UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

STED

Mødelokale H2, Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

06-02-2015 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2015 12:30:00


PUNKTER

1. Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedrift1. Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedrift

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet godkendte den 16. december 2014 tildeling af kontrakter på ambulanceområdet til leverandører fra 1. februar 2016 og de følgende 6 år.

 

På Regionsrådets møde den 17. juni 2014 godkendtes udbudsmaterialet, som skulle lægges til grund for udbuddet af regionens ambulancedrift. Godkendelse skete efter en høring blandt potentielle tilbudsgivere.

 

Af sagsfremstillingen fremgår, at det sundhedsfaglige ansvar, herunder lægelige delegering af sundhedsfaglige kompetencer til ambulancepersonalet varetages af regionen.

 

Af hensyn til at forberede og sikre implementering af disse opgaver, således at man er klar til kontraktstart pr. 1 februar 2016, er det nødvendigt at påbegynde forberedelserne og ansætte personale. Dette forhold er ved en fejl ikke medtaget i budget 2015, hvorfor der ansøges om en midlertidig tillægsbevilling.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 27. januar 2015:

Anbefalet.

Venstres medlem og Det Radikale Venstres medlemmer oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.

Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 3. februar 2015:

Sagen blev udsat til behandling på ekstraordinært forretningsudvalgsmøde fredag den 6. februar 2015 kl. 12.00 og efterfølgende på ekstraordinært regionsrådsmøde samme dag kl. 12.30.

 

Marianne Stendell (A), Abbas Razvi (B), Charlotte Fischer (B), Marlene Harpsøe (O), Erik Sejersten (V), Per Roswall (V) og Annie Hagel (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), Ole Søhøj Nielsen (O) og Bent Larsen (V).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 6. februar 2015:

 

Formanden stillede følgende ændringsforslag.

”Nyt 2. at-punkt:

2. at bevillingen finansieres ved en reduktion af renoveringspuljen på 4,037 mio. kr. og den resterende 1 mio. kr. finansieres ved intern omprioritering inden for bevillingsområdet Den Præhospitale Virksomhed.”

Formanden satte ændringsforslaget stillet af formanden under afstemning:

For stemte: A (2), B (2), C (2) og F (1), i alt 7.

Imod stemte: V (2), Ø (1), i alt 3.

Undlod at stemme: 0.

I alt 10.

 

Formanden satte herefter indstillingens 1. at-punkt til afstemning:

For stemte: A (2), B (2), C (2), F (1), Ø (1), i alt 8.

Imod stemte: V (2), i alt 2.

Undlod at stemme: 0

I alt 10.

Indstillingen med det stillede ændringsforslag var herefter anbefalet.

 

”Venstre stemmer imod indstillingen og finder det principielt stærkt utilfredsstillende, at der træffes beslutninger om tillægsbevilliger uden, at der er enighed i kredsen af budgetforligspartier om såvel indhold som finansiering. Venstre forbeholder sig på denne baggrund - også uden for regi af budgetforligspartier - fremadrettet at stille selvstændige, herunder udgiftsdrivende forslag. Venstre deler ikke opfattelsen af, at der er behov for at opbygge et kontrolsystem af regionens private leverandører. Endelig finder Venstre, at finansieringen i givet fald burde findes inden for Den Præhospitale Virksomhedheds egen økonomiske ramme eller regionens administrative budget.”

 

Enhedslistens medlemmer stemte imod ændringsforslaget. Enhedslistens medlemmer ønsker særskilt afstemning om indstillingens 1. at-punkt, da Enhedslisten ønsker at stemme for den i indstillingen foreslåede finansiering.

 

Leila Lindén (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Randi Mondorf (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden overtager fra den 1. februar 2016 en række opgaver som følge af nyt udbud af ambulancedrift, jf. udbudsbetingelserne. Opgaverne omfatter nye sundhedsfaglige opgaver pga. ændring i fordelingen af opgaver mellem leverandører og Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i forhold til de nuværende kontrakter, bl.a. den tidligere korpslægefunktion.

 

Dette sker ud fra et ønske om at sikre ensartet høj kvalitet på tværs af regionen i ambulanceberedskabet uafhængigt af leverandører.

 

Det sker ved følgende tiltag:

1) at samle det sundhedsfaglige ansvar i regionen,

2) at sikre døgndækket lægefaglig sparring for ambulancepersonalet,

3) at sikre ensartet og tilstrækkelig uddannelse,

4) at sikre køretøjers og udstyrs stand og kvalitet,

5) at sikre forstærket opfølgning og læring fra utilsigtede hændelser (UTH'er) og klager, samt

6) at forbedre administrative procedurer og økonomiopfølgning i relation til ambulancedriften.

 

Opgavefordelingen mellem leverandører og regionen fremgår af udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne har således baseret deres tilbudspris på disse forudsætninger om ændret ansvars- og opgavefordeling. En del af den opnåede besparelse ved de nye kontrakter må således formodes bl.a. at kunne tilskrives den ændrede opgavefordeling.

 

I skematisk form er der følgende ændringer og forbedringer mellem den nuværende opgaveløsning og opgaveløsning i henhold til de nye kontrakter:

 

Opgaveløsning på ambulanceområdet

 

Opgaveløsning i dag

Opgaveløsning efter 1. februar 2016

Kontrol med at personale har nødvendig uddannelse og vedligeholder denne

Leverandør

Region

Lægelig delegation af behandlingsopgaver

Leverandør via korpslæge

Region

Behandling af UTH'er og klagesager og implementering af forbedringer i egen organisation

Leverandør

Leverandør

Opfølgning på UTH'er og klager på tværs af leverandører og i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen

Ingen afsatte ressourcer

Region

Ordination af behandlingsopgaver

Region (AMK-læge) - døgndækning (kl. 23-09) ej finansieret

Region (AMK-læge) - døgndækning finansieret

Fastlægge krav til uddannelse

Leverandør og Region

Region

Dokumentere uddannelse

Leverandør

Region

Udarbejdelse af handleplaner, hvis de ønskede kompetencer ikke er til stede

Leverandør

Region

Kontrollere at køretøjer lever op til kravene

Region (behov for forbedring/ ej fuldt finansieret)

Region

Kontrol af håndtering af medicin

Region (behov for forbedring/ ej fuldt finansieret)

Region

Planlægning, opfølgning og registrering i forhold til kvaitetsaudit (3-5 % af alle forløb svarende til minimum 6.000 forløb)

Region (behov for forbedring/ ej fuldt finansieret)

Region

Monitorering af leverandørers forpligtelser ift. arbejdsmiljø og kontrol og rengøring af køretøjer

Region (behov for forbedring/ ej fuldt finansieret)

Region

Driftsoptimering og sikring af korrekt afregning - planlægning af beredsakber, opfølgning på boder og tilkøb af ekstra beredskaber

Region (behov for forbedring/ ej fuldt finansieret)

Region

 

Opgaverne omfatter både flytning af sundhedsfaglige opgaver fra leverandører til Region Hovedstaden samt opgaver, der er en kvalitetsforbedring af eksisterende opgaveløsning relateret til drift af regionens samlede ambulancefunktion og på baggrund af erfaringer fra den nuværende kontraktperiode:

Den Præhospitale Virksomhed anvendte i 2014 2,7 % af de samlede udgifter til administrative funktioner. Til sammenligning er de administrative udgifter i gennemsnit for landets regioner på 4,5 %.

 

Opgaver i implementeringsperiode frem til 1. februar 2016

 

Der er en lang række opgaver, der skal løses i implementeringsperioden mellem kontraktunderskrivelse og driftsstart pr. 1. februar 2016 og det er nødvendigt at påbegynde dette hurtigst muligt, herunder at påbegynde rekruttering af det nødvendige personale.

 

De omfatter bl.a.:

Der vil i 2015 være behov for følgende udgifter til varetagelse af implementeringsopagve på en forsvarlig måde:

 
 
image
 

Risikovurdering

 

Det er administrationens vurdering, at Den Præhospitale Virksomhed ikke kan implementere kontrakterne fra februar 2016 uden at få tilført en tillægsbevilling, idet ambulancepersonale jf. gældende lovgivning ikke kan arbejde uden delegation af kompetencer fra en læge.

 

Det er en forudsætning i de nye kontrakter at sikre, at en lang række opgaver – specielt sundhedsfaglige – skal planlægges og implementeres minimum seks måneder forud for kontraktstart. En forsinkelse vil betyde, at regionen ikke kan opfylde sin del af kontrakten, hvilket vil have konsekvenser for leverandørernes mulighed for at overholde deres forpligtelser.

 

Jf. bekendtgørelse 1150 af 9. december 2011 skal en ambulance bemandes med mindst to personer, som er uddannet til hhv. minimum ambulanceassistent og –behandler. Ambulancemandskabet skal være i stand til at gennemføre en række procedurer, der kun kan gennemføres ved lægelig delegation, da det er behandlingsopgaver, der efter lovgivningen er forbeholdt læger.

 

Kontrakterne kan derved ikke implementeres uden ansættelse af en lægeligt ansvarlig, der delegerer til ambulancepersonalet i henhold til gældende bekendtgørelse, da delegerende læge varetager såvel delegation af kompetencer samt konkret ordination i konkrete tilfælde, der vedrører en enkelt patient.

 

Herudover har den delegerende læge i henhold til lovgivningen ansvar for at sikre korrekt udvælgelse af ambulancepersonalet, ansvar for at ambulancepersonalet instrueres og endelig ansvar for at føre tilsyn med ambulancepersonalet. Disse opgaver kræver yderligere personale, som beskrevet i sagen ovenfor.

 

Det er ligeledes administrationens vurdering, at de planlagte kvalitetsforbedringer i forbindelse med kontakterne ikke vil kunne gennemføres fra kontraktstart. Det administrative grundlag for monitorering, kontrol og opfølgning herunder udarbejdelse af kvalitetsstandarder, instrukser og vejledninger skal udvikles og implementeres inden kontraktstart.

 

Der har været overvejelser om det ville være muligt at reducere implementeringsudgiften med 1 mio. kr. i forhold til det ovenfor anførte forslag. Såfremt det besluttes at reducere implementeringsudgiften med 1 mio. kr. vil det være administrationens forslag at alle ansættelser af de ni medarbejderressourcer blive yderligere udskudt med 2 måneder hver især.

 

Administrationen kan ikke anbefale dettte, da det vil forværre den ovenstående risikovurdering, idet det vil betyde en kortere indfasningsperiode, lavere kvalitet i løsningsdesignet, risiko for at løsningen ikke er klar til driftsstart pr. 1. februar og potentielt merudgifter i 2016 for at forcere klargøringen op til idriftsættelse.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forhold til tidligere opgørelse over behovet for ressourcer i 2015 til implementeringsopgaven, er der som følge af udsættelse af sagens poltiske behandling sket en tilsvarende justering af ressourcerbehovet, idet ansættelse af medarbejdere tilsvarende er blevet forskudt.

 

En tiltrædelse af sagen indebærer en merudgift i 2015 på i alt 5,037 mio. kr. til varetagelse af implementeringsopgave, som foreslås finansieret ved en tilsvarende reduktion af pulje til renovering i budget 2015 placeret under sundhedsområdets fælleskonto, idet finansieringen vil bevillingsmæssigt blive berigtiget i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

 

De økonomiske konsekvenser for så vidt angår driften af de sundhedsfaglige opgaver udgør den årlige driftsudgift 6,3 mio. kr. som vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i budgetforslag 2016-2019.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 27. januar 2015 og regionsrådet den 3. februar 2015. Herefter forelægges sagen forretningsudvalget ekstraordinært møde den 6. februar 2015 og regionsrådet ekstraordinært møde den 6. februar 2015.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

13001186


1.pdf

Bilag

Notat til sag 1 - Ændringsforslag - ambulancedrift