UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

08-12-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-12-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Organisering af de medicinske opgaver i planlægningsområde Syd
2. Meddelelse - Forslag om ny fremgangsmåde for ibrugtagning af nye lægemiddelstoffer og eksperimentellægemiddelbehandling på hospitalerne
3. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
4. Meddelelse - Udsættelse af sager i budgetudmøntning
5. Meddelelse - Igangsættelse af arbejdet med sammenlignende analyser
6. Lukket punkt
7. Lukket punkt
8. Aktuelle orienteringer samt administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder
9. Konferencer mv.:
10. Meddelelse - Spansk entreprenør Abengoa i rekonstruktion1. Meddelelse - Organisering af de medicinske opgaver i planlægningsområde Syd

De medicinske afdelinger i planlægningsområde Syd samles under en hospitalsdirektion
Den 1. januar 2015 overtog hospitalsdirektionen for Amager og Hvidovre Hospital ansvaret for den medicinske afdeling samt akutklinikken på Glostrup-matriklen. De medicinske afdelinger samt akutklinikkerne og akutmodtagelsen på henholdsvis Amager-, Hvidovre- og Glostrup-matriklerne har således været samlet under den samme hospitalsdirektion siden årsskiftet, og i den forbindelse har hospitalsdirektionen vurderet, hvordan de medicinske opgaver varetages bedst muligt på de tre matrikler under hensyntagen til både Hospitalsplan 2020 (HOP 2020), kvalitet, lighed, sammenhæng i patientforløb, økonomi og personaleressourcer.
 
I foråret 2015 blev det klart, at det var en udfordring at opretholde den medicinske sengeafdeling i sin daværende form på Glostrup-matriklen. Udfordringerne bestod i, at det var vanskeligt at rekruttere både plejepersonale og speciallæger, hvilket gik ud over den faglige kvalitet og målet om at sikre ensartet behandling til alle regionens borgere. Hospitalsdirektionen valgte derfor at omlægge nogle opgaver ved i praksis at flytte opgaver fra Glostrup-matriklen til Hvidovre-matriklen. Det var i samme periode, at der administrativt blev drøftet forskellige forslag til, hvordan udfordringerne i planlægningsområde Syd kunne løses på længere sigt. Fx foreslog hospitalsdirektionen overfor koncerndirektionen, at en mulig løsning var at lukke den medicinske sengeafdeling på Glostrup-matriklen, således at hele den medicinske sengeaktivitet for planlægningsområde Syd fremadrettet skulle varetages på hhv. Amager- og Hvidovre-matriklerne. Dette forslag har været gengivet i medierne (bl.a. Vestegnen), før konsekvenserne af forslaget var fuldstændig afdækket.
 
Hospitalsdirektionen har i samråd med koncerndirektionen grundigt belyst, hvordan udfordringerne i planlægningsområde Syd kan imødekommes bedst muligt. Det er på den baggrund vurderingen, at sengeafdelingen på Glostrup-matriklen skal opretholdes, og at udfordringerne i stedet kan imødekommes ved at gennemføre mindre ændringer på opgavefordelingen og derved flytte enkelte speciallægeårsværk mellem hhv. afdelingen på Hvidovre-matriklen og afdelingen på Glostrup-matriklen. Det er endvidere vurderingen, at en løsning af udfordringerne i planlægningsområde Syd på nuværende tidspunkt bør ske ved mindst mulig indgriben i de eksisterende forhold.
 
Udfordringer og ændringer i opgavefordelingen mellem hospitalsmatriklerne i planlægningsområde Syd
Generelt har det gennem længere tid været nødvendigt at indgå dyre aftaler om frivilligt ekstra arbejde (FEA-aftaler) for at få plejepersonale- og lægevagterne dækket på de medicinske sengeafdelinger. På alle tre matrikler (Amager, Hvidovre og Glostrup) har direktionen derfor arbejdet intensivt med rekruttering af personale. Der er fx lavet særlige introduktionsstillinger/-forløb for nyuddannet plejepersonale.
 
Problemerne med at sikre personale har været størst på Amager- og Glostrup-matriklerne, og som følge af disse problemer blev der i forsommeren 2015 lukket 13 medicinske senge på Glostrup-matriklen. Fokus på at sikre særlige introduktionsstillinger/-forløb for nyuddannet plejepersonale har båret frugt, således at de ledige plejepersonalestillinger nu er besat, og 8 af de 13 lukkede medicinskesenge er genåbnet den 1. september på Hvidovre-matriklen, og de resterende 5 senge er genåbnet den 1. oktober på Glostrup-matriklen.
 
I modsætning til udviklingen på plejeområdet er problemerne på speciallægeområdet fortsat meget store. Der har gennem en del år været mangel på speciallæger indenfor en række af de intern medicinske specialer, som eksempelvis lungesygdomme, mave-tarm-lever sygdomme og hormon- og stofskiftesygdomme. I planlægningsområde Syd har det især ført til udfordringer med at rekruttere medicinske speciallæger til Glostrup- matriklen.
 
Hospitalsdirektionen har for at sikre, at patienterne også indenfor disse medicinske specialer modtager høj faglig kvalitet i behandlingen, derfor været nødsaget til at flytte ambulante opgaver indenfor de tre nævnte medicinske specialer til Hvidovre-matriklen. Det betyder bl.a., at al ambulatoriefunktionen inden for mave-tarm-lever sygdomme er flyttet fra Glostrup- til Hvidovre-matriklen, og fra 2016 flyttes lægeambulatoriefunktionen indenfor lungesygdomme fra Glostrup-matriklen til Hvidovre-matriklen, mens sygeplejeambulatoriefunktionen bibeholdes på Glostrup-matriklen.
 
Sengeantallet er uændret
Omorganiseringen af opgaver på det medicinske område mellem Hvidovre- og Glostrup-matriklerne som beskrevet ovenfor har ingen indflydelse på det samlede antal medicinske senge i planlægningsområde Syd. Med den beskrevne omfordeling af opgaver flyttes der som tidligere beskrevet 8 medicinske senge fra matriklen i Glostrup til matriklen i Hvidovre, og sengeafdelingen på Glostrup-matriklen opretholdes med i alt 85 senge.
 
Orientering af berørte kommuner og andre samarbejdsparter
Kommuner og praktiserende læger bliver løbende orienteret om ændringerne i opgavevaretagelsen mellem hhv. Glostrup-matriklen og Hvidovre-matriklen via regionens visitationssystem. I forbindelse med at denne formandsmeddelelse forelægges forretningsudvalget orienterer administrationen også de relevante kommuner om ændringerne i opgavevaretagelsen mellem hhv. Glostrup- og Hvidovre-matriklerne.
 
Analyse af det medicinske område
Med aftalen om HOP 2020 fra juni 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse om kapaciteten på det medicinske område i regionen. Analysen forventes forelagt regionsrådet primo 2016. Når analysen foreligger, kan det give anledning til organisatoriske og fordelingsmæssige ændringer for det medicinske område generelt i regionens planlægningsområder. HOP 2020 og aftalen om budget 2015, hvoraf det fremgår, at der skal være masser af aktivitet på alle matrikler ændres naturligvis ikke.

Journalnummer
150137512. Meddelelse - Forslag om ny fremgangsmåde for ibrugtagning af nye lægemiddelstoffer og eksperimentellægemiddelbehandling på hospitalerne

Beslutninger om ibrugtagning af et nyt lægemiddel eller eksperimentel medicin foretages i dag i en intern faglig proces på afdelingsniveau på hospitalerne, som ikke systematisk inddrager regionens speciallæger i klinisk farmakologi, som har de bedste forudsætninger for at kunne vurdere et til tider svært gennemskueligt evidensgrundlag. Dette betyder, at der til tider opstår forskellig brug af nye præparater på regionens hospitaler. Derfor har det været et ønske i administrationen og i den nedsatte Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne, at en model baseret på en farmakologisk vurdering for ibrugtagning af nye lægemidler og eksperimentel medicin blev udviklet.
 
Formålet med modellen er at sikre, at anvendelsen af nye lægemiddelstoffer og eksperimentel medicin, som ikke er vurderet, eller har udsigt til at blive vurderet i Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehuslægemidler (KRIS) eller i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), kun tages i brug til de rette patienter. Det forventes, at den faglige vurdering af et nyt lægemiddel eller eksperimentel medicin vil kunne gennemføres i løbet af to uger, og at omfanget af modellen vil være ca. 10 sager årligt. Tiden til den faglige vurdering vurderes ikke at ville få behandlingsmæssige konsekvenser.
 
Modellen indebærer, at nye lægemidler og eksperimentel medicin kun tages i brug overfor patienterne, når anvendelsen er godkendt af enten KRIS, RADS eller regionens farmakologiske eksperter i den regionale lægemiddelkomité. Administrationen har omtalt forslaget i sundhedsdirektørkredsen, og de øvrige regioner er positive for tiltaget. Der vil således arbejdes for en koordinering med de øvrige regioner.

Journalnummer
150164023. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I september måned 2015 har der været 3.038 omvisiteringer til private hospitaler, 29 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 71 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
 
Regionen er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og indtil den 31. august 2015 inden for 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i september var ca. 55 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i september ligger på ca. 81 %.
 
Der pågår pt. et arbejde med at udarbejde systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen. Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.

Journalnummer
12002387

1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


4. Meddelelse - Udsættelse af sager i budgetudmøntning

Evaluering af patientvejlederordningen
Regionsrådet har i budgetaftalen for 2015 efterspurgt en evaluering af Region Hovedstadens patientvejlederordning til forelæggelse for forretningsudvalget inden udgangen af 2015. Sundhedsudvalget har den 24. november 2015 behandlet sagen og anmodet administrationen om en uddybende evaluering, som fremlægges for sundhedsudvalget i 2016 og derefter forretningsudvalget. På den baggrund forelægges evalueringen af patientvejlederordningen ikke på forretningsudvalgsmødet den 8. december 2015 men i løbet af første halvdel af 2016.
 
Kortlægning af regionens initiativer inden for Shared Care og patientempowerment
Af budgetaftalen for 2015 fremgår, at der skal laves en kortlægning af regionens initiativer på Shared Care og patient empowerment, som skal forelægges forretningsudvalget og regionsrådet i løbet af 2015 med henblik på en politisk drøftelse af disse emner.
 
Med budgetaftalen var der enighed om, at kortlægningen skulle gælde psykiatrien. Psykiatriudvalget har den 24. november 2015 drøftet kortlægningen og ønsket en uddybning af blandt andet koblingen til socialpsykiatrien og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Der lægges på den baggrund en ny sag i Psykiatriudvalget den 9. februar 2016, hvorefter sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

Journalnummer
15015855/150181505. Meddelelse - Igangsættelse af arbejdet med sammenlignende analyser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Regionsrådet, at der skal ske en styrket anvendelse af sammenlignende analyser mellem hospitaler med hensyn til ressourceforbrug, herunder ift. fx liggetider, bemanding og ambulatorier. Udgangspunktet er, at der inden for flere specialer er forskelle i fx liggetider, ressourceforbrug og opfyldelsen af nationale målsætninger - og at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster og bedre tilrettelæggelse af patientforløb ved at udbrede ”bedste praksis”.
 
Regionsrådet besluttede som led i budget 2016, at de sammenlignende analyser sammen med bidragene fra implementeringen af Sundhedsplatformen skal frigøre mindst 35 mio. kr. i 2017 stigende til 105 mio. kr. i 2019.
 
Administrationen har igangsat arbejdet med de sammenlignende analyser, der gennemføres for et speciale ad gangen. Det nefrologiske speciale er udvalgt som ”pilotspeciale” og analysen starter op med et indledende informationsmøde den 4. december 2015. Nefrologien er valgt, fordi der er tale om et relativt lille speciale, hvor analyseformen kan prøves af, før der tages hul på større specialeområder. Ved udvælgelsen er der taget hensyn til, at det valgt et speciale, der ikke står over for væsentlige ændringer i forbindelse med fusionerne af hospitaler eller HOPP2020.
 
Det har i Hospitalsdirektørkredsen været drøftet, om det er muligt at friholde hospitaler, der er belastet af implementeringen af Sundhedsplatformen, men de fleste specialer vil være placeret på så mange hospitaler, at det reelt ikke vil være muligt. De sammenlignende analyser vil blive koordineret med arbejdet med at indhente effektiviseringsgevinsterne fra implementeringen af Sundhedsplatformen, så effektiviseringsgevinsterne ikke "hentes to gange".
 
For hvert speciale analyseres alle enheder/funktioner – sengeafsnit, ambulatorier, operationsområdet m.v. Det vurderes som helt afgørende for analysernes troværdighed og anvendelighed, at der ikke blot gennemføres overordnede sammenligninger af f.eks. ressourceforbrug pr. DRG-point el. lignende, men at der gennemføres detaljerede analyser af ressourcernes anvendelse på de enkelte sengeafsnit, ambulatorier, operationsgange mv. på ”fremmødeplans-niveau”. Samtidigt analyseres forskelle på aktivitetssiden i f.eks. case-mix (dvs. hvilke patientyper afdelingerne behandler), liggetider, andelen af ambulant aktivitet mv. Analyserne afgrænses indledningsvis til de kliniske og diagnostiske specialer og til afdelingernes personaleudgifter.
 
Der vil blive lagt vægt på, at hospitalernes og afdelingernes egne ideer til og eksempler på effektiviseringer indgår i arbejdet. Eksemplerne kan omhandle både tværgående effektiviseringer eller effektiviseringer på den enkelte afdeling, og mulighederne for at overføre gode eksempler på effektiviseringstiltag fra en afdeling til øvrige relevante afdelinger vil blive beskrevet.
 
Der vil blive lagt stor vægt på at inddrage hospitalerne og de berørte afdelinger og MED-udvalg i hele forløbet. Hospitalsdirektørkredsen er styregruppe for projektet.
 
For at sikre hospitalernes incitament til at indgå i analyserne vil udgangspunktet være, at de hospitaler, hvor analyserne viser lavere ressourceeffektivitet, får lov at beholde provenuet, der kan hentes på de pågældende afdelinger. Dermed får de pågældende hospitaler mulighed for at reducere behovet for ”grønthøsterbesparelser” tilsvarende. På den måde vil besparelsen indirekte kunne indgå i Region Hovedstadens løbende behov for effektiviseringer.
 
Analysen af nefrologien vil være et pilotprojekt, hvor analysens metode og organisering efterfølgende evalueres med henblik på justeringer i forhold til de efterfølgende analyser. For at sikre et gennemarbejdet materiale og især for at sikre en involverende proces, må der påregnes en periode på 17 uger, fra analysen sættes i gang til materialet ligger endeligt klar.
 
Der planlægges med flere samtidige analyseprocesser, og der sigtes efter, at 3 specialer (nefrologi, gastrokirurgi og –medicin samt billeddiagnostik) er analyseret inden juni 2016, og at disse dermed kan indgå i budgetprocessen for 2017. Opgaven varetages internt i Center for Økonomi og inden for centerets økonomi. De 3 analyser vil ressourcemæssigt svare til ca. 1 årsværk. Hertil kommer den belastning, der vil være af de berørte afdelinger. Denne belastning er søgt minimeret mest muligt.

Journalnummer
150184266. Lukket punkt7. Lukket punkt8. Aktuelle orienteringer samt administrative indberetninger af informationer til øvrige myndigheder

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:

Journalnummer
14002394 / 150026179. Konferencer mv.:

 10. Meddelelse - Spansk entreprenør Abengoa i rekonstruktion

Region Hovedstaden modtog meddelelse om, at den spanske energigigant Abengoa er indtrådt i rekonstruktion (betalingsstandsning) d. 27. november 2015.

Abengoa er moderselskab til Instalaciones Inabensa, der har vundet store installationskontrakter på byggerier som Niels Bohr Science Park og Nyt Hospital Herlev. På Nyt Hospital Herlev drejer det sig konkret om entrepriser vedrørende VVS, ventilation og el for ca. 270 mio. kr.
 
Torsdag d. 3. december har Nyt Hospital Herlev og Kammeradvokaten afholdt møde med repræsentanter fra Instalaciones Inabensa og Spangenberg og Madsen, det danske rådgivende ingeniørfirma der er tilknyttet Niels Bohr Science Park. Spangenberg og Madsen bekræfter at alle underleverandører og underentreprenører på Niels Bohr Science Park fortsætter deres arbejder, og at mange har udtrykt ønske om at blive tilknyttet Nyt Hospital Herlev.
 
Instalaciones Inabensa bekræftede på mødet, at deres arbejder på installationsprojektet på Nyt Hospital Herlev fortsætter, at aftalte afleveringsfrister overholdes og at der fortsat pågår kontraktforhandlinger med underrådgivere og underentreprenører, herunder Alectia.
 
Instalaciones Inabensa deltager i det planlagte opstartsmøde d. 4. december 2015, og vil herefter hver anden uge fremsende status for fremdrift i projekteringen af deres entrepriser, herunder indgåelse af kontrakter med underrådgivere og underentreprenører.
 
Totalrådgiver har over for projektet oplyst, at der ikke er afhængigheder mellem ventilations - og råhusprojekterne. Konsekvenserne af en eventuel konkurs eller manglende overholdelse af aftalte leveringer fra Instalaciones Inabensas tilknyttede underrådgivere, vurderes således ikke at påvirke råhus entreprisen.
 
Nyt Herlev Hospital og Kammeradvokaten vurderer på denne baggrund, at der fortsat er grundlag for at fortsætte samarbejdet med Instalaciones Inabensa.
Moderselskabet har frem til udgangen af marts 2016, til at reetablere kapitalen i selskabet. Nyt Hospital Herlev har anmodet Kammeradvokaten om en beskrivelse af mulige scenarier og deres konsekvenser i forbindelse med rekonstruktionen og eventuel konkurs.
 
Administrationen følger sagen tæt og vil orientere om udviklingen ved behov.

Journalnummer
15019646