UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - Tillægsdagsorden

STED

H6

STARTTIDSPUNKT

05-03-2013 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Forslag til anvendelse af midler til yderligere styrkelse af akutmodtagelser, akutklinkker og akutte tilbud1. Forslag til anvendelse af midler til yderligere styrkelse af akutmodtagelser, akutklinkker og akutte tilbud

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE


ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

 1. at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at de i budget 2013 afsatte midler til yderligere styrkelse af den akutte indsats nu udmøntes som foreslået i mødesagen, og

 2. at Kvalitetsudvalget anmodes om at følge udviklingen.


RESUME

Regionsrådet afsatte ved budgetvedtagelsen 25 mio. kr. årligt til brug for en yderligere styrkelse af regionens akutmodtagelser, akutklinikker og akutte tilbud. Der er indhentet forslag fra hospitalerne til anvendelse af pengene.


SAGSFREMSTILLING

Det er ved vedtagelse af Budget 2013 – 2016 besluttet, at der afsættes en pulje på 25 mio. kr. årligt til en yderligere styrkelse af regionens akutmodtagelser, akutklinikker og akutte tilbud.

De afsatte midler skal ses i forlængelse af de allerede tilførte midler til akut-området og anbefalingerne fra den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet. Det var arbejdsgruppens vurdering, at der fortsat er behov for fokus på: at nedbringe ventetider, optimering af arbejds-gange, bedre service og kommunikation med patienterne.

Regionsrådet har endvidere ved budgetvedtagelsen sat fokus på, at speciallæger kommer i front i akutmodtagelser og akutklinikker.


Forslag til fordeling af puljen på 25 mio. kr.

Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling af beløbet på 25 mio. kr. ud fra hvert hospitals andel af akutte indlæggelser i 2011. Det giver følgende beløbsmæssige fordeling mellem hospitalerne:

På baggrund af den beløbsmæssige fordeling har hvert hospital beskrevet, hvordan de kan anvende beløbet til en yderligere styrkelse af indsatsen på akutområdet. Forslagene beskriver, hvordan midlerne – også på tværs af matrikler - bedst kan anvendes i forhold til at nedbringe ventetider, optimere arbejdsgangene og forbedre service og kommunikation med patienterne.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, foreslås langt de fleste midler anvendt til at sikre speciallægetilstedeværelse i de akutte modtagelser. Formålet er at sikre en hurtigere og korrekt diagnostik og behandling, hvilket forventes at reducere ventetiden for patienter og pårørende.

Konkrete forslag på det enkelte hospital

I nedenstående oversigt er hvert hospitals konkrete forslag beskrevet i overskriftsform:

Hospital

Forslag

Økonomi

Hvidovre-Amager

Hospital

 • Udvidelse af tilstedeværelsesvagt i børneakutmodtagelsen og i akutmodtagelsen.

 • Øget plejenormering i akutmodtagelsen.

 • Udvidelse af sengekapaciteten i Medicinsk Enhed med fem senge.

I alt 6.128.000 kr. i 2013 stigende til 7.721.000 kr i 2014.

Hvidovre Hospital vil fra 2014 selv medfinansiere tiltaget med 1,6 mio. kr. årligt.

Glostrup Hospital

 • Udvidet medicinsk speciallægefremmøde i akutklinikken om dagen til først på aftenen.

 • En neurologisk speciallæge til at overlappe mellem dag- og aftenarbejdstid (tidsrum med spidsbelastning).

Udgift i alt pr år 1.825.042 kr. Midlerne dækker 230 hverdage om året og dermed ikke de sidste 30 hverdage. Glostrup Hospital finansierer selv de 220.000 kr., som det koster at udvide ordningen til alle hverdage året rundt.

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

 • Trinvis udvidelse af antal speciallæger tilknyttet Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Der er på nuværende tidspunkt 3 speciallæger tilknyttet Akutmodtagelsen. Dette vagtlag foreslås udbygget med 3 – 3,5 speciallæge. Det giver mulighed for udvidet dækning i dagtid frem til kl. 18.00 på hverdage og dækning i belastede perioder weekendaftener/dagtid via lokalaftaler.

 • Resterende midler allokeres til arbejdsomlægninger i afdelinger med betydelig akut aktivitet omkring Akutmodtagelsen (ortopædkirurgi, kirurgi, intern medicin og neurologi) med sigte på øget speciallægetilstedeværelse i vagtperioden.

Udgift i alt 3 – 3,5 mio. kr. årligt.

Gentofte Hospital

 • Udvidet tilstedeværelse af speciallæge i akutklinikken alle dage i tidsrummet 15.00-22.00.

Udgifter i alt pr. år 1.509.730 kr.

Herlev Hospital

 • Gennemgående flowansvarlig speciallæge fra kl. 8-21 alle ugens dage – 3,1 stilling – = 3.699.100 kr. årligt.

 • ”Lukke- /slukkefunktion” på Medicinsk Afd. O hverdage kl. 15.24-18.00 X 2 – 0,88 stilling = 793.800 kr. årligt.

 • Ekstra weekenddagvagt kl. 8.00-15.00 i sengeafsnittet – 0,48 stilling = 670.200 kr. årligt.

 • 1 ortopædkirurgisk reservelæge til 550.000 kr. årligt.

Udgifter i alt pr. år 5.713.100 kr., hvoraf Herlev Hospital finansierer differencen mellem dette beløb og hospitalets forholdsmæssige andel på 5.468.662 kr.

Nordsjællands Hospital

 • Ansættelse af 1 ekstra akutlæge (speciallæge) i Akutafdelingen til forlænget tilstedeværelse i weekend samt vagthonorar hertil. Årlig udgift 1,1 mio. kr.,

 • Etablering af et såkaldt bioanalytisk TechTeam, der er et specialiseret monofagligt bioanalytikerteam, som indgår i et multidisciplinært samarbejde med det øvrige personale i akutområdet. Tech-teamets ansvar er at prioritere og koordinere opgavevaretagelsen i relation til patientens behov (f.eks. triagekategorier), i stedet for ”runder” som nu. Årlig udgift 1,1 mio. kr.,

 • Ekstra serviceassistent i Akutafdelingen. Årlig udgift 0,33 mio. kr.

 • Styrkelse af Akutklinikken i Frederikssund. Der skal afsættes ressourcer til koordinatorfunktioner, triagefunktion, behandlere mv. i det tidsrum, hvor akutklinikken er åben. Derudover skal antallet af akutsygeplejersker opnormeres, og der skal være de fornødne sekretærressourcer til modtagelse, registrering og jounalskrivning. Det vurderes, at der skal opgraderes med minimum 6 stillinger fordelt på ovennævnte personalegrupper. Årlig udgift 3,0 mio. kr.

Udgifter i alt pr. år 5,53 mio. kr.

Bornholms Hospital

 • Nynormering af en speciallæge i Akutmodtagelsen i dagtid på hverdage. Speciallægen skal være uddannet indenfor det akutmedicinske område.

Udgifter i alt pr. år ca. 1,0 mio. kr.

Opfølgning

Administrationen anbefaler, at beløbet på 25 mio. kr. i 2013 udmøntes med de foreslåede beløb og til de foreslåede tiltag. Det foreslås, at Kvalitetsudvalget anmodes om at foretage løbende opfølgning på effekten af de tiltag, som iværksættes.


KOMMUNIKATION

Beslutningen kommunikeres på regionens hjemmeside og intranet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at det i budgettet for 2013 afsatte beløb på 25 mio. kr. til yderligere styrkelse af yderligere styrkelse af regionens akutmodtagelser, akutklinikker og akutte tilbud frigives og udmøntes som angivet.


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Sagen behandledes før sag nr. 15.

Anbefales.

Henrik Thorup (O) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING