UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

03-06-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Afgørelse af valgklage og godkendelse af regionsvalget 2013
2. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
3. Meddelelser - Sundhedsdage 20141. Meddelelser - Afgørelse af valgklage og godkendelse af regionsvalget 2013

Daværende regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen traf på vegne af regionsrådet den 23. december 2013 afgørelse om afvisning af valgklage fra Allan Anarchos, som denne havde indgivet over valget til regionsrådet. Klageren indbragte regionsrådets afgørelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet har den 14. maj 2014 orienteret om ministeriets afgørelse i sagen.

 

Økonomi- og Indenrigministeriet har ikke fundet anledning til at omgøre Region Hovedstadens afgørelse i klagesagen. Ministeriet bemærker dog, at Region Hovedstaden burde have givet klager kvittering for indleveringen af kandidatlister tirsdag den 15. oktober 2013 med angivelse af tidspunktet for indleveringen. Procedurefejlen har ikke materielt haft nogen konsekvenser for valgets afvikling eller resultat.

 

Med Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse er valget i Region Hovedstaden 2013 dermed endeligt opgjort og afsluttet.


Journalnummer

12010939
2. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I marts måned 2014 har der været 1.748 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

94 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


3. Meddelelser - Sundhedsdage 2014

Region Hovedstaden afholder Sundhedsdage i Øksnehallen den 19.-21. september 2014. Der oprettes, i lighed med de sundhedsfaglige stande, en politisk stand, hvor regionens borgere kan møde regionspolitikerne, og som skal danne rammen for dialog, aktiviteter og debat mellem borgere og politikere.

 

Der planlægges en aktiv deltagelse fra regionsrådsmedlemmer og direktioner, herunder politiske debatter, fysiske aktiviteter og læringsaktiviteter. Udover politisk deltagelse, vil der være deltagelse af forskellige fagpersoner.

 

Der vil blive udsendt yderligere information om aktiviteter og debatemner til regionsrådsmedlemmerne. Tilmeldte til debatter og aktiviteter på standen vil blive yderligere informeret om deres deltagelse inden Sundhedsdagene.

 

Regionsrådsmedlemmerne vil per mail modtage et link til tilmelding til Sundhedsdagene. Tilmelding bedes foretaget inden den 30. juni.


Journalnummer

14001982