning om, hvilke kandidatlistebetegnelser, der kunne forventes godkendt samt med henblik på at kunne reservere bestemte bogstavbetegnelser for listerne. Allan Anarchos medbragte et antal kandidatlister, som valgsekretariatet modtog. Allan Anarchos afhentede listerne igen med henblik på afhjælpning af mangler, primært i form af manglende stillere. De kandidatlister, som efter afhjælpning blev afleveret ved fristens udløb for indlevering af lister den 22. oktober blev forsynet med påtegning om modtagelsesdato og klokkeslæt.

 

Klage over, kandidatlisterne ikke kunne stille op under deres ønskede navne

Allan Anarchos blev ved sin første indlevering af kandidatlister orienteret om, at valgsekretariatet ved sin forelæggelse af kandidatlister til godkendelse i valgbestyrelsen ville være nødsaget til at gøre valgbestyrelsen opmærksom på, at nogle af listernes listebetegnelse var af en sådan karakter, at de på stemmesedlen ville skille sig ud fra de andre kandidatlister af grafiske grunde. Det er forudsat i valgloven, at kandidatlistebetegnelserne på stemmesedlen ikke skiller sig ud fra hinanden ved særlige grafiske kendetegn. Ministeriet har telefonisk oplyst, at valgbestyrelsen skal påse dette.

 

Valgsekretariatet oplyste således, at kandidatlisten "Der er noget i luften" ikke ville kunne forventes godkendt med anførselstegn i sit navn og at kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket/Befri Christiania) ikke ville kunne forventes godkendt med en del af sit navn i parantes og at listebetegnelsen efter valgsekretariatets opfattelse må være entydig. Valgsekretariatet oplyste yderligere, at listen SPANDMANDs navn kunne forventes godkendt, dog uden det særpræg som en angivelse på stemmesedlen med store bogstaver ville indebære. Der blev herefter for nogle af listernes vedkommende indleveret nye kandidatlister med ændrede betegnelser eller givet accept af, at kandidatlistens navn blev anført uden versaler.

 

Særskilt for så vidt angår kandidatlisten "Der er noget i luften" skal det oplyses, at valgsekretariatet ved brev af 23. oktober 2013 meddelte kandidatlistens kontaktperson, at listen med navnet i anførselstegn ikke ville kunne forventes godkendt og at der derfor skulle indlevere en ny kandidatliste med listens navn uden anførselstegn og underskrevet af det fornødne antal stillere. Allan Anarchos, som henvendte sig for at få kandidatlisten udleveret, fik information om, at kandidatlisten kun kunne udleveres til ham, hvis han havde fuldmagt fra listens kontaktperson. Det var ikke tilfældet. Allan Anarchos blev mundtligt orienteret om, at valgsekretariatet ville tilskrive listens kontaktperson med orientering om, at det ikke var nødvendigt at indlevere en ny kandidatliste, men at listen, hvis den kunne acceptere at stå på stemmesedlen uden anførselstegn, kunne nøjes med at indlevere det manglende antal stillere enten påført den indleverede kandidatliste eller påført kopier af denne. Det er ikke korrekt som anført af Allan Anarchos, at valgsekretariatet oplyste, at listens kandidatliste ville blive sendt til kontaktpersonen.

Der blev den 24. oktober afsendt et brev til listens kontaktperson af det nævnte indhold. Brevet var imidlertid ved en beklagelig fejl ikke påført postnummer og det kom derfor retur fra postvæsenet, men først efter udløbet af fristen for afhjælpning af mangler den 28. oktober 2013. Listens kontaktperson reagerede ikke inden udløbet af fristen for berigtigelse af mangler den 28. oktober på brevet af 23. oktober 2013. Ved udløbet af fristen var derfor ikke indleveret en kandidatliste med det fornødne antal stillere for listen og den kunne ikke godkendes.

 

Klage over, at 2 kandidatlister ikke fik tildelt en bogstavbetegnelse

Efter loven skal valgbestyrelsen tildele de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse. En række bogstaver er reserveret for de partier, der stiller op til Folketingsvalg. Der blev samlet godkendt 30 kandidatlister og alfabetet havde derfor ikke tilstrækkeligt med bogstaver. Det fremgår af vejledningen, at hvis "det ikke er muligt at give en bogstavbetegnelse til alle de kandidatlister, der skal have et ureserveret bogstav, går en tidligere indleveret kandidatliste forud for en senere indleveret, når bogstavbetegnelsen skal gives. Kandidatlister, der ikke er tildelt en bogstavbetegnelse, anføres nederst på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter deres listebetegnelse." Kontaktpersonerne for kandidatlisterne er ved brev af 28. oktober 2013 orienteret om, at valgbestyrelsen ved udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister den 22. oktober tildelte de kandidatlister, der på dette tidspunkt opfyldte betingelserne for godkendelse bogstavbetegnelser efter lovens regler herom. De resterende bogstavbetegnelser er tildelt kandidatlisterne efterhånden som de frem til udløbet af fristen for berigtigelse af mangler den 28. oktober blev godkendt af valgbestyrelsen.

 

Kandidatlisterne Kærlighedspartiet - Befri Christiania og Spandmand blev indleveret i endelig udgave af kontaktpersonen for Piratpartiet, der afleverede sin egen kandidatliste først. Derfor fik Piratpartiet tildelt det sidste ledige bogstav, bogstavet Æ.

 

Administrationens vurdering

Det er samlet set administrationens vurdering, at valgsekretariatets håndtering af indleverede kandidatlister med mangler har været korrekt og at der er givet den korrekte vejledning til listernes kontaktpersoner vedr. kandidatlistebetegnelser og bogstavbetegnelser. Det er beklageligt, at brev af 24. oktober 2013 ikke nåede frem til kontaktpersonen for kandidatlisten "Der er noget i luften", men kontaktpersonen reagerede ikke inden udløbet af fristen for berigtigelse den 28. oktober på det brev, der var sendt til ham den 23. oktober og som var korrekt adresseret. De forhold, som der klages over kan efter administrationens opfattelse ikke anses for at have påvirket valgets gyldighed og kan afvises.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

 

Leila Lindén (A), Maja Holt Højgaard (A), Marianne Stendell (A), Peter Kay Mortensen (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Per Tærsbøl (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Ellen Thrane (F), Jannie Hjerpe (F), Julie Herdal Molbech (F), Lise Müller (F), Danni Olsen (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Bent Larsen (V), Knud Andersen (V), Michael Lange (V), Susanne Langer (Ø) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


Journalnummer

12010939


4.pdf

Bilag

Valgklage Allan Anarchos


5. Valgklage indgivet af Lavere Skatter og Afgifter ved Martin Tidsvilde

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGEREADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Martin Tidsvilde, kandidat for listen Lavere Skatter og Afgifter, har indgivet en klage, idet han mener, at der på et afstemningssted i Rudersdal Kommune er forsvundet stemmer afgivet på listen.

 

Rudersdal Kommune er blevet bedt om en udtalelse i sagen.

 

Administrationen finder ikke grundlag for at antage, at der er sket fejl i forbindelse med valgopgørelsen i Rudersdal Kommune.


SAGSFREMSTILLING

Lovgrundlag

Enhver vælger i regionen kan i henhold til § 93 i lov om kommunale og regionale valg klage over valget. Eventuelle klager skal være indgivet senest ugedagen efter valget, det vil sige senest tirsdag den 26. november 2013. Klager over valget skal indgives skriftligt til regionsrådet, der tager stilling til klagen på et møde snarest efter klagefristens udløb.

 

Martin Tidsvilde har den 20. november 2013 klaget til Brøndby Kommune. Brøndby Kommune har den 21. november 2013 videresendt klagen til Region Hovedstaden. Martin Tidsvilde har desuden den 23. november indgivet en klage over valget til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at henvendelser med klager over kommunal- og regionalvalget ikke kan forventes besvaret førend relevante kommuner og regioner har truffet afgørelse om de spørgsmål, som klageren er utilfreds med.

 

Begrundelse for klagen

Klager Martin Tidsvilde anfører, at en valgtilforordnet på et valgsted i Rudersdal Kommune har bevidnet, at stemmer er forsvundet fra stemmestedet. Klageren kræver på denne baggrund valget erklæret for ugyldigt, og kræver desuden at se samtlige stemmesedler, som blev kendt ugyldige.

 

Udtalelse fra Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er blevet bedt om en udtalelse i sagen.

Rudersdal Kommune oplyser, at Amanda Kristoffersen, kandidat på listen Lavere Skatter og Afgifter, var valgtilforordnet på Vangeboskolen i Rudersdal Kommune. Amanda Kristoffersen angiver at være vidende om mindst 3 stemmer på Lavere Skatter og Afgifter til regionsrådet. Hun angiver, at regionsstemmerne forsvandt på valgaftenen.

 

Rudersdal Kommune oplyser, at der på valgstedet Vangebo blev afgivet 3 stemmer til Lavere Skatter og Afgifter til regionsrådet. Valgsekretæren oplyser, at det er korrekt, at de 3 stemmer ikke fremgik af afstemningsbogen for valgaftenen, men at de 3 stemmer imidlertid blev fundet ved fintællingen dagen efter, idet de fejlagtigt var lagt sammen med et andet partis stemmer. Kommunens redegørelse fremgår af dagsordenen til møde i Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse den 27. november 2013. (vedlagt sagen som bilag)

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der er sket fejl i forbindelse med optællingen af Lavere Skatter og Afgifters stemmer til regionsrådet i Rudersdal Kommune.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

 

Leila Lindén (A), Maja Holt Højgaard (A), Marianne Stendell (A), Peter Kay Mortensen (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Per Tærsbøl (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Ellen Thrane (F), Jannie Hjerpe (F), Julie Herdal Molbech (F), Lise Müller (F), Danni Olsen (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Bent Larsen (V), Knud Andersen (V), Michael Lange (V), Susanne Langer (Ø) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


Journalnummer

12010939


5.pdf

Bilag

Dagsordenspunkt_19_Klage over kommunalvalget den _27-11-2013 13-26-17