UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

24-01-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016
2. Meddelelse - Gennemførelse af budgetaftale vedr. ændrede åbningstider på to akutklinikker
3. Meddelelse - Lægedækningen i 2017
4. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
5. Meddelelse - Københavns Lufthavns investeringer i kapacitetsudvidelse
6. Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2017 - indkaldelse af emner
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016

Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen 2016 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for året 2016.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.786 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo 2016 på 3.657 mio. kr. mod forudsat 3.283 mio. kr. i det vedtagende budget 2016. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 374 mio. kr.
 
Kassebeholdningen i det oprindelige budget 2016 med genbevillinger var beregnet til 1.424 mio. kr. Kassebeholdningen blev på 1.344 mio. kr. svarende til en ændring på 80 mio. kr.
 
I 4. økonomirapport 2016 var ultimo kassebeholdningen beregnet til 1.895 mio.kr. Det vil sige, at der en beholdningsændring på 551 mio. kr. som udelukkende kan henføres til betalingsforskydninger. Hovedparten af afvigelsen i ultimo kasseholdningen vedrører tidsforskydning i indtægter på den kommunale medfinansiering.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2017 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2017.

Journalnummer
15005460


1.pdf

Bilag

Kassekreditreglen for 2016


2. Meddelelse - Gennemførelse af budgetaftale vedr. ændrede åbningstider på to akutklinikker

Meddelelse - Gennemførelse af budgetaftale vedr. ændrede åbningstider på to akutklinikker
Af budgetaftalen for 2017 fremgår, at åbningstiderne på akutklinikken på Frederiksberg samt Akutklinikken i Sundhedshuset Helsingør reduceres, så der fremadrettet er åbent fra kl. 9 til kl. 21.
 
Til orientering træder ændringen i akutklinikken på Frederiksberg i kraft pr. 9. januar 2017 af hensyn til jul- og nytårsafviklingen. Ændringen i åbningstiden for akutklinikken i Helsingør træder i kraft den 1. marts 2017. Datoen er fastsat for at sikre ordentlig tid til at forberede omlægningen og overflytte ressourcer til Akutafdelingen i Hillerød.
 
Borgerne vil blive informeret om de ændrede åbningstider bl.a. på relevante hjemmesider.

Journalnummer
14007491
3. Meddelelse - Lægedækningen i 2017

Meddelelse - Lægedækningen i 2017
Regionen foretager hvert år en lægedækningsundersøgelse som beskrevet i overenskomsten for almen praksis. Dette med henblik på at afdække kapacitetsbehovet i almen praksis og høre lægerne om ønsker til antal sikrede det kommende år. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.
 
Undersøgelsens resultater blev forelagt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde på møde den 10. januar 2017. Udvalget godkendte, at antallet af kapaciteter i almen praksis i 2017 øges med 13 for at sikre lægedækning i regionen med henblik på at kunne sikre alle borgere en praktiserende læge.
 
Idet udvidelsen kan ske indenfor den nuværende dimensionering på området, kan Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde beslutte, i hvilke planområder i regionen kapaciteten skal udvides.
 
Praksisplanudvalget orienteres om resultatet af lægedækningsundersøgelsen med henblik på, at resultatet kan indgå i deres arbejde. Herudover orienteres Samarbejdsudvalget om almen praksis i Region Hovedstaden.
 
Sideløbende med den gennemførte årlige lægedækningsundersøgelse er der som led i udmøntning af praksisplanen for almen praksis nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, PLO-Hovedstaden og kommunerne. Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag som kan styrke rekruttering og fastholdelse af læger i regionens sårbare områder. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere til til Praksisplanudvalget i løbet af foråret 2017.
 
Derudover samarbejder regionen med PLO-Hovedstaden og kommunerne løbende om konkrete tiltag, der kan styrke rekrutteringen af praktiserende læger i regionen.

Journalnummer
16031778.


2.pdf

Bilag

Lægedækningsundersøgelse 2017


4. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange patienter, der har fået et tilbud om udredning som udredningsretten foreskriver, men alene at opgøre andelen som blev udredt. Det er ligeledes heller ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel, som ikke er udredt inden for 30 dage af faglige årsager eller i henhold til patientens frie valg.
 
Der pågår nationalt et arbejde med henblik på at monitorere om udredningsretten er overholdt i henhold til loven.
 
Der pågår derudover forsat et arbejde med henblik på at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


5. Meddelelse - Københavns Lufthavns investeringer i kapacitetsudvidelse

Meddelelse - Københavns Lufthavns investeringer i kapacitetsudvidelse
Den 16. december 2017 meddelte CPH Airport på et pressemøde, at man frem mod 2024 vil investere 20 mia. DKK af egne midler i en udvidelse af Københavns Lufthavn.
 
Med investeringerne udvides den nuværende kapacitet, så Lufthavnen senest i 2040 kan nå sit mål om at håndtere 40 mio. passagerer årligt. Med de udmeldte investeringer vil Lufthavnen derudover kunne styrke og fastholde sin position som knudepunkt (hub) for nordeuropæisk flytrafik.
 
Ifølge planerne skal investeringerne gå til at:
 
Københavns Lufthavn har central betydning for vækst, beskæftigelse og international konkurrencekraft i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen. Administrationen arbejder derfor konsekvent for at styrke både den politiske og administrative dialog mellem Region Hovedstaden og Københavns Lufthavn.
 
Lufthavnens udbygningsplaner kræver imidlertid politisk opbakning og afhænger af, at man i Folketinget godkender en ændring i udbygningsloven for Københavns Lufthavne, der vil tillade CPH at nedlægge tværbane 12/30 og udbygge på Lufthavnens terminalnære areal.
 
Jobeffekter af Lufthavnens kapacitetsudvidelser
Udregninger fra blandt andet Oxford Research viser, at Lufthavnens investeringer vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i såvel København som i resten af landet.
 
Allerede i anlægsfasen vil lufthavnsudvidelsen generere ca. 12.500 ekstra årsværk, hvoraf 80 % vil være inden for håndværksfagene. Når udvidelserne er gennemført vil 9.000 faste stillinger forventeligt være skabt alene inden for lufthavnsområdet.
 
Oxford Researchs beregninger viser derudover, at der vil skabes godt 80.000 nye arbejdspladser på landsplan, såfremt Lufthavnens mål om 40 mio. årlige passagerer realiseres.
 
Forsinkelser og udvidet kapacitet i flytrafikken
Lufthavnens planlagte investeringer vil imidlertid kræve en lukning af tværbane 12/30, hvor fly letter og lander på dage med kraftig vind. Dette har medført kritik fra blandt andet SAS, der er bekymrede for, at udvidelsen vil koste aflyste afgange.
 
Tal fra Lufthavnen viser at ca. 32.000 fly i dag er forsinkede med mere en 15 min. Med lukning af tværbanen forventes tallet at stige med 1000 forsinkelser, hvoraf 100 vil være aflysninger.
 
Det øgede antal forsinkelser vil dog kun påvirke indenrigsflyvningerne marginalt. Lufthavnen har på baggrund af 31.200 indenrigsflyvninger i 2010 – 2014 analyseret sig frem til, at kun 120 operationer havde været påvirket negativt, såfremt tværbanen i daværende periode havde været lukket.
 
Antallet af forsinkelser og aflysninger skal imidlertid ses i forhold til, at udvidelserne forventes at øge Lufthavnens samlede kapacitet med 55.000 ekstra årlige starter og landinger.

Journalnummer
15013053
6. Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2017 - indkaldelse af emner

Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2017 - indkaldelse af emner
Danske Regioners generalforsamling finder sted torsdag den 6. april 2017 i Centralværkstedet i Aarhus C.
 
Forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal indsendes til Danske Regioners bestyrelse på adressen regioner@regioner.dk, senest torsdag den 23. februar 2017. Der vil senere tilgå rådets medlemmer information om de praktiske forhold, transport og indkvartering mv.

Journalnummer
10008716


4.pdf

Bilag

Indkaldelse af emner til dagsorden


7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: