UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

02-12-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-12-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Valg af vindere i projektkonkurrencen Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg
2. Meddelelse - Ændring af budget for bevilling til energirenoveringer af private boliger
3. Meddelelse - Status for om COPENHAGEN-samarbejdet
4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget
6. Aktuelle Orienteringer
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Valg af vindere i projektkonkurrencen Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg

Der orienteres om, at kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har afholdt projektkonkurrence for delprojektet Akuthuset.

 

Akuthuset skal rumme fælles akutmodtagelse, 576 ensengsstuer, 17 intensivsenge, samlet operationsgang med endoskopi og radiologi. Akuthuset giver tidssvarende og effektive tilbud til patienter, pårørende og personale i rammer, som understøtter best practice inden for såvel behandling som uddannelse og forskning. Konkurrenceforslagene beskriver forslag til placering af funktioner, disponering og udformningen af Akuthuset inden for en samlet arealramme på 70.500 m2.

 

Der blev prækvalificeret syv teams til deltagelse i projektkonkurrencen. Projektkonkurrencen blev igangsat i april 2014 og konkurrenceforslagene blev afleveret den 11. august 2014. Alle projektforslag blev erklæret konditionsmæssige.

 

I perioden derefter har en bedømmelseskomité bestående af 3 fagdommere og 6 regionsrådspolitikere bedømt de syv konkurrenceforslag. Bedømmelseskomitéen forventes at udpege 1-3 teams, som ligeværdige vindere af fase 1 i projektkonkurrencen på bedømmelsesmødet den 20. november 2014.

 

Bedømmelseskomitéens betænkning samler komitéens vurdering af alle syv konkurrenceforslag, samt begrundelserne for udpegningen af 1-3 vindere. De vindende teams går videre til fase 2 i projektkonkurrencen – udbud med forhandling.

 

Der vil på regionsrådsmødet den 16. december 2014 blive omdelt et fortroligt notat med oplysning om de udpegede vindere af projektkonkurrencen.

 

Vinderne offentliggøres den 17. december 2014 kl. 13.00 på Bispebjerg Hospital.


Journalnummer

14012149
2. Meddelelse - Ændring af budget for bevilling til energirenoveringer af private boliger

Meddelelser

Den 18. november 2014 vedtog regionsrådet at afsætte en bevilling på 2,5 mio. kr. til projeket Energirenoveringer i private boliger jf. sagen "Bevilling til energirenoveringer af private boliger". Imidlertid havde administrationen beklageligvis ikke fået afstemt sagens indstilling om at afsætte en bevilling på 2,5 mio. kr med sagens bilag, der indeholdt et forslag om at hæve bevillingen fra 2,5 mio. kr. til 2,675 mio. kr.

 

Administrationen har således fundet det nødvendigt at opjustere bevillingen med 175.000 kr. til projektet, og dermed er der samlet set afsat 2,675 mio. til projektet over en toårig periode.

 

Justeringen af budgettet er fundet nødvendig for at det samlede projekt og de enkelte arbejdspakker kan føres ud i livet. Timeantallet i forhold til projektets arbejdspakker er således blevet opjusteret for at sikre en succesfuld implementering af projektet. Det øget timeantal er primært allokeret til Gate 21’s projektledelse samt til frontløber-kommunernes indsats for at udvikle værktøjer, der kan anvendes på tværs af regionen og i de enkelte kommuner. Herunder særligt at udvikle værktøjer i forhold til indsatsens borgerrettede aktiviteter, der effektivt kan supplere nationale tiltag.

 

Ligesom den oprindelige bevilling på 2,5 mio. kr. tilsagnsbudgetteres tillægsbevillingen på 175.000 kr., således at den samlede bevilling i henhold til budgetreglerne bogføres i 2014 indenfor øvrig regional udvikling.


Journalnummer

14009803
3. Meddelelse - Status for om COPENHAGEN-samarbejdet

Med COPENHAGEN-samarbejdet har Region Hovedstaden skabt en platform, der kan gøre en forskel i den regionale udvikling. COPENHAGEN-samarbejdet viser operatører og ministerier, at kommuner og regioner på dansk side kan arbejde sammen efter fælles målsætninger, og derved er COPENHAGEN ved at etablere sig som en stærk erhvervspolitisk aktør. COPENHAGEN nyder stor, positiv opmærksomhed fra både regering, organisationer og erhvervsliv.

 

I det følgende præsenteres fire af de væsentligste temaer i COPENHAGEN-samarbejdet: Nye strategiske initiativer, skånsk deltagelse, arbejdet med erhvervsfremmesystemet og COPENHAGEN-brandet.

 

Nye strategiske initiativer

COPENHAGEN-samarbejdet har givet de to regioner og 46 kommuner på dansk side muligheden for at koordinere og udvide de indsatser, som parterne hver især planlægger at igangsætte. Konkret betyder det for Region Hovedstaden, at COPENHAGEN kan blive platform for initiativer, der er med til at udmønte ReVUS. Det er under forudsætning af, at der er opbakning hos parterne, men det kan betyde, at fx arbejdet med Sund vækst sker på tværs af sundet i samarbejde med kommuner, regioner og virksomheder i hele COPENHAGEN. COPENHAGEN-samarbejdets bestyrelse skal på deres møde d. 4. februar 2015 udpege, hvilke initiativer parterne ønsker at etablere et samarbejde om.

 

Skånsk deltagelse i COPENHAGEN

Den politiske konstituering i Sverige er først nu faldet på plads efter valget i september. Der har hen over efteråret været en god og tæt dialog med de skånske parter på administrativt niveau om deres deltagelse i COPENHAGEN, og de skånske parter har vist interesse for arbejdet og et ønske om at deltage i COPENHAGEN's initiativer, hvor det giver mening. Det afgørende for alle skånske parter har været, at de har ønsket alternativer til brand-navnet COPENHAGEN. Derfor indstilles det til COPENHAGEN-bestyrelsen, at man fortsætter samarbejdet under navnet Greater Copenhagen. Det forventes, at de største skånske kommuner, Region Skåne og Kommunförbundet Skåne deltager i de kommende politiske møder i COPENHAGEN-samarbejdet og melder deres deltagelse gradvist i løbet af første halvår 2015, kulminerende med et borgmestertopmøde i forsommeren 2015.

 

Arbejdet med erhvervsfremmesystemet

Regionsrådet godkendte d. 28. oktober 2014 seks principper for et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem. Principperne danner baggrunden for arbejdet med at gøre COPENHAGEN's erhvervsfremmesystem strømlinet og sammenhængende. COPENHAGEN-samarbejdet har desuden netop gennemført en kortlægning af erhvervsfremmesystemet, som konstaterer, at vi på udvalgte områder - fx energi/miljø og life science - har en del aktører med sammenfaldende formål og målgrupper. Desuden har COPENHAGEN-regionen ekstraordinært mange aktører, der beskæftiger sig med iværksætteri, mens fokus på etablerede SMV'er er tilsvarende lille. Endelig peger kortlægningen på, at operatørerne er alt for dårlige til at henvise til hinanden i deres dialog med regionens virksomheder.

 

Principperne for et sammenhængende erhvervsfremmesystem og kortlægningen af erhvervsfremmesystemet danner baggrund for det videre arbejde.

 

COPENHAGEN-brandet

Som nævnt ovenfor har svenskerne ikke kunnet acceptere COPENHAGEN som det brand, parterne sammen skulle brande sig internationalt under. Derfor indstilles det til COPENHAGEN-bestyrelsen, at navnet ændres til Greater Copenhagen, således at implementeringen af brandet kan gå i gang. I planen ligger, at alle parterne i Østdanmark vil brande sig internationalt under Greater Copenhagen. Siden søges der opbakning fra vidensinstitutioner, organisationer og virksomheder om at gøre det samme. Når brandets navn, logo og implementeringsplan ligger klar, forelægges den Regionsrådet til godkendelse.


Journalnummer

13010471
4. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I september måned 2014 har der været 1.833 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.

 

Oplysninger om tal for psykiatrien og udredningsretten vil være medtaget i formandsmeddelelser fra 1. januar 2015, når udviklingsarbejdet med dataindsamling og -bearbejdning forventes afsluttet.


Journalnummer

12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


5. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget

Meddelelser

Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 14. november 2014.

 

Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 23. februar 2015.


Journalnummer

14008657
6. Aktuelle Orienteringer

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

25.11.2014: Opgørelse af resultatet af det svenske valg

12.11.2014: Orientering om mammografiscreening i Region Hovedstaden


Journalnummer

14002394
7. Konferencer mv.: