UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

07-06-2016 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-06-2016 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
2. Meddelelse - Indikatorer på sundhedsplatformen
3. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
4. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten

Meddelelse - Udvikling inden for det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten
Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
 
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I marts måned 2016 har der været 2.284 omvisiteringer til private hospitaler, 19 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 81 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
Regionen er forpligtet til at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i marts 2016 var ca. 60 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i marts 2016 ligger på ca. 75 %.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel som ikke er udredt inden for 30 dage, af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere på om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover fortsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.

Journalnummer
12002387

1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Indikatorer på sundhedsplatformen

Meddelelse - Indikatorer på sundhedsplatformen
Regionsrådet vedtog den 19. april 2016 at der, de første tre måneder efter implementering af sundhedsplatformen på Herlev Gentofte Hospital, skal ske en særskilt rapportering til Regionsrådet i forhold til følgende fire indikatorer:
Der vil i perioden efter Sundhedsplatformens implementering ugentligt blive udarbejdet nøgletal for oppe/nedetid for systemet samt udvikling i produktionen. I forhold til produktionen så fokuseres der i de først to uger på akutområdet (akutte indlæggelser og besøg i akutmodtagelser/klinikker), hvor der ses på enkelte hverdage før og efter implementering. Herefter vil produktionen omfatte det samlede antal indlæggelser, ambulante besøg og operationer set over en 10 ugers periode. I 5. ugerapportering suppleres med betydningen for akuthjælp samt forventede ventetider og herefter rapporteres der i udgangspunktet månedligt.
 
Første rapport blev udsendt onsdag den 1. juni og er vedlagt som bilag.

Journalnummer
16028901

2.pdf

Bilag

Ugerapportering på idriftsættelse af Sundhedsplatformen 01.06.2016


3. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:

Journalnummer
15020471.4. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: