UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

16-09-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-09-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Delegation fra formand til Psykiatriudvalget ved § 71-tilsyn
2. Meddelelse - Ny overenskomst for alment praktiserende læger
3. Meddelelse - Resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen
4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget
6. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer
7. Publikationer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Delegation fra formand til Psykiatriudvalget ved § 71-tilsyn

Meddelelser

Region Hovedstadens Psykiatri får flere gange om året besøg af forskellige instanser, der fører tilsyn med psykiatriske centre og botilbud.

 

Det drejer sig om Folketingets § 71-tilsyn, som er hjemlet i grundloven. § 71-tilsynet fører kontrol med forholdene for personer, der er administrativt frihedsberøvet herunder tvangsindlagte psykiatriske patienter. Der er ca. 2-3 besøg om året, og halvdelen af er varslet på forhånd. Alle besøg afsluttes ca. et halvt år efter med en rapport.

 

Udover § 71-tilsynet foretages der inspektioner og tilsyn af tre andre instanser, der består af embedsmænd. Det drejer sig om Folketingets Ombudsmand, OPCAT (FN-konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf) og Europarådets Toturkomité. Besøgene der strækker sig fra en gang om året til hver fjerde år bliver typisk varslet, og for Europarådets Toturkomité afsluttes med en skriftlig redegørelse.

 

I forrige valgperioder har regionsrådsformanden deltaget i §71-tilsynets varslede besøg. Fremover deltager Psykiatriudvalgets formand Karsten Skawbo-Jensen og centerdirektør Christian Worm. Hvis udvalgsformanden er forhindret kan en anden politiker fra Psykiatriudvalget deltage. Desuden deltager et medlem fra direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Uanset hvilken af ovenstående instanser der er tale om, vil tilsynsredegørelse/rapport blive forelagt Psykiatriudvalget til orientering med bemærkning om, hvordan eventuel kritik er imødekommet.


Journalnummer

11012006
2. Meddelelse - Ny overenskomst for alment praktiserende læger

Meddelelser

Overenskomst for almen praksis foreligger nu i sin endelige form. Overenskomsten danner afsæt for den praksisplanlægning, der nu skal begynde lokalt mellem regionen, kommunerne og PLO. Fremover vil udviklingen af området således i højere grad ske lokalt både hvad angår kapacitet, herunder planområder, udvikling af kvaliteten i almen praksis samt det tværsektorielle samarbejde.

 

Det skal bemærkes, at der har været afholdt møde med regionen om den områdeopdeling, der anvendes til beregning af højestegrænser.

 

Regionen ønsker at anvende et samlet område, Bornholm undtaget, da regionens arbejde for lighed i sundhed og ensartet service for borgerne bevirker at den tidligere inddeling ikke længere er relevant. Der er opnået enighed med overenskomstens parter om, at en ændring i områdeopdelingen kan drøftes med PLO-Hovedstaden og indarbejdes i praksisplanudvalgets arbejde med en ny praksisplan.

 

Aftalen trådte i kraft den 1. september 2014 og løber frem til 31. august 2017.


Journalnummer

14008108
3. Meddelelse - Resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen

Meddelelser

Den nuværende Resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og fonden Wonderful Copenhagen udløber med udgangen af 2014.

 

På mødet d. 19. august 2014 vedtog regionsrådet, at Region Hovedstaden yder et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med ESC 2014.

 

Tilskuddet blev ydet mod en reduktion af grundtilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år og med konkrete krav til den fremtidige organisering af Wonderful Copenhagen som virksomhed. Herunder at Wonderful Copenhagen følger de samme regler som offentlige myndigheder, efter forvaltningsloven og offentlighedsloven, også regler i forhold til ansættelse, repræsentation, bevillinger, habilitet, offentlighed mm.

 

Administrationen har påbegyndt udarbejdelsen af resultatkontrakten mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen. Beslutningen i regionsrådet af 19. august er udgangspunktet for den kommende resultatkontrakt. Administrationen vil få indarbejdet et afsnit om risikostyring i resultatkontrakten i forbindelse med større events, herunder risikofordeling mellem Wonderful Copenhagen og de øvrige parter og begyndende opbygning af egenkapital.

 

De overordnede prioriteringerne for resultatkontrakten er Region Hovedstadens strategi ”Fokus og Forenkling”, den regionale udviklingsstrategi (ReVUS) og Copenhagen-samarbejdets konkrete vækstinitiativer.

 

Administration arbejder ud fra, at den kommende resultatkontrakt bygges op omkring en række temaer for turismefremmeindsatsen, hvor formål, initiativer og Key performance indicators er defineret for hvert tema. Regionsrådet og Vækstforum vil løbende blive inddraget i arbejdet med resultatkontrakten, og regionsrådet vil få mulighed for at tage konkret stilling til de indsatser, som foreslås i resultatkontrakten. Regionsrådet får resultatkontrakten fremlagt til godkendelse.

 

Wonderful Copenhagens nye bestyrelsesformand, Peter Højland, har fået følgende opgaver som følge af Regionsrådets beslutning af 19. august 2014:

Peter Højland blev valgt til posten som bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen mandag den 8. september 2014.


Journalnummer

14007989
4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelser

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I juni måned 2014 har der været 2.263 omvisiteringer til private hospitaler, 26 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 74 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


5. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget

Meddelelser

Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget (KKU) den 22. august 2014 på Regionsgården. KKU er et lovpligtigt mødeforum bestående af de 29 borgmestre og regionsrådsformanden i Region Hovedstaden. Hensigten med de to årlige møder er at udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Indholdet er ikke nærmere omtalt i lovgivningen - udover at regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal drøftes på et møde.

 

Dagsorden og referat af møderne offentliggøres på regionens hjemmeside.

 

Næste KKU-møde er den 14. november 2014.


Journalnummer

14008657
6. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

04.09.2014: Orientering om aktindsigt i koncerdirektionens lønforhold.

28.08.2014: Orientering om status for udredningsretten for henholdsvis somatik og psykiatri.

22.08.2014: Revisionsberetninger vedr. regnskab 2013.

22.08.2014: Donationer af genanvendeligt udstyr samt revision af brugen af forskningsmidler.

18.08.2014: Orientering om oplysninger vedr. ESC til forretningsudvalget i maj 2014.

15.08.2014: Orientering om Region Hovedstadens beredskab for ebolavirus sygdom.


Journalnummer

14002394
7. Publikationer:
8. Konferencer mv.: