UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

03-03-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-03-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
2. Meddelelse - Nye lægemidler til behandling af hepatitis C - (fortroligt notat)
3. Lukket punkt
4. Meddelelse - Højesterets afgørelse i sag om fastsættelse af højestegrænse for kiropraktorers omsætning
5. Meddelelse - Bedragerisag mod praktiserende speciallæge i psykiatri
6. Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet
7. Meddelelse - Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne
8. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT
9. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget
10. Meddelelse - Orientering om overenskomstforhandlingerne 2015 på det regionale område
11. Meddelelse - Navngivning af regionens hospitaler
12. Meddelelse - Overdragelse af ESC i Wien
13. Meddelelse - Svar fra kulturministeren vedr. afvikling af nationale begivenheder
14. Meddelelse - Jubilarfest 2015
15. Aktuelle Orienteringer:
16. Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
17. Konferencer mv.:
18. Meddelelse - Global Medical Aid1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

 

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I september måned 2014 har der været 2.515 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.

 

Udredningsret

Regionens er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.

 

I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.

 

Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken har været stigende over efteråret og er i december opgjort til ca. 66 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien hele efteråret har ligget tæt på de 100 %.

 

Data skal dog tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.


Journalnummer

12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Nye lægemidler til behandling af hepatitis C - (fortroligt notat)

Medlem af regionsrådet, Karin Friis Bach (B) har anmodet om en orientering i forretningsudvalget om en aktuel vurdering af udgifter til medicin til behandling af hepatitis C og regionens muligheder i den forbindelse.

 

Det er baggrunden, at der er kommet en række nye lægemidler på markedet til behandling af hepatitis C. Lægemidlerne er dyre, men kan i modsætning til de hidtil anvendte midler kurere sygdommen og har væsentligt færre og mindre alvorlige bivirkninger.

 

I vedlagte notat gennemgås den seneste udvikling på markedet, herunder mulighederne for styring af forbrug og udgifter. Der er udsigt til et højt udgiftsniveau, men udgiftsskønnet er usikkert, bl.a. fordi behandlingen fortsat er under implementering.


Journalnummer

15002760
3. Lukket punkt4. Meddelelse - Højesterets afgørelse i sag om fastsættelse af højestegrænse for kiropraktorers omsætning

Højesteret har den 23. januar 2015 stadfæstet en dom fra Østre Landsret, der godkendte, at Region Hovedstaden kunne fastsætte en højestegrænse for en kiropraktisk kliniks omsætning.

 

Samarbejdsudvalget for kiropraktik besluttede i 2008 på baggrund af kontrolstatistikken for 2007 at fastlægge en højestegrænse for to kiropraktorer på landsgennemsnittet + 25 %. Indehaverne ankede afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget, som stadfæstede Samarbejdsudvalgets afgørelse.

 

De to kiropraktorer anlagde herefter en principiel sag om højestegrænsens gyldighed og krævede efterbetaling for beløb ud over højestegrænsen. Landsretten frifandt i 2013 Landssamarbejdsudvalget og Region Hovedstaden. Højesteret har nu stadfæstet landsrettens dom.


Journalnummer

11002611
5. Meddelelse - Bedragerisag mod praktiserende speciallæge i psykiatri

En københavnsk psykiater er den 8. januar 2015 i Købehavns Byret dømt til at tilbagebetale 2,2 mio. kr. til Region Hovedstaden. Erstatningskravet er rejst på baggrund af gennemgang af en lang række enkeltsager.

Byretten fratog psykiateren retten til at udøve lægegerning indtil videre. Psykiateren modtog dommen.

 

Koncern Praksis anmeldte den 30. juni 2013 psykiateren til Københavns Politi på mistanke om bedrageri.

 

Administrationen foretager controlling af praksissektorens ydere på følgende baggrund:

 1. Efter overenskomsternes bestemmelser: ved årligt at sammenligne ydelsesforbruget i de enkelte ydergrupper og rejser på baggrund heraf sager i samaarbejdsudvalgene, når der er ydere, der afviger.

 2. Henvendelse fra borgere: en række borgere retter henvendelse til administrationen om fejl i ydelsesforbruget anført på sundhed.dk, 'mine konsultationer'. Sådanne sager behandles som klagesager i samarbejdsudvalgene og administrationen ser efterfølgende om der kan være en systematisk fejl.

 3. Henvendelse fra praksissektoren: administrationen undersøger forhold, som rapporteres af yderne selv.

 4. Administrationen udvælger områder til controlling, hvor der er forhold, der kan giver mistanke om forkert brug af overenskomsterne.

I den omtalte sag er en nærmere udredning sket på baggrund af en henvendelse fra en borger, der havde fundet fejl i 'mine konsultationer'.


Journalnummer

13006122
6. Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet

Det har fremgået af pressen i uge 7, at "fødende sendes på langfart" i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på Nordsjællands Hospital.

 

Det er korrekt, at gravide kvinder, der er bosiddende i optageområdet for Amager og Hvidovre Hospitaler eller Herlev Hospital er blevet visiteret til Nordsjællands Hospital, fordi der ikke har været ledig plads på de respektive hospitaler. Situationen er udtryk for, at den besluttede centrale visitation af fødsler i forbindelse med fødselsrokaden først træder i kraft i marts 2015.

 

Fødselsrokade og den nuværende situation

I forbindelse med revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 besluttede regionsrådet den 19. august 2014 at gennemføre en rokade af optageområderne for de fire store fødesteder. Dermed er et antal fødselsforløb flyttet mellem fødestederne, fordi Rigshospitalet har haft langt flere fødsler, end der var plads til, mens Nordsjællands Hospital ikke har haft så mange fødsler, som de kan håndtere. Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014 og er beregnet efter fødselstallet i 2013.

 

Ved månedsskiftet januar-februar 2015 bliver det klart, at der er problemer med visitationen i forhold til de nye optageområder på fødeområdet.

 

Tabel 1 viser antallet af omvisiterede kvinder fra eget optageområde til et hospital uden for eget optageområde, uden at der er tale om frit valg i årene 2014 og 2015. Der er tale om kvinder, der kontakter fødestedet, fordi fødslen er umiddelbart forestående. De bliver omvisiteret, fordi der ikke er kapacitet på fødestedet, når de henvender sig.

 

Tabel 1 Antal omvisiterede kvinder i 2014 og 2015 fra eget optageområde

 

Optageområde

2014

2015

Omvisiteret fra

Omvisiteret til

Omvisiteret fra

Omvisiteret til

Hvidovre Hospital

104

22

13

0

Rigshospitalet

57

-

-

-

Bornholms Hospital

0

0

0

0

Herlev Hospital

15

51

3

11

Nordsjællands Hospital

0

48

0

7

I alt

176

-

-

-

Anm: Rigshospitalet har ikke tal over modtagne kvinder i 2014 eller tal for 2015

Kilde: Hospitalerne i Region Hovedstaden

 

Kapaciteten på fødeområdet


Tabel 2 viser antallet af fødselskontakter på regionens hospitaler i årene 2011-2014, det vil sige antallet af kvinder, der har født på regionens hospitaler og ikke antallet af fødte børn.


 

Tabel 2. Antal fødselskontakter 2011-2014

Fødested

2011

2012

2013

2014

Hvidovre Hospital

6.605

6.748

6.553

6.972

Rigshospitalet

5.922

6.236

6.208

5.992

Bornholms Hospital

212

242

227

222

Herlev Hospital

4.484

4.327

4.194

4.344

Nordsjællands Hospital

3.047

2.867

2.724

2.876

I alt

20.270

20.420

19.906

20.406

Kilde: Landspatientregisteret

 

Tabel 2 viser, at antallet af fødselskontakter er steget med 500 fra 2013 til 2014, men at fødselskontakterne ligger på linje med 2011 og 2012. Da kapaciteten er uændret i forhold til tidligere år, forventes den samlede kapacitet at kunne dække behovet.

 

Tabel 3 og 4 viser fordelingen af fødselskontakter på de enkelte fødesteder opgjort efter, om kvinderne kommer fra eget optageområde, om der er tale om fritvalg/specialfunktioner, eller om kvinderne kommer fra andre regioner.

 

Tabel 3 Fordelingen af fødselskontakter i 2013

Fødested

Eget optage område

Fritvalg / specialfkt.

Andre

regioner

Ialt

Hvidovre Hospital

4.797

1.448

308

6.553

Rigshospitalet

3.936

2.032

240

6.208

Bornholms Hospital

224

3

0

227

Herlev Hospital

3.352

670

172

4.194

Nordsjællands Hospital

2.418

202

104

2.724

I alt

14.727

4.355

824

19.906

Kilde: Landspatientregisteret

 

Tabel 4 Fordelingen af fødselskontakter i 2014

Fødested

Eget optage område

Fritvalg / specialfkt.

Andre

regioner

Ialt

Hvidovre Hospital

5.519

1.221

232

6.972

Rigshospitalet

3.877

1.863

252

5.992

Bornholms Hospital

216

4

2

222

Herlev Hospital

3.516

728

100

4.344

Nordsjællands Hospital

2.516

264

96

2.876

I alt

15.644

4.080

682

20.406

Kilde Landspatientregisteret

 

Det fremgår af tabel 3 og 4, at det samlede antal fødselskontakter er steget med godt 400 på Hvidovre Hospital fra 2013 til 2014 og med 150 på både Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital, mens det er faldet med 200 på Rigshospitalet. Fødselskontakterne i eget optageområde er steget med godt 900, mens fritvalg/specialfunktioner og "andre regioner" er faldet med godt 400.

 

Der har desværre været visiteret for mange fritvalgsfødsler i optageområde Syd, før man har visiteret fra eget optageområde. Dette vil blive nemmere at håndtere med det nye fælles visitationssystem, således at det er muligt at opfylde kvindernes ønske om at føde på et hospital, der geografisk er tæt på ens bopæl.

 

Fællesvisitation


Samtidig med fødselsrokaden besluttede regionsrådet i august 2014 at etablere en fælles visitation for fødsler i regionen. Visitationen skal understøtte, at regionen i videst muligt omfang efterlever borgernes ønsker om at føde andet barn samme sted som det første eller at føde på et hospital tættest på ens bopæl. Der er en række mere eller mindre modsatsrettede hensyn, der skal vægtes parallelt i beslutningen om visitation. Det drejer sig om:

Det har været nødvendigt at udvikle et it-visitationssystem, der kan anvendes til at visitere fødslerne med. It-systemet til CVF (Central Visitation Fødsler) forventes klar i uge 10. Det er vurderingen, at den centrale visitation vil afhjælpe en del af problemerne, fordi der hermed bliver et samlet overblik over alle gravide i regionen og kapaciteten på fødestederne.


Den videre proces


Administrationen har holdt møde med hospitalerne den 18. februar 2015 om de aktuelle kapacitetsudfordringer. Der er en generel opmærksomhed på at sikre, at den samlede kapacitet udnyttes, men også at de fødende kvinder i videst mulig omfang tilbydes det fødested, som de ønsker, og samtidig så tæt på bopælen som muligt. Det er vurderingen, at den centrale visitation af fødsler vil understøtte kapacitetsudnyttelsen og samtidig muliggøre hensynet til kvinders fritvalgsønsker mv. Det er på den baggrund fortsat administrationens vurdering, at de planlagte fødeområder passer til den forventede udvikling i antallet af fødsler. Administrationen vil følge området tæt.


Journalnummer

14000323
7. Meddelelse - Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Statsrevisorerne bad i januar 2014 Rigsrevisionen undersøge regionernes administration af eksterne forskningsmidler. Rigsrevisionen har nu afgivet beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes forvaltning af forskningsmidler. Beretningen behandles på Statsrevisorernes møde den 25. februar 2015. Beretningens konklusioner vedrører alle regioner.

 

Af beretningen fremgår det, at hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er kritisabel og Regionernes tilsyn med hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er utilstrækkelig. ”Rigsrevisionen finder, at hospitalsledelserne og regionerne skal have stærkt fokus på at sikre, at de retningslinjer, som er under opdatering, bliver brugbare og efterlevet i praksis, og at det bør være gennemsigtigt, hvad der finansieres af hospitalernes drift.”

 

Statsrevisorerne har i den anledning udtalt:

 

"Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt.

 

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler."

 

Forretningsudvalget er i 2014 løbende blevet orienteret om status på gennemgangen af hospitalernes administration af eksterne forskningsmidler. I januar 2015 behandlede forretningsudvalget regionens eksterne revisions rapport vedr. forskningsmidler samt administrationens igangsatte tiltag.

Administrationen har allerede i 2014 iværksat tiltag som adresserer de områder Rigsrevisionen peger på. Det er bl.a.:

Specifikt omkring adskillelse mellem forskningsmidler og driftsmidler

Rigsrevisionen skriver i deres beretning: ”Vores gennemgang af bilag viser desuden eksempler, hvor en mængderabat, der er optjent via driften, er sat ind på en forskningskonto. Hospitalerne oplyser, at det tidligere var sådan, at hospitalerne gennem aftaler med leverandører om køb af udstyr opnåede rabatter, der blev sat ind på forskningskonti. Når hospitalet ikke tilbagefører rabatten til driften, men i stedet får den som en forskningsbevilling, kan hospitalerne overføre midlerne fra år til år. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at rabatten burde være konteret som driftsindtægter.

 

Odense Universitetshospital, Aarhus universitetshospital og Aalborg Universitetshospital oplyser, at adgangen til denne form for aftaler er blevet begrænset. Region hovedstaden oplyser, at regionen har indskærpet, at rabatter, der opnås via driften, skal tilbageføres til driftsbudgettet.”

 

Regionen har som tidligere oplyst ikke ændret praksis. Regionen har dog indskærpet at eksterne og interne midler holdes adskilt i den økonomiske styring. Det betyder, at når der eksempelvis opnås en rabat som følge af et køb fra en ekstern leverandør skal disse midler indsættes som interne midler, der indgår i regionens hhv. hospitalets samlede driftsbudget. Driften består af både almindelig drift såvel som midler der reserveres til interne forskningsaktiviteter. Drøftelserne med Rigsrevisionen ifm udarbejdelsen af beretningen har netop omhandlet at hospitalerne sikrer at rabatter ”optjent” af interne midler forbliver interne, og ikke indtægtsføres som eksterne forskningsmidler. Denne problemstilling ses derfor ikke korrekt forklaret i Jyllands Postens artikel den 27. februar 2015.

 

Journalnummer

14007416


3.pdf

Bilag

Beretning om forskningsmidler på hospitalerne


8. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT

Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratisering (ITA) er det besluttet at denne rapport ligeledes skal forelægges ITA til orientering forud for at den forelægges forretningsudvalget.

 

Konklusioner fra rapporten

 

Sagshåndtering og systemdrift:

Større aktiviteter:

Særligt om Windows 7

De første hospitaler og centre er siden oktober 2014 blevet opgraderet og succesraten i forbindelse med opgraderingen er øget gradvist over tid. Der har i starten været en række udfordringer, som der dog er fundet løsning på. På denne baggrund er der i samarbejde med Microsoft og de enkelte hospitaler udarbejdet en revideret tidsplan. Planen indebærer at alle de "almindelige" pc'ere vil være opgraderet med udgangen af september 2015 mens "specielle" og "kritiske" pc'ere vil være afsluttet i januar 2016. Afslutningstidspunktet er altså ca. et halvt år forsinket i forhold til den oprindelige plan, men projektet forventes fortsat at holde budgettet. Der er i den nye tisplan taget en række hensyn, bl.a. ift. akkreditering, hospitalssammenlægninger, Sundhedsplatformen, Ris/Pacs og ferie.

 

Rapporten består af følgende:

 1. CIMT Servicedesk


  I dette afsnit præsenteres data for håndtering af henvendelser i CIMT servicedesk.

 2. Systemdrift og support


  I dette afsnit præsenteres driftsmålinger for vore kritiske systemer, samt data for håndtering af henvendsendelser til Klinisk programhjælp, er hjælper i forhold til de mere specialiserede systemer og programmer.

 3. Større aktiviteter


  Her gives status på en række større projekter, der er med til at løfte driftsniveauet og understøtter god service og høj kvalitet i regionens teknologiske miljø.

 4. Baggrund


  I baggrundafsnittet gives en grundigere teknisk forklaring af det data, der præsenteres i afsnit 1-3.

I del 1-3 er udviklingen på områderne illustreret via enten grafer eller tabeller. Dertil er tilknyttet en kort skriftlig kommentar, der beskriver årsager og forklaringer på den aktuelle udvikling. Formålet med denne opdeling er at give modtageren en så kortfattet præsentation af rapporten som muligt. Ønskes en grundigere forklaring af grafer, henvises der til afsnit 4, hvor der gives en mere teknisk og grundig redegørelse af de foregående afsnit.


Journalnummer

14002072


4.pdf

Bilag

Rapport - Overordnet status på drift og udvikling


9. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget

Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 23. februar 2015.

 

Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 20. august 2015.

 

Regionsrådets næstformænd er inviteret til at deltage i Kommunekontaktudvalgets møder.


Journalnummer

14008657
10. Meddelelse - Orientering om overenskomstforhandlingerne 2015 på det regionale område

Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagerside er der den 20. februar 2015 indgået generelt overenskomstforlig.

 

Forliget indeholder følgende hovedelementer:

Generelle lønstigninger på i alt 5,39 pct. over en 3 årig periode. Hertil kommer yderligere 0,40 pct. til organisationsforhandlingerne og 0,05 pct. til øvrige formål.

 

Reguleringsordningen videreføres, men i ændret form, og der indføres et privatlønsværn, der sikrer, at lønudviklingen i den regionale sektor kommer i bedre balance med lønudviklingen i den private sektor.

 

Der sættes yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø i tæt relation til løsningen af kerneopgaven. Der er aftalt et forskningsprojekt med henblik på afdækning af, hvilke metoder og indsatser, der virker. Endvidere er der afsat midler til ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

 

Der er aftalt et projekt om samarbejde i regionerne. Projektet skal afdække og skabe fælles viden om rammer, praksis og forventninger til samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i regionerne samt samspil mellem de forskellige fora med fokus på MED-systemet.

 

Fædres nuværende øremærkede forældreorlov udvides med 1 uge, således at faderen fremover har 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Derudover udvides tjenestefrihed med løn til forældre ved børns hospitalsindlæggelse fra de nuværende 5 dage således, at ansatte fremover har ret til tjenestefrihed med løn i op til 10 dage.

 

Der er endvidere et fælles mål om at skabe mere fuldtidsbeskæftigelse i regionerne. Det skal ske ved at indsamle og formidle eksempler, hvor der er skabt bedre muligheder for beskæftigelse på fuldtid.

 

Vilkårene for åremålsansættelse ændres, så der ikke udbetales fratrædelsesbeløb, når en ansat på åremål genansættes på åremålsvilkår i den samme stilling.

 

På det organisationsrettede forhandlingsområde er der på nuværende tidspunkt, torsdag den 26. februar, indgået forlig med Sundhedskartellet, herunder bl.a. Dansk Sygeplejeråd. Forliget indeholder en række stigninger i pensionsbidrag og mindre lønstigninger for nogle af Sundhedskartellets faggrupper. Herudover gennemføres der i overenskomstperioden et arbejde om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i fremtidens sundhedsvæsen. Dette sker i samarbejde med FOA og HK, som dog endnu ikke har endeligt afsluttet deres forhandlinger.

 

Der er ligeledes indgået forlig på AC området. Der er opnået enighed med FAS (bl.a. overlæger og lægelige chefer) samt YL (underordnede læger) om nye overenskomster.

 

Overenskomsten på YL-området sikrer bl.a., at det bliver lettere at organisere arbejde på tværs af afdelinger, så lægerne kan være til stede, hvor der er behov.

 

På FAS-området kan overlægerne fremover gå i tjeneste frem til kl. 21 lørdag og søndag. Tjeneste på lørdage og søndage ændres, så tjeneste fremover kan pålægges 4 gange på en måned (tidligere 2 gange på en måned). Vagt og/eller tjeneste kan normalt højst pålægges hver anden weekend i gennemsnit over et år. Sammen med YL og FAS er der enighed om at gennemføre et projekt om ny stillingsstruktur.

 

Efter sædvanlig praksis forventes det, at der i forbindelse med kommende økonomiaftaler sker en lønfremskrivning af regionens budget i overensstemmelse med det samlede overenskomstresultat.


Journalnummer

15002837
11. Meddelelse - Navngivning af regionens hospitaler

Region Hovedstaden har organisatorisk set seks somatiske hospitaler og et psykiatrisk hospital.

 

Af hensyn til implementeringen af sundhedsplatformen har det af tekniske grunde været nødvendigt hurtigt at fastlægge navngivning af hospitalerne. Der er i den forbindelse administrativt fastlagt følgende navne som en midlertidig løsning:

I forhold til engelske navne og tilknytningen til Københavns Universitetshospital (KUH) er det besluttet, såfremt Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet er enige, vil hospitalerne bruger betegnelsen Copenhagen University Hospital i forbindelse med international branding, forskningspublikationer mv.

 

Administrationen vurderer, at der er behov for at finde en mere langsigtet løsning omkring navngivning både på dansk og engelsk, idet sammenlægningen af hospitalerne gør det vanskeligt at formidle internt og eksternt, at de nu sammenlagte hospitaler er ét hospital. Samtidig ønsker regionen at styrke international branding af hospitalernes stærke forsknings- og videnmiljøer som en del af Greater Copenhagen. Det er imidlertid økonomisk og ressourcemæssigt omkostningstungt at navngive hospitalerne, da det blandt andet vil omfatte ny skiltning, bilbemaling, id-kort, brevlinje, udvikling og implementering af nye logoer, tilretning af it-systemer, web mv. Ændring af hospitalernes navne bør således baseres på en grundig og struktureret proces.

 

Administrationen igangsætter derfor en proces i løbet af 2015, der inddrager medarbejdere, borgere og øvrige relevante målgrupper. På den baggrund vil der blive tilrettelagt en politisk proces, hvor forslag til ny navngivning drøftes.


Journalnummer

15002539
12. Meddelelse - Overdragelse af ESC i Wien

Overdragelse af European Song Contest i Wien

 

I forbindelse med afslutningen af Danmarks værtsskab af European Song Contest (ESC) blev der den 26. januar 2015 afholdt en overrækkelsesceremoni i Wien. Her var formålet officielt at overrække nøglen til værtsskabet for ESC fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune til Wien.

 

Regionsrådsformanden og sekretariatschef Jesper Olsen deltog sammen med Lars Weiss fra Københavns kommune og den danske ambassadør, Liselotte Plesner. Derudover deltog en række politikkere, embedsfolk og interesseorganisationer fra Wien.


Journalnummer

13008751
13. Meddelelse - Svar fra kulturministeren vedr. afvikling af nationale begivenheder

Meddelelser

Regionsrådsformanden rettede den 4. december 2015 - på baggrund af afviklingen af ESC 2014 - henvendelse til kulturministeren om behovet for en principiel drøftelse af styring og finansiering af kommende store begivenheder, der markerer Danmark som nation.

 

Kulturministeren har svaret den 2. februar 2015, at hun er enig i behovet for en sådan drøftelse, men mener, at den bør afvente resultatet af den undersøgelse af forløbet, som Statsrevisorerne har bestilt hos Rigsrevisionen. Regionsrådsformandens henvendelse og ministerens svar er vedlagt som bilag.


Journalnummer

13008751


5.pdf

Bilag

svar fra kulturministeren


14. Meddelelse - Jubilarfest 2015

I Region Hovedstaden markeres alle ansattes 25, 40 og 50 års jubilæum med dels et jubilæumsgratiale,

dels en fælles jubilarfest, som holdes i Falconer Centret en gang om året. I år afholdes jubilarfesten den

13. november 2015.


Journalnummer

15002092
15. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:


Journalnummer

14002394
16. Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:


Journalnummer

15002617
17. Konferencer mv.:
18. Meddelelse - Global Medical Aid

Forretningsudvalget blev på sit møde den 9. december 2014 orienteret om, at organisationen Global Medical Aid, som har modtaget donationer af udfaset hospitalsudstyr til videreformidling til 3-verdens lande, havde anlagt sag mod regionen med krav om en erstatning på 443.750 kr. Organisationen mente, at den havde lidt et tab af denne størrelse, fordi et antal anæstesiapparater, som organisationen havde fået stillet i udsigt, blev solgt til anden side.

 

Organisationen havde fået tilsagn om at kunne overtage disse apparater, men da de ikke var blevet hentet efter 6 måneders forløb, blev de afhændet til anden side. Regionen har betalt organisationen de udgifter, som den havde haft til kontrol af udstyret og har afvist erstatningskravet. For at undgå udgifterne ved en længerevarende retssag er der imidlertid ved rettens mellemkomst indgået forlig, hvorefter regionen betaler et beløb på 50.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende. Det fremgår af forligsteksten, at regionen anså sig berettiget til at afsætte apparaterne til anden side, da de ikke var hentet efter 6 måneders forløb, men beklager, at dette skete uden forudgående orientering af organisationen.

 

Regionsrådet vedtog den 16. december 2014 et sæt retningslinjer for samarbejde med ngo’er om donation af udfaset udstyr, hvoraf det fremgår, at regionen fremadrettet vil følge statens retningslinjer på området, dvs. samarbejde med organisationer, hvis kontakt med modtagerlandet er baseret på civilsamfundet i det pågældende land.


Journalnummer

14003861