UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

09-05-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-05-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1. kvartal 2017
2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Fritagelse for tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med fondsstøtte til nyt hospital for børn, unge og fødende.
4. Meddelelse - Orientering om status for arealerhvervelse på programområdet for Nyt Hospital Nordsjælland.
5. Meddelelse - Proces for revision af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2017
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1. kvartal 2017

Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 1. kvartal 2017
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2017 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 1. kvartal 2017.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.807 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2017 på 3.625 mio. kr. mod forudsat 3.636 mio. kr. i det vedtagende budget 2017. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 11 mio. kr.
 
Kassebeholdningen ultimo marts 2017 var beregnet til 1.959 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2017 baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Kassebeholdningen udgør i marts 2017 1.821 mio. kr. eller 138 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2017 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2017.
 

Journalnummer
17009877


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 1 kvt 2017_18042017


2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder Udrednings- og Behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
 
Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Fritagelse for tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med fondsstøtte til nyt hospital for børn, unge og fødende.

Meddelelse - Fritagelse for tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med fondsstøtte til nyt hospital for børn, unge og fødende.
Administrationen har den 30. januar 2017 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med modtagelse af fondsstøtte fra Ole Kirks Fond til etablering af et nyt hospital for børn, unge og fødende ved Rigshospitalet.
 
En væsentlig del af fondsstøtten anvendes direkte til forskningsformål, herunder etablering af et diagnostisk center, som muliggør dels behandling og dels forskning, samt et ekstra areal dedikeret til forskning og uddannelse, hvilket muliggør at tilskuddet kan fritages for tilbagebetaling af momsrefusion, jf. § 5, stk. 3 i momsrefusionsbekendtgørelsen. Administrationen har derfor ansøgt om dispensation for den mindre andel af støtten, som ikke eller kun delvis anvendes til forskning.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 20. april 2017 kvitteret for modtagelse af ansøgning om dispensation, og i den forbindelse godkendt at det fulde tilskud fra Ole Kirks Fond fritages for tilbagebetaling af momsrefusion. Der skal derfor ikke ske tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med modtagelse af tilskuddet fra Ole Kirks Fond. Tilbagebetaling af momsrefusion ville ellers udgøre 17,5 procent af fondsstøtten på 614 mio. kr., som i denne forbindelse ville medføre en udgift på samlet 107 mio. kr. Ministeriet har lagt vægt på, at den væsentligste del af fondsstøtten anvendes direkte til forskningsformål, og at det således kun er en mindre del af støtten, som ikke direkte kan henføres til forskningsformål.
 
Ole Kirks Fond har tilkendegivet, at de ikke har til hensigt at reducere det samlede tilskud til projektet, under forudsætning af at regionen ligeledes opretholder deres del af finansieringen af projektet. De 107 mio. kr. kan således anvendes til en styrkelse af budgettet.

Journalnummer
17012070
4. Meddelelse - Orientering om status for arealerhvervelse på programområdet for Nyt Hospital Nordsjælland.

Meddelelse - Orientering om status for arealerhvervelse på programområdet for Nyt Hospital Nordsjælland.
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland bygges ved Overdrevsvej i Hillerød syd (Favrholm). Byggegrunden, hvor det kommende hospital bygges, er i dag ejet af i alt seks private lodsejere. Derfor igangsatte Region Hovedstaden i foråret 2016 en proces om arealerhvervelse af programområdet forud for byggestart medio 2018.
 
Der er nu indgået frivillige aftaler med alle lodsejere om overtagelse på vilkår, der svarer til ekspropriation. Hillerød Kommune har som myndighed godkendt 4 aftaler og forventes den 17. maj at godkende de to sidste. Det vil betyde, at der ikke bliver behov for at gennemføre ekspropriation.

Journalnummer
17012407
5. Meddelelse - Proces for revision af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2017

Meddelelse - Proces for revision af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2017
Region Hovedstaden skal i henhold til bekendtgørelse nr. 971 om planlægning af sundhedsberedskabet én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet, herunder en plan for den præhospitale indsats. Forinden skal regionen indhedte udtalelser fra de i regionen beliggende kommuner og indhente rådgivning i Sundhedsstyrelsen. Planen skal være koordineret med de tilgrænsende regioner samt politikredsene og redningsberedskabet. Udgangspunktet er, at Region Hovedstadens reviderede Sundhedsberedskabsplan 2017 skal være politisk godkendt i oktober 2017.
 
Den reviderede Sundhedsberedskabsplan planlægges sendt i høring i perioden fra den 17. maj til den 9. august 2017.
Herefter vil planen bliver forelagt sundhedsudvalget den 26. september, forretningsudvalget den 10. oktober og regionsrådet den 24. oktober 2017.

Journalnummer
17001989
6. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: