UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Pharmakon, Milnersvej 42

STARTTIDSPUNKT

09-04-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Orientering om Femern-analyse
2. Meddelelser - Orientering om Trafikforliget
3. Meddelelser - Analyse af potentialet for flere letbaner i Hovedstadsregionen
4. Meddelelser - Evaluering af lov om trafikselskaber
5. Meddelelser - Orientering om notat om sygehusenes økonomi i 2009
6. Meddelelser - Folkemødet på Bornholm
7. Meddelelser - Nyt samarbejde om model til systematisk patientinddragelse
8. Meddelelser - Inspirationsseminar om Patientcentrering
9. Meddelelser - Kvalitetsdag i Region Hovedstaden den 31. maj 2013
10. Meddelelser - Baltic Development Forum Summit i Riga 29.-30. maj 2013
11. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private Hospitaler
12. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
13. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
14. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
15. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
16. Meddelelser - Øresundskomiteen
17. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
18. Meddelelser - STRING
19. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
20. Publikationer
21. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Orientering om Femern-analyse

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2021, vil trafikstrømmene ændre sig markant. Region Hovedstaden bliver geografisk centralt placeret midt på den nye akse, som opstår, og det vil påvirke den fremtidige vækst i Hovedstadsregionen. Administrationen har derfor fået udført en analyse af betydningen for væksten i 2030. I analysen fokuseres der på fremstillingsbranchen, detailhandel, bygge og anlæg, turisme samt tre cases: Copenhagen Malmö Port, Høje Taastrup Transportcenter og Københavns Lufthavn. Resultaterne viser, at gevinster og effekter på de enkelte brancher og transportknudepunkterne er størst for turismeerhvervet, som ventes at få en markant fremgang. Analysen viser også, at for fremstillingserhverv og de to knudepunkter Høje Taastrup Transportcenter og Københavns Lufthavn vil der være potentielle gevinster. Rapporten vedlægges.


1.pdf

Bilag

Femern Bælts betydning for hovedstadsregionen


2. Meddelelser - Orientering om Trafikforliget

Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” (regeringen, V, DF, LA og K) indgik den 21. marts 2013 en ny transportaftale, som omfatter en lang række projekter over hele landet. Med trafikaftalen blev der tildelt i alt 3,5 mia. kr., der skal være med til at forstærke indsatsen mod trængslen og forbedre fremkommeligheden på baner og veje. Af den samlede pulje på 3,5 mia. kr. er de 453,1 mio. kr. tilfaldet projekter inden for Region Hovedstaden. Det eneste større projekt, der har opnået støtte i form af en statslig medfinansiering, er en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Af det samlede anlægsbudget på ca. 2 mia. kr. vil staten medfinansiere inden for en ramme på 425 mio. kr., mens resten skal brugerfinansieres. Af øvrige projekter i hovedstadsregionen kan nævnes: støjskærme i Ballerup ved Ring 4 (14,3 mio. kr.) og i Gentofte ved Helsingørmotorvejen (7,6 mio. kr.), samt forsøgsprojektet Citylogistik-København, der har fået tildelt en støtte på 6,2 mio. kr. Aftaleteksten og en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter kan læses på: http://www.trm.dk/da/nyheder/2013/enighed+om+ny+stor+transportaftale/
3. Meddelelser - Analyse af potentialet for flere letbaner i Hovedstadsregionen

Som opfølgning på 3. økonomirapport 2012 har administrationen bestilt en analyse af potentialet for flere letbaner i Hovedstadsregionen hos DTU Transport ved professor Otto Anker Nielsen. Administrationen har ønsket en opdateret analyse af potentialet for flere letbaner i hovedstadsområdet. Analysen har taget udgangspunkt i eksisterende analyser, rapporter og andet relevant materiale, suppleret med en analyse af eksisterende passagermængder i den kollektive trafik, rejsepotentialer og stationsnærhed. Hovedfokus for arbejdet har været at undersøge mulighed for etablering af et samlet højklasset net af kollektiv trafik i hovedstadsområdet, der dækker korridorer og rejserelationer, hvor der i dag ikke er højklasset kollektiv trafik, og hvor der vurderes at være et tilstrækkeligt potentiale for opgradering af den kollektive trafik. Store dele af ringbyen/håndfladen i hovedstadsområdet (jf. Fingerplanen) er ikke betjent af højklasset kollektiv transport. Her har den kollektive trafik en meget lav markedsandel på 5 – 10 %, modsat de togbetjente rejserelationer, der har markedsandele på 25 % – 30 %, og for de radiale linjer endda helt op til 65 %.

En væsentlig pointe i arbejdet og senere analyser er, at der både kan være passagermæssige og driftsmæssige fordele ved at etablere et samlet net af letbaner frem for blot at anlægge enkeltprojekter. Den nye DTU-analyse viser, at der er flere korridorer med et meget stort passagerpotentiale – fx Frederikssundsvej – Nørrebrogade, Amagerbrogade og Roskildevej – Vesterbrogade. Nogle af de i analysen foreslåede letbanelinjer har en høj intern rente – op imod 8 – 9 %. Analysen når frem til at et sammenhængende og veludbygget letbanenet kan finansieres for ca. 17 mia. kr. Til sammenligning koster Metro Cityringen godt 21 mia. kr.

Arbejdet med analysen er nu afsluttet for så vidt angår potentialet for letbaner. Der udestår en analyse af konsekvenserne for reduktion i Co2 udslippet hvis alle letbaner bliver realiseret.

Hovedrapporten er meget omfattende og administrationen har derfor udarbejdet en sammenfatning med hovedkonklusioner og anbefalinger i en pjece på 12 sider. Pjecen er vedlagt denne meddelelse. Hovedrapporten kan ses på regionens hjemmeside: http://www.regionh.dk/menu/Trafik/


2.pdf

Bilag

Pjece Flere letbaner


4. Meddelelser - Evaluering af lov om trafikselskaber

Transportministeren offentliggjorde den 22. marts 2013 evalueringen af lov om trafikselskaber. I forbindelse med kommunalreformen blev der i 2007 oprettet trafikselskaber i hele landet, hvor der blev skabt en ensartet struktur på busområdet. Det har efterfølgende vist sig, at ikke alle elementer i den nuværende lovgivning virker lige hensigtsmæssigt. I hovedstadsområdet med de mange aktører, har det betydet, at kunderne ikke altid oplever den kollektive trafik som sammenhængende. I evalueringen fremlægges der en række forslag, som har stor betydning for hovedstadsområdet: Oprettelse af en paraplyorganisation med deltagelse af alle selskaber. Paraplyen skal varetage kundeservice, koordinering af køreplanlægning, trafikinformation, billetter, markedsføring og indtægtsdeling. Herudover lægges der op til at styrke regionens ansvar på busområdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvornår forslagene skal træde i kraft. Der lægges op til, at selskaberne selv fremlægger et forslag til, hvordan paraplyen skal udformes. Evalueringen kan ses på Transportministeriets hjemmeside: http://www.trm.dk/da/nyheder/2013/evaluering+af+lov+om+trafikselskaber/

Der er desuden vedlagt et notat om evalueringen.


3.pdf

Bilag

Notat vedr. evaluering af lov om trafikselskaber


5. Meddelelser - Orientering om notat om sygehusenes økonomi i 2009

Statsrevisorerne afgav i december 2010 beretning om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010). Beretningen handler om sygehusenes økonomi i 2009, herunder de budgetoverskridelser som sygehusene havde dengang.

Rigsrevisor har i vedlagte notat af 5. marts 2013 "Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009" fulgt op på sagen, som blev indledt med beretningen i 2010.

Notatet indeholder følgende konklusion:

"Jeg konstaterer, at regionerne efter at have haft betydelige budgetoverskridelser i 2009 opnåede overskud i sygehusenes drift i 2010 og 2011. Regionerne - som også forventer budgetoverskud for 2012 eller balance mellem budget og regnskab ud fra foreløbige regnskabstal - har således fået vendt den økonomiske udvikling på sygehusene. Jeg kan videre konstatere, at Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har gennemført en række initiativer for at sikre en bedre overordnet styring af driftsudgifterne på sundhedsområdet. Endvidere er der gennemført initiativer til en mere sikker budgetstyring på sygehusene. Jeg finder initiativerne tilfredsstillende, og det er min opfattelse, at sagen kan afsluttes."

Statsrevisorerne har på deres møde den 20. marts 2013 afsluttet beretningssagen uden bemærkninger.


4.pdf

Bilag

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009


6. Meddelelser - Folkemødet på Bornholm


Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 29. januar 2013, at regionsrådets medlemmer skulle inviteres til at deltage i Folkemødet på Bornholm fra den 13. – 16. juni. Det var i mødesagen oplyst, at udgifterne til regionens deltagelse på Folkemødet ville udgøre ca. 500.000 kr.


Sidste år var der tilmeldt 16 regionsrådsmedlemmer til Folkemødet, men i år har 29 medlemmer tilmeldt sig. På denne baggrund og under hensyn til, at regionen i år gennemfører arrangementer på to lokationer, skønnes udgifterne nu at udgøre 650.000 kr. Merudgiften kan afholdes af de politiske konti.
7. Meddelelser - Nyt samarbejde om model til systematisk patientinddragelse

Finsencentret på Rigshospitalet og Enhed for Brugerundersøgelser i Koncern Plan Udvikling og Kvalitet har indgået et samarbejde med den internationale organisation Planetree for en 3-årig periode, hvor Planetrees model for patientinddragelse prøves af i Finsencentret. Formålet er, at Finsencentret bliver bedre til at inddrage patienter og pårørende, således at patienternes behov tilgodeses i størst muligt omfang til gavn for såvel patienter som personale. Det sker ved at styrke og systematisere samarbejdet med patienter og pårørende. Modellen indebærer en organisationsanalyse, hvor Enhed for Brugerundersøgelser gennemfører gruppeinterview med patienter, pårørende, ledere og medarbejdere i centret. På baggrund af organisationsanalysens resultater skal organisationen beslutte konkrete tiltag, som iværksættes for at blive mere patientcentreret. Også denne del af processen sker i partnerskab med patienter og pårørende, og hvilke indsatsområder, der vælges, er i udgangspunktet meget åbent, da det afhænger af de input, der kommer via organisationsanalysen. Modellen indebærer også uddannelse af medarbejdere og ledere i patientinddragelse og involvering. Når processen er længere fremme, vil yderligere orientering om projektet følge.

Planetree er etableret i USA som en nonprofit organisation, der har til formål at forbedre sundhedsvæsenets ydelser set fra patienternes og de pårørendes perspektiv. Organisationen har mere end 500 medlemsorganisationer i seks lande. Samarbejdet mellem Finsencentret, Enheden for Brugerundersøgelser og Planetree er det første af sin art i Danmark. Parterne vil indsamle erfaringer med proces og resultater, så modellen evt. kan spredes til andre efterfølgende. Læs mere om samarbejdet på www.planetree.dk 
8. Meddelelser - Inspirationsseminar om Patientcentrering

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 8.30 – 16.00 afholder regionen et Inspirationsseminar om patientcentrering i DGI-byen.

Formålet med dagen er at give inspiration til, hvad klinikerne konkret kan gøre for at forbedre den patientoplevede kvalitet. Desuden er målet med seminaret at være et forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer med indsatser og metoder. Der vil bl.a. være oplæg fra afdelinger, der har iværksat initiativer for at forbedre patienternes oplevelser. Målgruppen for seminaret er ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden. Derudover er politikere og presse meget velkomne. Der stiles efter 200-300 deltagere.

Offentliggørelsen af LUP-resultaterne for 2012 finder sted i denne uge, og det vil derfor være et naturligt tidspunkt for ledere og medarbejdere at søge inspiration på i forhold til opfølgning på resultaterne.
9. Meddelelser - Kvalitetsdag i Region Hovedstaden den 31. maj 2013

Region Hovedstaden indbyder til temadag om kvalitet. Med dagen viderefører vi en tradition for en årlig dag om kvalitet, som blev startet i 2011.


Formålet med dagen er at bidrage til spredning af gode eksempler på arbejdet med at forbedre kvaliteten i regionen. Dagen vil være bygget op omkring Region Hovedstadens kvalitetspolitik og bl.a. byde på parallelsessioner om implementering af aktuelle kvalitetsprojekter. På dagen vil regionens kvalitetspris endvidere blive uddelt. Temadagen afholdes fredag den 31. maj kl. 8.45 - 16.00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV og alle interesserede er velkomne. Arrangementet er gratis.

Tilmelding og foreløbigt program kan ses her: http://www.conferencemanager.dk/kvalitetsdag2013
10. Meddelelser - Baltic Development Forum Summit i Riga 29.-30. maj 2013

Region Hovedstaden er medlem af Baltic Development Forum (BDF), hvis væsentligste medlemsaktivitet er det årlige topmøde. Sidste år var Region Hovedstaden derudover sponsor og medvært, idet topmødet i 2012 blev afholdt i København. Dette års topmøde afholdes i Riga den 29.-30. maj under overskriften: New realities - new opportunities med undertitlen: Konkurrenceevne, investeringer og erhvervsudvikling i Østersøregionen. Som medlem af BDF har regionen fri adgang for 3 deltagere i BDF-topmødet. Der vil på forretningsudvalgets møde i maj blive forelagt en mødesag med henblik på evt. udpegning af optil tre deltagere fra Region Hovedstaden. Yderligere info om topmødet kan findes på www.bsr2013.eu
11. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private Hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper opgøres. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne angiver antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er steget fra 2011 til 2012. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er dog faldet i samme periode. Årsagen hertil er, at stigningen i omvisiteringerne primært er sket inden for MR-skanninger, og der er vedrørende MR-skanninger gennem regionens udbud opnået ganske favorable priser.

I januar måned 2013 har der været 1.974 omvisiteringer til private hospitaler, 53 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg, og 47 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


5.pdf

Bilag

Omvisiterede i Region Hovedstaden i 2012 og 2013


12. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:
13. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

På Vækstforum Hovedstadens møde den 26. februar 2013 behandlede Vækstforum ni bevillingssager, herunder ”Welcome Copenhagen”, der skal sikre bedre service på turistområdet, og ”Massachusetts – Øresund Life Science Excellence”, der skal fremme samarbejder mellem life science virksomheder i Øresund og i delstaten Massachusetts. Ligeledes behandlede Vækstforum rammerne for den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen for 2013 og støttede op om, at regionen deltager i ansøgningen om dansk værtskab for World Water Forum 2018. Endelig behandlede man spørgsmålet om en forlængelse af kontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity med ét år.

Desuden holdt Preben Gregersen, Regional chef i Erhvervsstyrelsen, et oplæg om forventningerne til den kommende strukturfondsperiode 2014-2020. Referat fra mødet er vedlagt.


6.pdf

Bilag

Referat Vækstforum 2602013


14. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget holdt møde den 19. marts 2013. Konklusioner fra mødet foreligger endnu ikke, men lægges på hjemmesiden, når de er godkendt. Næste møde i sundhedskoordinationsudvalget er den 7. juni 2013.
15. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget.
16. Meddelelser - Øresundskomiteen

Seneste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg blev afholdt 6. december 2012. Primo februar 2013 offentliggjorde Øresundskomiteen for første gang et integrationsindeks, der viser graden af øresundsintegration fra Øresundsbroens åbning i 2000 og frem til 2011. Integrationen bliver målt på parametre som arbejdskraft og erhverv. Overordnet set ligger indekset på et højt niveau, men viser en svagt faldende øresundsintegration siden 2008. Næste møde i Øresundskomiteen er den 23. april 2013.


7.pdf

Bilag

Öresundskomiteens integrationsindeks


17. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 28. februar 2013.

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


8.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol åben dagsorden 280213


18. Meddelelser - STRING

Den 11. marts afholdtes det Politiske Forum i STRING-samarbejdet. Punkter på dagsorden var bl.a. en evaluering af STRING-samarbejdet og STRING-sekretariatets arbejde, det videre arbejde med en Grøn Vækststrategi for STRING-korridoren samt STRING’s deltagelse ved de næste Femern Belt Days i 2014. Endvidere blev arbejdet med turisme-projekt og By-, Bolig- og Landdistriktministeriet Fehmern-indsats præsenteret. Endelig er Københavns Kommune blevet fuldgyldigt og betalende medlem af STRING samarbejdet.

I forlængelse af mødet afholdte projektet Green STRING Corridor i samarbejde med STRING-netværket sin midtvejskonference om Grønne Transportkorridorer mellem Øresund og Hamborg i Langeliniepavillonen i København. Region Hovedstaden var medarrangør af konferencen.
19. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Det planlagte møde den 21. marts i Den Skandinaviske Arena er på grund af mange afbud blevet aflyst. På nuværende tidspunkt er der ikke aftalt et nyt møde.
20. Publikationer
21. Konferencer mv.: