UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-06-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Ministerens redegørelse til Statsrevisorne vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes præhospitale indsats
2. Meddelelser - Rammeaftale leasing
3. Meddelelser - Status på bevilling til opførelse af PET/CT-center på Herlev Hospital
4. Meddelelser - Hørsholm Hospital
5. Meddelelser - Diakonissestiftelsen - udvidelse af hospicekapacitet
6. Meddelelser - Aktuelle Orienteringer
7. Meddelelser - Publikationer:
8. Meddelelser - Konferencer mv.:1. Meddelelser - Ministerens redegørelse til Statsrevisorne vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionen fremsendte i januar 2014 deres beretning om regionernes præhospitale indsats til Statsrevisorerne.

 

Efterfølgende afgav Statsrevisorerne deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning, og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bad om en udtalelse fra alle fem regionsråd hertil.

 

Den 8. april 2014 godkendte regionsrådet høringssvaret fra Region Hovedstaden.

 

Ministeren har på baggrund af udtalelser fra alle fem regionsråd udarbejdet en redegørelse til Statsrevisorerne - redegørelsen fra ministeren er til orientering vedlagt som bilag.

 

Ministeren skriver sammenfattende, at der med de foranstaltninger og overvejelser, der er igangsat i regionerne, er taget hånd om de kritiske punkter, der er påpeget, og at der er tilvejebragt grundlag for en fortsat udvikling af kvaliteten og effektivititeten på det præhospitale område. Ligeledes arbejdes der i regionerne målrettet på at sikre, at ambulanceopgaven bliver løst på den økonomisk mest fordelagtige måde - inden for de givne konkurrencemæssige rammer.


Journalnummer

13005318


1.pdf

Bilag

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr beretning nr 72013 om regionerne (2)


2. Meddelelser - Rammeaftale leasing

Region Hovedstaden har den 21. maj 2014 indgået en rammeaftale om leasing med Kommuneleasing.

 

Baggrunden er, at Regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 bemyndigede administrationen til at udbyde og indgå en rammeaftale vedrørende finansiel leasing.

 

Af sagen fremgik, at rammeaftalen vil muliggøre, at Regionsrådet løbende kan træffe beslutninger i konkrete anskaffelsessager om, at anskaffelsen finansieres ved finansiel leasing. Baggrunden for sagen var bl.a., at anskaffelser af større apparatur og it-systemer m.v. kan aflaste anlægsudgiftsniveauet, da de løbende leasingbetalinger er en driftssudgift.

 

Den nu indgåede aftale følger de principper for en leasingaftale, der fremgik af den sag, der blev godkendt af regionsrådet i februar måned. Dette indebærer bl.a., at Kommuneleasing i perioden frem til 30. april 2016 stiller et beløb på 600 mio. kr. til rådighed for Region Hovedstaden til indgåelse af leasingaftaler. Region Hovedstaden har mulighed for at forlænge aftalen 2 gange af op til 12 måneders varighed samt mulighed for at udvide rammebeløbet op til 2 mia. kr.

 

Rammeaftalen kan opdeles i det antal rammer, som Region Hovedstaden ønsker. I forbindelse med rammeaftalen er der etableret en ramme til anskaffelse af apparatur, jf. den sag om anskaffelse af medicoteknisk apparatur, der ligeledes blev godkendt på Regionsrådets møde den 4. februar 2014. I den nu etablerede ramme er den årlige variable rente primo maj 2014 ca. 0,7% ved en årlig rentetilskrivning og leasingperioden (løbetiden) er fra 4 år til 10 år.

 

Journalnummer

13013580
3. Meddelelser - Status på bevilling til opførelse af PET/CT-center på Herlev Hospital

På regionrådsmødet 1. februar 2011 blev godkendt en investeringsbevilling på 35 mio. kr. til opførelsen af et PET/CT-center på Herlev Hospital ved anskaffelse af en PET/CT skanner. Det viste sig efterfølgende, at prisudviklingen for PET/CT-skannere gjorde det muligt at erhverve endnu en skanner for det beløb, der var afsat til skannerindkøb i beslutningen fra februar 2011, idet der dog ville være nye indretningsudgifter i givet fald. Regionsrådet godkendte 21. august 2012 en forhøjelse af bevillingen med 5,5 mio. kr. til indretning af et yderligere rum med tilhørende faciliteter til skanneren og patientfaciliteter.

 

Hospitalet har herefter haft en lang række vanskeligheder med at realisere projektet inden for bevillingen på 40,5 mio. kr. PET/CT-centeret er nu taget i brug, men byggeforløbet har været præget af en række fordyrende forhold, der både kan henføres til et for optimistisk overslag ved den oprindelige beslutning, nye myndighedskrav samt til hospitalets og rådgivers løbende styring af projektet. Og der har tilmed været uenighed om forudsætninger og økonomi i relation til de udførte arbejder hos entreprenøren.

 

Merforbruget er på nuværende tidspunkt opgjort til 12,6 mio. kr. Administrationen og Herlev Hospital arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en detaljeret redegørelse om sagen, som skal belyse projektforløbet og kvantificere de økonomiske konsekvenser samt forslag til finansiering heraf.

 

Redegørelsen skal danne baggrund for en mødesag, der forelægges på regionsrådets møde 19. august 2014.


Journalnummer

14005291
4. Meddelelser - Hørsholm Hospital

Hørsholm Hospital, som har stået tomt i flere år, har været udbudt til salg. Salget har været forberedt af administrationen med bistand af en rådgivergruppe, bestående af COWI, Ernest & Young og Kromann Reumert. Der har med bistand fra rådgivergruppen været gennemført en dialog med Hørsholm Kommune som planmyndighed om mulighederne for den fremtidige anvendelse af ejendommen.

 

Ejendommen har på denne baggrund været udbudt til salg med boligformål som primær anvendelsesmulighed. Mod forventning er der ikke indkommet nogen købstilbud. Koncerndirektionen vil på mødet redegøre nærmere for status for salgsbestræbelserne.


Journalnummer

12000413
5. Meddelelser - Diakonissestiftelsen - udvidelse af hospicekapacitet

Regionsrådet besluttede i juni måned 2012, at hospicekapaciteten i regionen skulle udvides med 12 pladser som følge af aftalen om Kræftplan III.

 

Regionsrådet besluttede at der skulle indgås aftale med Diakonissestiftelsens hospice om etablering af halvdelen af pladserne. Af de resterende 6 pladser er de 4 etableret på Arresødal Hospice, mens de sidste 2 pladser søges oprettet i tilknytning til Bornholms Hospital. Der pågår på nuværende tidspunkt drøftelser mellem de involverede myndigheder og institutioner omkring en hensigtsmæssig organisering af pladserne på Bornholm.

 

Diakonissestiftelsens Hospice, som i dag har 10 pladser, betjener planlægningsområde Byen og planlægningsområde Syd. Hospicet er placeret i et tætbebygget område på Frederiksberg, og en udvidelse af kapaciteten i den nuværende bygning er ikke mulig. Da de nuværende rammer ikke længere anses som tidssvarende har Diakonissestiftelsen vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt i forbindelse med udvidelsen at opføre en ny bygning, som skal rumme alle 16 pladser.

 

Udvidelse af hospice

Ved regionsrådets behandling af sagen i 2012 var etableringsomkostningerne ved en udvidelse af Diakonissestiftelsen Hospice ikke endeligt opgjort, da hospiceudvidelsen indgik som del af en samlet udviklingsplan for hele stiftelsen. Det fremgår af mødesagen, at regionen forventede at bidrage til finansieringen af etablerings-omkostningerne på samme måde som ved en tidligere udvidelse af Sankt Lukas Stiftelsens Hospice. Her betales der et tillæg til sengedøgnstaksten som finansiering af anlægsudgiften til etablering af pladserne.

 

Lokalplan for området forventes godkendt i juni måned. Byggeentreprisen for den nye hospicebygning har været i udbud og afklaring af entreprenørvalg sker ligeledes i juni, hvorefter byggeriet kan gå i gang. Det nye hospice forventes at kunne idriftsætte alle 16 pladser i den nye bygning ultimo 2015.

 

Finansiering

Opførelsen af det nye hospice finansieres ved, at Diakonissestiftelsen optager et realkreditlån. Region Hovedstaden bidrager til betaling af en forholdsmæssig andel af låneydelserne svarende til de 6 nye pladser som et tillæg til sengedøgnstaksten i lånets løbetid på 1,7 mio. kr. årligt. Staten yder et tilskud på 0,5 mio. kr. pr. plads. Regionens andel af finansieringen fremgår af vedlagte bilag. Bilaget er fortroligt, da entreprenørudbuddet endnu ikke er endeligt afsluttet. Regionen vil søge om fritagelse for deponering i forbindelse med regionens finansieringsandel.

 

Regionens udgifter til drift af 6 hospicepladser og finansieringsbidrag vil udgøre 11,7 mio. kr. årligt. En del af driftsudgiften finansieres af staten via DUT-kompensation. Beløbene vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016.


Journalnummer

14003830
6. Meddelelser - Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

03.06.2014: Orientering om "Aftale om regionernes økonomi for 2015".

30.04.2014: Orientering om kendelse i sagen vedr. fællesregional udbudsproces om levering af tre helikopterberedskaber.


Journalnummer

14002394
7. Meddelelser - Publikationer:
8. Meddelelser - Konferencer mv.: