UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

First Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk

STARTTIDSPUNKT

07-04-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-04-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
2. Meddelelse - Drift af specialkøretøj til kuvøsetransporter, babylance
3. Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar
4. Meddelelse - Letbanen i ring 3 - Medfinansiering af ændret linjeføring ved DTU
5. Meddelelse - Dialog og samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsakademier
6. Meddelelse - Temadrøftelser i forretningsudvalget
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I januar måned 2015 har der været 2.592 omvisiteringer til private hospitaler, 33 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 67 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionens er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken har været stigende over efteråret men er i januar faldet til ca. 48 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien hele efteråret har ligget tæt på de 100 %, men i januar ligger på ca. 96 %.
 
Der pågår pt. et arbejde med udarbejde systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen. Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.
 

Journalnummer
12002387

1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Drift af specialkøretøj til kuvøsetransporter, babylance

Rigshospitalets neonatalklinik (klinik for for-tidligt fødte) har lands- og landsdelsniveau for Østdanmark for behandling af kritisk syge- og for tidligt fødte børn. Blandt de væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, og i den forbindelse har neonatalklinikken et transporthold, der varetager højrisiko-transporter af meget syge nyfødte og helt små børn.
 
I 2013 udførte transportholdet 127 transporter af børn til Rigshospitalet, primært fra andre afdelinger i Region Hovedstaden, og derudover fra Region Sjælland samt enkelte børn fra Aalborg, Færøerne og Grønland. Transporter sker primært med specialkøretøjet, babylancen, eller når køretøjet er ude af drift med en almindelig XL-ambulance. Babylancen disponeres, som alle øvrige præhospitale ressourcer, fra Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral.
 
Regionens nuværende kontrakt om specialkøretøj til kuvøsetransporter (babylance) for Rigshospitalets neonatalklinik udløber den 31. juli 2015. Babylancen har været en særaftale mellem Rigshospitalet (under det tidligere Hovedstaden Sygehusfællesskab) og Falck A/S, og blev ved udgangen af 2011 fornyet og overtaget af Den Præhospitale Virksomhed. Fremadrettet integreres driften af babylancen i driften af de øvrige specialkøretøjer i Den Præhospitale Virksomhed. Den nuværende kontrakt med Falck A/S vil blive søgt forlænget således, at opgaven kan varetages frem til 1. februar 2016, således at den ændrede opgave kan indarbejdes i den sag om det samlede beredskabsniveau, der forelægges Regionsrådet i maj 2015.
 
Specialdesignet ny babylance
Rigshospitalets neonatale transporthold anmodede ved udgangen af 2013 om et nyt køretøj, der er specialdesignet til opgaven og som lever op dagens standard og de forventede krav i den kommende specialeplan for pædiatri fra Sundhedsstyrelsen. Heri fremgår det, at transporter skal foregå under betingelser, hvor den højt specialiserede sundhedsfaglige opgave kan varetages af et specialuddannet transportteam.
 
Da den sundhedsfaglige opgave i forbindelse med behandling af barnet varetages af det neonatale transporthold, er der kun behov for én person til varetagelse af transportopgaven. Ved den nuværende organisering hentes mandskabet til at køre babylancen fra et ambulanceberedskab, der således tages ud af almindelig drift i gennemsnitligt 5 timer ca. 140 gange årligt (transport af det neonatale transporthold til det afgivende hospital, ventetid mens transportholdet assisterer ved fødsel eller stabiliserer den nyfødte og returtransport til Rigshospitalet).
 
Grundet de høje omkostninger til et ambulanceberedskab er det vurderet at være mere hensigtsmæssigt at integrere driften af babylancen i driften af de øvrige specialkøretøjer i Den Præhospitale Virksomhed, dvs. psykiatrisk akutberedskab og indsatslederbilen.
 
Kun når alle tre specialkøretøjer er i funktion samtidig kan der blive brug for at aktivere et ambulanceberedskab. Hvis babylancen er ude af drift (fx på værksted) anvendes en XL ambulance i stedet.
 
Det nye specialkøretøj forventes sat i drift fra februar 2016 – samtidig med driftsstart for de nye kontrakter for ambulanceberedskabet. Indkøb og drift kan afholdes inden for Den Præhospitale Virksomheds eksisterende budget.

Journalnummer
150033083. Meddelelse - Orientering om borgermøde på Herlev Hospital den 28. februar

Meddelelser

Region Hovedstaden afholdt den 28. februar borgermøde på Herlev Hospital med deltagelse af ca. 100 udvalgte borgere og 18 medlemmer af regionsrådet. Omdrejningspunktet ved mødet var, hvordan kommunikation og service kan blive bedre på hospitalerne, og hvordan der kan udvikles konkrete forbedringsideer. Mødet er en del af det overordnede projekt Borgernes Sundhedsvæsen - Vores Sundhedsvæsen, som er ét blandt flere initiativer, som de fem regioner har sat i gang med det formål at sætte borgeren mere i centrum.

 

Evalueringen af borgermøderne var meget positiv, og de allerfleste borgere vil komme igen, hvis regionerne inviterer til et tilsvarende arrangement.

 

Nogle af de vigtigste pointer fra borgermødet var: Giv borgerne mere ansvar for hjælp til selvhjælp, del gerne data, inddrag både patient og pårørende mere og gør det på en letforståelig måde, med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler. Evalueringen af borgermøderne var meget positiv, og de allerfleste borgere vil komme igen, hvis regionerne inviterer til et tilsvarende arrangement.

 

Alle ideer er bragt videre til arbejdet med indsatsplanen om Borgernes Sundhedsvæsen - Vores Sundhedsvæsen, som sammen med en fælles vision vil foreligge i foråret 2015 og kan sættes i gang umiddelbart efter Danske Regioners generalforsamling.

 

Alle ideer kan læses på http://www.voressundhedsvaesen.dk/2015


Journalnummer

14013170


2.pdf

Bilag

Ideer Borgermøde


4. Meddelelse - Letbanen i ring 3 - Medfinansiering af ændret linjeføring ved DTU

Meddelelser

Region Hovedstaden har modtaget brev af 27. januar 2015 (bilag 1) fra bestyrelsesformanden for Letbaneselskabet, hvoraf der fremgår at transportministeren har sikret 50 mio. kr. i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen ved DTU. Samtidig har Lyngby-Taarbæk Kommune oplyst at kunne bidrage med 25 mio. kr. Endvidere har Region Hovedstaden givet tilsagn om at kunne bidrage med 20 mio. kr. til medfinansieringen, jf. bilag 1. Regionens tilsagn er i overensstemmelse med regionsrådets beslutning den 19. august 2014, hvor regionsrådet bemyndigede regionsrådsformanden til at indgå aftale med de øvrige interessenter om finansieringen af ændring af linjeføring og ekstra station på DTU-området inden for en økonomisk ramme for regional medfinansiering på 20 mio. kr. Det er Letbaneselskabets vurdering, at grundlaget for at vælge mellem de to DTU-løsninger (bilag 2) reelt er til stede, og at de afgivne tilsagn om medfinansiering kan indgå i beslutningen om den endelige linjeføring, som skal indgå i anlægsloven.

 

Finansieringen af tilkøbet som følge af en ændret linjeføring ved DTU er ikke endeligt fastlagt. I mødesagen til regionsrådsmødet den 19. august 2014 var det forudsat, at Region Hovedstadens andel af anlægsomkostningerne til ændring af letbanens linjeføring ved DTU skulle følge den almindelige betalingsprofil for regionens finansiering af letbanens anlægsomkostninger, som den fremgår af den mellem interessenterne indgåede principaftale, dvs. et engangsindskud på 15 % senest i 2019 og en betaling af restfinansieringen via årlige indskud over 40 år i perioden 2020 til 2059.

 

På et orienteringsmøde i Transportministeriet den 20. januar 2015 om processen i forbindelse med VVM-redegørelsen har Letbaneselskabet imidlertid oplyst, at det er forventningen, at betalingen af tilkøb vil skulle ske inden for anlægsperioden frem til 2019. Dog blev der åbnet op for, at større tilkøb i størrelsesordenen 100 mio. kr. vil kunne finansieres på de almindelige vilkår for parternes finansiering af letbanens anlægsomkostninger, men at det afhænger af, om der kan indgås en aftale med Finansministeriet herom.

 

Af udredningen om letbanen fremgår det, at det er vurderingen, at de øgede passagerindtægter kan finansiere de ekstra omkostninger til drift ved at ændre linjeføringen ved DTU.


Journalnummer

15001797.


3.pdf
4.pdf

Bilag

Brev fra Letbaneselskabet
Alternative DTU linjeføringer


5. Meddelelse - Dialog og samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsakademier

Meddelelser

Region Hovedstaden har indtil for nylig været repræsenteret i mange af hovedstadsregionens erhvervsskolers og erhvervsakademiers bestyrelser. Pga. lovændringer om erhvervsakademier og vedtægtsændringer på erhvervsskolerne vil Region Hovedstaden fremover kun være repræsenteret i bestyrelser på social- og sundshedsskoler.

 

Uddannelsesområderne har betydning for at sikre adgangen til kompetent arbejdskraft, der skal understøtte både grøn, sund, kreativ og smart vækst i den kommende regionale vækst- og udviklingstrategi (ReVUS). Derudover har områderne betydning for regionens aftagerinteresser på sundhedsområdet.

 

Regionsrådsformanden har derfor skrevet til formændene for bestyrelserne på erhvervsskolerne og erhvervsakademierne i Region Hovedstaden med henblik på at styrke det politiske samarbejde.

 

Ændringer af vedtægter og lovgivning har medført, at regionsrådet ikke længere er repræsenteret i bestyrelserne på erhvervsskoler og erhvervsakademier. Social- og sundhedsskolerne er undtaget - her vil Region Hovedstaden fortsat være repræsenteret som væsentlig aftagervirksomhed.

 

Region Hovedstaden har imidlertid også ansvaret for den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVus), hvor uddannelse og kompetent faglært arbejdskraft indgår som grundlæggende rammevilkår for både væksten og livskvaliteten. Også Vækstforum Hovedstadens vækstpartnerskabsaftale 2015 med regeringen prioriterer som en fælles opgave at sikre mere kompetent arbejdskraft og initiativer, der understøtter, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse - bl.a. ved at skabe flere praktikpladser, sikre talentudvikling og iværksætteri samt bedre ungdomsmiljøer på erhvervsskolerne.

 

Regionsrådsformanden har på denne baggrund retttet henvendelse jf bilag 1 til samtlige bestyrelsesformænd på erhvervsakademier og erhvervsskoler - social- og sundhedsskolerne undtaget - med henblik på fortsat dialog og samarbejde på politisk niveau.


Journalnummer

15001548


5.pdf

Bilag

Breve til bestyrelser i erhvervsskoler og akadamier fra formanden


6. Meddelelse - Temadrøftelser i forretningsudvalget

Meddelelser
Forretningsudvalget har besluttet, at der i forbindelse med møderne kan afholdes temadrøftelser om forskellige aktuelle emner. Forretningsudvalget kan løbende komme med forslag til hvilke temadrøftelser der vil være relevante og der er indtil videre foreslået temadrøftelse om følgende emner:
Af hensyn til mødeafviklingen foreslås der ikke afholdt temadrøftelser på møderne i juni, august og september som følge af budgetprocessen.
 
Medlemmerne kan foreslå temadrøftelser til administrationen, der vil indarbejde disse i mødeplanlægningen.

Journalnummer
150048907. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:


Journalnummer

14002394
8. Konferencer mv.: