UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

18-06-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-06-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes produktivitet
2. Meddelelse - Status på driftsmål
3. Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan
4. Aktuelle Orienteringer:
5. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes produktivitet

Meddelelse - Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes produktivitet

Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en undersøgelse af alle regioner styring af sygehusenes produktivitet. Undersøgelsen igangsættes efter en forundersøgelse, der har haft til formål at afdække, om der skulle gennemføres en større undersøgelse.

 

I forundersøgelsen har Rigsrevisionen spurgt ind til emner i relation til produktivitet og sammenhængen til kvalitet. Der er gennemført interview med repræsentanter fra administrationen og et hospital i hhv. Region Hovedstaden og Region Syddanmark. I Region Hovedstaden deltog repræsentanter fra Bispebjerg Hospital i møderne.

 

Den undersøgelse, der nu igangsættes, afgrænses tidsmæssigt til perioden fra 2013, hvor økonomiaftalen for 2014 blev indgået, og frem til 2019.

Alle fem regioner og Sundheds- og Ældreministeriet indgår i undersøgelsen.

 

Undersøgelsens hovedformål er at undersøge, om regionerne aktivt styrer produktiviteten på et gennemsigtigt og dækkende grundlag.

 

Rigsrevisionen undersøger dette ved at se på følgende delmål:

  1. Sikrer regionernes løbende styring, at potentialer for at forbedre produktiviteten identificeres og realiseres?
  2. Har regionerne i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet sikret styringsrelevante data?

Rigsrevisionen forventer at afrapportere beretningen, så den kan behandles af Statsrevisorerne på mødet i marts 2020. Administrationen orienterer regionsrådet, når beretningen er afgivet.


Journalnummer

19000498

2. Meddelelse - Status på driftsmål

Meddelelse - Status på driftsmål

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 7. maj at få en kvartalsvis formandsmeddelelse, der giver en samlet status på de driftsmål, som regionsrådet den 5. februar besluttede at følge i 2019.

 

Forretningsudvalget fik senest status for driftsmål på mødet den 2. april 2019, hvor datatræk gik til og med februar måned. Nærværende status på driftsmålene er vedlagt som rapport (bilag 1), hvor datatræk går til og med maj måned. Læsevejledning til rapporten fremgår af bilag 2.

 

Forretningsudvalget drøfter i øvrigt på hvert møde overholdelse af henholdsvis udredningsret og forløbstider for kræftpakker, som udvalget har udpeget som særlige fokusområder frem til efteråret 2019.

 

Der er desuden vedlagt Danske Regioners nøgletal for nationale mål udgivet maj 2019 (bilag 3) samt en oversigt over sammenhængen mellem de regionale og nationale mål (bilag 4).


Journalnummer

190203601.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Driftsmaalstyringsrapport_Regionsniveau_juni_2019
Læsevejledning til driftsmål
Nøgletal for de nationale mål - maj 2019
Nationale mål og indikatorer oversigt 2019


3. Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan

Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan

Forretningsudvalget får kvartalsvis en tentativ oversigt over kommende mødesager jf. vedhæftede. Der tages forbehold for ændringer i budgetprocessen, givet økonomiforhandlinger mellem regioner og staten endnu ikke er lagt fast.


Journalnummer

190038605.pdf

Bilag

Tentativ årsplan forretningsudvalget opdateret til 18 juni 2019


4. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

JOURNALNUMMER

18065694

5. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: