UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

afholdes på Rigshospitalet, Lokale 5102

STARTTIDSPUNKT

18-09-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-09-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
2. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2018
3. Lukket punkt
4. Meddelelse - Almen medicinsk lægedækning i regionen
5. Meddelelse - Åbning af surrogatpladser på Psykiatrisk Center Glostrup den 2. november 2018
6. Meddelelse - Lovforslag om forskellige ændringer i valglovgivningen og ændring af kommunestyrelsesloven
7. Meddelelse - Det regionale økologiprojekt
8. Meddelelse - Orientering om projekt vedr. anlæg for spildevandsrensning på Rigshospitalet - Glostrup
9. Aktuelle Orienteringer:
10. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage i vedlagte notat. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Også selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
 
Det fremgår også af notatet i hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler. Her ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned samt fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af: 1) Fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt 2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


1.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


2. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2018

Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2018
Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning opgør regionens samlede forbrug i forhold til det regionale udgiftsloft.
 
2. økonomirapport 2018, som blev godkendt på regionsrådets møde den 19. juni 2018, indeholdt en foreløbig standardiseret økonomiopfølgning. Nærværende opgørelse er opdateret med de seneste forbrugstal for 1. halvår, som er fremskrevet i henhold til gældende retningslinjer.
 
Opgørelsen giver ikke anledning til ændrede forventninger til det samlede årsresultat, som er beskrevet nærmere i 2. økonomirapport 2018.
 
Det bemærkes, at regionens udgiftsloft - i forhold til 2. økonomirapport 2018 - er justeret med netto -102 mio. kr. Dette vedrører primært korrektioner af pris- og lønfremskrivning som følge af lavere stigninger end forudsat. Ændringen er indarbejdet i regionens budget og ventes ikke at give ændringer i det samlede resultat.
 
Næste økonomirapport vil omfatte en revideret vurdering af årets resultat.
 
image
 
Det forventes, at Region Hovedstaden opnår balance i forhold til udgiftsloftet på 35.308 mio. kr. under forudsætning af overførsler på 335 mio. kr. til genbevilling i 2019. Vedrørende regional udvikling forventes budgetoverholdelse.
 
image
 
For så vidt angår bruttoanlægsudgifter er det vedrørende sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning er indberettet til staten.

Journalnummer
18039755
3. Lukket punkt
4. Meddelelse - Almen medicinsk lægedækning i regionen

Meddelelse - Almen medicinsk lægedækning i regionen
Regionen har ansvaret for at sikre lægedækningen i almen praksis. De seneste år har det vist sig tiltagende vanskeligt at rekruttere og fastholde alment praktiserende læger i regionen, og aktuelt er udfordringerne særligt store i Københavns og Frederiksberg kommuner.
 
Af styrelsesvedtægten for Region Hovedstaden §12 afsnit om udvalget for forebyggelse og sammenhæng fremgår det, at udvalget har ansvar for politikopfølgning for praksissektoren. Regionsrådet har desuden på møde d. 8. marts 2016 besluttet at uddelegere kompetencen til at opslå kapaciteter i almen praksis inden for den eksisterende kapacitetsmæssige ramme. På den baggrund traf udvalget vedr. forebyggelse og sammenhæng en række beslutninger på møde den 29. august 2018 for at sikre lægedækningen i regionen på kort såvel som på længere sigt.
 
Oprettelse af midlertidigt tilbud på baggrund af akut lægemangel i københavnsområdet
Udvalget har besluttet, at der oprettes to regionale midlertidige almen medicinske klinikker på henholdsvis Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, da det efter en række tiltag i samarbejde med PLO-Hovedstaden og Københavns og Frederiksberg kommuner ikke har været muligt at sikre lægedækningen på anden vis. De planlagte klinikker oprettes efter sundhedsloven §227, stk. 6, som giver regionsrådet mulighed for, i tilfælde af akut opstået lægemangel, i en kort periode at etablere et midlertidigt almen medicinsk lægetilbud. Klinikkerne forventes etableret for et år og skal midlertidigt løse de akut opståede lægedækningsproblemer. Problemerne er opstået til trods for at regionen har øget kapaciteten i almen praksis med 20 læger i alt, heraf ni i københavnsområdet i løbet af de sidste to år.
 
De aktuelle problemer er opstået, fordi flere læger har valgt at stoppe med at praktisere, uden at det er lykkedes for lægerne selv eller regionen at få andre læger til at overtage de ledige kapaciteter. Sideløbende har to læger, som skulle have åbnet praksis i juli måned, tilbageleveret kapaciteterne til regionen. Udover de modtagne beskeder om lægers ophør frem mod 1. oktober, har regionen modtaget varsel om yderligere fem lægers forventede ophør inden årsskiftet. Samtidig er de fleste praksis lukket for tilgang i både Københavns og Frederiksberg kommuner.
 
Den aktuelle situation bevirker, at kun ca. 1.500 af i alt ca. 5.000 borgere, som mister deres læge 1. oktober, kan tilmeldes en læge i lokalområdet. Samtidig forventes en befolkningstilvækst på ca. 6-7.000 borgere pga. studiestart. Regionen står derfor for første gang overfor ca. 10.000 lægeløse patienter pr. 1. oktober 2018. Regionen er forpligtet til at orientere de berørte borgere om deres lægevalgsmuligheder primo september 2018. Derfor kunne beslutning om løsning på lægedækningsproblemerne ikke udskydes.
 
Ved etablering af de midlertidige tilbud sikres lægedækningen for de berørte borgere. Sideløbende afsøges fortsat muligheder for mere langsigtede løsninger i samarbejde med praktiserende læger og kommunerne. Ved et eventuelt udbud af driften af de ledige kapaciteter, ville det tage ca. 6-12 måneder før klinikkerne ville kunne åbne. En sådan løsning ville derfor ikke leve op til regionens behov for at sikre forsyningsforpligtelsen pr. 1. oktober.
 
Etablering af bufferkapacitet i almen praksis
Udvalget besluttede også at etablere en bufferkapacitet på 10 lægekapaciteter, som løbende og fleksibelt kan anvendes for at imødekomme udviklingen i behovet for praktiserende læger i regionen. Etablering af bufferkapaciteten svarer til den gennemsnitlige befolkningsudvikling og kan derfor holdes inden for praksisbudgettet, der tilføres midler svarende til denne vækst.
 
Etablering af en bufferkapacitet skal ses i lyset af, at der er tiltagende behov for at være på forkant med kapacitetsbehovet. En vurdering en gang årligt, som det sker med lægedækningsundersøgelsen i oktober måned hvert år er for sårbar.
 
Bufferkapaciteterne vil kunne benyttes, hvis læger ønsker at udvide deres klinik i et område, hvor der forventes en befolkningstilvækst. Anvendelsen af bufferkapaciteten vil blive forelagt til politisk godkendelse i udvalget vedr. forebyggelse og sammenhæng og efterfølgende indgå i den årlige lægedækningsundersøgelse.
 
Der arbejdes desuden på en mere langsigtet prognose for udviklingen. Denne forventes forelagt første gang i efteråret 2018.
 
Etablering af almen praksis på regionens matrikler
Endelig blev det besluttet at undersøge mulighederne for at etablere lokaler til praktiserende læger på regionens matrikler. Baggrunden for beslutningen er henvendelser fra praktiserende læger om muligheden for at leje sig ind og drive praksis på Gentofte og Amager Hospital. Hospitalsdirektionerne, Center for Ejendomme og Center for Sundhed samarbejder om at afdække mulighederne herfor, forudsat at det kan indpasses i helhedsplanlægningen for de berørte matrikler. Regionens fokus på god tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, understøttelse af det nære sundhedsvæsen og samarbejde på tværs af sektorer indgår i arbejdet.
 
Ved at være åbne overfor sådanne tanker, imødekommes dels de praktiserende lægers udfordringer med at finde egnede lokaler, dels understøtter indsatsen, at lægedækningsproblemer løses i samarbejde med de praktiserende læger inden for overenskomstens rammer.

Journalnummer
18029118
5. Meddelelse - Åbning af surrogatpladser på Psykiatrisk Center Glostrup den 2. november 2018

Meddelelse - Åbning af surrogatpladser på Psykiatrisk Center Glostrup den 2. november 2018
Psykiatrisk Center Glostrup åbner d. 2. november et afsnit med 11 pladser til varetægtsfængslede i surrogat. Afsnittet er oprettet ved omdannelsen af et lukket sengeafsnit.
 
Region Hovedstadens Psykiatri varetager indlæggelse af varetægtsarrestanter, som efter en domsmæssig kendelse vurderes at have behov for psykiatrisk indlæggelse fremfor ophold i en arrest. Disse indlæggelser benævnes surrogatanbringelser.
 
Region Hovedstaden Psykiatri modtager løbende patienter til surrogatanbringelse. I 2013 var der i gennemsnit 32 sengepladser optaget af surrogatanbragte. De surrogatanbragte indlægges såvel i den specialiserede retspsykiatri som på lukkede/intensive afsnit i almenpsykiatrien afhængigt af, hvor farlige de er, og hvor stor flugtrisikoen er.
 
Surrogatanbragte opleves som meget ressourcekrævende for de afsnit, hvor de indlægges. En del har misbrug og er med til at gøre miljøet mere råt på afsnittene, hvilket har en negativ indvirkning på behandlingen af de øvrige patienter i det givne afsnit.
 
For at aflaste de almenpsykiatriske afsnit, der hidtil har huset surrogatanbragte og samtidig styrke den behandlingsmæssige indsats for denne særlige målgruppe, besluttede regionsrådet i forbindelse med Budget 2015 at afsætte 4 mio. kr. til etableringsudgifter ved omdannelse af et lukket sengeafsnit til at kunne rumme surrogatanbragte. Omdannelsen af et lukket/intensivt sengeafsnit til denne målgruppe har krævet såvel opnormering af personale som etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
 
I forbindelse med åbningen af det særlige afsnit til surrogatanbragte, afholder Psykiatrisk Center Glostrup en reception d. 2. november, kl. 13.30-15. Social- og psykiatriudvalgets formand, Susanne Due Kristensen, deltager.

Journalnummer
18045408
6. Meddelelse - Lovforslag om forskellige ændringer i valglovgivningen og ændring af kommunestyrelsesloven

Meddelelse - Lovforslag om forskellige ændringer i valglovgivningen og ændring af kommunestyrelsesloven
Via Danske Regioner modtog Region Hovedstaden i juli måned 2018 en høring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende udkast til lovforslag om forskellige ændringer i valglovgivningen og ændring af kommunestyrelsesloven.
 
Kort oversigt over de enkelte punkter i ministeriets udkast til lovforslag:
 
1. Forslag vedr. hhv. lov om valg til folketinget og lov om valg af danske medlemmer til EU-Parlamentet, som ikke har relationer til det regionale opgaveområde.
 
2. Forslag vedr. partiregnskabsloven, som har relationer til det regionale opgaveområde, men alene vedrører tilføjelse til lovteksten af en overskrift.
 
3. Forslag vedr. lov om kommunale og regionale valg, som har relationer til det regionale opgaveområde og vedrører følgende tre emner:
  1. Forbud mod ens listebetegnelser ved kommunale og regionale valg: Dette forslag indebærer, at forskellige kandidatlister aldrig vil kunne opstille under samme listebetegnelse til kommunalbestyrelsesvalg eller regionsrådsvalg i samme kommune hhv. region. 
  2. Sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet til kommunale og regionale valg: Dette forslag indebærer, at EU-statsborgere, der lovligt har bopæl i Danmark, vil have mulighed for at udøve deres valgret og valgbarhed i overrensstemmelse med de EU-retlige regler, uanset at de endnu ikke måtte være bopælsregistreret i CPR, fordi de endnu ikke har fået udstedt et såkaldt registreringsbevis.
  3. Bekendtgørelse af oplysninger på myndighedernes hjemmesider til kommunale og regionale valg: Dette forslag indebærer, at de oplysninger (om valgkort, stillere og kandidatlister), som kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter de nugældende regler skal bekendtgøre i stedlige dagblade eller lokalaviser, fremover også vil skulle bekendtgøres på myndighedernes hjemmesider. 
4. Forslag vedr. den kommunale styrelseslov, som har relationer til det regionale opgaveområde, vedrører (udover en ændring af ordet ”efterløn” til ”eftervederlag” i loven) følgende emne:
  1. Lovfæstelse af en særlig vederlagsordning, således at alle stedfortrædere, der er indkaldt til enkelte møder i regionsrådet, kan vederlægges ens uafhængigt af årsagen til det lovlige forfald og uden indhentelse af ministeriel dispensation.
 
Lovændringerne træder i givet fald i kraft den 1. januar 2019.
 
Administrationen meddelte i juli måned 2018 Danske Regioner, at Region Hovedstaden ikke har bemærkninger til Økonomi- og Indenrigsministeriets udkast til lovforslag.
 
Udkastet til lovforslag vedhæftes som bilag.

Journalnummer
18035331


2.pdf

Bilag

Udkast til lovforslag, juli 2018


7. Meddelelse - Det regionale økologiprojekt

Meddelelse - Det regionale økologiprojekt
I Budget 2017 er der afsat midler til, at Region Hovedstadens hospitalskøkkener øger andelen af økologiske fødevarer til 60-90% - svarende til det økologiske spisemærke i sølv. Der er afsat 2,8 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018, altså 5,6 mio. kr. i alt til kompetenceudvikling og rådgivning i forbindelse med økologiomlægningen.
 
Herudover blev der i 2016 afsat 4 mio. kr. til etableringsudgifter med henblik på at sikre understøttelse af omlægningen på apparatursiden. Midlerne blev inden projektets opstart udmøntet til køkkenerne på baggrund af anbefalinger fra Københavns Madhus, der var samarbejdspartner på pilotprojektet på Herlev Gentofte Hospital.
 
Efter en udbudsproces blev det regionale økologiomlægningsprojekt igangsat pr. januar 2018 i samarbejde med Københavns Madhus, der vandt udbuddet.
Projektperioden løber fra januar 2018 - juni 2019, hvor målet om 60-90% økologi skal være nået inden udgangen af 4. kvartal 2018. Herefter udarbejdes der frem til 2. kvartal 2019 en plan for, hvad der eventuelt yderligere skal til for at nå helt op på 90% økologi, såfremt man endnu ikke har nået det. Det er imidlertid ikke et krav, at køkkenerne skal nå 90%.
 
Midlerne, der er afsat i budgetaftalen, finansierer den samlede projektperiode til og med juni 2019.
 
Projektstatus:
Projektet forløber planmæssigt.
 
Følgende hovedaktiviteter har været afholdt i projektet indtil nu:

Journalnummer
17007675
8. Meddelelse - Orientering om projekt vedr. anlæg for spildevandsrensning på Rigshospitalet - Glostrup

Meddelelse - Orientering om projekt vedr. anlæg for spildevandsrensning på Rigshospitalet - Glostrup
I 2015 udbød Region Hovedstaden et spildevandsrensningsanlæg m.v. til Glostrup Hospital som OPP-projekt. Den udbudte kontrakt omfattede dels etablering af det fysiske anlæg, dels driften af det i 15 år. De indkomne tilbud lå væsentligt over den økonomiske ramme, som derfor blev forøget ved regionsrådets bevilling i marts 2016.
Et konsortium med et mindre hollandsk firma, Pharmafilter, i spidsen vandt udbuddet. Efter et langvarigt forhandlingsforløb var man i foråret 2017 tæt på kontraktindgåelse, men en vigtig konsortiepartner trak sig ud på dette tidspunkt. Det indebar dels en reduktion af tilbudsgiverens tekniske og økonomiske kapacitet, dels en forøgelse af regionens risiko som bygherre.
Efter råd fra kammeradvokaten valgte regionen derfor at annullere udbuddet. Konsortiet har ikke klaget over annullationen.
Projektet var forudsat finansieret ved leasing, og projektet har i budget 2018 været opført som forventet ny finansiel leasingforpligtelse med 57,4 mio. kr., som altså alligevel ikke realiseres. Den forudsatte deponering til dette projekt tilbageføres til kassen i 3. økonomirapport 2018.
Flere af hospitalskommunerne i regionen har stillet krav til en bedre miljømæssig behandling af hospitalernes spildevand. I dag har kun Herlev Hospital et moderniseret spildevandsanlæg. Tilrettelæggelse af Glostrup Hospitals spildevandsrensning fremadrettet indgår derfor nu i en samlet planlægning af spildevandsrensning på hospitalerne, som Center for Ejendomme forestår. Udvalget for Miljø og Klima bliver på sit møde i oktober orienteret om de nærmere konsekvenser af, at sagen ikke gennemføres samt om arbejdet med planlægning af spildevandsrensning på hospitalerne.

Journalnummer
18044755
9. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
Journalnummer
18002404
10. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: