UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-10-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen efter 3. kvartal 2017
2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Status på letbanen i Ring 3
4. Lukket punkt
5. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen efter 3. kvartal 2017

Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen efter 3. kvartal 2017
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen 2017 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv beregnet over de sidste 365 dage. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 3. kvartal 2017.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere, svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.812 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo september 2017 på 3.133 mio. kr. mod forudsat 3.467 mio. kr. i det vedtagende budget 2017. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 334 mio. kr.
 
Kassebeholdningen ultimo september 2017 var beregnet til 1.851 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2017 baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Den faktiske kassebeholdning udgør ultimo september 2017, 946 mio. kr. eller 905 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.
 
Primo kassebeholdningen 2017 i notatet på 1.336 mio. kr. er den faktiske kassebeholdning opgjort ud fra regnskab 2016. Ultimo kassebeholdningen på 985 mio. kr. er den skønnet ultimo kassebeholdning ud fra 3. økonomirapport 2017, og er den kassebeholdning som forventes at være primo kassebeholdningen 2018.
 
Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning skyldes især manglende opkrævning af behandlingsindtægter og indtægter på særydelser på sundhedsområdet. Ultimo september 2017, er der registreret indtægter for knap 200 mio. kr. ud af et samlet indtægtsbudget på 2,7 mia. kr. På samme tid sidste år udgjorde indtægterne 1,6 mia. kr. Det er dog tale om en midlertidig likviditetsforværring, da det forventes at de manglende indtægter fra de andre regioner vil indgå inden årets udgang. Der vil blive aftalt en acontoafregning med regionerne i oktober måned. Således at de manglende indtægter vil indgå i kassebeholdningen ultimo året.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2017 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for året 2017 i januar måned 2018.

JOURNALNUMMER
17009877
 


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 3 kvt 2017_04102017


2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder Udrednings- og Behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
 
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Status på letbanen i Ring 3

Meddelelse - Status på letbanen i Ring 3
Udbuddet af letbanen langs Ring 3 er gået ind i sin afsluttende fase. På baggrund af et møde i letbanens borgmesterkreds den 13. september 2017 blev der orienteret om Hovedstadens Letbanes udbudsproces, og hvor Hovedstadens Letbanes direktion gav en kort status for udbuds- og forhandlingsprocessen. Det fremgik af præsentationen, at status for processen er:
 
1. november 2017: Hovedstadens Letbanes bestyrelse orienteres om status på forhandlingerne om kontrakterne og gennemgår finansieringen.
 
December 2017: Hovedstadens Letbanes bestyrelse godkender indstilling til ejerne om konkret anlæg af letbanen.
 
Tidsplanen for processen forventes derfor at blive overholdt. Forventningen er, at beslutningen om anlæg af letbanen kan træffes omkring årsskiftet. I den forbindelse har Borgmesterforum i Loop City besluttet, at der skal skrues op for kommunikationen for at imødekomme den stigende interesse for letbanen langs Ring 3. Det er vurderingen, at der med fordel kan igangsættes en dialog med relevante politikere på tværs af partierne på Christiansborg. Administrationen i Loop City har udarbejdet vedlagte materiale om letbanen, som med fordel kan benyttes i kommunikationen:
 
- To fakta ark
- Q&A om letbanen
 
Herudover kan der henvises til to links med video om letbanen:
 
Link til en video, hvor letbanestrækningen gennemkøres: https://vimeo.com/216992809
 
Link til en ny video om letbanen: http://loopcity.dk/2017/09/18/letbanen-byens-roede-traad-film/
 

Journalnummer
15000197


3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Derfor skal Hovedstaden have en letbane
Hovedstadens Letbane - En samfundsmæssig gevinst
Hovedstadens Letbane - Q&A


4. Lukket punkt
5. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
Regionens forretningsudvalg (FU) har siden den 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratiseringsudvalget (ITA) er det besluttet, at rapporten forelægges ITA til orientering forud for forelæggelsen for FU.
 
Strukturen er, at data præsenteres på forsiden og eventuelle afvigelsesforklaringer præsenteres på bagsiden. Rapporten ledsages af en læsevejledning, der forklarer de forskellige grafer, samt hvordan de aflæses. Der er desuden en kort beskrivelse af rapportens opbygning sidst i denne meddelelse.
 
Sundhedsplatformen indgår for første gang i denne rapport, hvor den var udeladt i forrige status. De systemer, som er udfaset ved ibrugtagning af Sundhedsplatformen, er udeladt af denne rapport.
 
Konklusioner fra rapporten for perioden
 
Support
Systemdrift
Projekter
Rapportens opbygning
Rapporten består af følgende afsnit:
 1. Support
  I dette afsnit rapporteres på de aftalte servicemål for svartid i CIMT Servicedesk samt andelen af telefoniske straksafklaringer, hvor en bruger får løst sin sag ved første kontakt.
 2. Systemdrift
  I dette afsnit præsenteres målingerne på de kritiske systemers overholdelse af de aftalte servicemål.
 3. Aktuelt fra CIMT
  I dette afsnit præsenteres nyheder på større projekter og andre ændringer, som CIMT vurderer, har relevans for ITA og FU.
 4. Projekter
  I dette afsnit rapporteres på overordnede projektportefølje i CIMT. Derudover er der en mere konkret opgørelse af udviklingen på de projekter, der har særlig relevans for ITA og FU.
 5. Sager
  Det nederste felt viser udvikling i antallet af oprettede og løste sager for CIMT i ServiceNow (det centrale sagsbehandlingssystem). Derudover rapporteres der også på den overordnede overholdelse af servicemålene for løsningstid på sager.
 6. Bagsiden
  På bagsiden findes supplerende informationer til afsnittene om support, systemdrift og sager. Derudover er der afvigelsesforklaringer på systemdrift og projekter.

Journalnummer
14002072


6.pdf

Bilag

Overordnet status Center for it, medico og telefoni - September


6. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: