UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

09-06-2015 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-06-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Videre proces for udarbejdelse af forslag til budget 2016-19
2. Meddelelse - Udbud af betalingsformidling af daglige bankforretninger for Region Hovedstaden
3. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
4. Meddelelse - Dialog med kommunerne om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
5. Meddelelse - Navngivning af fusionshospitalerne
6. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT
7. Meddelelse - Orientering om utilsigtet hændelse vedrørende tab af ekkocardiografier
8. Aktuelle Orienteringer:
9. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Videre proces for udarbejdelse af forslag til budget 2016-19

På forretningsudvalgets møde i januar 2015 blev forelagt en tidsplan for budgetlægningen, hvor det fremgik, at regionsrådet ville blive præsenteret for et budgetforslag i august måned med henblik på 1. behandling på mødet d. 18. august og 2. behandling d. 22. september.
 
Tidsplanen var baseret på en forudsætning om, at der ville foreligge en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner primo juni måned, hvorefter de økonomiske rammer for 2016 ville være kendte. Som følge af, at der nu er udskrevet valg, er økonomiforhandlingerne sat i bero, og der er usikkerhed om, hvornår der kan forventes en aftale om regionernes økonomi.
 
En afklaring af den videre proces vil først kunne ske efter valget.
 
Efter de formelle tidsfrister for regionernes budgetlægning skal der senest den 15. august udarbejdes et forslag til budget for det kommende år og budgetlægningen skal være afsluttet inden d. 1. oktober, hvilket vil være vanskeligt med den nuværende forsinkelse, fx hvis der først foreligger en økonomiaftale i august måned. Der må således forventes fastsat nye tidsfrister for regionernes budgetlægning, hvilket der vil skulle tages højde for i tidsplanen.
 
Administrationen fortsætter arbejdet med afklaring og vurdering af de økonomiske rammer på baggrund af 2. økonomirapport 2015 med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2016-19, når der foreligger en økonomiaftale. Der vil blive forelagt en ny tidsplan, når den videre proces og de formelle rammer herfor er afklaret. I tilfælde af at der først indgås en økonomiaftale til august, må det forventes, at 1. behandlingen af budgetforslaget vil blive udskudt, formodentlig til september måned.
 
Danske Regioner er i dialog med regioner og ministerier om forskellige scenarier for regionernes budgetlægningsproces.

Journalnummer
150005052. Meddelelse - Udbud af betalingsformidling af daglige bankforretninger for Region Hovedstaden

Regionens bankaftaler med Danske Bank og Nordea udløber ved udgangen af 2015, og skal derfor som tjenesteydelse sendes i EU-udbud.
 
Aftalen omhandler håndtering af bankforretninger. Det vil sige løbende konti, kreditfacilitet, betalingsformidling, kassetransaktioner, elektronisk banksystem, betalingskort samt helt overordnet rådgivning omkring aktiver og passiver. Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale med et eller flere pengeinstitutter. Det bemærkes, at administrationen har overvejet, om regionen med fordel kunne tilslutte sig det statslige betalingssystem OBS (Offentligt Betalings System), men denne mulighed er fravalgt, dels fordi OBS kun er et betalingssystem og ikke indeholder fx kreditfaciliteter, dels fordi det er vurderet ikke at give nogen besparelse i forhold til en bankaftale.
 
Der anvendes en ekstern konsulent, som uafhængigt har vurderet kvaliteten af udbudsmaterialet. Efterfølgende vil den eksterne konsulent også medvirke til at vurdere tilbuddene i forhold til de kvalifikationer og tildelingskrav, der er opstillet i udbudsmaterialet.
 
I EU-udbudsmaterialet vil der være en række krav til økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet.
På baggrund af de fremsendte tilbud samt den førte dialog vælges den tilbudsgiver, som vurderes bedst at kunne opfylde Region Hovedstadens forventninger.
 
Aftalen skal gælde for en periode på 4 år, fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2019 med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

Journalnummer
150067983. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I marts måned 2015 har der været 2.532 omvisiteringer til private hospitaler, 31 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 69 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere. Som det fremgår af bilaget er antallet af omvisiteringer i 2015 steget ifht. 2014. Årsagen hertil skal særligt findes i at, udredningsretten nu for alvor er ved at slå igennem på egne hospitaler samt at de på flere områder har opbrugt deres kapacitet.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken har været stigende over efteråret. I marts er andelen ca. 62 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i marts ligger på ca. 94 %. Der pågår pt. et arbejde med at udarbejde systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen.
 
Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.

Journalnummer
12002387

1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


4. Meddelelse - Dialog med kommunerne om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Region Hovedstaden har i medfør af regionsloven etableret et kontaktudvalg, der skal drøfte og udvikle samarbejdet imellem regionen og de 29 kommuner i regionen.​ ​Kommunekontaktudvalget består af regionsrådets formand, som er født formand for udvalget, samt de 29 borgmestre.
På møde i Kommunekontaktudvalget i 14. november 2014 var der en temadrøftelse om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, herunder om den fra regeringen nedsatte evaluering.
Flere kommuner gav på mødet udtryk for, at den kommunale medfinansierings indhold og retning mangler transparens.
I forlængelse af drøftelsen på mødet blev det aftalt at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe med deltagelse af både region og kommunerepræsentanter. Arbejdsgruppen fik til opgave se på, hvordan der skabes større gennemsigtighed i forhold til den kommunale medfinansiering (jf. bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen)
 
De sidste måneder har arbejdsgruppen blandt andet:
 
Arbejdsgruppen afrapporterer til Kommunekontaktudvalget på mødet i august 2015.
Ved siden af arbejdsgruppearbejdet har der været en dialog med otte kommuner i Planområde Nord. Dialogen tog sit udgangspunkt i en henvendelse fra kommunerne, der havde konstateret en vækst i udgifterne til kommunal medfinansiering for kommunerne, der er større end den gennemsnitlige vækst i Region Hovedstaden. Administrativt har der været afholdt to møder mellem regionen og repræsentanter for de otte kommuner, hvor de særlige forhold i planområdet er blevet drøftet. I en fælles opsamling på møderne fremhæves behovet for større tydelighed og strategisk samarbejde, en anerkendelse af, at der på området er kommunikative udfordringer og at forpligtende initiativer på tværs af region og kommuner omkring samordningsudvalgene er vigtige. Det er også aftalt, at en fælles henvendelse til staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om reglerne for afregning ved overflytninger mellem hospitaler skal overvejes.

Journalnummer
15008543

2.pdf

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppe om kommunal medfinansiering


5. Meddelelse - Navngivning af fusionshospitalerne

Den 10. marts blev regionsrådet orienteret om hospitalernes midlertidige fusionsnavne, som skal anvendes i både den eksterne og interne kommunikation
 
Administrationen har revurderet den daværende navngivning, da fusionsnavnene er en stor udfordring i hospitalernes kommunikation med patienter og borgere, fx i forhold til patientindkaldelser, hvor fusionsnavn og -logo på indkaldelsen ville komme til at indeholde to geografiske betegnelser og dermed forvirre patienten i forhold til hvilken hospitalsgeografi, der er afsender, og hvor patienten skulle møde op til behandling. Den samme problematik er gældende for den udendørs skiltning på de fusionerende hospitaler.
 
På den baggrund er det administrativt besluttet, at hospitalerne fremadrettet skal differentiere kommunikationen, så fusionsnavnene udelukkende bruges i den interne kommunikation, for tydeligt at signalere, at de fusionerede hospitaler administrativt er et hospital. Mens hospitalerne i den eksterne kommunikation til patienter og borgere bibeholder de oprindelige hospitalsnavne og – logoer, så det er forståeligt og entydigt hvem afsenderen er. Dermed følger man den model, der blev vedtaget ved fusionerne af Amager- og Hvidovre Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilbage i 2011.
 
Fusionsnavnet Rigshospitalet, der gælder for Rigshospitalet og Glostrup Hospital, indeholder ikke to geografier, som de øvrige fusionshospitalsnavne, eksempelvis Amager og Hvidovre Hospital, og giver derfor ikke de samme udfordringer i patientkommunikationen i forhold til hvilken matrikel, der er afsender.
 
På denne baggrund er følgende navne fastlagt:
 
Hospitalsnavn og -logo til ekstern kommunikation:Fusionshospitalsnavn og -logo til intern kommunikation:
 
 
 • Amager Hospital
 • Bispebjerg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Frederiksberg Hospital
 • Gentofte Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Rigshospitalet
 • Rigshospitalet, Glostrup
 • Amager og Hvidovre Hospital
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Rigshospitalet
 • Rigshospitalet, Glostrup
 
Administrationen igangsætter en proces i løbet af 2016, der inddrager medarbejdere, borgere og øvrige relevante målgrupper. På den baggrund vil der blive tilrettelagt en politisk proces, hvor forslag til ny navngivning drøftes.

Journalnummer
150025396. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT

Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. It- og afbureaukratiseringsudvalget får rapportern forelagt til orientering forud for at den forelægges Forretningsudvalget.
 
Konklusioner fra rapporten
 
Sagshåndtering:
 
Systemdrift
 
Større aktiviteter:
 
Rapportern består af følgende afsnit:
 1. CIMT Servicedesk
  I dette afsnit præsenteres data for håndtering af henvendelser i CIMT Servicedesk.S
 2. Systemdrift og support
  I dette afsnit præsenteres driftsmålinger for vore kritiske systemer, samt data for håndtering af henvendelser til Klinisk programhjælp, er hjælper i forhold til de mere specialiserede systemer og programmer.
 3. Større aktiviteter
  Her gives status på en række større projekter, der er med til at løfte driftsniveauet og understøtter god service og høj kvalitet i regionens teknologiske miljø.
 4. Baggrund
  I baggrundafsnittet gives en grundigere teknisk forklaring af det data, der præsenteres i afsnit 1-3.
  I del 1-3 er udviklingen på områderne illustreret via enten grafer eller tabeller. Dertil er tilknyttet en kort skriftlig kommentar, der beskriver årsager og forklaringer på den aktuelle udvikling. Formålet med denne opdeling er at give modtageren en så kortfattet præsentation af rapporten som muligt. Ønskes en grundigere forklaring af grafer, henvises der til afsnit 4, hvor der gives en mere teknisk og grundig redegørelse af de foregående afsnit.

Journalnummer
14002072

2.pdf

Bilag

Rapport - Overordnet status på drift og udvikling - oienterig fra CIMT


7. Meddelelse - Orientering om utilsigtet hændelse vedrørende tab af ekkocardiografier

I april og maj måned blev der rapporteret tre utilsigtede hændelser til Center for IT, Medico og Telefoni fra hospitalerne Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre, der omhandlede, at billedmateriale fra tidligere ekkocardiografier ikke kunne fremfindes.
 
Administrationen iværksatte på baggrund af indrapporteringen en udredning mhp. at få standset og rettet op på fejlen. Fejlen blev identificeret som en konfigurationsfejl, der betød, at visse billedoptagelser blev slettet i stedet for at blive overført til arkiv. Fejlen forløb i perioden fra den 12. februar 2015 til den 14. april 2015 og betød, at i alt 4.713 ekkocardiografioptagelser er mistet, hvilket har betydning for ca. samme antal patienter fordelt på tre hospitaler. Det er alene billederne der ikke er gemt, mens beskrivelserne fortsat er tilgængelige.
 
Fejlen blev rettet den 14. april 2015, og der har ikke siden været problemer med at overføre billeder (og videooptagelser) til arkiv.
 
Konsekvenser for patienter ved fejlen
Indmeldingerne fra de berørte hospitaler er, at der ikke er nogen direkte patientsikkerhedsmæssig risiko forbundet med tabet af billederne.
 
Hospitalerne har således behandlet berørte patienter på baggrund af de umiddelbare fund i billedmaterialet. Lægernes beskrivelse af samtlige optagelser er som anført gemt og til stede, og disse vil derfor kunne anvendes som udgangspunkt for vurdering af de berørte patienter.
 
For enkelte patienter forholder det sig sådan, at der er behov for ældre optagelser for at optimere patienternes behandling. Her kan det derfor blive nødvendigt at gentage undersøgelserne. Det anslås, at dette vil være nødvendigt for ca. 50 patienter, inden de kan modtage videre behandling f.eks. i forbindelse med optimering af behandling eller i forbindelse med planlægning af en operation.
 
Klinikkerne på hospitalerne har i samråd med systemejeren vurderet, at den bedste løsning fremadrettet er, at patienter genindkaldes løbende, når det vurderes, at der mangler data og det er nødvendigt i behandlingen.

Journalnummer
140020728. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
140023949. Konferencer mv.: