UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Tillægsdagsorden Forretningsudvalg - mødesager

STED

Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

STARTTIDSPUNKT

29-01-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Julie Herdal Molbechs (F) midlertidige fravær - fordeling af poster1. Julie Herdal Molbechs (F) midlertidige fravær - fordeling af poster

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE

.


ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

  1. at regionsrådet tager stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Julie Herdal Molbech er opfyldt,

  2. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af forretningsudvalget under Julie Herdal Molbechs fravær,

  3. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af Patientudvalget under Julie Herdal Molbechs fravær,

  4. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af Regionaludvalget under Julie Herdal Molbechs fravær,

  5. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af Sundhedskoordinationsudvalget under Julie Herdal Molbechs fravær,

  6. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af Vækstforum Hovedstaden under Julie Herdal Molbechs fravær, og

  7. at regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen under Julie Herdal Molbechs fravær.


RESUME

Julie Herdal Molbech har oplyst, at hun på grund af afholdelse af barselsorlov forventer at være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet i perioden fra den 5. februar 2013 og i en efterfølgende periode på syv måneder.

Der skal således ske godkendelse af indkaldt stedfortræder samt tages stilling til en udpegning til Julie Herdal Molbechs øvrige poster som medlem af hhv. forretningsudvalget, Patientudvalget, Regionaludvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum Hovedstaden og Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen under Julie Herdal Molbechs midlertidige fravær.


SAGSFREMSTILLING

Julie Herdal Molbech har oplyst, at hun på grund af afholdelse af barselsorlov forventer at være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet i perioden fra den 5. februar 2013 og i en efterfølgende periode på syv måneder.

Der skal således ske godkendelse af indkaldt stedfortræder samt tages stilling til en udpegning til Julie Herdal Molbechs øvrige poster som medlem af hhv. forretningsudvalget, Patientudvalget, Regionaludvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum Hovedstaden og Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen under Julie Herdal Molbechs midlertidige fravær.

Der indkaldes i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2. Det følger af den pågældende bestemmelse, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Regionsrådet træffer efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 2, kan en valggruppe, når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, så længe hindringen varer. Det tilkommer derfor valggruppen ABFØ at indstille et medlem til midlertidigt medlemskab af hhv. forretningsudvalget, Patientudvalget, Regionaludvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum Hovedstaden og Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med hvervene forbundne omkostninger, herunder at det fraværende medlem under sit fravær vederlægges for medlemskab af både regionsrådet, forretningsudvalget, Patientudvalget og Regionaludvalget, kan afholdes af det administrative budget.

Det bemærkes, at der i fraværsperioden også vil skulle afholdes udgifter til fast vederlag til det midlertidige medlem af regionsrådet og udvalgsvederlag for medlemskab af hhv. forretningsudvalget, Patientudvalget og Regionaludvalget til de midlertidige medlemmer af disse udvalg.


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Vibeke Storm Rasmussen (A) og Julie Herdal Molbech (F) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

.