UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-03-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-03-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af implementering af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis
3. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse
4. Meddelelse - Status på EU-udbud om valg af ekstern parkeringsoperatør på regionens matrikler
5. Meddelelse - Orientering om ændring i proces for opdatering af indkøbspolitik
6. Meddelelse - Redegørelse om regionshandicaprådets arbejde i 2018
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres udviklingen for 1) andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage og 2) udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage, se vedlagte notat. 
 
Den nationale model for monitorering af udredningsretten betyder, at det er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Også selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.  
 
I notatet fremgår det også, i hvilket omfang regionen visiterer patienter videre til private hospitaler.
Her ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned samt fordelingen på forskellige ydelsesgrupper.
 
Desuden findes en opgørelse af 1) fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt 2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
19012566


1.pdf

Bilag

Bilag til udredningsretten - januar


2. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af implementering af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af implementering af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis
Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en undersøgelse af implementering af lægemiddelanbefalinger i almen praksis. Undersøgelsen igangsættes efter en forundersøgelse.
 
I forundersøgelsen havde Rigsrevisionen både fokus på implementering af lægemiddelanbefalinger i almen praksis og på hospitalerne. Rigsrevisionen har i den forbindelse holdt møder med repræsentanter fra Center for Sundhed, Region Hovedstadens Apotek samt Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. I den større undersøgelse ser Rigsrevisionen alene på almen praksis.
 
Alle fem regioner og Sundheds- og Ældreministeriet indgår i undersøgelsen.
 
Undersøgelsens hovedformål er at undersøge, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger implementeres i almen praksis, så patienterne hurtigt får medicin med størst effekt, færrest bivirkninger og til laveste pris.
 
Rigsrevisionen undersøger dette ved at se på følgende delmål, hvoraf delmål 2 retter sig mod regionerne:
  1. Har Sundheds- og Ældreministeriet koordineret indsatser for en rationel brug af lægemidler for at fremme, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges?
  2. Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne, at almen praksis har viden om Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger, så almen praksis kan efterleve dem?
Rigsrevisionen forventer at afrapportere beretningen, så den kan behandles af Statsrevisorerne på mødet den 11. oktober 2019. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
18056152
3. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse
Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en undersøgelse om byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse.
 
Alle regionerne indgår i den større undersøgelse, idet Rigsrevisionen har valgt, at den omfatter samtlige 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i de 5 regioner.
 
Undersøgelsens hovedformål er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne på en tilfredsstillende måde sikrer, at ændringerne i sygehusbyggerierne er forenelige med kvalitetsfondens formål.
 
Rigsrevisionen undersøger dette ved at besvare følgende spørgsmål:
Undersøgelsen igangsættes efter at Rigsrevisionen har gennemført en forundersøgelse. Det var alene Region Hovedstaden, der indgik i denne. Emnet for forundersøgelsen var ”Region Hovedstadens styring af sygehusbyggerier inden for kvalitetsfonden”.
 
I forundersøgelsen har Region Hovedstaden fremsendt materialet til Rigsrevisionen om alle regionens kvalitetsfondsbyggerier. Derudover har Rigsrevisionen holdt møder med repræsentanter fra Nyt Hospital Herlev, Nyt Hospital Nordsjælland og Det Ny Rigshospital og modtaget yderligere materialer om disse byggeprojekter.
 
I den større undersøgelse skal der fremsendes yderligere materiale om regionens kvalitetsfondsbyggerier til Rigsrevisionen.
Rigsrevisionen forventer at afrapportere undersøgelsen i en beretning til Statsrevisorerne, der vil blive behandlet på Statsrevisormødet den 6. december 2019. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.

Journalnummer
18047417
4. Meddelelse - Status på EU-udbud om valg af ekstern parkeringsoperatør på regionens matrikler

Meddelelse - Status på EU-udbud om valg af ekstern parkeringsoperatør på regionens matrikler
Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Økonomi afsluttet et regionalt udbud om, hvem der skal varetage parkeringskontrollen på regionens matrikler. Det er ParkZone A/S, der har vundet udbuddet, og kontrakten er underskrevet. Samarbejdet trådte i kraft den 1. marts 2019.  
 
Formålet med kun at have én operatør på den samlede opgave er at opnå ensartet, effektiv og professionel håndtering af parkeringskontrollen.
 
Operatørens overordnede opgave er i samarbejde med Center for Ejendomme at skabe bedre service for brugerne af parkeringspladserne inden for rammerne af de følgende initiativer:
Hermed sikres forenkling og effektivisering af administrationen af og parkeringskontrollen på regionens matrikler. I den overordnede kontrakt vil kontrol mv. blive justeret efter de lokale forhold.
 
Trafikudvalget blev orienteret om sagen på udvalgsmødet den 26. februar 2019.

Journalnummer
19012450
5. Meddelelse - Orientering om ændring i proces for opdatering af indkøbspolitik

Meddelelse - Orientering om ændring i proces for opdatering af indkøbspolitik
Administrationen orienterede på forretningsudvalgsmødet den 29. januar 2019 om, at udkastet til en opdateret indkøbspolitik forventeligt kunne præsenteres på mødet den 5. marts 2019. Dette  var begrundet i, at der skulle være tid til at indarbejde input fra de politiske drøftelser af FN's Verdensmål.
 
Imidlertid drøfter forretningsudvalget først FN's verdensmål  på indeværende møde - herunder verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion, hvorunder regionens arbejde med bæredygtig indkøbspraksis hører. Derfor vil den opdaterede indkøbspolitik først blive forelagt på et efterfølgende forretningsudvalgsmøde.
 
I følge procesplanen, som forretningsudvalget godkendte den 13. november 2018, skal udkastet til den opdaterede indkøbspolitik i høring i Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget samt i Miljø- og Klimaudvalget efter forretningsudvalgets møde. Administrationen forventer, at det endelige forslag vil blive forelagt forretningsudvalget op til sommerferien 2019.

Journalnummer
18054398
6. Meddelelse - Redegørelse om regionshandicaprådets arbejde i 2018

Meddelelse - Redegørelse om regionshandicaprådets arbejde i 2018
Regionshandicaprådet har udarbejdet en redegørelse for deres arbejde i 2018 til regionsrådets orientering.
 
Regionshandicaprådet har i løbet af 2018 blandt andet haft fokus på regionens arbejde med tilgængelighed, Sundhedsplatformen og samarbejdet med de politiske udvalg i den nye valgperiode. I den forbindelse har regionshandicaprådet haft en dialog med Karin Friis Bach (B), formand for Udvalget for værdibaseret styring og Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng, om hvordan regionshandicaprådet kan bidrage til udvalgenes arbejde.
 
Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Journalnummer
17027691


2.pdf

Bilag

Regionshandicaprådets redegørelse til regionsrådet for 2018


7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
 
JOURNALNUMMER
18065694
8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: