UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-09-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-09-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
2. Meddelelse - Ensartet serviceniveau for behandling mod barnløshed
3. Meddelelse - Det Socialpsykiatriske botilbud Orion udvider
4. Meddelelse - Sammenlægning af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed og Afdelingen for Klinisk Epidemiologi
5. Meddelelse - Aftale med BAT-kartellet
6. Aflysning af møde i Kommunekontaktudvalget
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder Udrednings- og Behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
 
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Ensartet serviceniveau for behandling mod barnløshed

Meddelelse - Ensartet serviceniveau for behandling mod barnløshed
Danske Regioners bestyrelse har på møde den 24. august 2017 drøftet sag vedr. fastlæggelse af det samme serviceniveau for assisteret reproduktion (behandling mod barnløshed) i speciallægepraksis, som er gældende for hospitalerne. Der er i dag ulige adgang til behandling mod barnløshed alt afhængig af, om patienterne henvises til behandling i speciallægepraksis eller på hospital.
 
Danske Regioner har på baggrund af dialog med Sundheds- og Ældreministeriet fået afklaret, at ministeriets første udmelding om temaet var forkert. Almen praksis og speciallægepraksis er ikke omfattet af § 1 a i Lov om assisteret reproduktion. Denne paragraf omfatter alene hospitalerne og betyder, at der her kun kan ydes hjælp til, at enlige eller par uden børn kan få ét barn på det offentliges regning. Desuden har ministeriet overfor Danske Regioner tilkendegivet, at det er ”ministeriets umiddelbare vurdering, at Danske Regioner i fx overenskomst eller anden aftale med speciallægepraksis kan fastsætte et serviceniveau for inseminationsbehandlinger i praksisseltoren.”
 
Da moderniseringen af specialet gynækologi bygger på ministeriets første udmelding om samme serviceniveau i både hospitals- og praksissektor, finder administrationen, at grundlaget for at fastlægge et ensartet serviceniveau på området er til stede.
 

Journalnummer
17023363


2.pdf

Bilag

Dagsorden til bestyrelsemøde i Danske Regioner den 24. august 2017 vedr. assisteret reproduktion i speciallægepraksis


3. Meddelelse - Det Socialpsykiatriske botilbud Orion udvider

Meddelelse - Det Socialpsykiatriske botilbud Orion udvider
Den 4. april 2017 indgik Den Sociale Virksomhed aftale med Københavns Kommune om at etablere fire pladser i pavilloner på det socialpsykiatriske botilbud Orion til nogle af de sværeste udsatte borgere med sindslidelser fra kommunen.
 
Da kommunerne betaler 100% af Den Sociale Virksomheds omkostningerne, er aftalen, at Københavns Kommune betaler alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og nedtagning af pavillonerne.
 
Pavillonerne vil være klar til ibrugtagning 18. september 2017. Ansættelse af personale er på plads. Det er planlagt, at medarbejdersammensætningen omkring de nye borgere består af både erfarne medarbejdere samt nyansatte for at sikre en god forankring for de nye beboere på Orion.
 
Københavns Kommune har indstillet seks mulige borgere til pladserne. Herudfra er fire borgere valgt, som dem der matcher tilbuddet på Orion bedst.
 
Netop nu tager Orion kontakt med de fire borgeres sagsbehandlere i Københavns Kommune med henblik på at planlægge og forberede de konkrete indflytninger.
 
Når de fire pladser etableres på et tidspunkt, hvor der indenfor kort tid også skal etableres nye særlige pladser i regionalt regi, skyldes det, at der er tale om pladser til borgere, der kan klare sig med et botilbud i det eksisterende socialpsykiatriske regi. Der er således ikke tale om borgere, som umiddelbart opfylder visitationskriterierne til et ophold i de nye særlige pladser, herunder bl.a. kravet om at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd.Hertil kommer, at der fra Københavns Kommunes side er tale om et akut behov for og ønske om etablering af disse pladser.

Journalnummer
17023776
4. Meddelelse - Sammenlægning af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed og Afdelingen for Klinisk Epidemiologi

Meddelelse - Sammenlægning af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed og Afdelingen for Klinisk Epidemiologi
Koncerndirektionen har besluttet at sammenlægge Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed (Center for Sundhed) og Afdelingen for Klinisk Epidemiologi (Bispebjerg Frederiksberg Hospital) til et fælles center for forebyggelse, folkesundhed og epidemiologi. Sammenlægningen sker ud fra et ønske om at styrke forskningssamarbejdet, skabe større synergi mellem de beslægtede områder og styrke regionens position både nationalt og internationalt inden for forskning i forebyggelse, sundhedsfremme og epidemiologi. Forskningscenteret er i dag en del af koncernadministrationen i Center for Sundhed, og det er vurderingen, at Forskningscenteret ved at blive sammenlagt med en hospitalsafdeling vil få et mere naturligt organisatorisk tilhørsforhold og en bedre sammenhæng med de kliniske forskningsmiljøer. Endelig vil sammenlægningen give mulighed for at samle de medarbejdere, der i dag er tilknyttet Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP, tidligere KCEB Øst) i en fælles geografisk enhed. Medarbejderne er i dag organisatorisk tilknyttet Region Midtjylland og er fysisk placeret hos både Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed og på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
 
Det er forventningen, at forskning i forebyggelse og sundhedsfremme vil være et fokusområde i regionen i de kommende år, og et nyt stærkt center vil være et naturligt omdrejningspunkt for en sådan styrket indsats. Sammenlægningen skal også ses i sammenhæng med udviklingen af en ny regional forskningsstrategi i løbet af foråret 2018, der vil have fokus på at styrke den strategiske forskningsledelse og prioritering med flere regionale satsninger.
 
Det er forventningen, at det nye fælles center kan realiseres fra 1. januar 2018. Det nye center vil blive fysisk placeret på Frederiksberg Hospital, dog vil den løbende dataindsamling i Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundheds befolkningsundersøgelser fortsat være forankret i Glostrup, hvor de fysiske rammer er særligt indrettet til at huse disse undersøgelser.
 
Forslaget om sammenlægningen har inden der blev truffet en endelig beslutning været igennem en høringsproces i de relevante MED udvalg, herunder RMU. Høringsprocessen har været tilrettelagt sådan, at de berørte medarbejdere har haft mulighed for at give deres mening til kende i selvstændige høringssvar. Der er i høringsprocessen fremkommet en række opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre en god fusionsproces med høj medarbejderinvolvering. Disse input vil blive medtaget i fusionsarbejdet.

Journalnummer
17025537
5. Meddelelse - Aftale med BAT-kartellet

Meddelelse - Aftale med BAT-kartellet
Region Hovedstaden prioriterer ordentlige arbejdsforhold på regionens byggepladser. Der er derfor i regionens standardvilkår i entreprisekontrakter indsat sociale klausuler, som entreprenøren har pligt til at overholde, samt bestemmelser om entreprenørens dokumentationskrav i forbindelse med overholdelse af dem. Det er regionen som bygherre, der er ansvarlig for kontrol med overholdelsen af de sociale klausuler.
 
Administrationen har endvidere i forbindelse med revision af regionens kontrakter i 2013 til brug for kvalitetsfondsbyggerierne og større regionale byggeprojekter indført kontraktbestemmelser om, at regionen, til brug for sin vurdering af om de sociale klausuler bliver overholdt, kan søge rådgivning hos relevante arbejdsgivere og/eller arbejdstagerorganisationer.
 
BAT Kartellet - som er en sammenslutning af 7 LO-forbund på bygge- og anlægsområdet - har i foråret 2017 haft drøftelser med Nyt Herlev Hospital omkring arbejdsforhold, herunder om BAT kartellets ønske om uhindret adgang til byggepladsen samt forholdsregler i forbindelse hermed.
 
Center for Ejendomme har sammen med Nyt Herlev Hospital på denne baggrund holdt en række dialogmøder med BAT Kartellet, hvor der er opnået enighed om at indgå en samarbejdsaftale, som skal bygge på dialog og tillid samt være en ramme for samarbejde mellem parterne omkring arbejdsforhold på regionens byggepladser generelt og danne ramme omkring Kartellets konkrete besøg på regionens byggepladser.
 
BAT Kartellet har langvarig og indgående erfaring med at føre tilsyn med arbejdsforhold på byggepladser, ligesom Kartellet ved undersøgelse af konkrete arbejdsforhold har en fordel i kraft af sit brede medlemsnetværk. Denne fordel vil regionen som bygherre kunne nyde godt af ved en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved, at det er regionen som bygherre, der er ansvarlig for kontrol med arbejdsforholdene.
 
Aftalen vil indeholde krav om, at BAT Kartellet forinden adgang til byggepladsen skal kontakte den ansvarlige bygherrerepræsentant på det pågældende byggeri for bl.a. at sikre, at besøget er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til planlagte aktiviteter, og at fornødne sikkerhedsanvisninger bliver iagttaget. BAT Kartellet holder løbende bygherrerepræsentanten orienteret om sine observationer. Der følges op med kvartalsvise månedsmøder mellem BAT Kartellet, Region Hovedstadens Center for Ejendomme om Kartellets observationer på byggepladserne, herunder sparring omkring arbejdsmiljøforhold. Der er allerede i samarbejdsaftalens ånd afholdt ét kvartalsmøde og planlagt to yderligere møder i 2017 mellem BAT-Kartellet henholdsvis Center for Ejendomme, projektchefer for kvalitetsfondsprojekter og Enhed for Byggestyring.
 
Ved samarbejdsaftalens underskrivelse vil Center for Ejendomme udsende en nyhed herom.
 
 
 

Journalnummer
13006286
6. Aflysning af møde i Kommunekontaktudvalget

Aflysning af møde i Kommunekontaktudvalget
Møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 1. september 2017 blev aflyst pga stort forfald.
Den udsendte dagsorden er offentliggjort på regionens hjemmeside.
 
Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal i henhold til lovgivningen drøftes på et møde i kontaktudvalget senest den 1. september, og var derfor et punkt på den udsendte dagsorden til det planlagte møde.
 
Kommunalbestyrelserne skal senest den 10. september 2017 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget (i forbindelse med regionens udsendelse af det administrative budgetforslag).

Journalnummer
17001115
7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
16050567
8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: