UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Mødelokale H2

STARTTIDSPUNKT

14-08-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-08-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse 2. kvartal 2018
2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på Region Hovedstadens regnskaber for 2015 og 2016
4. Meddelelse - Orientering om afslutning af sag vedrørende Akutberedskabet
5. Meddelelse - Indførelse af gebyr for tolkebistand
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:
8. Meddelelse - Manglende optagelser af sundhedsfaglige opkald til Akuttelefon 18131. Meddelelse - Likviditetsopgørelse 2. kvartal 2018

Meddelelse - Likviditetsopgørelse 2. kvartal 2018
Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen, der fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.
 
Region Hovedstaden har med udgangen af 2. kvartal 2018 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.826 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2018 på 2.761 mio. kr. mod forudsat 2.790 mio. kr. i det vedtagende budget 2018. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 29 mio. kr.
 
Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning efter kassekreditreglen kan tilskrives regionens tilgodehavender hos andre regioner for 1. halvår 2018.
 
Det har først være muligt, at få tilvejebragt afregningsdata fra Sundhedsdatastyrelsen ultimo juni måned 2018. Der er udsendt aconto opkrævning for DRG-aktiviteten til og med 10. juni 2018 for 948 mio. kr. til regionerne m.fl. med afregning primo august 2018.
 
Det forudsiges, at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen vil være 2.855 mio. kr. ved årets udgang. Dette er baseret på forudsætningerne i 2. økonomirapport 2018 mod forudsat 2.505 mio. kr. i det vedtagne budget 2018.
 
Den næste vurdering for 2018 foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2018 samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 3. kvartal 2018, der forelægges i november måned 2018.

Journalnummer
17009877


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 2 kvt 2018_30072018


2. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat, udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


2.pdf

Bilag

Patienter visiteret til private hospitaler og udredningsretten


3. Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på Region Hovedstadens regnskaber for 2015 og 2016

Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på Region Hovedstadens regnskaber for 2015 og 2016
Ankestyrelsen, der siden den 1. april 2017 har varetaget rollen som tilsynsmyndighed for regionerne jf. regionslovens § 30, har i 2 breve i juni 2018 givet en tilbagemelding på regionens fremsendelse af årsregnskaberne og revisionsberetningerne for 2015 og 2016. Ankestyrelsens tilbagemelding er ligeledes sendt til regionens eksterne revision, BDO.
 
For begge år noterer Ankestyrelsen, at indsendelse af revisionsberetninger til Ankestyrelsen skal finde sted senest 3 måneder efter modtagelsen. Regionen har hidtil indsendt såvel delberetninger (vedrørende den løbende revision) samt årsberetningerne efter godkendelsen af regnskabet i august måned. Ankestyrelsen præciserer dog, at også delberetninger skal indsendes inden for 3 måneders fristen. Administrationen er særligt opmærksom herpå fremadrettet.
 
Regnskabsåret 2015
Vedrørende regnskabsåret 2015 noterer Ankestyrelsen sig, at regionens eksterne revisor har vurderet, at forretningsgangen omkring hensættelser i Center for Regional Udvikling ikke lever op til gældende regnskabsbestemmelser fra ministeriet. Ankestyrelsen noterer sig endvidere, at regionens administration følger op på forholdet. Administrationen har fulgt op herpå og regionens eksterne revision har ikke efterfølgende haft bemærkninger til forholdet.
 
Enkelte enheder i regionen har ved revisionsbesøg vist sig ikke, at efterleve den centralt fastsatte forretningsgang for "Stikprøvekontrol for udvalgte følsomme områder". Ankestyrelsen forudsætter, at enhederne efterlever fastsatte forretningsgange og noterer sig, at administrationen følger op herpå. Administrationen har fulgt op herpå og i forbindelse med afgivelsen af revisionsberetningen for 2017 har forholdet ikke givet anledning til kommentarer.
 
Af revisionsberetningen for 2015 fremgår det, at der er givet en revisionsbemærkning for manglende afgangsføring fra anlægskartoteket som følge af salg eller skrotning af anlægsaktiver. Ankestyrelsen bemærker, at det fremover tydeligere skal fremgå af beslutningsprotokollen, hvad regionsrådet har besluttet om revisionens bemærkninger, herunder indholdet af eventuelle allerede iværksatte tiltag. Administrationen kan tilføje, at revisionsbemærkningen omkring manglende afgangsføring af afhændede anlægsaktiver med revisionsberetningen for 2017, anses for afsluttet.
 
Regnskabsåret 2016
Ankestyrelsen noterer sig, at revisionen har fulgt op på regionens forretningsgang for controlling af projekter, som gælder for alle særskilt bevilgede projekter. Denne forretningsgang beskriver en minimumsramme for den kontrol, der udføres, og er udarbejdet på baggrund af en instruks fra revisionen med henblik på at styrke regionens økonomiske styring. Ankestyrelsen noterer sig dog, at regionens eksterne revision ved den løbende revision for 2016 har konstateret, at den forventede budgetopfølgning ikke skete på Rigshospitalet og at revisoren er i dialog med ledelsen på Nordsjællands Hospital om, hvorvidt der sker budgetopfølgning og tilsyn med inaktive projekter. I forbindelse med afgivelsen af revisionsberetningen for 2017 har forholdet ikke givet anledning til kommentarer.
 
Endvidere noterer Ankestyrelsen sig, at der på Nordsjællands Hospital er konstateret mangler i dokumentationen for afstemninger af bankbeholdninger tilknyttet institutionen Montebello beliggende i Spanien. Administrationen har fulgt op herpå.

Journalnummer
15014607 / 16042235


3.pdf
4.pdf

Bilag

Ankestyrelsen regnskab 2015
Ankestyrelsen regnskab 2016


4. Meddelelse - Orientering om afslutning af sag vedrørende Akutberedskabet

Meddelelse - Orientering om afslutning af sag vedrørende Akutberedskabet
Forretningsudvalget fik på sit møde den 8. maj 2018 forelagt en status vedrørende meningitissager, som blev taget til efterretning (mødesagen er vedlagt som bilag). Det fremgår af mødesagens afsnit om Akutberedskabet, at der dengang forelå en endnu ikke afsluttet tilsynsag om et forløb fra januar 2018, og at Forretningsudvalget ville blive orienteret, når tilsynssagen var afsluttet.
 
Administrationen kan oplyse, at tilsynssagen rettelig vedrører et hændelsesforløb fra slutningen af januar 2017. Det er således en fejl, når det fremgik af mødesagen, at tilsynssagen vedrørte et forløb fra januar 2018. Administrationen kan endvidere oplyse, at tilsynssagen vedrører visitationen på Akuttelefonen
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, bad som tilsyn den 11. april 2017 om journalmateriale til brug for vurdering af tilsynssagen. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 4. juli 2018 meddelt Akutberedskabet, at styrelsen ikke har fundet anledning til at foretage yderligere, og herunder ikke har fundet anledning til at oprette en organisatorisk tilsynssag.

Journalnummer
17015827


5.pdf

Bilag

Mødesag fra den 8. maj 2018 - meningitissager - status


5. Meddelelse - Indførelse af gebyr for tolkebistand

Meddelelse - Indførelse af gebyr for tolkebistand
Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven, som indebærer, at der med virkning fra 1. juli 2018 indføres gebyr i forbindelse af tolkebistand ved behandling hos de praktiserende læger, speciallæger og ved hospitalsbehandling. Den endelige bekendtgørelse med fastlæggelse af de nærmere regler er først offentlliggjort ultimo juni 2018.
 
Nendenfor følger en beskrivelse af reglerne og hvorledes administrationen arbejder med at implementere reglerne.
 
De nye regler
Patienter, der har haft bopæl (registrering i CPR) i Danmark i samlet set mere end 3 år, opkræves gebyr for tolk, når tolken er nødvendig for behandlingen.
 
Nogle patienter må ikke opkræves et gebyr ved tolkning i forbindelse med behandling, dette gælder:
Ifølge bekendtgørelsen kan regionsrådet anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for, at vedkommende ikke er omfattet af gebyrkravet i forhold til første punkt ovenfor.
 
Gebyret opkræves for
Takster for gebyret:
Forberedelse internt i Regionen
Foreløbigt er der foretaget følgende kommunikationsmæssige indsats:
Der arbejdes på en systemunderstøttelse, som belaster hospitalspersonalet og praksissektoren mindst muligt. Personalets opgave søges begrænset til at informere patienterne om, at der er et gebyr.
 
Der arbejdes på en løsning, hvor administrationen centralt fra trækker data fra praksissystemet og Sundhedsplatformen. Børn frasorteres og resterende data tjekkes mod CPR-registreret i forhold til at udsøge patienter, som har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år. På baggrund heraf, kan der dannes et grundlag for udstedelse af fakturaer til patienterne.
 
Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, kan undtages fra gebyret. I forhold til praksissektoren etableres en model, hvor patienter, som mener, at de er omfattet af undtagelsen kan indsende en lægeerklæring til praksisenheden i Center for Sundhed. Center for Sundhed vil herefter sikre, at disse patienter ikke modtager en faktura med et tolkegebyr.
 
Udfærdigelse af lægeerklæringen er et anliggende mellem patienten og den praktiserende læge. En eventuel betaling for lægeerklæringen påhviler således patienten.
 
Rent administrativt vil det blive lagt til grund, at såfremt der foreligger en sådan lægeerklæring, vil denne også kunne bruges som grundlag for undtagelse for tolkegebyr ved hospitalsbehandlingen.
 
Den administrative løsning vil således kunne opfange patienter, som forinden hospitalsbehandling allerede har fået en erklæring på, at de ikke er omfattet af gebyret. For patienter, som indlægges akut og har brug for tolkning, vil der som udgangspunkt blive udstedt en faktura på gebyret med mindre, at patienten efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende er omfattet af undtagelsen.
 
Den tekniske løsning er endnu under etablering, men forventes at kunne tages i brug i løbet af august 2018 og løsningen kan håndtere tolkninger, som er gennemført efter 1. juli 2018.
 
Provenu og administrative merudgifter
Provenuet vil blive brugt til at dække merudgifter i forbindelse med opkrævningen. Det er dog vurderingen, at provenuet ikke vil kunne dække de administrative merudgifter.

Journalnummer
18037153
6. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
8. Meddelelse - Manglende optagelser af sundhedsfaglige opkald til Akuttelefon 1813

Meddelelse - Manglende optagelser af sundhedsfaglige opkald til Akuttelefon 1813
I forbindelse med sagsbehandling har administrationen opdaget, at der i to perioder i 2017/2018 er nogle samtaler på Akuttelefon 1813, der ikke er blevet optaget.
 
Administrationen opdagede de to fejl i forbindelse med behandlingen af en sag, hvor en optagelse af en sundhedsfaglig samtale skulle fremfindes.
 
Det drejer sig i alt ca. om 14.100 telefonsamtaler på Akuttelefon 1813, som ikke er blevet optaget og gemt i de to perioder.
 
Den ene fejl opstod, da en telefon blev udskiftet med en ikke-standard telefon. Idet det var en ikke-standard telefon, blev den ikke sat op med den korrekte konfiguration ift. at optage samtaler. Denne fejl betød, at ca. 6.800 samtaler ikke blevet optaget. Fejlen stod på fra 5. december 2017 til 24. februar 2018, hvor konfigurationen blev rettet. Telefonen er efterfølgende blevet udskiftet til en standardtelefon.
 
Den anden fejl opstod, da 16 nye brugerprofiler blev oprettet til telefonisystemet, men uden den korrekte konfiguration til at optage samtalerne. Denne fejl betød, at ca. 7.300 samtaler ikke blev optaget. Fejlen stod på fra april 2017 til juni 2017, hvor konfigurationen på brugerprofilerne blev rettet.
 
De manglende optagelser af samtaler på Akuttelefonen 1813, består af samtaler mellem de sundhedsfaglige visitatorer og borgere og indeholder sundhedsfaglige vurderinger fra sundhedsfaglige visitatorer. Fejlen betyder, at samtalerne ikke kan indgå i det løbende kvalitetsforbedringsarbejde og ikke kan fremfindes i forbindelse med en eventuelt konkret sagsbehandling.
 
Den tekniske overvågning af, at systemet optager samtalerne som ønsket, har vist sig ikke at være omfangsrig nok. Administrationen er derfor i dialog med leverandøren omkring en forbedret og mere detaljeret overvågning af, at optagelsen finder sted. På den måde vil administrationen fremadrettet kunne reagere hurtigere, hvis logningen fejler – for eksempel på grund af, at der ikke optages samtaler.
 
For at undgå fejl i fremtiden ved oprettelse af brugerprofiler har administrationen desuden udarbejdet nye procedurer for dette. Alle brugerprofiler og den korrekte apparattype vil nu have en standard ift. at blive indstillet til at optage samtalerne.
 
Administrationen vil understrege, at konfigurationsfejlene ikke har haft betydning for telefonkø, viderestilling eller behandling af opkald på Akuttelefon 1813. De manglende optagelser har ikke haft betydning for den sundhedsfaglige vurde-ring og behandling, borgerne har modtaget, når de har ringet 1813. De manglende optagelser af opkald har ikke haft og får ikke betydning for patientsikkerheden. Resultaterne af samtalerne er skrevet ind i journalen og kan derfor findes frem, hvis de skal bruges f.eks. i forbindelse med klagesager.
 
Til orientering er der ikke et formelt juridisk krav om optagelse og opbevaring af telefonopkald og viderestillinger til 1-1-2 og Akuttelefon 1813. Regionen Hovedstadens Akutberedskab har af hensyn til det interne kvalitetsarbejde, samt dokumentation ift. redegørelser, valgt at optage al kommunikation. Det er dog vigtigt samtidig at pointere, at når vi har gemt lydfiler, så er vi også forpligtet til at anvende dem i sagsafgørelser mv. Optagelserne gemmes i minimum 10 år på samme måde som sundhedsoplysninger om patientkontakter.
 
Administrationen har vurderet, at hændelserne er omfattet af anmeldelsespligten jf. Databeskyttelsesforordningen, og regionen har derfor anmeldt hændelserne til Datatilsynet.
 
Der var i 2017 i gennemsnitligt cirka 79.000 opkald til Akuttelefon 1813 hver måned, hvilket svarer til cirka 945.000 opkald om året.

Journalnummer
18038246