UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-10-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Suspension af produktivitetskravet i 20181. Suspension af produktivitetskravet i 2018

Suspension af produktivitetskravet i 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2018, mellem regeringen og Danske Regioner, at der er forudsat en aktivitetsvækst på sygehusene på 2 pct. i 2018, finansieret ved produktivitetsforbedringer på 2 pct.
 
Den 4. oktober 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at suspendere produktivitetskravet i 2018. Samtidig skal der udvikles en ny styringsmodel.
 
Konkret gennemføres suspensionen ved at fjerne aktivitetsvækstkravet på de 2 pct. i 2018.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
  • at hospitalernes aktivitetsbudgetter ikke tillægges krav om 2 pct. vækst i 2018.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 10. oktober 2017:
 
Anbefalet, idet forretningsudvalget bemærker at Liberal Alliance, der er medlem af budgetforligskredsen, ikke er medlem af forretningsudvalget, og derfor ikke har haft lejlighed til at udtale sig herom, og anbefalingen er med forbehold herfor.
 
Forretningsudvalget besluttede, at der indkaldes til et møde for en teknisk gennemgang af konsekvenserne af suspensionen af 2 pct. Produktivitetskravet.
 
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Den 4. oktober 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at suspendere produktivitetskravet i 2018. Samtidig skal der udvikles en ny styringsmodel.
 
Konkret gennemføres suspensionen ved at fjerne aktivitetsvækstkravet på de 2 pct. i 2018, som forudsætning for at opnå det statslige aktivitetsafhængige bidrag.
 
I Region Hovedstaden er hospitalernes aktivitetsbudgetter fastlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2018 for de områder, som er omfattet af takststyringsordningen.
 
Budgetterne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2017 med tillæg af 2 pct.
 
Det er forudsat, at minimum halvdelen af tillægget på 2 pct. udmøntes på områder, hvor der kan forventes ventetidsudfordringer eller stigende aktivitet i øvrigt.
 
Regionsrådet har besluttet, at en række områder – ud over Bornholms Hospital og Hjertecentret på Rigshospitalet – er undtaget fra takststyringen.
 
Endvidere skal et større medicinsk område undtages fra 2 pct. produktivitetskrav (jf. anden sag på denne dagsorden).
 
Der er ved beregning af hospitalernes aktivitetsbudgetter taget højde for de områder, der er undtaget fra takststyring.
 
Med aftalen om at suspendere produktivitetskravet i 2018, vil det ligeledes være muligt at ophæve kravet om 2 pct. aktivitetsvækst på Region Hovedstadens hospitaler. Det er dog fortsat hospitalernes ansvar at sikre en intern omprioritering, således at afdelinger, som er presset af patientrettigheder, kræft- og hjertepakker og udrednings- og behandlingsret, prioriteres inden for de rammer, der er givet hospitalerne.
 
Suspenderingen af aktivitetskravet betyder ikke, at takststyringsordningen ophæves, for andre områder end de allerede i budget 2018 undtagne, idet der fortsat er et aktivitetskrav knyttet til eksempelvis kræftmidlerne m.v.
 
Der vil stadig være en finansieringsmodel mellem staten og regionerne, som er afhængig af den præsterede aktivitet. Suspenderingen af produktivitetskravet betyder som udgangspunkt, at det vil blive lettere at opnå den fulde finansiering fra den statslige aktivitetspulje i 2018.
 
Når sygehusaktiviteten ikke skal øges med de forudsatte 2 pct. i 2018, vil det give bedre muligheder for, at sygehusene kan omlægge aktiviteten, så der fokuseres på at gennemføre behandlinger med værdi for patienten. Selvom produktivitetskravet suspenderes, vil der fortsat være en forventning om og et behov for at kunne levere ”mere sundhed for pengene”.
 
Regeringens styringseftersyn, som også bekræftet i aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018, er igangsat, og der forventes en afrapportering i foråret 2018.

KONSEKVENSER
I budget 2018 er hospitalernes præstationsbudgetter beregnet med 2017-takster. Når taksterne for 2018 foreligger, vil der i forbindelse med 1. økonomirapport 2018 ske en teknisk genberegning af budgetterne. Det vil være i genberegningsprocessen, at tillægget på 2 pct. ophæves.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. oktober 2017 og regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000968