UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

21-10-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-10-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Personsikringssystem på Psykiatrisk Center Hvidovre
2. Meddelelse - Ansøgning om dispensation fra OPP deponeringsfritagelsespuljen 2015
3. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 3.kvartal 2014 opgjort efter kassekreditreglen
4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Ny linjefordeling i Movia fra 2016
6. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT
7. Meddelelse - Retningslinjer for arrangementer i forbindelse med valg til folketinget
8. Meddelelse - Region Hovedstadens Lederpris
9. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer
10. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Personsikringssystem på Psykiatrisk Center Hvidovre

Regionsrådet har meddelte den 2. februar 2010 en investeringsbevilling på i alt 145,2 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer på Psykiatrisk Center Hvidovre. Bevillingen er siden forhøjet med ca. 7,8 mio. kr. som led i indgåelse af forlig om miljøsanering og andre reguleringer. Med bevillingen gennemføres en række tilbygninger samt ombygning/renovering af eksisterende bygninger i centeret.

 

I sagen er det forudsat, at der som led i den grundlæggende udskiftning af installationer anskaffes et nyt personsikringssystem til alarmering i tilfælde af overfald på personalet. Det har været planen, at systemet skulle fungere via centrets trådløse netværk. Der blev skrevet kontrakt med leverandøren i december 2012. For at systemet kunne implementeres skulle regionen selv levere en opgradering af det lokale trådløse netværk. Forsinkelser i denne proces skubbede kontraktens tidsplan. Leverandøren har imidlertid samtidig ikke formået at få systemet til at fungere som forudsat i kontrakten og test af systemet viser, at der går for lang tid fra alarmkaldet foretages til det registreres hos vagthavende, og systemet giver uacceptable sikkerhedsforhold for personalet.

 

Det er status, at der efter en lang proces, hvor der er gjort en række gentagne forsøg, ikke er tiltro til, at leverandøren kan levere et funktionsdygtigt system, hvorfor der er taget skridt til at opsige kontrakten med henblik på, at der i stedet anskaffes et mere traditionelt system baseret på traditionel kabling.

 

Det samlede byggeprojekt er finansieret af tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, idet der bør være entydig sammenhæng mellem projektets anlægsudgifter og berettigede tilskud. Der er aktuelt afholdt udgifter på i alt 6,3 mio. kr. til leverandøren til en række installationer i forbindelse med personsikringssystemet, som senere eventuelt vil kunne benyttes til test af sporbarhedssystemer, men som ikke bliver en del af personsikringssystemet. Det indebærer, at en stor del af beløbet bør betragtes som afskrevet før ibrugtagning. De allerede afholdte udgifter på 6,3 mio. kr. vil på den baggrund blive afholdt over driftsbudgettet under Region Hovedstadens Psykiatri, dvs. uden for projektet. Hvis det kan lade sig gøre at opnå erstatning hos leverandøren, reduceres udgiften tilsvarende.


 

Regionens advokat i sagen vurderer, at det som følge af afhængighed af regionens egne leverancer i sagen kan blive vanskeligt via en voldgiftssag at opnå fuld økonomisk kompensation, men muligheden for at få erstatning vil blive forfulgt.


Udgifterne til det traditionelle personsikringsanlæg, der nu anskaffes i stedet, forventes at være på samme niveau som de allerede afholdte udgifter, der nu ikke belaster projektet, og der vil derfor ikke være behov for regulering af bevillingen til projektet.


Journalnummer

14010009
2. Meddelelse - Ansøgning om dispensation fra OPP deponeringsfritagelsespuljen 2015

I aftalen med regeringen om regionernes økonomi for 2015 er der med henblik på at fremme offentligt-privat partnerskab (OPP) etableret en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2015, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

 

Efter lånebekendtgørelsen skal regionerne deponere værdien af investeringer, der gennemføres af private som led i OPP-aftaler, på en spærret konto, således at beløbet udgår af likviditeten så længe aftalen løber. Regionerne har nu mulighed for inden for de 400 mio. kr. at ansøge om fritagelse for den almindelige deponeringsforpligtelse.

 

I forlængelse af svaret på budgetspørgsmål 82 til forslag til budget 2015-2018, kan administrationen hermed orientere om, at der med henblik på at forberede regionsrådets beslutningsgrundlag er indsendt ansøgning om dispensation fra deponeringsfritagelsespujlen for 2015 for tre egnede OPP-projekter.

 

Der er søgt om deponeringsfritagelse for et OPP-projekt vedrørende nye rammer til Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital til 56,0 mio. kr. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er der søgt om deponeringsfritagelse for et OPP-projekt vedrørende konvertering af varmeforsyningen fra damp- til vandbaseret fjernvarme på Bispebjerg Hospitals matrikel til 55,0 mio. kr. Endeligt søges deponeringsfritagelsen på 59,0 mio. kr. for det eksisterende OPP-projekt vedr. nyt køle- og nødstrømsanlæg udvidet med 11,5 mio. kr. Med udvidelsen kan der etableres køleflader i ventilationssystemet i det eksisterende bygningskompleks, der i kombination med det nye køleanlæg kan levere billig køling til senge- og behandlingsafsnit.

 

Projekteterne gennemføres som OPP-projekter med en forventning om finansiel leasing af anlæggene efter OPP-leverandøren har opført og finansieret dem. Anlæggene forventes leaset via regionens rammeaftale med KommuneKredit.

 

Når der foreligger en afklaring på deponeringsfritagelsen, så vil projekterne blive forelagt til regionsrådets beslutning om gennemførelse af projekterne som OPP.


Journalnummer

14010018
3. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 3.kvartal 2014 opgjort efter kassekreditreglen

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 3. kvartal 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 3.kvartal 2014.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo september 2014 på 3.093 mio. kr. mod forudsat 3.013 mio. kr. i det vedtagne budget 2014. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 80 mio. kr.

 

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.502 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2014 eller 613 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2014.

 

Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2014 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 4. kvartal 2014.


Journalnummer

12003837


1.pdf

Bilag

kassekreditregel 3.kvartal 2014


4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I juli måned 2014 har der været 2.518 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

93 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.

 

Oplysninger om tal for psykiatrien og udredningsretten vil være medtaget i formandsmeddelelser fra 1. januar 2015, når udviklingsarbejdet med dataindsamling og -bearbejdning forventes afsluttet.


Journalnummer

12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


5. Meddelelse - Ny linjefordeling i Movia fra 2016

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. september 2014 at afgive høringssvar vedrørende Movias forslag til ny linjefordeling fra 1. januar 2016, som følger af en lovændring på området. I høringssvaret udtrykte regionsrådet opbakning til den foreslåede linjefordeling.

 

Det er i mellemtiden blevet klart, at Københavns Kommune har besluttet at arbejde for at beholde linje 5A i kommunalt ejerskab frem for, at linjen flyttes til regionen som det ellers blev foreslået i høringen. Linje 5A betjener centrale dele af København og kører mellem Husum Torv og Københavns Lufthavn. Københavns Kommune er indstillet på at finansiere en årlig merudgift på otte mio. kr.

 

Københavns Kommunes beslutning indebærer, såfremt Movias bestyrelse beslutter at bevare det kommunale ejerskab af linje 5A, at de øvrige kommuner vil opleve et mindre økonomisk udsving som følge af linjeændringen, end hvad tilfældet er i Movias høringsforslag. Københavns Kommunes beslutning om at øge finansieringen ved at beholde linje 5A betyder altså, at regionen skal drive en mindre andel af den kollektive trafik, såfremt Movias bestyrelse træffer beslutning om dette når den endelige linjefordeling skal besluttes på Movias bestyrelsesmøde den 13. november 2014.

 

Movia har udarbejdet en oversigt over argumenter for hhv. regionalt og kommunalt ejerskab, som ikke entydigt peger på, at linjen bør overgå til regional finansiering. Spørgsmålet om ejerskabet af linje 5A skal drøftes på politisk styregruppemøde med deltagelse af regionsrådsformanden, Københavns overborgmester m.fl. Her vil regionsrådsformanden meddele styregruppen, at regionen fortsat vedkender sig høringssvaret, men ikke stiller ultimative krav om konkrete linjer. Det væsentligste hensyn i linjefordelingen er, at linjer med regional karakter rent faktisk overflyttes til regionalt ejerskab. Den endelige beslutning skal således træffes i Movias bestyrelse på mødet den 13. november 2014.


Journalnummer

14006332
6. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT

Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratisering (ITA) er det besluttet at denne rapport ligeledes skal forelægges ITA til orientering forud for at den forelægges Forretningsudvalget.

 

Konklusioner fra rapporten

 

Systemdrift og sagshåndtering:

Projekter:

 

Særligt om digital udgående post til borgerne

Fra 1. november får alle borgere over 15 år en digital postkasse, således at det offentlige kan sende breve digital til borgerne. Borgere som opfylder ét af følgende kriterier kan – ved personligt fremmøde på borgerservice – blive fritaget fra at skulle modtage post fra det offentlige digitalt:

For disse personer gælder, at de fortsat vil modtage posten fra det offentlige - herunder hospitalerne – som fysiske breve.

 

Afdelingerne på de enkelte hospitaler kan desuden vælge at sende breve til patienter som fysisk post, hvis de har en formodning om, at disse ikke læser den digitale post eller hvis der er lavet en konkret aftale med patienten om dette. Dette uanset om patienten er frameldt digital post fra det offentlige eller ej. For patienter, som der i dag er lavet en aftale om at indkaldelse sker telefonisk vil dette forsat ske fremover.

Børn under 15 år får ingen digital postkasse. De vil derfor fremover også modtage breve fra regionens hospitaler som fysiske breve. Forældre til unge i alderen 15-18 år vil kunne tilmelde sig som ekstra modtager af de digitale breve til deres børn, således at både den unge og forælderen modtager dem i sin digitale postkasse.

 

Læsevejledning til rapporten


Rapporten består af følgende:

 1. Driftsmålinger


  I dette afsnit præsenteres en række driftsmålinger på vores kritiske systemer, hvilket er den mest præcise løbende måling på brugernes oplevelse af systemernes performance.

 2. Sagshåndtering


  Afsnit to præsenterer data for vores sagsbehandling i både CIMT servicedesk, der modtager generelle henvendelser, og klinisk programhjælp, der hjælper ift. mere specialiserede systemer og programmer.

 3. Større projekter


  Her gives status på en række større projekter, der er med til at løfte driftsniveauet og understøtter god service og høj kvalitet i regionens teknologiske miljø.

 4. Baggrund


  I baggrundafsnittet gives en grundigere teknisk forklaring af det data, der præsenteres i afsnit 1-3.

I del 1-3 er udviklingen på områderne illustreret via enten grafer eller tabeller. Dertil er tilknyttet en kort skriftlig kommentar, der beskriver årsager og forklaringer på den aktuelle udvikling. Formålet med denne opdeling er at give modtageren en så kortfattet præsentation af rapporten som muligt. Ønskes en grundigere forklaring af grafer, henvises der til afsnit 4, hvor der gives en mere teknisk og grundig redegørelse af de foregående afsnit.


Journalnummer

14002072


3.pdf

Bilag

Rapport - Overordnet status på drift og udvikling i CIMT


7. Meddelelse - Retningslinjer for arrangementer i forbindelse med valg til folketinget

Senest i september 2015 afholdes der valg til folketinget. Ved tidligere valg har der været en betydelig interesse fra politiske partier og kandidater til folketinget for at besøge og afholde arrangementer på regionens hospitaler og andre af regionens matrikler.

 

Ifølge styrelsesloven har regionsrådsformanden ret og pligt til at sikre at besøg og arrangementer mv., både for regionsrådets medlemmer og for andre, sker under hensyntagen til den daglige drift. Det er afgørende at regionens personale og særligt de borgere, som har behov for regionens pleje og behandling, skal kunne færdes uhindret og uforstyrret på regionens matrikler.

 

Med henblik på, at mødeaktivitet og politiske møder ikke får en forstyrrende indflydelse på den daglige drift administreres tilgængeligheden efter følgende retningslinjer:

Medlemmer af regionsrådet, som også opstiller til folketingsvalget, har naturligvis fortsat mulighed for at besøge regionens institutioner, men alene som led i deres varetagelse af hvervet som medlem af regionsrådet.


Journalnummer

14008736
8. Meddelelse - Region Hovedstadens Lederpris

For at skabe opmærksomhed om ekstraordinære ledelsesindsatser i Region Hovedstaden, besluttede Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at etablere en lederpris på 100.000 kr. Beløbet fordeles således, at vinderen modtager et kontant beløb på 50.000 kr., mens de to andre nominerede får hver 25.000 kr.

 

Alle ansatte har hen over sommeren haft mulighed for at indstille kandidater til prisen, og direktionerne har haft til opgave at indstille 1-2 egnede ledere fra deres eget hospital/virksomhed. Der er indkommet 53 indstillinger.

 

Indstillingerne er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af:

Indstillingerne er vurderet ud fra følgende tre kriterier:

 1. i hvor høj grad de har leveret en ekstraordinær ledelsesindsats, der har gjort en forskel for patienter og/eller borgere

 2. i hvor høj grad indsatsen er kendetegnet ved åbenhed, tillid, helhedssyn, professionalisme og patient/brugertilfredshed, og

 3. om resultaterne er dokumenteret.

De nominerede:

Forretningsudvalget gives en mundtlig orientering om, hvem der har vundet lederprisen 2014 og begrundelsen herfor. Navnet på vinderen offentliggøres først i forbindelse med regionens lederkonference den 29. oktober. Indtil da bedes oplysningen betragtes som fortrolig.


Journalnummer

14009994
9. Meddelelse - Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

06.10.2014: Budgetaftale og medarbejderinddragelse

03.10.2014: Ebola-beredskab fungerede efter planen

19.09.2014: Kvartalsmøder i Ring 3 Letbane I/S

19.09.2014: Orientering om Datatilsynets inspektion på Rigshospitalet.


Journalnummer

14002394
10. Konferencer mv.: