UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

21-01-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Styrelsesvedtægt
2. Delegation af kompetence fra regionsrådet til udvalg og administration
3. Nedsættelse af et kræftudvalg som § 17 stk. 4 udvalg
4. Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden - bestemmelser vedr. udvalgsvederlag
5. Forslag til mødeplan for 2014 for forretningsudvalget og regionsrådet
6. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) vedr. enstrenget akutsystem1. Styrelsesvedtægt

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 1ADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

En regions styreform skal jf. regionsloven § 3, stk 3 fremgå af styrelsesvedtægten.

 

Idet det i konstitueringsaftalen blev aftalt at oprette 6 driftsudvalg som stående udvalg, er en ændring af styrelsesvedtægten nødvendig.

 

En lovændring har per 1. januar gjort det muligt for en region at nedsætte stående udvalg uden forudgående dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, herunder nedsættelse af udvalg i medfør af den såkaldte Skanderborgmodel.

 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i reigonsrådet med mindst 6 dages mellemrum.


SAGSFREMSTILLING

Styreform

Den 1. januar 2014 trådte en ændring af regionsloven i kraft. Ændringen giver regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg.

 

Region Hovedstadens hidtidige styreform har været det såkaldte fleksible forretningsudvalgsstyre. Under den ordning har regionsrådet haft den overordnede styring af regionens anliggender gennem vedtagelse af planer, politikker og strategier og gennem budgetvedtagelsen og økonomiafrapporteringen. Regionsrådets beslutninger har været forberedt i særlige udvalg, og siden september 2012 også i 3 driftsudvalg, som på forsøgsbasis og efter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, har været nedsat som stående udvalg. Herudover har forretningsudvalget afgivet udtalelse i alle sager, som har været forelagt regionsrådet.

 

Vedlagte forslag til styrelsesvedtægt er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel, som indebærer, at den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, bortset fra forretningsudvalgets lovbestemte opgaver, ligger i regionsrådet, mens de stående udvalg har politikformulerende og – opfølgende opgaver. På denne måde får udvalgene mulighed for at arbejde med overordnet strategisk styring, hvilket også vil være i tråd med de udtrykte ønsker til arbejdsformen i evalueringen af driftsudvalgene. Regionsrådet har så mulighed for at delegere afgørelseskompetencen i enkeltsager til administrationen eller i særlige tilfælde til udvalgene.

 

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede model vil være en særligt velegnet styreform for regionen. Det grunder dels i erfaringerne fra evalueringen af driftsudvalgene samt i karakteren af regionens opgaveportefølje, som efter administrationens vurdering er mere egnet til en styreform af overordnet strategisk karakter fremfor detailstyring via enkeltsagsbehandling.

 

Udvalgsstruktur

Ved konstitueringen den 3. december 2013 af det nye regionsråd var der enighed om at nedsætte 6 driftsudvalg som stående udvalg samt et midlertidigt udvalg. Herudover skal der efter regionsloven nedsættes et forretningsudvalg.

 

Det foreslås, at der nedsættes følgende stående udvalg:

Idet der således foreslås en ændret styreform og udvalgsstruktur, er det nødvendigt at vedtage en ny styrelsesvedtægt for regionen.

 

Ved overgang til styre med stående udvalg skal alle regionens ansvarsområder på overordnet niveau være henlagt under enten et stående udvalg eller under forretningsudvalget. I det omfang et område ikke er underlagt et stående udvalg, falder området under forretningsudvalgets ansvarsområde. Styrelsesvedtægten indeholder derfor en emnemæssig beskrivelse af udvalgenes ansvarsområder på et overordnet niveau.

 

Forslaget har den 7. januar 2014 været drøftet på møde med formandskab og de i regionsrådet siddende partier, repræsenteret ved disses gruppeformænd. De på mødet og efterfølgende fremsatte bemærkninger til udkastet til styrelsesvedtægten er indarbejdet i vedlagte forslag.

 

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning. Forslag om delegation fra regionsrådet af kompetencer til udvalgene vil derfor blive behandlet under et andet punkt på dagsordenen.

 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

 

Opmærksomheden henledes på, at der til nærværende udkast kan fremsættes ændringsforslag, men at styrelsesvedtægten skal vedtages uændret på næste møde. Ligeledes skal oplyses, at en styrelsesvedtægt kun kan ændres én gang inden for en valgperiode.


KOMMUNIKATION

Styrelsesvedtægten vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringen i antallet af udvalgsmedlemmer får konsekvenser for fordelingen af den samlede sum af vederlag. Indstilling herom forelægges i anden sag på dagsordenen.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Udkast til styrelsesvedtægt blev godkendt, og overgår nu til 2. behandling.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

14000622


1.pdf
2.pdf

Bilag

Udkast til Styrelsesvedtægt
Notat vedr. Styrelsesvedtægt


2. Delegation af kompetence fra regionsrådet til udvalg og administration

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 2ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

 1. at regionsrådet - som led i de stående udvalgs varetagelse af den politikformulerende funktion - delegerer kompetencen til udvalgene til at udarbejde forslag til forelæggelse for regionsrådet om politikker, planer og strategier inden for hvert udvalgs ansvarsområde,

 2. at regionsrådet - som led i de stående udvalgs varetagelse af den politikkontrollerende funktion - delegerer kompetencen til udvalgene til på deres ansvarsområder


  a. at indhente oplysninger fra administrationen,


  b. at foreslå nye tiltag inden for udvalgenes ansvarsområder,

 3. at regionsrådet til forretningsudvalget - i det omfang forretningsudvalget ikke efter loven har den umiddelbare forvaltning af området - delegerer kompetencen til at udarbejde forslag til forelæggelse for regionsrådet til politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområder,

 4. at regionsrådet til forretningsudvalget - i det omfang forretningsudvalget ikke efter loven har den umiddelbare forvaltning af området - delegerer kompetencen til som led i den politikkontrollerende funktion på udvalgets ansvarsområder


  a. at indhente oplysninger fra administrationen,


  b. at foreslå nye tiltag inden for de ansvarsområder, som ikke er tillagt de stående udvalg,

 5. at regionsrådet til administrationen, herunder til ledelsen af det enkelte hospital og det enkelte center, delegerer kompetencen til at træffe beslutninger inden for budgettets rammer og inden for de godkendte bevillingsniveauer vedr. den løbende sædvanlige drift af regionens hospitaler, virksomheder og øvrige administration, og

 6. at der i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for 2015 udarbejdes en kompetencefordelingsplan, hvor det lovområde for lovområde beskrives, hvem der har kompetencen til at træffe beslutning, hhv. afgive indstilling om varetagelse af regionens ansvarsområder efter lovgivningen.


RESUME

I forslaget til ny styrelsesvedtægt, jf. sag nr. 1 på dagsordenen, lægges der op til at regionen fremover styres efter den såkaldte Skanderborgmodel, hvorefter den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender ligger i regionsrådet, mens de stående udvalg varetager en politikformulerende og en politikkontrollerende funktion. Da adgangen til at formulere forslag til politikker mv. i styrelsesretlig forstand er en del af den umiddelbare forvaltning, kræver Skanderborgmodellen, at regionsrådet delegerer sin kompetence til at formulere forslag og til at indhente oplysninger mv. fra administrationen til de stående udvalg.

 

Det foreslås endvidere, at der som led i arbejdet med budgetforslaget for 2015 udarbejdes en kompetencefordelingsplan, hvor det beskrives, hvem der har kompetencen til at træffe beslutning, hhv. afgive indstilling om varetagelse af regionens ansvarsområder efter lovgivningen. Der vedlægges til orientering et notat om kompetencefordeling.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I forslaget til styrelsesvedtægt, jf. sag nr. 1 på dagsordenen, lægges der op til at regionen fremover styres efter Skanderborgmodellen og der er derfor behov for at tage stilling til delegation af kompetence, da modellen indebærer, at regionsrådet - udover det overordnede ansvar - også har ansvaret for den såkaldte umiddelbare forvaltning af regionens opgaveområder. Udvalgene skal efter styrelsesvedtægten varetage en politikformulerende og politikkontrollerende funktion, men for at kunne det, må udvalgene have delegeret kompetencen til at udarbejde forslag til politikker mv. fra regionsrådet. Det samme gælder for forretningsudvalget, som dog på nogle områder - fx vedr. budget og personaleadministration - efter loven har den umiddelbare forvaltning af økonomi- og personaleområdet. Endelig er der, når den umiddelbare forvaltning lægges i regionsrådet, behov for at der træffes en fornyet beslutning om delegation af kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende den løbende drift til det administrative niveau, herunder til hospitalsdirektioner og centerledelser.

 
 

Forslag til kompetencefordeling

Forslaget til styrelsesvedtægt og forslaget til delegation indebærer overordnet set følgende kompetencefordeling mellem regionsråd, forretningsudvalg, stående udvalg og administration:

 
 

Regionsrådet

Regionsrådet fastlægger de overordnede retningslinjer for regionens virksomhed og skal således bl.a. godkende

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager efter loven den umiddelbare forvaltning af de funktioner, som efter lov om kommunernes styrelse varetages af et økonomiudvalg:

Regionsrådet delegerer herudover den politikformulerende og politikkontrollerende funktion inden for de ansvarsområder, der ikke er tillagt de stående udvalg, til forretningsudvalget, herunder

kompetencen til at udarbejde forslag til forelæggelse for regionsrådet til politikker, planer og strategier inden for disse områder og kompetencen til at fremsætte forslag til tiltag på disse områder. Forretningsudvalget får endvidere kompetencen til som led i den politikkontrollerende funktion på disse områder at indhente oplysninger fra administrationen. Endelig foreslås det, at forretningsudvalget får tillagt tilsynet med den økonomiske administration, således at forretningsudvalget fører tilsyn med,

Forretningsudvalget har på nogle områder ved budgetvedtagelsen fået delegeret en afgrænset bevillingskompetence. Forretningsudvalget kan således i henhold til budget 2014

 

De stående udvalg

De stående udvalg varetager den politikformulerende og politikkontrollerende funktion inden for de områder, som udvalgene er ansvarlige for, herunder

Herudover får udvalgene kompetencen til som led i den politikkontrollerende funktion på udvalgets ansvarsområde at indhente oplysninger fra administrationen, og til at foreslå nye tiltag, som udvalgene skønner hensigtsmæssige inden for udvalgenes ansvarsområder.

 

Endelig får de stående udvalg til opgave at inddrage borgere, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt.

 
 

Hospitaler, tværgående enheder og administrationen på regionsgården

Regionsrådet har allerede ved budgetvedtagelsen og ved forskellige konkrete beslutninger delegeret kompetence til administrationen. Bevillingsreglerne, der vedtages i forbindelse med budgettet, fastlægger budgetansvar og kompetencefordeling i forhold til forvaltningen af økonomiske midler. Da den umiddelbare forvaltning i styrelsesvedtægten tillægges regionsrådet er der behov for at delegere kompetence vedr. umiddelbar forvaltning til administrationen i det omfang, denne kompetence ikke allerede ved tidligere beslutninger er delegeret til administrationen.

 

Det foreslås derfor, at regionsrådet til administrationen, herunder til ledelsen af det enkelte hospital og tværgående virksomhed, delegerer kompetencen til at træffe beslutninger vedr. den løbende sædvanlige drift af regionens hospitaler, virksomheder og øvrige administration i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der er fastlagt af regionsrådet og forretningsudvalget og i forhold til de retningslinjer, som fremgår af årets budget.

 
 

Kompetencefordelingsplan

I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2015 foreslås det, at der udarbejdes en egentlig kompetencefordelingsplan, hvor det lovområde for lovområde beskrives, hvem der har kompetencen til at træffe beslutning, hhv. afgive indstilling om varetagelse af regionens ansvarsområder efter lovgivningen.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Godkendt. Delegationsfortegnelsen træder i kraft samtidig med ny styrelsesvedtægt.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

14000716
3. Nedsættelse af et kræftudvalg som § 17 stk. 4 udvalg

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 3ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

 1. at der for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015 nedsættes et særligt udvalg, Kræftudvalget, med 7 medlemmer,

 2. at regionsrådet efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeger regionsrådsmedlem Mette Abildgaard (C) som formand for udvalget, og

 3. at administrationen efter dialog med udvalget udarbejder forslag til kommissorium til senere forelæggelse for regionsrådet.


RESUME

Ved konstitueringsaftalen den 3. december 2013 af det nye regionsråd var der enighed om, at der for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015 nedsættes et særligt udvalg med fokus på kræftområdet.

 

Udvalget skal løbende holde Sundhedsudvalget orienteret om sit arbejde.


SAGSFREMSTILLING

Den politiske grundstruktur i Region Hovedstaden, som består af regionsrådet, forretningsudvalget og stående udvalg, kan suppleres med politiske ad hoc-udvalg, der nedsættes af regionsrådet.

 

Et sådant udvalg nedsættes som et særligt udvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4. Udvalget kan nedsættes til varetagelse af bestemte hverv eller udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet, forretningsudvalget eller stående udvalg.

 

Det foreslås, at der nedsættes et særligt udvalg med 7 medlemmer, kræftudvalget. Udvalget skal komme med oplæg til beslutning i regionsrådet om

Udvalget skal løbende holde Sundhedsudvalget orienteret om sit arbejde. Udvalgets arbejde beskrives nærmere i et kommissorium, der forelægges for regionsrådet efter drøftelse i udvalget.


KOMMUNIKATION

Der orienteres om udvalgets nedsættelse på regionens hjemmeside.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regionsrådet har mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Indstilling herom forelægges i anden sag på dagsordenen. Udgifter til vederlag kan afholdes inden for budgettets rammer.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

14000627
4. Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden - bestemmelser vedr. udvalgsvederlag

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 4ADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Der udbetales udvalgsvederlag for medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg. Hvert menigt medlem modtager 4.167 kr. pr. måned, 50.000 kr. pr. år (pr. 1. juli 2012).

 

Der udbetales følgende vederlag til medlemmer af stående udvalg, herunder formanden for hvert stående udvalg:

- Medlemmer modtager 1.186 kr. pr. måned, 14.233 kr. pr. år.

- Formænd modtager 2.182 kr. pr. måned, 26.185 kr. pr. år.

 

Der udbetales følgende vederlag til medlemmer af det særlige udvalg Kræftudvalget, herunder formanden:

- Medlemmer modtager 1.186 kr. pr. måned, 14.233 kr. pr. år.

- Formanden modtager: 2.182 kr. pr. måned, 26.185 kr. pr. år.

 

Det bemærkes, at forretningsudvalgets beslutning ikke vil kunne udsendes senest fire hverdage inden regionsrådets møde, som det efter ændringen af lov om kommunernes styrelse pr. 1. januar 2014 kræves. Det kræver derfor enighed i regionsrådet, hvis regionsrådet skal kunne træffe beslutning i sagen.


SAGSFREMSTILLING

Folketinget har i december 2013 vedtaget de nødvendige ændringer i regionsloven, og regionsrådet agter derfor - for regionsrådets kommende funktionsperiode (2014-2017) - at nedsætte følgende udvalg (jf. anden sag på dagsordenen om ny Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden):

 

- Forretningsudvalget: Med 15 medlemmer, herunder regionsrådets formand.

- Stående udvalg: Hvert udvalg med 9 medlemmer, heraf én formand: Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Erhvervs- og vækstudvalget, Miljø- og trafikudvalget og It- og afbureaukratiseringsudvalget.

- Særlige udvalg: Kræftudvalget med 7 medlemmer.

 

Det samlede antal menige udvalgsmedlemmer er dermed øget med i alt 10 medlemmer sammenlignet med antallet af menige udvalgsmedlemmer i den foregående valgperiode (2009-2013).

 

Af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden, der vedlægges som bilag 1, følger det, at regionsrådets formand modtager 825.939 kr. om året (pkt. II.2.). Det er maksimalt det dobbelte af dette beløb, i alt 1.651.878 kr., der efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger til den ovennævnte ændring af regionsloven, er til rådighed til vederlæggelse af medlemskab af og formandskab for samtlige regionens udvalg.

 

I forbindelse med planerne for regionsrådets styreform i den kommende funktionsperiode (2014-2017) indstilles det, at medlemskab af og formandskab for udvalgene honoreres som følger:

 

Der udbetales udvalgsvederlag for medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg. Hvert menigt medlem modtager 4.167 kr. pr. mnd., 50.000 kr. pr. år (pr. 1. juli 2012).

 

Der udbetales følgende vederlag til medlemmer af stående udvalg, herunder formanden for hvert stående udvalg:

- Medlemmer modtager 1.186 kr. pr. måned, 14.233 kr. pr. år.

- Formænd modtager 2.182 kr. pr. måned, 26.185 kr. pr. år.

 

Der udbetales følgende vederlag til medlemmer af det særlige udvalg Kræftudvalget, herunder formanden:

- Medlemmer modtager 1.186 kr. pr. måned., 14.233 kr. pr. år.

- Formanden modtager: 2.182 kr. pr. måned, 26.185 kr. pr. år.

 

I forhold til det sidste år i regionsrådets foregående funktionsperiode (2009-2013) er det alene vederlæggelsen af medlemskab af forretningsudvalget og vederlæggelsen af formandsposterne for de stående udvalg og det særlige udvalg, der foreslås ændret. Se hertil tabel 1.

 
 
 
 

Forretningsudvalget

Stående udvalg

Særlige udvalg

2013

Formandskab

-

2.372 kr. pr. md.

2.273 kr. pr. md.

2013

Medlemskab

4.913 kr. pr. md.

1.186 kr. pr. md.

1.186 kr. pr. md.

 
 
 
 
 

2014-

Formandskab

-

2.182 kr. pr. md.

2.182 kr. pr. md.

2014-

Medlemskab

4.167 kr. pr. md.

1.186 kr. pr. md.

1.186 kr. pr. md.

 

Tabel 1. Udvalgsvederlæggelse i hhv. det sidste år i regionsrådets foregående funktionsperiode og

efter forslaget til udvalgsvederlæggelse i regionsrådets kommende funktionsperiode.

 

Det beskrevne træder i kraft samtidig med endelig vedtagelse af ændringerne i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, og pkt. II.5. i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden ændres i overensstemmelse hermed.

 

Det bemærkes, at ovennævnte angivelse af månedlige udbetalinger af udvalgsvederlag baserer sig på udbetaling over 12 måneder. Såfremt forslaget om vederlæggelse af medlemskab af og formandskab for udvalg i Region Hovedstaden godkendes på regionsrådets møde i februar 2014, vil den første udbetaling af udvalgsvederlag efter de nye regler finde sted den 1. marts 2014. Der vil ved denne lejlighed ske udbetaling af vederlag dels for perioden forud for udbetalingsdatoen, dels for den efterfølgende måned. Herefter vil udbetaling af vederlag ske månedsvist forud.

 

For medlemmerne af forretningsudvalget vil der ved udbetaling af vederlag efter de nye regler være tale om en nedsættelse af det samlede årlige vederlag. Modregningen af for meget modtaget vederlag for januar og februar 2014 vil blive foretaget i de resterende udbetalinger i 2014 af vederlag for medlemskab af forretningsudvalget.

 

Det bemærkes, at forretningsudvalgets beslutning ikke vil kunne udsendes senest fire hverdage inden regionsrådets møde, som det efter ændringen af lov om kommunernes styrelse pr. 1. januar 2014 kræves. Det kræver derfor enighed i regionsrådet, hvis regionsrådet skal kunne træffe beslutning i sagen.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i regionens budget for 2014 budgetteret med udgifter til udvalgsmedlemmernes vederlag.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Godkendt. Vederlagsregulativet træder i kraft samtidig med ny styrelsesvedtægt.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

14000721


3.pdf

Bilag

Vederlagsregulativ - endelig udgave pr. 27.06.13


5. Forslag til mødeplan for 2014 for forretningsudvalget og regionsrådet

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 5ADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME

Der fremlægges forslag til mødeplan 2014 for forretningsudvalgets og regionsrådets møder i 2014. Regionsrådet afholder møde en gang månedligt undtagen i januar og juli. En tentativ mødeplan har været forelagt det forrige regionsråd og forelægges nu med henblik på endelig godkendelse. Mødeplanen kan herefter danne baggrund for planlægningen af møder i udvalgene.


SAGSFREMSTILLING

Mødeplanen for 2014 er lagt under hensyntagen til vinterferie i uge 7 og 8, og efterårsferie i uge 42, som er friholdt for ordinære møder i forretningsudvalg og regionsråd, ligesom der ikke holdes møder i juli måned. Forretningsudvalgets møder afholdes tirsdage kl. 10.00-14.00 og regionsrådets møder afholdes tirsdage kl. 17.00 på regiongården i Hillerød.

 

Behandlingen af budgettet har særlige frister, som skal overholdes. Med 1. behandling på forretningsudvalgets møde tirsdag den 12. august, og i regionsrådet på møde tirsdag den 19. august, vil kravet i bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen om, at forretningsudvalget førstebehandler budgettet senest den 15. august og at regionsrådet førstebehandler budgettet senest den 24. august, være opfyldt.

 

2. behandling af budgettet - der skal være 3 uger mellem 1. og 2. behandling - foreslås lagt i forretningsudvalget den 16. september og i regionsrådet den 23. september. Budgettet skal være vedtaget senest den 1. oktober 2014.

 

Forslag til mødeplan 2014 har været forelagt det forrige regionsråd og forelægges hermed til endelig godkendelse. Mødeplanen kan herefter danne baggrund for planlægning af møder i udvalgene. Forslag til mødeplan 2014 er vedlagt som bilag.


KOMMUNIKATION

Mødeplanen offentliggøres på regionens hjemmeside.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Godkendt.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

08006791


4.pdf

Bilag

Tentativ Mødeplan 2014 - Godkendt af RR den 18. juni 2013


6. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) vedr. enstrenget akutsystem

PUNKTET TIDLIGERE BEHANDLET

Forretningsudvalget den 21. januar 2014, sag 6ADMINISTRATIONENS INDSTILLING


RESUME


SAGSFREMSTILLING

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan et medlem af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Lene Kaspersen (C) har ved henvendelse den 3. januar 2014 anmodet om at få følgende sag optaget på regionens førstkommende møde i 4 februar 2014

 

Lene Kaspersens henvendelse:

"På decembermødet foreslog jeg, at man udsatte det enstrengede akutsystem til et mindre belastet tidspunkt end 31.12.2013 kl. 00.

Dette blev stemt ned i Forretningsudvalget, hvor alle partier er repræsenteret. Derfor kunne jeg regne ud, at det også ville blive nedstemt i Regionsrådet.

 

Baggrunden for, at andre stemte det ned var embedsværkets forsikring om, at alle vagter var på plads. Og at alt ville klappe. Det har senere vist sig ikke at holde stik. Og 1. Januar brød systemet sammen, patienter kunne vente i op til 45 min. , hvorefter nogle faldt ud, og andre slet ikke kunne komme på ventelisten.

 

Inden regionsrådsmødet i december blev jeg gjort bekendt med, at under konstitueringsaftalen var der indgået forlig om, at hver måned ville Regionsrådet få en evaluering af, hvordan det enstrengede akutsystem fungerer.

 

Vi har fra borgere og fra fjernsynet set og hørt, at der nytårsnat og -dag manglede såvel sygeplejersker som læger. Efterfølgende har vi tillige fået at vide, at IT-systemerne heller ikke taler sammen.

 

Jeg vil derfor bede om en redegørelse for, hvorfor man overfor Regionsrådet i december frarådede en udsættelsehar med en redegørelse for, at der var taget højde for øget aktivitet i forbindelse med nytåret og at alt var på plads, når dette åbenbart ikke har været tilfældet.

 

Desværre blev min begrundelse ved Regionsrådet ikke protokolleret, hvilket til trods for, at jeg har gjort opmærksom på det ikke er sket."

 

Administrationens redegørelse

 

Det fremgik af administrationens redegørelse i sag nr. 18 på regionsråds møde den 17. december, at administrationen ikke fandt, "at den ekstra aktivitet, som hospitalerne oplever omkring årsskiftet og i vinterperioden, giver anledning til at udsætte etableringen af et enstrenget og visiteret akutsystem". Udgangspunktet for anbefalingen om at fastholde 1. januar 2014 som starttidspunkt var, at Akuttelefonen 1813 og hospitalerne har fået tilført ressourcer til at varetage den tidligere aktivitet fra lægevagten, og at akuttelefonen har fået allokeret ressourcer til at varetage det forventede ekstra antal opkald som følge af indførelsen af visiteret adgang til akutmodtagelser/-klinikker. Der var indgået ansættelsesaftaler pr. 1. januar 2014. Samtidig var den borgerrettede kampagne allerede sat i gang ultimo november med henblik på at ændre borgernes adfærd pr. 1. januar 2014.

 

Der har været en række opstartsvanskeligheder og regionsrådet har løbende fået status for opkald og ventetiden til akuttelefonen samt orientering om årsagen til de lange ventetider på akuttelefonen i forbindelse med opstarten. Ventetiden skyldes hovedsageligt, at besvarelsen af opkaldene har taget længere tid end forudsat, bl.a. som følge af, at flere medarbejdere først blev ansat sent og har haft behov for sidemandsoplæring samt oplæring i nye IT-systemer.

 

Opstarten viste samtidig, at akuttelefonens kapacitet ved meget stor belastning ikke var tilstrækkelig, hvilket bevirkede, at nogle borgere ikke kunne komme igennem. For at undgå dette er antallet af telefonlinjer på akuttelefonen blevet udvidet.

 

Der er endvidere i løbet af de to første uger af januar iværksat en række konkrete initiativer i forhold til bl.a. øget tilstedeværelse af eksisterende personale og ledere, øget træning og oplæring af personale samt optimering af IT-systemerne.

 

Samtidig er der udarbejdet en handleplan med en række initiativer. Planen indebærer, at målet om besvarelse af 90 pct. af opkaldene til akuttelefonen inden for 3 minnutter og alle opkald inden for 10 minutter, skal være nået senest primo april 2014. Der redegøres nærmere herfor på næste møde i forretningsudvalget den 28. januar 2014. På forretningsudvalgets møde forelægges også udkast til kommissorium for endelig evaluering, med henblik på forelæggelse for rådet den 4. februar.

 

Opstartsvanskelighederne og behovet for en længere indkøringsperiode har ikke være forudset.

 

For så vidt angår Lene Kaspersens bemærkning om, at hendes begrundelse i forbindelse med sagens behandling i regionsrådet den 17. december 2013 ikke blev protokolleret, kan det oplyses, at det efter den kommunale styrelseslovgivning er en forudsætning for at et medlem kan få en begrundelse for sit standpunkt tilført beslutningsprotokollen, at medlemmet har stemt imod den beslutning, som rådet træffer.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Charlotte Fischer (B), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Redegørelsen blev taget til efterretning.

 

Marianne Stendell (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C), Lise Müller (F), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Vagn Majland (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Kirsten Sloth (F), Katrine Vendelbo Dencker (O), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).


Journalnummer

14000684