UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-05-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-05-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Bemyndigelse til indsendelse af ansøgning om udmøntning af finanslov 2015 på fødselsområdet1. Bemyndigelse til indsendelse af ansøgning om udmøntning af finanslov 2015 på fødselsområdet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På finansloven for 2015 er der afsat midler til løft af kvaliteten på regionernes fødesteder. Regionens andel udgør ca. 23 mio. kr. årligt. Sundhedsministeriet har den 6. maj indkaldt ansøgning med udspecificeret budget for, hvordan regionen vil anvende midlerne med frist den 1. juni 2015. De korte frister fra ministeriet giver ikke mulighed for at forelægge en detaljeret ansøgning til politisk godkendelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 12. maj 2015:
 
Sagen blev sendt til skriftlig votering til forretningsudvalgets medlemmer.
 
Anbefalet.
 
Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
På finansloven for 2015 er der afsat midler til løft af kvaliteten på regionernes fødesteder. Af finanslovens tekst fremgår at midlerne "kan anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg", og at midlerne "fordeles i 2015-2016 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2017 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne." Sundhedsministeriet har indkaldt ansøgning herom med frist den 1. juni 2015.
 
I budget 2015 er det besluttet, at sundhedsudvalget skal følge op på tilbuddene og undersøge graden af ensartethed på fødeområdet. Sundhedsudvalget behandler på sit møde den 26. maj 2015 et serviceeftersyn, hvor der beskrives, hvor der med udgangspunkt i fødeplanen er behov for forbedringer på fødeområdet, og der gives bud på, hvordan finanslovmidlerne på fødeområdet kan anvendes.
 
Administrationen vil på baggrund af drøftelsen i sundhedsudvalget indsende ansøgning med budget til anvendelse af finanslovmidlerne efter drøftelserne i sundhedsudvalget om serviceeftersynet på fødeområdet.
 
I august 2015 forelægges en sag for forretningsudvalg og regionsråd om den endelige udmøntning af finanslovsmidlerne på fødeområdet. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes efter sædvanlig praksis i 3. økonomirapport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. maj 2015 og regionsrådet den 19. maj 2015.
Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges en udmøntningssag på august mødet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

Journalnummer
14012168