UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

23-06-2016 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-06-2016 13:00:00


PUNKTER

1. Budget 2017 - Resultat af økonomiaftale 2017 mellem regeringen og Danske Regioner
2. Eventuelt1. Budget 2017 - Resultat af økonomiaftale 2017 mellem regeringen og Danske Regioner

Budget 2017 - Resultat af økonomiaftale 2017 mellem regeringen og Danske Regioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der blev den 9. juni 2016 indgået en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer og forudsætninger for det kommende års budgetlægning.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
  1. at forretningsudvalget tager stilling til, om der skal indarbejdes en pulje til politisk prioritering på 20 mio. kr. i budgetforslaget,
  2. at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indhente forslag til besparelser eller andre løsningsforslag svarende til enten 340 eller 360 mio. kr. i 2017 og følgende år afhængig af beslutningen om den politiske prioriteringspulje, så løsningsforslag kan indgå i den politiske behandling af budgetforslaget for 2017-2020, og
  3. at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer tirsdag den 23. august 2016 om de indsendte forslag.

SAGSFREMSTILLING
Sundhedsområdet
Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2017 giver en lille forøgelse af råderummet for regionerne. Der tilføres med aftalen samlet set 200 mio. kr., men samtidigt indføres der med aftalen et omprioriteringsbidrag fra sundhedsområdets administration på 60 mio. kr., der betyder at der alene er tale om en nettoforøgelse for regionerne på 140 mio. kr. For Region Hovedstaden indebærer det en udvidelse af den økonomiske ramme med 44 mio. kr.
 
Med økonomiaftalen er det samtidigt aftalt, at der sker en omlægning af den kommunale medfinansiering samt ændring i bloktilskudsnøglen og en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsbyggerierne mellem regionerne. Det betyder, at det samlede råderum i Region Hovedstaden reduceres yderligere med i alt 60 mio. kr.
 
Netto reduceres den økonomiske ramme for Region Hovedstaden således med 16 mio. kr.
 
Imidlertid tilføres regionen midler som følge af finansloven for 2015 og 2016, herunder midler i 2017 til en realisering af sundhedstrategien. Samlet set gives der bl.a. midler til patienternes ret til udredning og behandling inden for 30 dage; midler til øget kapacitet på kræftområdet og kompetenceløft i almen praksis, forpligtende kronikerplaner mv., svarende til en forhøjelse af budgettet i forhold til 2016 på 273 mio. kr. Dertil kommer midler til en række sager, der vedrører Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), som følge af bl.a. nye regler eller lovgivning svarende til i alt 38 mio. kr.
 
I alt medfører den samlede opgørelse en udvidelse af regionens økonomiske råderum på 296 mio. kr., som er øremærket til specifikke formål.
 
Ved budgetseminaret for regionsrådet i april 2016 skønnede administrationen, at der i 2017 ville være en ubalance i regionens økonomi på ca. 530 mio. kr. før indgåelsen af en økonomiaftale - og efter en økonomiaftale på ca. 400 mio. kr. Dette skøn byggede på det, der historisk set er tilført regionerne gennem de årlige økonomiforhandlinger med staten.
 
Som beskrevet ovenfor så tilføres regionen imidlertid ikke frie midler med økonomiaftalen for 2017 til at imødegå den økonomiske ubalance, tværtimod betyder ændringer i bloktilskuddet m.v. at regionen har et tab på 16 mio. kr.
 
Af nedenstående tabel fremgår den foreløbige opgørelse af Region Hovedstadens økonomiske ubalance efter indgåelse af økonomiaftalen, samt ændringer i en række bagvedliggende forudsætninger omkring udgifter og indtægter.
 
Administrationens nye vurdering peger på, at uafviselige udgifter og af regionsrådet allerede besluttede ændringer medfører øgede udgifter for ca. 160 mio. kr. Det drejer sig for eksempel om øget optag til lægelig videreuddannelse, øget hjemtagning af færdigbehandlede patienter i kommunerne og etableringsudgifter vedr. Steno Diabetes Center Copenhagen. Tilsvarende er der budgetforbedringer, som bl.a. kan tilskrives tilbagebetaling af energiafgifter, lavere vækst i udgifter til sygehusmedicin osv. for ca. 170 mio. kr. Dette betyder samlet set, at der i det tekniske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017 er en ubalance på ca. 536 mio. kr. Der er heri taget højde for regionsrådets beslutning i budgetaftalen for 2016 om en besparelse på det administrative område på 10 mio. kr. i 2017.
 
Der er fortsat en proces i gang med at foretage en nærmere kvalificering af elementerne i budgetgrundlaget. Der vil derfor fortsat kunne forekomme justeringer i vurderingen af udgiftsbehov.
 
 
image
 
Administrationen foreslår at der indarbejdes en reduktion af centralt afsatte puljemidler på 35 mio. kr. mv. , herunder den generelle reserve på 19 mio. kr. samt at meraktivitetspuljen reduceres, og at aktivetsvækst håndteres gennem en målrettet og stram styring af de afsatte midler til udrednings- og behandlingsgaranti. De foreslåede puljereduktioner omfatter ud over den generelle reserve, reduktion af midler afsat til børnepolitikken og en reduktion af den tværsektorielle pulje, samt et effektiviseringsprojekt på printområdet.
 
Det fremgår af tabellen, at der herefter fortsat er en samlet økonomisk ubalance på 360 mio. kr.
 
Det fremkommer som følge af merudgifter på 656 mio. kr. og den ovenfor beskrevne tilførsel på 296 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
 
image
 
Merudgifterne kan opdeles i fire hovedkomponenter. For det første er der afsat en pulje til politisk prioritering på 20 mio. kr., jf. beslutningen på forretningsudvalgets møde i januar 2016 vedrørende indarbejdelse af en pulje.
 
For det andet udgør allerede kendte udgifter til udvidelser mv. i budget 2017 649 mio. kr. Disse udgifter består bl.a. af en pulje til kapacitetsudvidelser for at kunne leve op til den nye udrednings- og behandlingsret, en pulje til kompensation af hospitalerne for stigning i medicinudgifterne, merudgifter på praksisområdet og en række tekniske korrektioner, som f.eks. udbetaling af tjenestemandspensioner.
 
For det tredje udgør tidligere vedtagne ændringer 138 mio. kr. Det drejer sig om merudgifter til leasing, drift og etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen, fortsat udvidelse af hospicekapaciteten m.v.
 
Endelig indgår der vedtagne besparelser og effektiviseringer for 150 mio. kr. Det er f.eks. indkøbsbesparelser, effektiviseringer som følge af fusionerne mellem Herlev og Gentofte hospitaler, samt Rigshospitalet og Glostrup Hospital, administrative besparelser som forudsat i budgetaftalen for 2016 og anvendelse af den generelle reserve til at reducere ubalancen.
 
Administrationen foreslår på den baggrund, at der indhentes forslag fra hospitaler, virksomheder og koncenrcentre til besparelser og andre løsningsforslag for 360 mio. kr. med henblik på, at forslagene kan indgå i den politiske behandling af budgetforslaget for 2017. Resultaterne af de i budget 2016 besluttede benchmarkanalyser på dele af hospitalsområdet kan medgå til at realisere besparelserne på de 360 mio. kr.
 
I økonomiaftalen er det endvidere aftalt, at aktiviteten på hospitalerne øges med 2 pct., svarende til de 2 pct, der er forudsat kan realiseres ved produktivitetsforbedringer. Hospitalernes aktivitetsbudgetter forhøjes således med 2 pct. uden tilførsel af ekstra midler.
 
Regional udvikling
På det regionale udviklingsområde er den samlede ramme på ca. 3 mia. kr. reduceret med 30 mio. kr. svarende til et omprioriteringsbidrag på en procent. Regionens andel heraf er 10 mio. kr. Konsekvenserne af omprioriteringsbidraget vil blive håndteret via en forholdsmæssig belastning på de fire bevillingsområder under det regionale udviklingsområde.
 
Investeringsbudget
Der er i økonomiaftalen fastsat et loft for anlægsinvesteringer på 4,9 mia. kr. for kvalitetsfondsprojekter og 2,3 mia. for øvrige projekter, inkl. satspuljeprojekter til anlæg i psykiatrien.
 
Med hensyn til kvalitetsfondsprojekterne forventes regionens udgifter i 2017 at være på et niveau, så loftet for regionerne under ét overholdes.
 
Loftet for øvrige anlægsprojekter indebærer en ramme på 725 mio. kr. i 2017. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at arbejde videre med de planlagte og budgetterede investeringsprojekter. I de kommende år kan der blive behov for en stram prioritering af regionens investeringsprojekter. Administrationen arbejder derfor videre med planlægningen af investeringsområdet.
 
Videre proces
Der er fortsat en proces i gang i administrationen med at foretage en nærmere kvalificering af elementerne i budgetgrundlaget frem til udarbejdelse af et budgetforslag for 2017. Der vil som følge heraf kunne forekomme justeringer i vurderingen af udgiftsbehov, og skønnet for ubalancen kan derfor ændres.
 
For at sikre en hensigtsmæssig proces på hospitaler og virksomheder og et tilstrækkeligt gennemarbejdet materiale til den politiske behandling af budgetforslaget for 2017 foreslås det, at udarbejdelse af forslag til besparelser og andre løsningsforslag igangsættes inden sommerferien.
 
Det foreslås herudover, at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer den 23. august 2016 om de indsendte spare- og løsningsforslag.
 
Processen efter sommerferien ser herefter således ud:

KONSEKVENSER
Ved forretningsudvalgets godkendelse vil der blive indhentet forslag til besparelser og andre løsningsforslag fra hospitaler, virksomheder og administration.
 
Regionsrådet vil blive orienteret på et møde den 23. august 2016.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. juni 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
160012382. Eventuelt

Eventuelt