UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

STARTTIDSPUNKT

02-04-2019 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
2. Meddelelse - Opfølgning på projektet "bedre ressourceudnyttelse i praksissektoren"
3. Meddelelse - Udlevering af FreeStyle Libre blodsukkermålere til voksne diabetikere
4. Meddelelse - Krav til leverandører om praktikpladser i regionens udbud ændret fra statslig side
5. Meddelelse - Årsplan for forretningsudvalget 2. kvartal 2019
6. Aktuelle Orienteringer:
7. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres udviklingen for 1) andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage og 2) udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage, se vedlagte notat. 
 
Den nationale model for monitorering af udredningsretten betyder, at det er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven. Også selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.  
 
I notatet fremgår det også, i hvilket omfang regionen visiterer patienter videre til private hospitaler.
Her ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned samt fordelingen på forskellige ydelsesgrupper.
 
Desuden findes en opgørelse af 1) fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt 2) en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
19012566


1.pdf

Bilag

Udviddet frit sygehusvalg - omvisiterde borgere Region Hovedstaden 2018-2019


2. Meddelelse - Opfølgning på projektet "bedre ressourceudnyttelse i praksissektoren"

Meddelelse - Opfølgning på projektet "bedre ressourceudnyttelse i praksissektoren"
I regionens budgetaftale for 2017 blev det aftalt, at der skulle findes varige besparelser på praksisområdet på 30 mio. kr. i 2018. Med henblik på at opnå den varige besparelse udarbejdede administrationen et besparelseskatalog med 10 projekter samt iværksatte nogle mindre initiativer. Projekterne blev udarbejdet med input fra yderorganisationerne.
 
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng har fået forelagt en orientering om det endelige resultat for projektet "bedre ressourceudnyttelse i praksissektoren" på møde den 25. februar 2019.
 
Samlet set lykkedes det i 2018 at opnå varige effektiviseringer på i alt 66,2 mio. kr. Som bilag er vedlagt projektkataloget (bilag 1) samt et notat, som beskriver, hvorvidt hvert enkelt projekt opnåede den estimerede besparelse (bilag 2). Ud af de samlede besparelser på 66,2 mio. kr., udgør besparelser på tandlægeområdet 70 %. Dette skyldes den ekstraordinære situation, at overenskomsten på tandlægeområdet blev opsagt pr. 1. juni 2018 og i stedet underlagt sundhedsloven. For regionen vurderes lovændringen at betyde en mindreudgift på ca. 46,5 mio. kr. i 2018 og ca. 71 mio. kr. i 2019 (helårsvirkning), hvilket svarer til det beløb, som tandlægerne i regionen har overskredet den økonomiske ramme med i 2017. 
 
Besparelsesprojektet har synliggjort, at administrationen har begrænsede muligheder for at påvirke forbruget af ydelser i praksissektoren, idet forbruget af ydelser primært er afhængigt af borgernes efterspørgsel, ydernes vurdering af patienternes behov og de overordnede økonomiske rammer for praksissektoren.

Journalnummer
16042833


2.pdf
3.pdf

Bilag

Projektkatalog
Notat -opfølgning på besparelsesprojekt i praksissektoren


3. Meddelelse - Udlevering af FreeStyle Libre blodsukkermålere til voksne diabetikere

Meddelelse - Udlevering af FreeStyle Libre blodsukkermålere til voksne diabetikere
Der har været en stor efterspørgsel hos patienter med type 1 diabetes på at erstatte deres traditionelle blodsukkermåler, hvor man prikker sig i fingeren, med nye FreeStyle Libre. Med en FreeStyle Libre får patienten placeret en sensor i underhuden, som kan måle deres blodsukkerværdier i vævet, således at de ikke behøver at prikke sig i fingeren flere gange om dagen. Brugen af nye blodsukkermålere kan dermed være mere behagelig for patienten, og det kan få patienten til at tjekke sit blodsukkerniveau oftere. Der er dog større omkostninger forbundet med brugen af FreeStyle Libre end de tradionelle blodsukkermålere.
 
Der har været uklarheder omkring, hvornår disse nye blodsukkermålere skal betragtes som et behandlingsredskab, som udleveres af hospitalet og dermed regionen, eller som et hjælpemiddel udleveret af kommunen. Ankestyrelsen udsendte i maj 2017 en principafgørelse, hvor konklusionen var, at de nye blodsukkermålere i nogle tilfælde er et behandlingsredskab og i andre tilfælde et hjælpemiddel.
 
Det blev i Den Nationale Diabeteshandlingsplan besluttet at indfase de nye blodsukkermålere til børn og unge til og med 18 år, medmindre særlige forhold gør, at den nye blodsukkermåler ikke vurderes at være relevant for det pågældende barn. Unge diabetikere vil fortsat have mulighed for at anvende blodsukkermåleren, når de fylder 19 år. Denne indfasning til børn og unge er i gang i Region Hovedstaden, og der er givet et økonomisk tilskud i en overgangsperiode til indfasningen i regionen.
 
Der er i regi af Danske Regioner udarbejdet nye nationale retningslinjer for udlevering af blodsukkermålere til voksne med type 1 diabetes. Der er enighed på tværs af regionerne om også at udlevere de nye blodsukkermålere til voksne patienter, der er dysreguleret. Det forventes at betyde, at ca. 3.100 voksne diabetikere i Region Hovedstaden vil blive tilbudt blodsukkermåleren.
 
Indfasning af nye blodsukkermålere til også voksne patienter med type 1 diabetes er forbundet med betydelige merudgifter i forhold til de traditionelle blodsukkermålinger. Administrationen vil på den baggrund udarbejde et budgetforslag til indfasningen i forbindelse med Økonomirapport-2, som forelægges i juni 2019.

Journalnummer
16049367
4. Meddelelse - Krav til leverandører om praktikpladser i regionens udbud ændret fra statslig side

Meddelelse - Krav til leverandører om praktikpladser i regionens udbud ændret fra statslig side
Resumé
Ministeriet har med virkning fra 1. januar 2019 udsendt en ny vejledning, med en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.
 
Administrationen vil sørge for, at fremtidige kontrakter udbydes med henblik på den sænkede bagatelgrænse på 5 mio. kr. mod regionens tidligere grænse på 10 mio. kr. Vejledningen giver herudover ikke anledning til yderligere ændringer i regionens nuværende kontraktvilkår, da vejledningskravet om kontraktopfølgning allerede er fast praksis i regionens kontrakter.
 
Baggrund
Regionsrådet besluttede i februar 2011, at der fremover ved udbud af større anlægsopgaver skulle stilles krav til leverandørerne om praktikpladser, og at disse krav udformes således, at der er en rimelig sammenhæng mellem opgavens art og karakter og kravene til leverandørerne.
 
I lighed med Københavns og Århus Kommune samt Region Syddanmark blev det besluttet, at dette tiltag tages i anvendelse i Region Hovedstadens kontrakter, når følgende forhold ved udbuddet er opfyldt:
 
• Opgaven skal have en varighed, som er på mindst 6 måneder,
• Lønudgiften skønnes at være på mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede opgave overstiger 10 mio. kr.,
• Opgaven har et fagligt indhold, som giver mulighed for at beskæftige praktikanter.
 
Vurderinger af ovenstående forhold sammenholdes med en konkret vurdering i hvert enkelt udbud, herunder markedsmæssige forhold, evt. mangel på praktikanter etc.
 
Med finanslovsaftale 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2014 blev der indført en forpligtelse for offentlige ordregivere (herunder også regionerne) til at overveje sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud efter et ”følg eller forklar”-princip. Klausulerne indebærer, at leverandøren, der vinder udbuddet, forpligtes til at anvende elever eller forklare hvorfor, der ikke anvendes elever i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Den 29. november 2018 har erhvervsministeren, med opbakning fra regeringen, besluttet at sænke tærskelværdierne for ”følg eller forklar”-princippet og indføre et aftalebaseret krav om kontraktopfølgning ift. om en social klausul er opfyldt.
 
Ministeriet har med virkning fra 1. januar 2019 udsendt en ny vejledning, med en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.
 
Der er tale om en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler i udbud fra 2016. Konkret beskriver vejledningen, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. Desuden gennemgår vejledningen de retlige rammer for brugen af klausulerne i offentlige kontrakter.
 
Indholdsmæssigt er bagatelgrænserne for kontraktværdien af relevante udbud omfattet af ”følg eller forklar”-princippet ændret, så grænserne nu ser således ud:
 
Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
 
Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr.
 
Som ordregiver skal man bl.a. overveje, hvorvidt leverandøren kan overføre allerede ansatte elever til opgaven, når kontraktvilkåret om elever formuleres. Derudover skal det nu anføres i kontrakten, hvordan ordregiveren vil følge op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, hvis leverandøren ikke overholder forpligtelsen. 
 
Hvis en ordregiver i et relevant udbud undlader at anvende en social klausul, skal det fortsat fremgå hvorfor på ordregiverens hjemmeside.

Journalnummer
13006286
5. Meddelelse - Årsplan for forretningsudvalget 2. kvartal 2019

Meddelelse - Årsplan for forretningsudvalget 2. kvartal 2019
Fremadrettet vil forretningsudvalget, som de øvrige udvalg, blive orienteret om forventede, kommende sager i form af en årsplan. Forretningsudvalget orienteres hvert kvartal og årsplanen skal betragtes som foreløbig. Der skal i nærværende årsplan tages forbehold for eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten særligt på det regionale område.

Journalnummer
19003860


4.pdf

Bilag

Tentativ årsplan forretningsudvalget opdateret til aprilmødet 2019


6. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
JOURNALNUMMER
?18065694 
7. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: