UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-08-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-08-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelsen 2. kvartal 2019 efter kassekreditreglen
2. Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på revisionsberetninger for 2017 og løbende delberetning for 2018
3. Meddelelse - Seminar for regionsrådet om opgaveudvalg
4. Aktuelle Orienteringer:
5. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelsen 2. kvartal 2019 efter kassekreditreglen

Meddelelse - Likviditetsopgørelsen 2. kvartal 2019 efter kassekreditreglen

Siden 1. januar 2004 har det, i henhold til § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne, været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.

 

Region Hovedstaden har med udgangen af 2. kvartal 2019 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.826 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.

 

Den faktiske likviditet i forhold til kassekreditreglen blev på 3.642 mio. kr. ultimo juni måned. Når der korrigeres for eksterne forskningsmidler, er likviditeten på 2.208 mio. kr., hvilket betyder, at likviditetskravet pt. også opfyldt uden eksterne midler.

 

Sammenlignes der med det vedtagne Budget 2019, er der en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 432 mio. kr.

 

Baseret på forudsætningerne i 2. økonomirapport 2019 vurderer administrationen, at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ved årets udgang er 3.378 mio. kr., hvor det i det vedtagne budget 2019 var forudsat til at være 2.612 mio. kr.

 

Hovedårsagen til den højere kassebeholdning efter kassekreditreglen skyldes især regnskabsresultatet 2018, som var højere end forventet.

 

Den næste vurdering for 2019 foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2019 samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 3. kvartal 2019, som forelægges oktober 2019.


Journalnummer

180110711.pdf

Bilag

KASSEKREDITREGLEN EFTER 2 KVARTAL 2019_v2


2. Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på revisionsberetninger for 2017 og løbende delberetning for 2018

Meddelelse - Ankestyrelsens tilbagemelding på revisionsberetninger for 2017 og løbende delberetning for 2018

Ankestyrelsen, der er tilsynsmyndighed for Region Hovedstaden, har i tre breve i juni 2019 meldt tilbage på regionens indsendelse af delberetning og afsluttende beretning for 2017 samt delberetning for 2018.

 

Ankestyrelsen noterer sig i gennemgangen af delberetningen for 2017, at der pågår dialog med Region Sjælland om forskellige uafklarede regnskabsposter bla. vedrørende behandlingen af udenlandske patienter samt øvrige forhold. I delberetningen for 2018 noterer Ankestyrelsen, at der er indgået en aftale med Region Sjælland.

 

Herudover bemærker Ankestyrelsen, at der er sket bogføringsmæssige fejl i forbindelse med refusion af købsmoms for årene 2014-2017. Disse fejl er berigtiget i regnskabet for 2018.

 

Ankestyrelsens gennemgang af det indsendte materiale har ikke givet anledning til yderligere væsentlige bemærkninger.


Journalnummer

180525502.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Løbende beretning 2018_Ankestyrelsen
Årsregnskab 2017_Ankestyrelsen
Delberetning 2017_Ankestyrelsen


3. Meddelelse - Seminar for regionsrådet om opgaveudvalg

Meddelelse - Seminar for regionsrådet om opgaveudvalg

Regionsrådet besluttede den 14. maj 2019 på baggrund af anbefalinger fra den politiske arbejdsgruppe om fornyelse i den politiske arbejdsform at nedsætte fire opgaveudvalg i den resterende valgperiode. Af regionsrådssagen til mødet fremgik, at arbejdsgruppen ville stå for at arrangere et seminar for regionsrådet i forbindelse med budgetseminaret i august 2019, der skal omhandle opgaveudvalg som politisk arbejdsform.

 

I forbindelse med planlægningen af budgetseminaret den 13. og 14. august 2019 har det dog tidsmæssigt været svært at finde plads i programmet til et seminar om opgaveudvalg. Seminaret forventes i stedet afholdt tirsdag den 17. september 2019 kl. 14.30 og vil være af cirka 2 timers varighed. Der udsendes snarest muligt en invitation til arrangementet via email. 

 

Det lægges fortsat op til, at seminaret vil omhandle nogle af de udfordringer og muligheder, der er ved opgaveudvalg. Fx vil det være relevant at invitere borgere og politikere, der har erfaring med deltagelse i opgaveudvalg, som oplægsholdere.

 

Formandskabet for arbejdsgruppen om fornyelse i den politiske arbejdsform inddrages i udarbejdelsen af programmet.


Journalnummer

19030459

4. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

JOURNALNUMMER

18065694

5. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: