UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-09-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-09-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Regionsrådsmedlem Abbas Razvis (B) midlertidige fravær - fordeling af poster1. Regionsrådsmedlem Abbas Razvis (B) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Abbas Razvis (B) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Abas Razvi har oplyst , at han af helbredsmæssige årsager ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 4. september 2017 til den 1. november 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
  1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Abbas Razvi i regionsrådet er opfyldt,
  2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af Miljø- og trafikudvalget under Abbas Razvis fravær, og
  3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et medlem af følgegruppen Nyt Hospital Herlev under Abbas Razvis fravær.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådsmedlem Abbas Razvi (B) har oplyst, at han af helbredsmæssige årsager ønsker sig fritaget fra arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 4. september 2017 til den 1. november 2017.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Abbas Razvi i regionsrådet, samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. Miljø- og trafikudvalget, hvor Abbas Razvi er næstformand, og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Herlev under Abbas Razvis midlertidige fravær. Det stående udvalg udpeger i givet fald selv en næstformand under Abbas Razvis midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Abbas Razvi er opfyldt. Det bemærkes, at hvis grunden for fritagelsen af Abbas Razvi ophører inden den 1. november 2017, genindtræder Abbaz Razvi på tidspunktet for meddelelse til administrationen herom.
 
kan og skal genindtræde i sine regionale hverv, så snart han måtte være klar til det.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 1. stedfortræder på Det Radikale Venstres stedfortræderliste, Jens Rikardt Andersen, der indtræder i regionsrådet under Abbas Razvis midlertidige fravær.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Abbas Razvi i regionsrådet, at Abbas Razvi også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et midlertidigt medlem af hhv. Miljø- og trafikudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Herlev under Abbas Razvis midlertidige fravær.
 
Abbas Razvis øvrige poster kan ikke besættes midlertidigt.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Abbas Razvi i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet og Miljø- og trafikudvalget.
 
Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet og Miljø- og trafikudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end i sagen anført.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. september 2017 og regionsrådet den 19. september 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13012402, 13013106, 13013091