UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

First Hotel Marina, Vedbæk

STARTTIDSPUNKT

12-04-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-04-2016 12:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionens årsregnskab for 2014
2. Meddelelser - Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
3. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
4. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
5. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Rigsrevisionens gennemgang af regionens årsregnskab for 2014

Rigsrevisionen har gennemgået Region Hovedstadens årsregnskab for 2014. Formålet har været at afdække hovedkonklusionerne i den udførte revision og vurdere regionsrådets opfølgning på den udførte revision. Brev fra Rigsrevisionen af 18. december 2015 er vedlagt til orientering.
 
Gennemgangen har omfattet årsregnskabet for 2014, revisionsberetningerne for regnskabsåret 2014, regionsrådets afgørelser vedrørende regnskabets godkendelse og opfølgning på revisionens resultater.
 
Konklusioner
Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regionens revisor har påtegnet regnskab 2014 uden forbehold eller supplerende oplysninger, ud over den supplerende oplysning om, at sammenligningstal ikke har været underlagt revision. Rigsrevisionen bemærker, at regionens revisor ikke har afgivet revisionsbemærkninger ved den afsluttende revision.
 
Rigsrevisionen konstaterer, at årsregnskabet og tilhørende revisionsberetning og erklæring er fremlagt for regionsrådet, og at regionen løbende arbejder på at indarbejde revisors anbefalinger.
 
I forhold til regionens interne it-kontroller, særligt vedrørende regionens EKJ-systemer, har regionens revisor oplyst over for Rigsrevisionen, at revisionen ikke omfatter hvorvidt regionen efterlever sikkerhedsbekendtgørelsen. Rigsrevisionen henleder derfor regionens opmærksomhed på, at anonyme bruger-id’er i systemer med personoplysninger er et brud på persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.
Derudover konstaterer Rigsrevisionen, at det ikke har været muligt for revisor at vurdere, om de it-kontroller, der er outsourcet til CSC er tilstrækkelige og betryggende, da der ikke er en aftale med CSC om udarbejdelse af revisionserklæring.
 
Endelig erklærer Rigsrevisionen sig enig med regionens revisor i, at regionen med fordel kan overveje behovet for kontrol af afregningsgrundlaget til praksissektoren.
 
Opfølgning på beretning 4/2013 om det specialiserede socialområde
Region Hovedstaden har i notat til Statsrevisorerne om beretning 4/2013 om det specialiserede socialområde skrevet, at regionen er enig med Rigsrevision i, at et oparbejdet overskud ultimo 2012 på 99,1 mio. kr. på hovedkonto 2 ikke er helt i overensstemmelse med, at området økonomisk skal hvile i sig selv, og at regionen forventede at overskuddet ville være udlignet i løbet af 2014-2015. Idet overskuddet i årsregnskabet for 2014 fortsat var på 80,2 mio. kr. vil Rigsrevisionen fortsat følge arbejdet med at udligne det akkumulerede overskud på hovedkonto 2. Det kan oplyses, at det akkumulerede overskud med aflæggelsen af regnskabet for 2015 er nedbragt med 30,2 mio. kr. til 50,0 mio. kr.
 
Rigsrevisionen finder det positivt, at regionen følger op på forretningsgange, der skal sikre den fornødne kontrol og dokumentation af interne kontroller på løn- og personaleområdet. Ligeledes finder Rigsrevisionen det positivt, at Glostrup Hospital og Nordsjællands Hospital har tilkendegivet, at der er iværksat handlinger for at udbedre kvaliteten i de enkelte afstemninger, der har haft en mindre god kvalitet.
 
Den videre proces
Resultaterne af den samlede gennemgang af regionernes regnskaber for 2014 forventes at indgå i Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet for 2015. Det er Rigsrevisionens forventning, at beretningen afgives til Statsrevisorerne i efteråret 2016.

Journalnummer
15021156.2. Meddelelser - Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Statsrevisorerne har den 30. marts 2016 behandlet Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med pyskiske lidelser.
 
Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:
"Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser. Alle regioner har i perioden 2012-2015 oplevet en stigende efterspørgsel på behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren (egen læge, psykiatere og psykologer). Den stigende efterspørgsel udfordrer regionernes styring af kapaciteten.
 
Statsrevisorerne finder det positivt, at regionernes fokus på styring og brug af kapaciteten i hospitalspsykiatrien har resulteret i øget produktivitet og højnet kvalitet, dvs. at der visiteres flere patienter, og de behandles hurtigere. Der er fx indført en mere ensartet central visitation og indført pakkeforløb, så ventetiden til første besøg er nedbragt fra 43 dage i 2013 til 27 dage i 2015.
 
Statsrevisorerne bemærker dog også, at regionerne kan forbedre styringen af den samlede kapacitet i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren. I modsætning til hospitalspsykiatrien, hvor regionerne har vide muligheder for at styre, har regionerne udfordringer i forhold til praksissektoren. Statsrevisorerne er således opmærksomme på regionernes forskellige rammebetingelser, bl.a. problemer med at rekruttere praktiserende læger og psykiatere og problemer med at indgå lokalaftaler, hvilket i varierende grad har hæmmet regionernes muligheder for at øge og styrke kapaciteten.
 
Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:
Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der er uudnyttede muligheder for at finde frem til bedste praksis ved at sammenligne regionernes styring. Disse muligheder bør forfølges.
 
Undersøgelsen er afgrænset til Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Sjælland og Region Midtjylland indgår dog også i undersøgelsen af praksissektoren.
 
I det vedlagte notat er det kort beskrevet, hvor Region Hovedstaden adskiller sig fra de andre regioner i undersøgelsen.
 
Sundheds- og Ældreministeren skal senere afgive en udtalelse til folketinget om beretningen. I den forbindelse er det forventning, at ministeren vil bede regionsrådet om input til udtalelsen. Administrationen forelægger derfor på et senere tidspunkt et udkast til input til ministerens udtalelse til regionsrådets godkendelse.

Journalnummer
15002916

1.pdf
2.pdf

Bilag

Regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
Orientering til regionsrådet om rigsrevisionens beretning om ambulant psykiatri


3. Meddelelser - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I januar måned 2016 har der været 2.380 omvisiteringer til private hospitaler, 21 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 79 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i januar 2016 var ca. 45 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i januar 2016 ligger på ca. 71 %.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover forsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.

Journalnummer
12002387

3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


4. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 

Journalnummer
15020471.5. Konferencer mv.: