UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

23-01-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-01-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2017
2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Ansættelse af databeskyttelsesrådgiver
4. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Lovforslag om en reform af valgbarhedsområdet
7. Meddelelse - Danske Regioners Generalforsamling 2018 - invitation til regionerne
8. Aktuelle Orienteringer:
9. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2017

Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2017
Regionsrådet orienteres hermed om regionens likviditet. Likviditeten opgøres hvert kvartal, og forelægges rådets medlemmer måneden efter kvartalets afslutning. I januar opgøres likviditeten for det foregående år. Likviditeten opgøres efter lånebekendtgørelsen (kassekreditreglen) og budgetloven.
 
Kassekreditreglen
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 2017 efterlevet statens krav til, at den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder skal være positiv.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2017 3.033 mio. kr. mod forudsat 3.379 mio. kr. mio. kr. i det vedtagne budget 2017. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 346 mio. kr.
 
Den lavere kassebeholdning - i forhold til forventningerne i 4. økonomirapport - skyldes især manglende behandlingsindtægter på sundhedsområdet.
Dette vedrører primært afregningsforhold ift. behandling af patienter fra andre regioner. Afregningsforholdet har i en overgangsperiode været vanskeliggjort som følge af implementeringen af sundhedsplatformen
 
Det er kun tale om en midlertidig likviditetsforværring, idet afregningerne er fremsendt, og de manglende betalinger vil blive indbetalt i 2018. Dermed sikres en gunstig likviditetsudvikling i 2018.
 
Til orientering er vedlagt et notat som uddyber opgørelsen af kassekreditreglen ultimo 2017.
 
Budgetloven
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet på årsbasis mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbyggere, svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.812 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
 
Den næste vurdering af likviditeten for 2018 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2018, samt i forbindelse med likviditetsopgørelsen for 1. kvartal 2018 som forelægges i april måned 2018.

Journalnummer
17009877


1.pdf

Bilag

Lividitetsopgørelse, notat


2. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat, udviklingen i andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk, grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med, at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Ansættelse af databeskyttelsesrådgiver

Meddelelse - Ansættelse af databeskyttelsesrådgiver
Forretningsudvalget blev ved formandsmeddelelse den 12. december 2017 orienteret om, at det er et krav i Databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, at Region Hovedstaden ansætter en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer, herefter benævnt ”DPO”).
 
DPO'ens funktioner og ansvarsområder er fastlagt i selve forordningen. DPO’en skal udføre hvervet på uafhængig vis, må ikke modtage instrukser for udførelse af arbejdsopgaverne og skal rapportere til regionsrådet. DPO'en skal blandt andet underrette og rådgive om forpligtelser i henhold til forordningen, bistå ledelsen med at overvåge overholdelsen af forordningen, inddrages i spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger i regionen og koordinere samarbejdet med Datatilsynet. DPO'en er ikke ansvarlig for, at regionen overholder og implementerer de persondataretlige regler. Dette ansvar ligger hos ledelsen.
 
Pr. 1. januar 2018 er Birgitte Hagelskjær Nielsen udnævnt som regionens DPO og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Center for IT, Medico og Telefoni (Kontrakter & Licenser). Birgitte Hagelskjær Nielsen er jurist fra 1996 og har bl.a. en baggrund som advokat, konsulent i KPMG og ministersekretær i Videnskabsministeriet. Derudover har hun arbejdet med persondataret siden 2007.
 
Birgitte Hagelskjær Nielsen står for det videre arbejde med at etablere DPO-funktionen med et team på 2-3 medarbejdere og vil senere kontakte alle regionens hospitaler, virksomheder og centre for at få udpeget DPO-ambassadører, der skal være kontaktpunkt og bindeled til DPO.

Journalnummer
18001914
4. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
Opfølgning på budgetaftalen for 2018
I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2018 blev det besluttet, at forretningsudvalget løbende orienteres om udviklingen i antal medarbejdere, der er berørt af besparelser og afskedigelser. Herunder brugen af regionens tryghedsordning.
 
Hermed følger status på udviklingen primo januar 2018.
 
Status opsummeret
Notatet indeholder en oversigt over antal medarbejdere, der er berørt af besparelser fordelt på henholdsvis hospitaler/virksomheder samt faggrupper.
Hertil kommer en oversigt over antal medarbejdere, der gør brug af regionens tryghedsordning – RegionH Match - fordelt på de respektive tilbud i ordningen.
 
Sammenfattende viser den seneste opgørelse, at 70 medarbejdere er omfattet af et opsigelsesvarsel med udgangen af december måned. Heraf har 44 medarbejdere ved notatets udarbejdelse tilmeldt sig RegionH Match.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i september var administrationens vurdering, at omkring 80 medarbejdere i regionen ville ende med at blive berørt af afskedigelser.
 
Siden seneste opgørelse (primo december 2017) er der sket et fald på i alt 8 medarbejdere, i forhold til forventningen om, hvor mange medarbejdere der ville blive berørt af besparelserne.
 
Siden første opgørelse er der samlet sket et fald på i alt 30 medarbejdere i forhold til forventningen om, hvor mange medarbejdere, der ville blive berørt af besparelserne. Heraf er 13 medarbejdere blevet omplaceret i regionen.
 
Endvidere viser notatet, at tilbuddene i RegionH Match ordningen er blevet benyttet 67 gange.
 
Fordelingen på faggrupper viser, at især to grupper er berørt – nemlig kontor- og IT-personale samt lægesekretærer.
 
Status
Data til brug for nærværende notat er indhentet 2. januar 2018. Det inkluderer følgende hospitaler: Amager-Hvidovre hospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Bornholms Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. På alle hospitaler er der afholdt omplaceringssamtaler med berørte medarbejdere samt udsendt brev om afskedigelse efter endt partshøringsperiode.
 
Virksomhedsfordeling
      
Virksomhed
Antal afskedigelser
Ændring fra december 2017
Ændring fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
Amager-Hvidovre Hospital
5
0
-1
4
1
1
Bispebjerg-Frederiksberg
8
0
-1
4
4
1
Bornholms Hospital
2
0
0
1
1
0
Herlev-Gentofte Hospital
13
-4
-11
8
5
3
Rigshospitalet
19
-3
-13
11
8
7
Region Hovedstadens Psykiatri
9
-1
-3
8
1
1
Koncerncentrene*
14
0
-1
8
6
0
I alt
70
-8
-30
44
26
13
*) CIMT - ikke afledt af Budget 2018
 
 
Reduktionen i antal berørte medarbejdere i forhold til seneste notat skyldes enten omplaceringer internt på hospital/virksomhed, omplaceringer andet sted i regionen, kontraopsigelse eller accept af væsentlig stillingsændring.
 
Faggruppefordeling
      
Faggruppe
Antal afskedigelser
Ændring fra december 2017
Ændring fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
AC'ere
4
-1
-1
3
1
0
Bioanalytikere
4
0
-3
4
0
2
Håndværker
1
0
0
1
0
0
Kontor- og IT personale
23
0
-9
14
9
3
Læge
1
0
0
0
1
0
Lægesekretær (inkl. sundhedsservicesekretær)
30
-6
-11
18
12
7
Portør
3
0
-1
1
2
0
Pædagog
0
0
-1
0
0
0
Servicemedarbejder
2
0
0
2
0
0
Social- og sundhedsassistent
1
-1
-2
0
1
1
Sygeplejerske
1
0
-2
1
0
0
I alt
70
-8
-30
44
26
13
 
Brug af RegionH Match (antal personer)
 
Faggruppe
Omplacerede
Fortrinsret
Vejledning
Jobsøgning
Kursus
AC'ere
0
3
0
0
0
Bioanalytikere
2
3
1
1
2
Håndværker
0
1
0
0
1
Kontor- og IT personale
3
4
0
6
1
Lægesekretær (Inkl. sundhedsservicesekretær)
7
10
8
10
8
Portør
0
0
0
0
0
Servicemedarbejder
0
1
1
1
1
Social- og sundhedsassistent
1
0*
2
1
1
Sygeplejerske
0
0
0
0
0
I alt
13
22
12
19
14
*) Fejlagtigt registreret som 2 i tidligere status
 
 
Informationsmøder
Der har været gennemført en række informationsmøder for medarbejdere, der har været til omplaceringssamtale. Her informeres der om tryghedsordningen og medarbejdere kan efterfølgende få hjælp til tilmelding til ordningen samt aftale en vejledningssamtale.
Nedenfor er en oversigt over de gennemførte informationsmøder.
 
Dato
Virksomhed
14. september
CIMT
27. september
Herlev-Gentofte Hospital
6. oktober
Rigshospitalet
9. oktober
Amager-Hvidovre Hospital
10. og 12. oktober
Region Hovedstadens Psykiatri
11. oktober
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 

Journalnummer
17031673
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Lovforslag om en reform af valgbarhedsområdet

Meddelelse - Lovforslag om en reform af valgbarhedsområdet
Via Danske Regioner har Region Hovedstaden modtaget Økonomi- og Indenrigsministeriets lovforslag om en reform af valgbarhedsområdet i høring.
 
Det fremgår af lovforslaget, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, og at lovgivningen fremover skal indeholde faste og præcise kriterier for fortabelse af valgbarhed. Bødestraf vil efter de foreslåede regler ikke medføre tab af valgbarhed.
 
Valgbarhedsnævnets kompetence i sager om afsættelse af borgmestre og regionsrådsformænd overføres til Valgnævnet. Valgnævnet er et uafhængigt nævn på tre medlemmer, som i medfør af lov om valg til Folketinget nedsættes af økonomi- og indenrigsministeren med en formand, der skal være landsdommer eller højesteretsdommer.
 
Administrationen har meddelt Danske Regioner, at Region Hovedstaden ikke har indvendinger imod Økonomi- og Indenrigsministeriets lovforslag.
 
Opmærksomheden skal henledes på, at Danske Regioners bestyrelse vil drøfte lovforslaget på sit møde i februar måned.
 
Udkastet til lovforslag vedhæftes som bilag.

Journalnummer
18002278


3.pdf

Bilag

Foreløbigt udkast til lovforslag om reform af valgbarhedsområdet


7. Meddelelse - Danske Regioners Generalforsamling 2018 - invitation til regionerne

Meddelelse - Danske Regioners Generalforsamling 2018 - invitation til regionerne
Generalforsamlingens formelle dagsorden indeholder bl.a. godkendelse af regnskab, fastlæggelse af kontingent, politisk debat samt valg af medlemmer til Danske Regioners bestyrelse.
 
Forslag til dagsordenen fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer skal ifølge Danske Regioners vedtægter § 6, stk. 3, være Danske Regioners bestyrelse i hænde senest torsdag den 8. februar 2018 – på adressen regioner@regioner.dk.

Mødemateriale, herunder den endelige dagsorden til generalforsamlingen, sendes direkte til alle regionsrådsmedlemmer senest den 22. februar 2018.

Journalnummer
18000073


4.pdf

Bilag

gf18 invitation


8. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
9. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: