UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-10-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-10-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om effektive patientforløb mv. på baggrund af tv-udsendelse1. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) om effektive patientforløb mv. på baggrund af tv-udsendelse

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B) har bedt om at få en sag på forretningsudvalgets dagsorden med henblik på en generel drøftelse af nogle af de spørgsmål, som TV2’s udsendelse ”Patienten, der fik nok” rejser. Det drejer sig om bl.a. effektive patientforløb, patienten i centrum, fortrolighed omkring patientsamtaler mv.

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 5. oktober 2015:
 
Forretningsudvalget besluttede at henvise spørgsmålene 1, 2, 4 og 6 til drøftelse i sundhedsudvalget.
 
Karin Friis Bach (B) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Charlotte Fischers henvendelse
Charlotte Fischer (B) oplyser, at Radikale Venstres regionsrådsgruppe har set TV2's dokumentarprogram "Patienten, der fik nok". Samtidig har gruppen læst den orientering, som administrationen sendte ud til regionsrådet den 22. september 2015. Heri besvares en række centrale forhold vedrørende den konkrete sag. Gruppen mener dog også, at dokumentaren bør drøftes bredt. Dvs. om de kritikpunkter, der peges på i det konkrete forløb, dækker over noget enkeltstående eller snarere mere typisk for nogle slags patientforløb i regionen. Derfor ønsker gruppen på førstkommende møde i forretningsudvalget og med udgangspunkt i dokumentaren drøftet følgende spørgsmål, som gruppen anser for centrale for en god patientbehandling:
 
  1. Effektive patientforløb: Patienten mener at have haft kontakt til 20 eller 21 læger i sit behandlingsforløb. Én ting, at dette nødvendigvis må opleves som dybt frustrerende af patienten. Noget andet er, at så mange forskellige læger næppe giver de bedste forudsætninger for effektive forløb. Mener administrationen på baggrund af det konkrete patientforløb, at der er grundlag for en generel effektivisering af vores patientforløb i regionen. Hvis ja, hvilke tiltag vil administrationen iværksætte for at sikre patientforløb med færre læger/behandlingsansvarlige knyttet på?
  2. Patienten i centrum: Regionens strategiske indsatsområde "Ventet og velkommen" handler om at sætte patienten i centrum. Dokumentaren efterlader ikke et indtryk af, at dette synes at være slået igennem på den pågældende afdeling. Fagpersonalet har ikke læst patientens journal, før de går ud til ham, men sidder og skimmer den under samtalerne, mens patienten selv redegør for sit forløb sket. Det giver en grundlæggende følelse af utryghed hos de fleste. Radikale Venstres regionsrådsgruppe ønsker på den baggrund at vide, hvordan administrationen arbejder med at ændre den form for patientmøde på regionens hospitaler.
  3. Patientsamtaler i fortroligt rum: TV2's dokumentar giver indtryk af, at det er udbredt at gennemføre patientsamtaler, hvori der indgår meget personlig information, i åbent rum, hvor der er andre patienter, pårørende, ansatte mv. til stede. Hospitalsdirektionen på Hvidovre har undskyldt dette forhold. Hvad har administrationen gjort eller tænkt sig at gøre for at sikre sig, at dette ikke foregår på regionens øvrige hospitaler.
  4. Kontaktperson: I dag gælder et lovkrav om, at patienter har en fast tilknyttet kontaktperson. Mens vi venter på forsøg med en behandlingsansvarlig læge, er det vigtigt, at kontaktperson-ordningen fungerer optimalt. Radikale Venstres regionsrådsgruppe vil derfor gerne vide, hvorvidt patienter fast orienteres om, hvem deres kontaktperson er og får dennes kontaktoplysninger - og hvis ja, hvordan. Hvis nej, har administrationen på den baggrund tænkt sig at indskærpe lovens krav over for regionens hospitaler?
  5. Ventetider på ambulatorier: Radikale Venstres regionsrådsgruppe ønsker en generel redegørelse for ventetiderne på regionens ambulatorier - og udviklingen af disse over de seneste år. Samtidig ønsker gruppen at vide, hvordan patienterne orienteres om deres ventetid før og imens. Det skal bl.a. ses i lyset af, at Hvidovres direktion i den skriftlige orientering fastslår, at "det ikke er rimeligt at vente på en sådan tid uden løbende information". Det sår tvivl om, hvorvidt direktionen mener, at det er rimeligt at vente så mange timer, hvis blot man orienteres.
  6. Journaloplysninger fra privathospitaler: Af dokumentaren fremgår, at patientens journal ikke rummer information om patientens kontakt til Hamlet, endsige at Hamlet havde henvendt sig til Hvidovre for at få patienten indlagt. Mener administrationen på den baggrund, at der er en generel udfordring med at få oplysninger fra privathospitalerne ind i patienternes journaler? Radikale Venstres regionsrådsgruppe mener, at det er vigtigt, at patienters journaler rummer alle relevante oplysninger om patientens forløb og behandling - også når det involverer et privathospital.
 
Administrationens bemærkninger
Der er den 22. september 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets medlemmer om det konkrete patientforløb, der danner baggrund for TV – udsendelsen. Redegørelsen er vedlagt som bilag.
 
Det er administrationens opfattelse, at spørgsmålene 1, 2, 4 og 6 hører under Sundhedsudvalgets kompetence efter styrelsesvedtægten.
 
For så vidt angår spørgsmål 4 bemærkes det, at regionsrådsformanden har anmodet administrationen om en redegørelse for status for implementeringen af en ordningen med behandlingsansvarlig læge. Redegørelsen vil kunne indgå i Sundhedsudvalgets behandling af sagen.
 
Det bemærkes for så vidt angår spørgsmål 3, at regionsrådsformanden på baggrund af TV-udsendelsen har anmodet administrationen om en nærmere redegørelse for, hvor udbredt det at afholde private patientsamtaler på hospitalsgangene på regionens hospitaler og for hvordan hospitalerne arbejder med at sikre diskretion omkring private patientsamtaler, indtil de nye sygehusbyggerier står klar, og flere patienter dermed kan få en ensengsstue. Når redegørelsen foreligger vil den blive tilsendt regionsrådets medlemmer.
 
For så vidt angår den del af spørgsmål 3, der vedrører gennemførelse af samtaler med patienter i åbne rum bemærkes, at det fremgår af redegørelsen, at der foreligger brud på gældende regler om fortrolighed, dersom personalet drøfter fortrolige forhold med en patient på en måde, så uvedkommende kan overhøre samtalen. Det er således ikke i strid med reglerne at føre patientsamtaler på gange, såfremt det sikres, at uvedkommende ikke overhører samtalen.
 
For så vidt angår spørgsmål 5 om ventetid på ambulatorier bemærkes, at det fremgår af redegørelsen, at patienten var blevet henvist til en hurtig CT-scanning på en såkaldt ”chancetid”. Der var således i dette tilfælde ikke tale om en normal ambulatorietid, hvor patienten indkaldes til et bestemt tidspunkt og hvor ventetid derfor som hovedregel er af begrænset varighed.
 
Det fremgår af spørgsmål 5, at spørgsmålet rejses “i lyset af, at Hvidovres direktion i den skriftlige orientering fastslår, at "det ikke er rimeligt at vente på en sådan tid uden løbende information". Det sår tvivl om, hvorvidt direktionen mener, at det er rimeligt at vente så mange timer, hvis blot man orienteres.”
Det bemærkes hertil, at det hospitalsdirektionen sigter til er det forhold, at patienten ved indkaldelse til en ”chancetid”, der indebærer muligheden for en længere ventetid, skal orienteres om den forventede ventetid og direktionen beklager, at det åbenbart ikke har været tilfældet her.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
15014392

1.pdf
2.pdf

Bilag

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Charlotte Fischer (B)
Redegørelse om konkret patientforløb på Amager og Hvidovre Hospital udsendt til regionsrådets medlemmer