UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

15-08-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Center for Fordybelse og Tro på Herlev og Gentofte Hospital - Herlevmatriklen1. Center for Fordybelse og Tro på Herlev og Gentofte Hospital - Herlevmatriklen

Center for Fordybelse og Tro på Herlev og Gentofte Hospital - Herlevmatriklen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede på mødet den 13. juni en sag om opførelse af Center for Fordybelse og Tro ved Herlev Hospital. I sagen blev det indstillet, at regionsrådet godkendte en forhøjelse på 2,0 mio. kr. af den fondsfinansierede investeringsbevilling på 10 mio. kr. til projektet. Det var indstillet, at forhøjelsen på 2 mio. kr. finansieredes af Herlev og Gentofte Hospitals lokale investeringsramme i 2017. Baggrunden for sagen var, at Herlev og Gentofte Hospital havde fået et licitationsresultat, som grundet markedsforholdene i byggeriet, lå 2 mio. kr. over det budgetterede. Det var derfor med den eksisterende bevilling på 10 mio. kr. ikke muligt at indgå aftaler med de bydende.
 
Regionsrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i forretningsudvalget med henblik på, at undersøge muligheden for at optimere projektets økonomi, herunder gennem udbud som omvendt licitation med fastsat budget, mulighed for yderligere fondsdonationer og/eller alternativt at finde anden finansiering end den foreslåede fra Herlev og Gentofte Hospitals lokale investeringsramme. Mødesagen fra regionsrådets behandling vedlægges som bilag 1.
 
Sagen forelægges i revideret form til fornyet behandling med oplysning om mulighederne for finansiering af merudgiften, herunder udgiften til dækning af fondsmoms af donationen fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål. Oplysning om udgift til betaling af fondsmoms har ved en fejl ikke indgået i de hidtil forelagte sager om projektet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
  • at resultatet af den supplerende fondsansøgning afventes, jf. udtalelse fra den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (3) og Ø (2), i alt 13.
Imod stemte: O (2).
Undlod at stemme: 0.
I alt 15.
 
Indstillingen var herefter godkendt.

SAGSFREMSTILLING
Behandling i den politiske følgegruppe
Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev har på et møde den 11. august behandlet sagen og er kommet frem til følgende udtalelse:
 
"Et flertal i følgegruppen bestående af medlemmerne fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre anbefaler Forretningsudvalget, at endelig stillingtagen til projektet afventer resultatet af den supplerende fondsansøgning. Såfremt fondsansøgningen giver et positivt resultat, foreslår flertallet i følgegruppen, at udgiften til fondsmoms tages op til fornyet politisk behandling.
 
Socialdemokratiet og Venstre anbefaler endvidere, at såfremt udfaldet af fondsansøgningen er negativ, realiseres projektet ikke.
 
Dansk Folkeparti oplyser, at partiet fortsat ikke ønsker at støtte projektet".
 
Baggrund
Historikken omkring projektet var, at i 2008 søgte Herlev Hospital fondsstøtte til et projekt, der kunne give patienter og pårørende ro og rum til fordybelse i svære situationer og fik bevilget 8 mio. kr. af A. P. Møllerfonden. Projektet blev imidlertid sat i bero, så det sammen med generalplanen kunne ses i sammenhæng med udbygningsplanen for hospitalet.
 
Efter projektet for Nyt Hospital Herlev forelå godkendt i 2012 blev projektet derfor taget op igen. A. P. Møllerfonden bekræftede sit bevillingstilsagn og regionsrådet godkendte i februar 2014 en investeringsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af et Center for Fordybelse og Tro.
 
Projektet, som er tegnet af Henning Larsen Arkitekter, som også er arkitekt på Nyt Hospital Herlev, blev sendt i udbud i 2015, men licitationsresultatet lå 2 mio. kr. over bevillingen.
 
Licitationen blev annulleret og fonden blev søgt om yderligere støtte. Fonden bevilgede yderligere 2 mio. kr.
 
Regionsrådet godkendte på den baggrund i januar 2017 en forhøjelse af investeringsbevillingen med 2 mio. kr. til 10 mio. kr. Det fremgår af mødesagen, at der som følge af markedssituationen i byggeriet kunne være risiko for, at også resultatet af den fornyede licitation ville overstige bevillingen. I så fald måtte der ifølge mødesagen enten optages dialog med fonden om en reduktion af projektet og/eller Herlev Gentofte Hospital måtte dække eventuelle overskridelser op til 2 mio. kr.
 
Efter seneste licitation ligger laveste bud igen godt 2 mio. kr. over bevillingen. Hertil kommer, at der ved en beklagelig administrativ fejl hidtil ikke har været budgetteret med betaling af fondsmoms på 17,5 % af fondsbevillingen fra A. P. Møllerfonden, svarende til 1,75 mio. kr.
 
De nuværende rammer
Herlev Hospital har i dag et lille kirkerum indrettet i et gammelt klasseværelse. Rummet benyttes af patienter og pårørende uanset religiøs baggrund, men rammerne er små og utidssvarende. Forslaget om etablering af Center for Fordybelse og Tro er rejst på initiativ af hospitalets præst, som i sit daglige arbejde har oplevet et udækket behov hos patienter og pårørende både med en kristen og med en ikke-kristen baggrund for et sted med plads til at gå hen med deres sorg.
 
Hospitalets hensigt med centeret er derfor at bidrage til at yde omsorg for alle patientgrupper og derved være med til at sikre høj faglig kvalitet i sundhedsvæsnet. Det indebærer bl.a. at skabe rum og rammer, så patienten og de pårørende kan få hjælp til at forholde sig til de eksistentielle kriser og de sorger, som f.eks. kroniske lidelser, alvorlig og/eller livstruende sygdom og død bringer med sig. At give fysisk rum til dette behov indebærer også en aflastning af personale og patienter på sengestuerne, hvor det kan være vanskeligt at varetage sørgende pårørendes behov samtidig med pleje af de øvrige patienter.
 
Notat fra hospitalspræsten med en nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag 2.
 
Centret er planlagt som en mindre selvstændig bygning på ca. 260 m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Herlev. Det eksisterende kirkerum nedlægges og erstattes af et større højloftet rum, som kan åbnes ved større arrangementer, som fx julegudstjeneste. Herudover etableres et bederum for muslimske patienter og pårørende og et fordybelsesrum for patienter og pårørende uden religiøs baggrund. Bygningen tilkobles forbindelsesgang vest, så der bliver let forbindelse både til eksisterende hospital, nybyggeriet samt til den centrale grønne gård, hvor der også etableres et uderum til fordybelse.
 
Projektet på Gentoftematriklen
Et tilsvarende projekt til 11,4 mio. kr. er gennemført på den anden del af hospitalet på Gentofte matriklen, jf. regionsrådets godkendelse på aprilmødet, sag nr. 12. Her bliver den kristne kapelbygning istandsat og der indrettes herudover rum til fordybelse for patienter og pårørende af anden tro og konfessionsløse. A. P. Møller fonden og Villumfonden har bidraget med 8 mio. kr., mens hospitalets lokale investeringsramme har bidraget med 2 mio. kr., mens udgiften til fondsmoms på 1,4 mio. kr. blev finansieret af den centrale renoveringspulje.
 
Den aktuelle situation
Projektet er efter forhøjelse af investeringsbevillingen udbudt i to storentrepriser med licitation i maj måned. Resultatet ligger som nævnt godt 2 mio. kr. over den nuværende investeringsbevilling på 10 mio. kr. Entreprenørerne har forlænget deres vedståelsesfrist til ultimo oktober.
 
Hospitalet har drøftet de økonomiske udfordringer med fonden, som imidlertid ikke er indstillet på at acceptere en reduktion af kvaliteten i projektet. Desuden er det undersøgt hvorvidt projektet kan udbydes i omvendt udbud, hvilket fonden heller ikke finder acceptabelt af hensyn til kvaliteten af byggeriet. A. P. Møller Fondens tilsagn om donation udløber 27. september 2017.
 
Hospitalet er i dialog med entreprenørerne om mulige mindre besparelser i projektet, som ikke går ud over projektets kvalitet. Der forventes mulighed for besparelser i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.
 
Yderligere fondsstøtte
Gladsaxe/Herlev Provsti har bevilget 0,5 mio. kr. i støtte og Petersens Fond har bevilget 0,1 mio. kr. til løst inventar.
 
Herlev Gentofte Hospital har på baggrund af licitationsresultatet primo juli 2017 søgt supplerende fondsstøtte på 2 mio. kr. fra anden side. Efter fradrag af fondsmoms vil en imødekommelse af ansøgningen give en nettoindtægt på 1,65 mio. kr. Fortroligt notat herom vedlægges som bilag 3. Svar på ansøgningen kan først forventes i september.
 
Fondsmoms og samlet økonomi
I forbindelse med forelæggelsen af nærværende sag er administrationen blevet opmærksom på, at udgiften til fondsmoms ved en beklagelig fejl ikke er indgået i beregningen af de økonomiske konsekvenser i de mødesager, som hidtil har været forelagt om projektet. Regionen kan afløfte momsen af de udgifter, som regionen selv finansierer, men modtagelse af fondsdonationer til andre formål end forskningsformål er forbundet med en egenudgift på 17,5 % i fondsmoms. A. P. Møller Fondens donation udløser således 1,75 mio. kr. i moms og donationen fra Petersens Fond udløser moms på 17.500 kr. Den tilsvarende udgift til fondsmoms på Gentoftematriklen blev som nævnt finansieret af den centrale renoveringspulje på driftsbudgettet.
 
Den samlede entreprisesum udgør efter licitationen i maj 10,6 mio. kr. Hertil kommer allerede afholdte udgifter til projektering, udbud og bygherrerådgivning på 1,7 mio. kr. samt udgifter til byggeledelse og reserver på 1,3 mio. kr., i alt 13,6 mio. kr. Det er forudsat, at projektet kan optimeres med 0,5 mio. kr., bl.a. ved samkøring med eksisterende byggeplads på matriklen, så den samlede udgift reduceres til 13,1 mio. kr.
 
Byggeomkostningerne og fondsmoms udgør herefter samlet 15,1 mio. kr., jf. tabel 1 og 2:
 
Center for Fordybelse og Tro, tabel 1 (mio. kr.) - udgifter
Entrepriseudgifter-10,1
Optimering af projekt+0,5
Projektering, rådgivning og udbud-1,7
Byggeledelse og reserver
-1,3
Byggeomkostninger i alt-13,1
Udgifter til forlængelse af vedståelsesfrist-0,07
Fondsmoms (17,5 % af 10,1 mio. kr.)-1,93
Udgifter i alt-15,1
 
Center for Fordybelse og Tro, tabel 2 (mio. kr.) - finansiering
Donation fra A. P. Møller Fonden+10,0
Herlev/Gladsaxe Provsti (fritaget for fondsmoms)+0,5
Petersens Fond+0,1
I alt10,6
Manglende finansiering4,5
 
 
Realisering af projektet forudsætter herefter, at der tilvejebringes yderligere midler. Der kan opstilles følgende scenarier:
 
A.
Yderligere fondsstøtte opnås ikke.
Regionen finansierer 2,57 mio. kr. + fondsmoms på 1,93 mio. kr. = 4,5 mio. kr.
 
B.
Der opnås yderligere fondsstøtte på 2 mio. kr.
De samlede udgifter vil stige fra 15,1 mio. kr. til 15,45 mio. kr. svarende til fondsmomsen på 17,5 % af 2 mio. kr., i alt 0,35 mio. kr. De samlede indtægter vil stige fra 10,6 mio. kr. til 12,6 mio. kr. Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør således 2,85 mio. kr.
Regionen finansierer i så fald 0,75 mio. kr., + fondsmoms 2,1 mio. kr. (Beregnet som 17,5 % af 10,1 mio. kr. samt af 2 mio. kr. ) = 2,85 mio. kr.
 
C. Yderligere fondsstøtte opnås ikke.
Projektet opgives og regionen må finansiere afholdte udgifter til projektering mv. på 1,7 mio. kr.
 
Afhængigt af udfaldet af ansøgning om supplerende fondsstøtte, vil der således mangle finansiering på mellem 2,85 - 4,5 mio. kr. Heraf vil fondsmoms, som regionen under alle omstændigheder skal dække ved modtagelse af donationer, udgøre 1,93 - 2,1 mio. kr. Såfremt resultatet af den supplerende fondsansøgning afventes, vil forretningsudvalgets behandling kunne finde sted i september eller oktober.
 
Såfremt projektet må opgives, skal der tages stilling til finansiel dækning af udgifter til rådgiverbistand og udbudsforretninger, hvor der til dato er afholdt 1,7 mio. kr.

KONSEKVENSER
Såfremt den manglende finansiering tilvejebringes kan projektet igangsættes og aftalerne med entreprenørerne underskrives. Byggeriet vil herefter gå i gang og centeret forventes at stå færdigt medio 2018. Driftsudgifter ved den færdige bygning vil blive afholdt inden for hospitalets driftsramme.
Såfremt den manglende finansiering ikke tilvejebringes, må projektet opgives og A. P. Møller fonden orienteres herom. Regionen må i så fald finansiere de allerede afholdte udgifter til projektering mv. på 1,7 mio. kr.
 
Derudover vil der fortsat være et udækket behov for passende rammer på Herlev Hospital til brug for patienter og pårørende i sorg.

RISIKOVURDERING
Etablering af Center for Fordybelse og Tro vurderes at kunne ske uden at have indvirkning på såvel Kvalitetsfondsbyggeriet som Steno Diabetes Center Copenhagen

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges Forretningsudvalget den 15. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17020997


1.pdf
2.pdf

Bilag

Bilag 1 - Regionsrådet mødesag 13.06.2017
Bilag 2 - Notat fra Herlev Gentofte Hospital, hospitalspræsten