UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

17-09-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-09-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Udpegninger af kommunal- og regionspolitikere til opgaveudvalg i Region Hovedstaden
2. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2019
3. Meddelelse - Afrapportering om styringssetup og forretningsgange i Center for Ejendomme
4. Lukket punkt
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Overdragelse af midlertidige praksisklinikker til praktiserende læger
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Udpegninger af kommunal- og regionspolitikere til opgaveudvalg i Region Hovedstaden

Meddelelse - Udpegninger af kommunal- og regionspolitikere til opgaveudvalg i Region Hovedstaden

Regionsrådet har på sit møde den 14. maj 2019 nedsat fire opgaveudvalg under temaet "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen". Regionsrådsformanden blev på mødet bemyndiget til at modtage navne på regionsrådsmedlemmer, der på baggrund af indmeldinger fra partierne, udpeges til at deltage i opgaveudvalgene.

 

Kommissorier for de to første opgaveudvalg, der starter sit arbejde i efteråret 2019, er blevet godkendt af regionsrådet på møder i henholdsvis juni og august 2019. Udvalgsformandskaberne for de to øvrige opgaveudvalg, der starter i efteråret 2020, forventes at forelægge sine kommissorier for regionsrådet i foråret 2020.

 

KKR Hovedstaden har fået i alt otte pladser i regionens fire opgaveudvalg. KKR Hovedstaden udpegede på sit møde den 10. september 2019 de otte kommunalpolitikere som deltagere i opgaveudvalgene på baggrund af partiernes indmeldinger.

 

Nedenfor fremgår den samlede fordeling af både regionsrådspolitikere og kommunalpolitikere på de enkelte opgaveudvalg, herunder udvalgenes formænd og næstformænd:

 

Opgaveudvalg 2019-2020:

 

1) Unge med psykisk sygdom og afhængighed i optageområde SYD:

 

2) Børn og unge som patienter i optageområde MIDT:

 

Opgaveudvalg 2020-2021:

 

3) Gravide og fødende i optageområde Byen:

 

4) Forebyggelse og sundhedsfremme i optageområde NORD:

Journalnummer

19030459

2. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2019

Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2019

Ultimo hvert kvartal skal der udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning opgør regionens samlede forbrug i forhold til det regionale udgiftsloft.

 

2. økonomirapport 2019, som blev godkendt på regionsrådets møde den 25. juni 2019, indeholdt en foreløbig standardiseret økonomiopfølgning. Nærværende opgørelse er opdateret med de seneste forbrugstal for 1. halvår, som er fremskrevet i henhold til gældende retningslinjer.

 

Opgørelsen giver ikke anledning til ændrede forventninger til det samlede årsresultat.

 

Næste økonomirapport vil omfatte en revideret vurdering af årets resultat.

 

image

 

Det forventes, at Region Hovedstaden opnår balance i forhold til udgiftsloftet på 36.151 mio. kr. under forudsætning af overførsler på ca. 657 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på fuld udnyttelse af regionens råderum. Den forventede overførsel er lavere end overførslen fra 2018 til 2019, som udgjorde 707 mio. kr.

 

Vedrørende regional udvikling forventes budgetoverholdelse.

 

image

 

Genbevillingen er opgjort som et bruttobeløb excl. genbevilling af forventede indtægter.

 

Opgørelsen i 2. økonomirapport 2019 blev opgjort som et nettobeløb inkl. genbevilling af forventede indtægter.

 

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter vedrørende sundhed (excl. kvalitetsfondsprojekter), forventer administrationen på nuværende tidspunkt et merforbrug på 400 mio. kr. Baggrunden for den forventede overskridelse kan hovedsageligt tilskrives køb af fast ejendom.

 

Merforbruget finansieres dels af mindreforbrug genbevilget fra 2018 og dels af midler overført fra driften.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning er indberettet til staten.

Journalnummer

19040037

3. Meddelelse - Afrapportering om styringssetup og forretningsgange i Center for Ejendomme

Meddelelse - Afrapportering om styringssetup og forretningsgange i Center for Ejendomme

Regionens eksterne revisionsfirma, BDO, har i første halvår af 2019 gennemgået styringssetup og forretningsgange i Center for Ejendomme (CEJ) og har på den baggrund afgivet en rapport den 12. juni 2019. Det er sket som opfølgning på beretningen for regnskabet for 2018, herunder BDO’s tidligere gennemgang af CEJ.

 

Grundlaget for BDO’s rapport vedr. styringssetup og forretningsgange er dels CEJ’s egne styringsdokumenter, forretningsgangsbeskrivelser mv., dels en række interviews med ledere og medarbejdere i Center for Ejendomme, Center for Økonomi samt interviews med repræsentanter for to hospitaler.

I det følgende gives en kort oversigt over nogle af de væsentlige konklusioner og anbefalinger i rapporten:

 1. Det strategiske udgangspunkt for Center for Ejendomme: BDO konkluderer, at CEJ’s strategi har de rigtige fokusområder og giver en god ramme for opgaveløsningen. Strategien er kendt og anerkendt i organisationen. BDO konstaterer desuden, at CEJ er en organisation under opbygning, og at der fortsat er behov for at styrke kulturen i forhold til at se mere udad mod hospitalerne og ikke indad mod egen matrikel.

   

 2. Beslutnings- og implementeringsprocesser: BDO anbefaler, at der i højere grad etableres et fælles styringssetup i CEJ ud mod hospitalerne, der er CEJ’s primære kunder. CEJ’s initiativ med at opbygge et tværgående ydelseskatalog for det driftstekniske område er et vigtigt skridt i den retning.

   

 3. Styring af økonomi og opgaver: BDO har gennemgået CEJ’s systemer og værktøjer til styring af økonomi og opgaver og peger på forbedringspunkter. Disse punkter adresseres i fælles projekt, hvor regionens Center for Økonomi og CEJ samarbejder om en række konkrete tiltag, der skal styrke grundlag og rammer for styring i centeret. Udviklingsarbejdet er forankret i Center for Ejendomme, mens Center for Økonomi bidrager med sparring og faglig bistand.

   

  Derudover anbefaler BDO en øget afrapportering til koncerndirektion og regionsråd vedr. CEJ’s projekter. Der vil på den baggrund blive taget initiativ til at udbygge afrapporteringen vedr. gennemførelse af regionens renoveringsplan.

   

 4. Forholdet mellem CEJ og kunderne: CEJ har i dag en række forskellige kanaler for kommunikation med hospitalerne. BDO konstaterer, at der er igangsat forskellige initiativer, der understøtter denne kommunikation – bl.a. etableringen af et bestillingssystem til håndværksydelser (Dalux), hvor kunderne kan følge opgaveløsningen. CEJ vil som opfølgning på rapporten sætte fokus på yderligere at styrke kommunikationen med hospitalerne om projekter og aktiviteter og sørge for at give hospitalerne lette indgange.

   

 5. Kompetencer: BDO anbefaler, at CEJ fortsat har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer og videndeling på tværs. Dette indgår bl.a. i den byggeprojektmodel, som CEJ har indført.

   

 6. Imødegåelse af risiko for korruption og bedrag på byggeområdet: BDO understreger betydningen af fortsat opmærksomhed på at imødegå eventuelle risici for misbrug af midler. CEJ har stort fokus på anbefalingerne – bl.a. ved at lægge vægt på medarbejdernes kendskab til regler og procedurer, klare prokuraregler og gennemsigtighed i udbudsprocesser.

CEJ har udarbejdet en opfølgningsplan, der viser, hvordan der følges op på de enkelte anbefalinger (vedlagt). Indsatsen vedr. punkt 3 – styring af økonomi og opgaver – har særlig høj prioritet. De første skridt til yderligere at styrke styringsgrundlaget gennemføres ved årsskiftet, og der følges successivt op med de resterende tiltag i foråret 2020.

 

Det er i forbindelse med den årlige forvaltningsrevision aftalt, at BDO følger op på anbefalingerne og udviklingsarbejdet i Center for Ejendomme.

 

Vedlagt:

Journalnummer

190012491.pdf
2.pdf

Bilag

CEJ Afrapportering 12.06.2019 ENDELIG RAPPORT
CEJ's opfølgningsplan for BDO rapport august 2019


4. Lukket punkt
5. Lukket punkt
6. Meddelelse - Overdragelse af midlertidige praksisklinikker til praktiserende læger

Meddelelse - Overdragelse af midlertidige praksisklinikker til praktiserende læger

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng besluttede på baggrund af akut lægemangel i august 2018 at oprette midlertidige praksisklinikker på Amager Hospital d. 1. oktober 2018 og på Frederiksberg Hospital d. 29. oktober 2018. Begge praksisklinikker blev oprettet med to kapaciteter for en periode på et år. I april 2019 besluttede udvalget at overdrage kapaciteterne inkl. patienter fra de midlertidige praksisklinikker til alment praktiserende læger efter overenskomstens bestemmelse, subsidiært at opslå kapaciteterne som licensklinikker.

 

Muligheden for at overtage kapaciteterne fra de midlertidige praksisklinikker på hhv. Amager Hospital og Frederiksberg Hospital blev annonceret på Sundhed.dk og i Ugeskriftet for Læger den 10. juni 2019 med ansøgningsfrist den 9. august 2019. Administrationen modtog:

Praksisklinikken på Amager

En kapacitet fra praksisklinikken på Amager er tildelt en eksisterende praksis beliggende i et midlertidigt lejemål på Amager Hospital. Denne praksis flytter i 2020 i nye lokaler i det lægehus, regionen etablerer på Amager Hospital med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje. Ansøgeren ønskede kun én kapacitet, men overtager alle patienter tilknyttet praksisklinikken. Ansøgeren har ansat lægen og  sygeplejersken fra den midlertidige praksisklinik i ansøgers praksis pr. 1. oktober 2019. Patienterne vil således kunne fortsætte med at have praktiserende læge beliggende på Amager Hospital.

 

Der har netop været opslag af én kapacitet på Amager med ansøgningsfrist den 23. august. Da regionen har modtaget flere kvalificerede ansøgere til kapaciteten på Amager, er den anden kapacitet fra praksisklinikken blevet tildelt en af ansøgerne, idet der fortsat er en relativ stor andel praksis lukket for tilgang af patienter (85 %), et relativt højt antal patienter pr. kapacitet (1.781) og en stor forventet befolkningstilvækst i 2019 (4.715 nye borgere) på Amager.
 

Praksisklinikken på Frederiksberg

De to kapaciteter med patienter fra praksisklinikken på Frederiksberg er tildelt en læge, som ønsker at få praksislokaler på Frederiksberg Hospital fra 2020 i det lægehus, regionen etablerer med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje. Lægen vil i perioden frem til indflytning i de nyrenoverede lokaler drive praksis i praksisklinikkens nuværende lokaler. Patienterne vil således kunne fortsætte med at have praktiserende læge beliggende Frederiksberg Hospital.

 

Patienterne i de to praksisklinikker vil således blive overdraget til speciallæger i almen medicin, som driver praksis på almindelige overenskomstmæssige vilkår, pr. 1. oktober 2019 på Amager og pr. 1. november 2019 på Frederiksberg.

Journalnummer

19021890

7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

JOURNALNUMMER

18065694

8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: