UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

08-05-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2018
2. Meddelelse - Opgørelse over afsluttede investeringsprojekter 2016/2017
3. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af kræftområdet
4. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af ulighed i behandling
5. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
6. Meddelelse - Orientering om udbredelse af åbne ambulatorier
7. Meddelelse - Region Hovedstadens Madpanel
8. Meddelelse - Modtagelse af arv til Psykiatrisk Center Ballerup
9. Meddelelse - Fremtidens erhvervsfremmesystem
10. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
11. Aktuelle Orienteringer:
12. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2018

Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2018
Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning opgør regionens samlede forbrug i forhold til det regionale udgiftsloft.
 
1. økonomirapport 2018, som blev godkendt på regionsrådets møde den 17. april 2018, indeholdt en foreløbig standardiseret økonomiopfølgning. Nærværende opgørelse er opdateret med de seneste forbrugstal for 1. kvartal, som er fremskrevet i henhold til gældende retningslinjer.
 
Opgørelsen giver ikke anledning til ændrede forventninger til det samlede årsresultat, som er beskrevet nærmere i 1. økonomirapport 2018. Næste økonomirapport vil omfatte en revideret vurdering af årets resultat.
 
image
 
Det forventes, at Region Hovedstaden opnår balance i forhold til udgiftsloftet på 35.410 mio. kr. under forudsætning af overførsler på 541 mio. kr. til genbevilling i 2019. Vedrørende regional udvikling forventes budgetoverholdelse.
 
image
 
For så vidt angår bruttoanlægsudgifter er det vedrørende sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning indberettes til staten umiddelbart efter behandling på forretningsudvalget.

Journalnummer
18016317
2. Meddelelse - Opgørelse over afsluttede investeringsprojekter 2016/2017

Meddelelse - Opgørelse over afsluttede investeringsprojekter 2016/2017
På det seneste har regionsrådet behandlet en række sager om fordyrelser af et af regionens byggerier. Det er imidlertid langt fra altid, at regionens byggerier løber over budget.
 
Det kan således oplyses at, der i løbet af 2016 og 2017, er afsluttet 29 af regionsrådet igangsatte investeringsprojekter. Samlet set har regionsrådet godkendt, at der kan anvendes godt 700 mio. kr. til gennemførelse af disse projekter.
 
Fem af projekterne er løbet over budget, heraf de fire dog med mindre end to procent, mens resten er blevet billigere end oprindeligt forudsat i regionsrådets behandling af sagen.
 
De 29 bevillinger har samlet set resultateret i et mindreforbrug på mere end 25 mio. kr.
 
Tallene er opgjort eksklusiv kvalitetsfonden, hvor eventuelle mindreforbrug går tilbage i projektet.

Journalnummer
18015457


1.pdf

Bilag

Bilag Afsluttede investeringsbevillinger


3. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af kræftområdet

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af kræftområdet
Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en undersøgelse om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. Undersøgelsen igangsættes på baggrund af en forundersøgelse. Alle fem regioner og Sundheds- og Ældreministeriet indgår i undersøgelsen.
 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionernes indsatser, for at sikre en rettidig indsat for patienter med kræft, har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøger dette ved at se på følgende delmål, hvor det første retter sig mod regionerne og det andet mod Sundheds- og Ældreministeriet:
  1. Regionerne sikrer, at kræftpatienter får tidlig opsporing, hurtig udredning, hurtig start på behandling og personlige planer for opfølgningen på behandlingen.
  2. Sundheds- og Ældreministeriet følger regionernes indsat for at sikre, at kræftpatienter får tidlig opsporing, hurtig udredning, hurtig start på behandling og personlige planer for opfølgning på behandlingen.
Rigsrevisionen vil, på baggrund af det materiale regionerne fremsender, vurdere hvilke 2-3 regioner de ønsker at besøge i forbindelse med undersøgelsen. Det er således endnu ikke afklaret, om Rigsrevisionen i forbindelse med undersøgelsen ønsker at besøge hospitaler i Region Hovedstaden.
 
Undersøgelsen forventes at forløbe frem til september/oktober 2018 og afsluttes med en beretning, der forventes afgivet til Statsrevisorerne primo 2019. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
17038756
4. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af ulighed i behandling

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af ulighed i behandling
Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en undersøgelse om ulighed i behandling. Undersøgelsen igangsættes på baggrund af en forundersøgelse. Alle fem regioner og Sundheds- og Ældreministeriet indgår i undersøgelsen.
 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om hospitalernes, regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets viden om, og tiltag over for, ulighed i behandlingskvalitet og konsekvenserne heraf er tilstrækkelig. Rigsrevisionen undersøger dette ved at se på følgende tre delmål, hvor de to første retter sig mod regionerne og det tredje mod Sundheds- og Ældreministeriet:
Rigsrevisionen tager i delmål 1 afsæt i en registeranalyse, som er baseret på databaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), og er afgrænset til fire RKKP-databaser, der muliggør en vurdering af forekomsten og konsekvenserne af ulighed i behandlingskvalitet inden for de fire tidligere nævnte sygdomsområder.
 
Rigsrevisionen vil udvælge hospitaler og afdelinger i alle regioner til en interviewrække for at få kendskab til særligt effektive lokale indsatser. Interviewene forventes at skulle foregå fra medio maj. Udvælgelseskriterierne er endnu ikke fastlagt.
 
Undersøgelsen forventes at forløbe frem til oktober 2018 og afsluttes med en beretning, der forventes afgivet til Statsrevisorerne ultimo 2018. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.
 
Undersøgelsen koordineres af Center for Økonomi i et tæt samarbejde med Center for Sundhed og alle regionens hospitaler. Undersøgelsen dækker både somatik og psykiatri.
 

Journalnummer
17015077
5. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat, udviklingen i andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk, grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med, at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet. Der der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret, samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


6. Meddelelse - Orientering om udbredelse af åbne ambulatorier

Meddelelse - Orientering om udbredelse af åbne ambulatorier
I budget 2015 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. til forsøg med åbne ambulatorier. Seks ambulatorier modtog midler til forsøg med åbne ambulatorier, og tilbagemeldingerne fra forsøgene har overordnet været positive.
 
I budget 2017 blev det fastlagt, at det er en klar ambition, at der i regionen, som udgangspunkt, er åbne ambulatorier. Sundhedsudvalget har drøftet udbredelse og principper for det videre arbejde med åbne ambulatorier. Der er ikke afsat midler til udbredelsen, hvorfor det skal gennemføres inden for de normale økonomiske rammer.
 
Åbne ambulatorier er ikke én bestemt form for drift af ambulatorier, men mere en tilgang, der tager afsæt i den politiske målsætning, at patientens situation styrer forløbet, og patienten inddrages i at planlægge sit forløb.
 
Målgruppen er kroniske patienter i længere forløb samt kræftpatienter i kontrolforløb, hvor kontroller og undersøgelser kan gøre det svært at opretholde den hverdag, som patienten ønsker.
 
Det videre arbejde med åbne ambulatorier
Projektet omkring åbne ambulatorier har til formål at indsamle og dele viden, samt identificere og præsentere en vifte af mulige indsatser, som kan tilpasses de enkelte patientgrupper, afdelinger og de lokale ressourcer.
 
Hospitalerne er bedt om at beskrive de ambulatorier, de selv mener ligger indenfor begrebet åbne ambulatorier
 
Blandt de eksempler, der nævnes af hospitalerne, er:
 
Hen over foråret 2018 foretages en række interview med relevante medarbejdere - overvejende klinikere - på hospitalerne for at få større indsigt i, hvorledes der arbejdes med åbne ambulatorier i regionen. Der udarbejdes på den baggrund en oversigt over mulige indsatser, der med fordel kan udbredes yderligere, samt en beskrivelse af hvad der skal til for indsatsen kan implementeres.
 
Herefter opsamles arbejdet i et notat.
 
Det er ikke tanken med notatet, at give ét bestemt bud på en bestemt organisering af åbne ambulatorieforløb, men snarere at sætte rammen omkring det videre arbejde med at udbrede åbne Ambulatorier på regionens hospitaler.
 
Sagens videre forløb
Notatet om åbne ambulatorier sendes til drøftelse/skriftlig høring i Patientinddragelsesudvalget.
 
I eftersommeren forelægges Sundhedsudvalget en sag om, hvordan projektet om åbne ambulatorier udrulles på hospitalerne fra efteråret 2018.

Journalnummer
18013183
7. Meddelelse - Region Hovedstadens Madpanel

Meddelelse - Region Hovedstadens Madpanel
Som del af Region Hovedstadens Budget 2016, er der blevet oprettet et regionalt madpanel som i 2017 har besøgt 10 hospitaler og Psykiatriske centre. Madpanelet er det første af sin art, som sætter fokus på patienters oplevelser af maden på tværs af hospitaler og psykiatriske centrer. Madpanelet består af 10 nuværende og tidligere patienter der alle har længerevarende sygdomshistorier og indlæggelser bag sig. 3 af paneldeltagere har også erfaring fra psykiatrien.
 
Et besøg af Madpanelet tager normalt 3,5 -4 timer, hvor Madpanelet, efter at være blevet introduceret af køkkenledelsen til hospitalets madkoncept, deles op i mindre grupper og går ud og smager på maden i tre forskellige afdelinger. Efter smagning af maden mødes panelet atter med repræsentanter fra hospitalet samt køkkenet og Madpanelet giver deres vurdering af maden. Derefter åbnes der op for dialog mellem Madpanel og personale omkring oplevelsen af maden, menuplaner og spiseomgivelserne.
 
Målsætningen med Madpanelet har været:
 
Succeskriteriet for etablering af madpanelet har således været, at madpanelets besøg giver anledning til dialog og kvalitetsudvikling fremfor at blive opfattet som en kontrolinstans. Madpanelet er et supplement til det udviklings- og forbedringsarbejde der allerede er iværksat på madområdet på de enkelte hospitaler.
 
Madpanelet har gennemført de 10 planlagte besøg i 2017 og der er udarbejdet en rapport, som samler op på erfaringerne med madpanelet.
Af rapporten fremgår det overordnet set at Madpanelet er blevet taget vel imod af de besøgte hospitaler og psykiatriske centrer og bidraget til kvalitetsudviklingen af ikke alene den mad, som serveres, men også omkring det nødvendige samarbejde mellem køkken og de enkelte afdelinger, som er afgørende for en vellykket måltidsoplevelse.
 
5. marts 2018 mødtes Madpanelet til et afsluttende møde med den Regionale Ernæringskomite. Der var stor interesse for Madpanelets erfaringer og der var opbakning fra formanden for den regionale ernæringskomite samt flere medlemmer til at fortsætte arbejdet med et regionalt og tværgående Madpanel.
 
I løbet af juni vil der blive arrangeret et møde, hvor RR vil få mulighed for at møde repræsentanter fra Madpanelet og indgå i dialog omkring erfaringerne fra det Regionale Madpanel. Tidspunkt for mødet er ved at blive planlagt.

Journalnummer
16028539


3.pdf

Bilag

Bilag Madpanel


8. Meddelelse - Modtagelse af arv til Psykiatrisk Center Ballerup

Meddelelse - Modtagelse af arv til Psykiatrisk Center Ballerup
En tidligere patient har testamenteret 40.000 kr. til Psykiatrisk Center Ballerup. Kurator har oplyst, at beløbet skal deles ligeligt til afholdelse af en fest for de ansatte på døgnafsnit 10, samt til en personaletur for de ansatte på det intensive døgnafsnit 1. I henhold til regionens retningslinjer på området, skal som minimum forretningsudvalget, uagtet beløbsstørrelser, orienteres om modtagelse af donationer, herunder også arv.

Journalnummer
18017535
9. Meddelelse - Fremtidens erhvervsfremmesystem

Meddelelse - Fremtidens erhvervsfremmesystem
Den 6. april 2018 blev regionsrådet orienteret om forenklingsudvalgets anbefalinger til forenkling af erhvervsfremmesystemet. Debatten har siden da fyldt både i pressen og på de sociale medier. Herunder er et udpluk af links med udvalgte artikler og debatindlæg, som direkte omhandler Region Hovedstaden. Desuden er Danske Regioners kommentarer samt oplæg til en ny organisering af erhvervsfremme vedhæftet som bilag.
 
Regionerne står i debatten sammen om en fælles bekymring for de mulige konsekvenser af manglende demokratisering og centralisering af erhvervsfremmesystemet, hvilket afspejler sig i de fælles indlæg og artikler der i løbet af de seneste uger er blevet bragt i medierne. Her er fokus på, hvilken betydning et centraliseret erhvervsfremmesystem vil have for regionens mulighed for at igangsætte stærke regionale indsatser og partnerskaber til fordel for virksomhederne.
 
Link til regionsrådsformandens debatindlæg i Altinget "Regioner fjerner barrierer og sikrer arbejdskraft"
Link til fælles debatindlæg i Berlingske af Heino Knudsen, Frank Jensen og Henrik Fritzon "Greater Copenhagen må ikke gå tabt i forenkling"
Link til fælles pressemeddelelse fra Region Hovedstaden og Region Sjælland "Erhvervsfremme skal have det lange lys på"

Journalnummer
16015818


4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Danske Regioners kommentarer til forslag fra Forenklingsudvalget
Danske Regionerns forslag til ændringer af Forenklingsudvalgets model for erhvervsfremme
Danske Regioners oplæg - Fokus, forenkling og forbedring


10. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
Opfølgning på budgetaftalen for 2018
I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2018 blev det besluttet, at forretningsudvalget løbende orienteres om udviklingen i antal medarbejdere, der er berørt af besparelser og afskedigelser. Herunder brugen af regionens tryghedsordning.
 
Hermed følger status på udviklingen medio april 2018. Det er samtidig den sidste formandsmeddelelse om medarbejderudvikling knyttet til vedtagelsen af Budget 2018. I det oprindelige notat blev det netop angivet, at monitoreringen løb til og med 1. kvartal 2018. Endvidere er budgetarbejdet med Budget 2019 ved at gå i gang og dertil kommer, at en stor del af de berørte medarbejderes opsigelsesperiode enten udløb med udgangen af marts eller i indeværende måned.
 
Status opsummeret
Notatet indeholder en oversigt over antal medarbejdere, der er berørt af besparelser fordelt på henholdsvis hospitaler/virksomheder samt faggrupper.
Hertil kommer en oversigt over antal medarbejdere, der gør brug af regionens tryghedsordning – RegionH Match - fordelt på de respektive tilbud i ordningen.
 
Sammenfattende viser den afsluttende opgørelse, at 31 medarbejdere fortsat er omfattet af et opsigelsesvarsel medio april måned. Heraf er 15 medarbejdere ved notatets udarbejdelse endnu tilmeldt RegionH Match.
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i september var administrationens vurdering, at omkring 80 medarbejdere i regionen ville ende med at blive berørt af afskedigelser.
 
Siden seneste opgørelse (primo marts 2018) er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 22 medarbejdere.
Siden første opgørelse/notat er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 69 medarbejdere. Heraf er 31 medarbejdere blevet omplaceret i regionen.
 
Endvidere viser notatet, at tilbuddene i RegionH Match ordningen er blevet benyttet 81 gange.
 
Fordelingen på faggrupper viser, at især to grupper er berørt – nemlig kontor- og IT-personale samt lægesekretærer.
 
I alt har 100 medarbejdere været berørt af besparelserne. I tabel nedenfor svarer de 100 medarbejdere til sum af "antal afskedigelser " og "ændring fra første status" .Heraf er 31 medarbejdere ved notatets udarbejdelse fortsat omfattet af opsigelsesvarsel og 69 er enten omplaceret internt på hospital/virksomhed, omplaceret andet sted i regionen, har kontraopsagt, accepteret væsentlig stillingsændring eller er fratrådt grundet endt opsigelsesperiode.
 
Af de 100 medarbejdere har 59 medarbejdere været tilmeldt RegionH Match (59 %). Af dem er 31 blevet omplaceret i eller udenfor Region Hovedstaden (51 %).
 
Status
Data til brug for nærværende notat er indhentet i perioden 3.-16. april 2018. Det inkluderer følgende hospitaler: Amager-Hvidovre hospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Bornholms Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. På alle hospitaler er der afholdt omplaceringssamtaler med berørte medarbejdere samt udsendt brev om afskedigelse efter endt partshøringsperiode.
 
Virksomhedsfordeling:
Virksomhed
Antal
afskedigelser
Ændring
fra marts 2018
Ændring
fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
Amager-Hvidovre Hospital
5
0
-1
4
1
1
Bispebjerg-Frederiksberg
5
0
-4
2
3
3
Bornholms Hospital
1
0
-1
0
1
1
Herlev-Gentofte Hospital
2
-8
-22
1
1
9
Rigshospitalet
9
-6
-23
4
5
12
Region Hovedstadens Psykiatri
3
-6
-9
3
0
3
Koncerncentrene*
6
-2
-9
1
5
1
I alt
31
-22
-69
15
16
30
*) CIMT - ikke afledt af Budget 2018
 
 
Reduktionen i antal berørte medarbejdere i forhold til seneste notat skyldes enten omplaceringer internt på hospital/virksomhed, omplaceringer andet sted i regionen, kontraopsigelse, accept af væsentlig stillingsændring eller fratrædelse grundet endt opsigelsesperiode.
 
Brug af RegionH Match (antal personer):
Faggruppe
Omplacerede
Fortrinsret
Vejledning
Jobsøgning
Kursus
AC'ere
1
3
0
0
1
Bioanalytikere
4
4
1
1
2
Håndværker
1
1
0
0
1
Kontor- og IT-personale
7
6
0
6
3
Lægesekretær (Inkl. sundhedsservicesekretær)
13
11
8
11
12
Portør
1
1
0
0
0
Servicemedarbejder
1
2
1
1
1
Social- og sundhedsassistent
2
0
2
1
1
Sygeplejerske
0
0
0
0
0
I alt
30
28
12
20
21
 
Faggruppefordeling:
Faggruppe
Antal
afskedigelser
Ændring
fra marts 2018
Ændring
fra første status
Tilmeldte
Ej tilmeldte
Omplacerede
AC'ere
1
-2
-4
1
0
1
Bioanalytikere
1
-2
-5
2
0
4
Håndværker
0
0
-1
0
0
1
Kontor- og IT-personale
11
-3
-21
4
7
7
Læge
1
0
0
0
1
0
Lægesekretær (inkl. sundhedsservicesekretær)
15
-11
-26
8
7
13
Portør
1
-2
-3
0
1
1
Pædagog
0
0
-1
0
0
0
Servicemedarbejder
1
-1
-1
1
0
1
Social- og sundhedsassistent
0
0
-3
0
0
2
Sygeplejerske
0
-1
-3
0
0
0
I alt
31
-22
-69
15
16
30
 
Informationsmøder
Der har været gennemført en række informationsmøder for medarbejdere, der har været til omplaceringssamtale. Her informeres der om tryghedsordningen og medarbejdere kan efterfølgende få hjælp til tilmelding til ordningen samt aftale en vejledningssamtale.
Nedenfor er en oversigt over de gennemførte informationsmøder.
 
Dato
Virksomhed
14. september
CIMT
27. september
Herlev-Gentofte Hospital
6. oktober
Rigshospitalet
9. oktober
Amager-Hvidovre Hospital
10. og 12. oktober
Region Hovedstadens Psykiatri
11. oktober
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Journalnummer
17031673
11. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
12. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: