UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager

STED

H2

STARTTIDSPUNKT

12-03-2013 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Etablering af et enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden1. Etablering af et enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE


ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

  1. at aftalen vedrørende lægevagtsordningen efter overenskomsten med PLO opsiges med henblik på etablering af et enstrenget akutsystem i Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014,

  2. at den overenskomstbestemte lægevagt tilbydes at flytte ind i Sundhedshuset i Helsingør samtidig med, at regionen bevarer akutlægedækning i huset frem til 1. januar 2014,

  3. at den tidligere meddelte investeringsbevilling til forarbejder til samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed på 2 mio kr. forhøjes med 33 mio kr, finansieret af det i budget 2013 og 2014 afsatte rådighedsbeløb, og

  4. at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå aftale om udvidelse af Den Præhospitale Virksomheds lejemål.


RESUME

Det foreslås, at der etableres et enstrenget akutsystem i hele Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014. Det indebærer, at de nuværende lægevagtsopgaver, der i dag varetages af praktiserende læger i henhold til særskilt aftale efter overenskomsten om almen praksis, fra 2014 integreres i regionens eget akutsystem. Lægevagtens nuværende opgaver med telefonkonsultation og hjemmebesøg lægges ind under Den Præhospitale Virksomhed, mens de nuværende personlige konsultationer hos lægevagten fremover integreres i regionens akutmodtagelser, akutklinikker, Sundhedshuset i Helsingør og evt. kommende sundhedshuse.

Borgerne vil ved et sådant enstrenget system blot skulle huske to telefonnumre, nemlig 112 ved akut livstruende sygdom, og 1813 ved behov for rådgivning og visitation til relevante akuttilbud.

Der etableres en lægevagt i Sundhedshuset i Helsingør. PLO's lægevagt kan flytte ind samtidig med at regionen bevarer akutlægedækning i huset, som ønsket af PLO frem til den 1. januar 2014. Derefter fortsætter regionens egen lægevagt.

Udgifterne kan afholdes inden for de nuværende budgetmæssige rammer, idet investeringsudgiften ved lokalisering af lægevagtsopgaverne i Den Præhospitale Virksomhed forventes afholdt indenfor investeringsbudgettets rammer og driftsudgifterne finansieres ved mindreudgifter ved de nuværende lægevagtsfunktioner.


SAGSFREMSTILLING

Enstrenget akutsystem for regionens borgere

Borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af sygdom eller skade, skal have let adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening.

Det har siden vedtagelsen af de sundhedspolitiske erklæringer i forbindelse med regionens dannelse og Hospitalsplan 2007 været et mål, at regionens akutsystem skal være enstrenget, og at sammenlægning af akutmodtagelser/-klinikker og lægevagt skal indtænkes. Der er indgået en politisk aftale mellem partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Andreas Røpke (uden for partierne) om integrering af lægevagten med regionens samlede akutsystem. Den politiske aftale er vedlagt som bilag.

Den akutte behandling af regionens borgere sker i dag via 2 systemer, enten via akuttelefonen 1813/112-funktionen eller via den overenskomstbestemte lægevagt.

For at etablere et enstrenget akutsystem foreslås det, at der med virkning fra 1. januar 2014 sker en organisatorisk og fysisk samordning af den overenskomstbestemte lægevagt med regionens øvrige akutte tilbud.

I overensstemmelse med anbefalingen fra regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab etablerer regionen hermed en entydig og visiteret adgang til akutsystemet, hvor lægevagtsordningen samordnes med det øvrige akutsystem. Det er ved vedtagelsen af budget 2013 besluttet, at visitationen til akutmodtagelser/-klinikker, som skal etableres i henhold til økonomiaftalen 2012, fra 2014 skal ske via akuttelefonen 1813.

Det er forventningen, at etableringen af et enstrenget akutsystem vil sikre en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på akutområdet. Endvidere vil det skabe grundlag for en kvalitetsforbedring af akutbetjeningen af regionens borgere.

Integreringen af lægevagten med regionens øvrige akutsystem indebærer:

Alt præhospitalt akutarbejde fra 112, akuthelikoptere, akutlægebiler, ambulancer med og uden paramediciner, liggende sygetransport samt rådgivning og visitationshjælp via akuttelefonen 1813 og lægevagtsopgaver med telefonkonsulation, hjemmebesøg mv. er herefter samlet i Den Præhospitale Virksomhed. De nævnte lægevagtsopgaver kan placeres i Den Præhospitale Virksomheds lokaler i Ballerup ved en udvidelse af lejemålet. Det er aftalt med udlejer, at lejemålet kan udvides på samme vilkår som for nuværende lejemål.

Borgerne vil ved et sådant enstrenget system blot skulle huske to telefonnumre, nemlig 112 ved akut livstruende sygdom, og 1813 ved behov for rådgivning og visitation til relevante akuttilbud.

Lægevagtsbetjening af Sundhedshuset i Helsingør

Der etableres en lægevagt i Sundhedshuset i Helsingør. PLO's lægevagt kan flytte ind samtidig med at regionen bevarer akutlægedækning i huset, som ønsket af PLO frem til den 1. januar 2014. Derefter fortsætter regionens egen lægevagt.


KOMMUNIKATION

Der vil være behov for at informere regionens borgere om den nye organisering. Informationsindsatsen vil blive indtænkt i administrationens planlægning og implementering af et enstrenget akutsystem pr. 1. januar 2014.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i investeringsbudgettet afsat 10 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014 til samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed i Ballerup. Der er tidligere meddelt investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forarbejder i forbindelse med samlokaliseringen. Der søges nu forhøjelse af investeringsbevillingen med 33 mio. kr. til brug for gennemførelse af samlokaliseringen. Investeringsudgifterne ved integrering af lægevagtsopgaver i virksomhedens lokaler kan afholdes inden for det i 2013 og 2014 i alt afsatte beløb på 35 mio. kr., idet der vil være behov for fremrykning af midler fra 2014 til 2013. Fremrykningen forventes modsvaret af tilsvarende forskydninger på andre investeringsprojekter.

Driftsudgifter til personale modsvares af mindreudgifter til honorarer m.m. under praksisområdet til de praktiserende læger, der varetager lægevagtsfunktionen i dag. Udgifter til husleje og drift modsvares af mindreudgifter under praksisområdet til den nuværende lægevagtsfunktion. Den bevillingsmæssige berigtigelse mellem bevillingsområderne foretages i økonomirapporteringen.


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Der var omdelt skriftlig henvendelse af 10. marts 2013 fra PLO-Hovedstaden samt administrationens bemærkninger hertil.

Anbefales idet C (2) tilkendegav, at man ved sagens behandling i regionsrådet stemmer for indstillingens punkt 2, men imod indstillingens øvrige punkter. O (1) tilkendegav, at man ved sagens behandling i regionsrådet vil stemme for indstillingens punkt 2, men imod indstillingens punkt 1, 3 og 4, idet gruppen tilkendegav, at forslaget burde have været sendt i høring forud for regionsrådets behandling.

Birgitte Kjøller Pedersen (F) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Politisk aftale om integrering af lægevagten i regionens samlede akutsystem
Brev til forretningsudvalget i Region H fra PLO-Hovedstaden
Notat af 12. marts 2013 og DSI telefonvisitation sammenfatning