UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-10-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-10-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
2. Meddelelser - Udmøntning af finanslovsmidler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger
3. Aktuelle Orienteringer:
4. Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
5. Konferencer mv.:
6. Publikationer:1. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I juli måned 2015 har der været 2.016 omvisiteringer til private hospitaler, 30 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 70 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” (primært urologi) og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionens er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
I juli er andelen ca. 54 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i juli ligger på ca. 89 %.
 
Der pågår pt. et arbejde med udarbejde systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen. Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.

Journalnummer
12002387

1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsret


2. Meddelelser - Udmøntning af finanslovsmidler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger

Midlerne fra finansloven for 2015 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger er nu udmøntet. Hospitalerne har derfor fået besked på, at de politisk godkendte tiltag kan igangsættes.
 
Amager og Hvidovre Hospital har oplyst, at deres oprindeligt planlagte tiltag med opnormering af senge til somatiske patienter med psykiatrisk diagnose på Medicinsk Afdeling, Amager ikke etableres, da det var en del af en større omorganisering, som ikke gennemføres. Amager og Hvidovre Hospital vil stadig anvende midlerne på Medicinsk Afdeling på Amager, men i stedet til kardiologiske patienter, hvor midlerne vil blive anvendt til ansættelse af flere speciallæger og ved behov også flere sekretærer.

Journalnummer
150093673. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
JOURNALNUMMER
14002394
 4. Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:
 
JOURNALNUMMER
150026175. Konferencer mv.:
6. Publikationer: