UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - Tillægsdagsorden mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

08-11-2016 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-11-2016 14:00:00


PUNKTER

1. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster1. Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Tormod Olsens (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tormod Olsen (Ø) har oplyst, at han, fordi han skal være far, ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
  1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet er opfyldt,
  2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Forretningsudvalget under Tormod Olsens fravær,
  3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Miljø- og trafikudvalget under Tormod Olsens fravær i perioden januar og februar mnd. 2017,
  4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens fravær, og
  5. at regionsrådets formand bemyndiges til at modtage navn fra valggruppen IVØ på et medlem af Miljø- og trafikudvalget under Tormod Olsens fravær i december mnd. 2016.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. november 2016:
 
Sagen blev behandlet samme med sag nr. 9 på nærværende dagsorden.
 
Forretningsudvalget erklærede Tormod Olsen for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling.
 
Anbefalet.
 
Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Tormod Olsen (Ø) har oplyst, at han, fordi han skal være far, ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden 1. december 2016 - 28. februar 2017.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet, samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. Forretningsudvalget, Miljø- og trafikudvalget og Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen er opfyldt.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 3. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Morten Riis, der umiddelbart indtræder i regionsrådet under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at 2. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Mette Bang Larsen, i oktober måned 2016 har meddelt, at hun er på barsel frem til og med juni måned 2017. Regionsrådet godkender med en udpegning af Morten Riis som stedfortræder for Tormod Olsen en fritagelse af Mette Bang Larsen for varetagelse af posten som stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste i den nævnte periode.
 
Opmærksomheden henledes endvidere på, at 1. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Torben Conrad, for tiden er midlertidigt medlem af regionsrådet under regionsrådsmedlem Susanne Langers midlertidige fravær fra regionsrådet i perioden 1. oktober 2016 - 22. december 2016. Ved Susanne Langers tilbagevenden til regionsrådet vil Torben Conrad i egenskab af 1. stedfortræder på stedfortræderlisten således overtage posten som midlertidigt medlem af regionsrådet under Tormod Olsens fravær fra 3. stedfortræder Morten Riis.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Tormod Olsen i regionsrådet, at Tormod Olsen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen IVØ at indstille et midlertidigt medlem af hhv. forretningsudvalget, Miljø- og trafikudvalget og Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital under Tormod Olsens midlertidige fravær.
 
Valggruppen IVØ har oplyst, at gruppen ønsker følgende udpeget til at varetage de midlertidige poster - i følgende perioder:
 
- Forretningsudvalget - december 2016: Annie Hagel (Ø),
- Forretningsudvalget - januar og februar 2017: Marianne Frederik (Ø),
- Miljø- og trafikudvalget - december 2016: Navn følger, regionsrådets formand bemyndiges til at modtage navnet,
- Miljø- og trafikudvalget - januar og februar 2017: Marianne Frederik (Ø),
- Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital - Annie Hagel (Ø).
 
Det bemærkes, at medlemmer af et stående udvalg i medfør af § 11 Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden skal vælges blandt regionsrådets medlemmer.
 
Det bemærkes endvidere, at den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, alene giver mulighed for at udpege midlertidige medlemmer af udvalg, der er nedsat af regionsrådet. Der kan således ikke udpeges midlertidige medlemmer eller stedfortrædere for Tormod Olsen under dennes midlertidige fravær fra hhv. bestyrelsen for Copenhagen Capacity, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden og Klimapolitisk Forum, da de nævnte udvalg ikke er nedsat af regionsrådet.
 

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Tormod Olsen i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Miljø- og trafikudvalget.
 
Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Miljø- og trafikudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8 november 2016 og regionsrådet den 15. november 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13012402, 13013090, 13013106, 13013091