UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-05-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-05-2016 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1.kvt.2016
2. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
3. Meddelelse - Øget ventetid på scanninger og røntgenundersøgelser i forbindelse med implementering af nyt system
4. Meddelelse - Advokatformaet Bech-Bruuns status på whistleblowerordning fra den 21. oktober 2015 til den 1. april 2016
5. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
6. Konferencer mv.:
7. Publikationer:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1.kvt.2016

Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1.kvt.2016
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen 2016 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 1. kvartal 2016.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.786 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2016 på 3.484 mio. kr. mod forudsat 2.954 mio. kr. i det vedtagende budget 2016. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 530 mio. kr.
 
Kassebeholdningen ultimo marts 2016 var beregnet til 1.758 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2016 baseret på økonomiaftaelnes forudsætninger. Kassebeholdningen udgør i marts 2016 1.733 mio. kr. eller 25 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2016 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2016.

Journalnummer
15005460

1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 1 kvt 2016_140416


2. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten

Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
 
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I februar måned 2016 har der været 2.512 omvisiteringer til private hospitaler, 19 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 81 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i februar 2016 var ca. 61 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i februar 2016 ligger på ca. 72 %.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover fortsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.

Journalnummer
12002387

2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Øget ventetid på scanninger og røntgenundersøgelser i forbindelse med implementering af nyt system

Meddelelse - Øget ventetid på scanninger og røntgenundersøgelser i forbindelse med implementering af nyt system
Regionsrådet er den 29. april og den 2. maj blevet orienteret om, at på grund af driftsforstyrrelser med et nyt system til at booke røntgenundersøgelser og få adgang til røntgenbilleder – det såkaldte RIS/PACS – har mindst 400 patienter på Herlev og Gentofte Hospital oplevet forsinkelser i deres forløb. Driftsforstyrrelserne påvirker også i varierende grad patienter og personale på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Amager og Hvidovre Hospital, hvor systemet allerede er implementeret. I forbindelse med orienteringen til regionsrådet blev varslet en nærmere redegørelse der vil blive forelagt forretningsudvalget på mødet. Endvidere var der udarbejdet en foreløbig og uddybende information, som er vedlagt i en opdateret revideret version (bilag 1).

Journalnummer
16021401

3.pdf

Bilag

RIS PACS - Opdateret revideret uddybende orientering 03.05.16_1


4. Meddelelse - Advokatformaet Bech-Bruuns status på whistleblowerordning fra den 21. oktober 2015 til den 1. april 2016

Meddelelse - Advokatformaet Bech-Bruuns status på whistleblowerordning fra den 21. oktober 2015 til den 1. april 2016
Region Hovedstadens whistleblower-ordning trådte i kraft 7. oktober 2015. Ordningen administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun, hvorved det er sikret, at medarbejdere trygt og anonymt kan indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder uden at skulle frygte for ansættelsesmæssige konsekvenser.
 
Whistleblower-ordningen er et supplement til MED-systemet, tillidsrepræsentanten og ledelsen.
 
Af regionsrådets beslutning om etablering af whistleblower-ordningen fremgår, at forretningsudvalget hvert halve år skal orienteres om indberetninger og resultatet af dem.
 
I tidsperioden 21. oktober 2015 til 1. april 2016 har der i alt været ni indberetninger til whistleblower-ordningen, hvoraf to stadig er verserende og syv er afsluttede.
 
Fire af de afsluttede sager er afvist med den begrundelse, at de har drejet sig om forhold, som efter beskrivelsen ikke har haft den alvorligere karakter, der er betingelsen for, at der kan ske behandling i whistleblower-ordningen. Det drejer sig blandt andet om en indberetning om, at en medarbejder talte for meget privat i telefonen, en indberetning om en medarbejders adfærd under en medarbejdersamtale mm.
 
To er afsluttet uden yderligere bemærkninger. Den ene fordi den indberettede medarbejders afdeling kunne afvise indberetningen om, at medarbejderen ikke havde tilladelse til at give medicin til patienter og den anden omhandlede en fratrædelsesaftale og blev afsluttet efter en tilbagemelding fra enheden.
 
En enkelt sag er afsluttet med en påtale og drejer sig om et manglende udbud i forbindelse med indkøb af en maskine.
 
De to verserende sager drejer sig om datasikkerhed og uberettiget opslag i en patientjournal.
 
Der har i det pågældende tidsrum ikke været sager, hvor Bech-Bruun har været uenige i den afgørelse på den pågældende enhed har truffet.
 
Forretningsudvalget vil modtage den næste orientering til november 2016.

Journalnummer
160248935. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 

Journalnummer
150204716. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:7. Publikationer:

Publikationer: